Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2023 en de stand ontwerpbegroting 2024. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De mutaties uit de Eerste Suppletoire Begroting zijn reeds toegelicht in de Memorie van Toelichting op de Eerste Suppletoire Begroting 2023. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

 • 1. leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven;

 • 2. loon- en prijsbijstelling (lpo);

 • 3. CA-maatregelen.

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel «belangrijkste beleidsmatige mutaties» in de beleidsagenda voor een toelichting.

Tabel 90 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Primair onderwijs

151.048

172.156

163.538

90.768

8.290

‒ 60.477

3

Voortgezet onderwijs

21.571

85.233

92.572

91.974

79.708

64.429

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

‒ 95

‒ 85.050

‒ 53.438

‒ 30.161

‒ 737

20.627

6

Hoger beroepsonderwijs

0

‒ 121.004

‒ 153.188

‒ 184.769

‒ 199.977

‒ 203.609

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

‒ 99.696

‒ 112.221

‒ 140.380

‒ 184.147

‒ 241.303

11, 12

Studiefinanciering (relevant)

‒ 70.035

‒ 160.439

‒ 148.195

‒ 123.388

‒ 55.149

‒ 41.450

Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering

102.489

‒ 208.800

‒ 210.932

‒ 295.956

‒ 352.012

‒ 461.783

2. Loon- en prijsbijstelling (lpo)

De loon- en prijsbijstelling (lpo) 2023 is uitgekeerd aan de departementen. De lpo wordt via de reguliere systematiek verdeeld over de OCW-begroting, waarbij op enkele artikelen de lpo wordt ingezet als bijdrage aan de Rijksbrede dekkingsopgave. In de tabellen 91 en 92 wordt de uitgekeerde loonbijstelling en prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

In tabel 93 wordt de uitgekeerde relevante extra prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven. Deze extra prijsbijstelling is uitgekeerd als gevolg van de uitzonderlijke stijging van de prijzen sinds het uitkeren van de reguliere prijsbijstelling voor 2022.

Tabel 91 Uitgekeerde relevante loonontwikkeling tranche 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Primair onderwijs

1

717.482

720.815

721.245

720.375

722.342

725.183

Voortgezet onderwijs

3

496.229

516.035

514.504

511.989

508.782

505.085

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

235.581

228.456

226.791

226.348

224.506

224.328

Hoger beroepsonderwijs

6

188.140

188.044

188.147

185.799

181.587

178.543

Wetenschappelijk onderwijs

7

263.878

266.961

269.407

272.681

273.305

274.719

Internationaal beleid

8

433

441

432

432

432

432

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

11.933

12.422

12.346

12.465

13.170

13.094

Studiefinanciering

11

6.886

7.021

6.842

6.703

5.209

4.977

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12

107

108

110

116

115

116

Lesgelden

13

603

611

611

651

648

650

Cultuur

14

37.816

38.250

39.991

38.544

38.473

38.390

Media

15

1.906

2.001

1.844

1.704

1.692

1.679

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

53.966

53.962

53.936

53.790

53.801

53.807

Emancipatie

25

941

922

953

907

907

842

Nog onverdeeld

91

0

0

0

0

0

0

Apparaat Kerndepartement

95

16.691

16.831

16.768

16.518

16.382

16.493

Totaal12

 

2.032.592

2.052.880

2.053.927

2.049.022

2.041.351

2.038.338

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 5.425, 5.308, 5.308, 5.308, 5.308 en 5.308 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 2.328, 22.031, 28.244, 28.518, 29.170 en 29.177 (€ x 1.000).

2

Het totaal bedrag in deze tabel wijkt af ten opzichte van het bedrag in tabel 1 als gevolg van een toegepaste kasschuif en per abuis niet loon en prijsgevoelig gecodeerde budgetten. Het verschil is uit de eindejaarsmarge gecompenseerd.

Tabel 92 Uitgekeerde relevante prijsontwikkeling tranche 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Primair onderwijs

1

86.073

87.496

87.580

87.296

87.638

87.986

Voortgezet onderwijs

3

82.133

93.953

93.986

93.801

93.138

92.513

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

78.144

75.792

75.244

75.092

74.479

74.438

Hoger beroepsonderwijs

6

56.201

56.178

56.209

55.515

54.260

53.351

Wetenschappelijk onderwijs

7

118.656

120.128

121.302

122.867

123.177

123.859

Internationaal beleid

8

639

642

630

629

629

629

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

839

875

871

868

876

867

Studiefinanciering

11

58.233

131.407

282.815

175.056

196.394

223.403

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12

2.172

2.191

2.183

2.193

2.227

2.247

Lesgelden

13

288

292

292

310

309

310

Cultuur

14

34.520

35.329

36.046

35.134

35.088

35.026

Media

15

29.168

29.402

29.770

29.884

30.038

30.181

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

35.057

34.750

34.683

34.640

34.645

34.646

Emancipatie

25

331

325

341

326

326

267

Nog onverdeeld

91

0

0

0

0

0

0

Apparaat Kerndepartement

95

3.451

3.634

4.264

4.146

4.089

4.089

Totaal12

 

