Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Nationaal Groeifonds projecten

Deze bijlage bevat financiële informatie en een beknopte toelichting van de stand van zaken van de NGF-projecten die onder verantwoordelijkheid van BZK vallen.

Tabel 111 Overzicht Nationaal Groeifonds (NGF) projecten BZK (bedragen x € 1.000)
  

realisatie

      
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven NGF-Projecten

 

0

12.382

25.480

33.557

13.434

7.547

454

Totaal ontvangsten NGF-projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

         

Werklandschappen van de toekomst

        

Subtotaal uitgaven werklandschappen van de toekomst

 

0

1.925

4.022

6.758

6.989

6.460

0

Uitgaven Artikel 4

Subsidies

0

1.925

4.022

6.758

6.989

6.460

0

         

Subtotaal ontvangsten werklandschappen van de toekomst

 

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten Artikel 4

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

         
         

Toekomstbestendige leefomgeving

        

Subtotaal uitgaven toekomstbestendige leefomgeving

 

0

10.000

20.000

25.000

5.000

0

0

Uitgaven Artikel 4

Subsidies

0

10.000

20.000

25.000

5.000

0

0

         

Subtotaal ontvangsten toekomstbestendige leefomgeving

 

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten Artikel 4

 

0

0

0

0

0

0

0

         
         

Dutch Metropolitan Innovations

        

Subtotaal uitgaven Dutch Metropolitan Innovations

 

0

457

1.458

1.799

1.445

1.087

454

Uitgaven Artikel 5

Opdrachten

0

0

200

201

200

201

194

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

457

998

1.338

985

626

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

260

260

260

260

260

         

Subtotaal ontvangsten Dutch Metropolitan Innovations

 

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten Artikel 5

 

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Werklandschappen van de toekomst

Sinds de goedkeuring in oktober 2022 werkt dit project naar toekomstgerichte, groene en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Het programma heeft twee doelen: het bevorderen van gezonde werklocaties als standaard voor werklandschappen en het stimuleren van een hoogwaardige, innovatieve groensector. Er wordt gewerkt aan vijf oplossingsrichtingen (business cases, financiering, inzicht in waarde van groen, innovatieve oplossingen en lesmateriaal, en versterking van de groensector), getest via living labs en ambassadeursterreinen. Het kwartiermakersteam is gestart en de stichting Werklandschappen is opgericht. Met zes provincies zijn contacten gelegd over het afsluiten van een ‘Green Deal’ In 2024 geven de kwartiermakers invulling aan de verschillende domeinen (in samenwerking met de partners) binnen Werklandschappen van de Toekomst. Er zullen overeenkomsten over living labs met gemeenten worden gesloten, onderzoek en onderwijs uitgevoerd, en innovatie en financieringsmodellen ontwikkeld.

Toekomstbestendige leefomgeving

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen in de leefomgeving, waaronder woningnood, verouderde infrastructuur en effecten van klimaatverandering. De ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) levert een grote bijdrage aan de oplossingen voor deze uitdagingen. De productiviteit in deze sector moet nu fors omhoog om de uitdagingen in de leefomgeving voor 2030 tijdig aan te gaan. Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving wil een zodanige impuls geven aan de modernisering van de OBT-sector, dat de noodzakelijke versnelling, opschaling en cultuuromslag gaat plaatsvinden en de beleidsdoelen worden behaald.

De oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen resulteren daarbij in een substantiële bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Met een continue stroom van innovaties gaan de consortia samen met de departementen de opgaven op het gebied van woningtekorten, bereikbaarheid en verduurzaming aanpakken én de sector vernieuwen. Het programma bestaat uit deelprojecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen. Deze zijn weer onder te verdelen in R&D-projecten en grootschalige proeftuinen. Daarbij geldt dat in 2024 alle R&D-projecten van start moeten zijn en tevens de eerste proeftuinen operationeel.

Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

Het DMI-ecosysteem is een NGF- ronde 2 project (2023-2028). Met het DMI-ecosyteem wordt invulling gegegeven aan de grote opgaven voor de komende tien tot twintig jaar. DMI voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van I&W en BZK, onder een gezamenlijk uniform afsprakenstelsel. Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld. Het beter verbinden van domeinen en stakeholders en een gestructureerd gebruik en kostenefficiënte uitwisseling van data, door en voor velen, op een vertrouwde en navolgbare wijze, welke cross-sectoraal, publiek en privaat wordt ondersteund spelen een belangrijke randvoorwaardelijke rol.

DMI bestaat uit 17 deelprojecten. BZK ontvangt een bijdrage van het Nationaal groeifonds (NGF) voor het project ‘Bouwen aan digitale tweelingen voor Slimme Mobiliteit en Duurzame steden - Digital Twins as a Service (DTAAS)’. Het is een consortium van BZK, Geonovum, Flevoland en Almere. DTAAS heeft als doelstelling stelselafspraken voor digitale tweelingen voor de fysieke leefomgeving en het delen van (geo-)data en modellen via een ICT-infrastructuur voor digitale tweelingen te ontwikkelen. De producten en diensten die binnen DTAAS ontwikkeld worden, maken deel uit het van het DMI-Ecosysteem. In de komende vijf jaar levert het project Digital Twin casussen voor de provincie Flevoland en Almere; de door Geonovum ontwikkelde innovaties worden daarin meegenomen en geëvalueerd. De eerste resultaten worden in 2024 opgeleverd.

Licence