585.905

672.394

826.216

717.757

737.313

763.812

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 5.425, 5.308, 5.308, 5.308, 5.308 en 5.308 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 2.328, 22.031, 28.244, 28.518, 29.170 en 29.177 (€ x 1.000).

2

Het totaal bedrag in deze tabel wijkt af ten opzichte van het bedrag in tabel 1 als gevolg van een toegepaste kasschuif en per abuis niet loon en prijsgevoelig gecodeerde budgetten. Het verschil is uit de eindejaarsmarge gecompenseerd.

Tabel 93 Uitgekeerde relevante extra prijsbijstelling tranche 2023 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Primair onderwijs

1

14.615

14.857

14.871

14.824

14.884

14.941

Voortgezet onderwijs

3

14.088

16.101

16.106

16.074

15.962

15.855

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

13.211

12.815

12.723

12.696

12.593

12.585

Hoger beroepsonderwijs

6

9.500

9.496

9.501

9.383

9.171

9.018

Wetenschappelijk onderwijs

7

20.078

20.328

20.527

20.792

20.845

20.960

Internationaal beleid

8

109

110

107

107

107

107

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

0

0

0

0

0

0

Studiefinanciering

11

554

564

550

539

419

400

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12

3.400

3.428

3.414

3.427

3.479

3.512

Lesgelden

13

49

49

50

53

52

53

Cultuur

14

5.608

5.742

5.851

5.691

5.675

5.656

Media

15

45.658

45.979

46.649

46.905

47.155

47.393

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

6.431

6.372

6.361

6.353

6.353

6.354

Emancipatie

25

56

55

58

55

55

45

Nog onverdeeld

91

0

0

0

0

0

0

Apparaat Kerndepartement

95

1.153

1.232

1.509

1.458

1.433

1.433

Totaal1

 

134.510

137.128

138.277

138.357

138.183

138.312

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 14.116, 23.440, 30.585, 25.635 en 25.752 (€ x 1.000).

3. CA-maatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van overhevelingen die in het kader van het Coalitieakkoord (CA) vanaf de Aanvullende Post (AP) hebben plaatsgevonden.

Tabel 94 CA-maatregelen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2.028

1, 3, 95

Versterken onderwijskwaliteit

220

11.498

11.407

11.057

12.050

12.050

1, 3, 95

Kansengelijkheid

33.778

365.132

461.391

467.099

464.880

464.887

6, 7, 95

Vervolgopleidingen en onderzoek

6.009

1.487

11.776

11.785

11.357

11.357

 

Totaal

40.007

378.117

484.574

489.941

488.287

488.294

Tabel 95 Uitgaven artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

15.192.716

14.158.661

14.166.703

14.144.640

14.179.443

 

Mutatie amendement 2023

9.500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

1.177.594

1.263.285

1.185.925

1.117.054

1.080.530

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 297.508

‒ 102.833

‒ 36.118

85.076

59.227

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

108.923

12.782

12.765

7.765

 

Stand ontwerpbegroting 2024

16.082.302

15.428.036

15.329.292

15.359.535

15.326.965

15.285.402

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • De mutatie van € 108,9 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door een ombuiging en het toevoegen van middelen voor Schoolmaaltijden. Hiernaast zijn CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po verschoven en is er een toevoeging van middelen voor cultuureducatie in het PO;

 • Een kasschuif is toegepast om de doorrekening van de Referentieraming (RR) voor het primair onderwijs te corrigeren. De reeks die bij Voorjaarsnota 2023 is verwerkt blijkt niet het juiste ritme te bevatten en vanaf 2027 is er sprake van een te laag budget (structureel circa € 70,0 miljoen per jaar vanaf 2028). Met deze kasschuif worden de middelen tot en met 2026 in de juiste jaren gezet. Het budget vanaf 2027 en verder wordt gecorrigeerd bij Voorjaar 2024;

 • De mutatie van € 12,8 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;

 • De mutatie van € 12,8 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;

 • De mutatie van € 7,8 miljoen in 2027 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po.

Tabel 96 Ontvangsten artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

9.208

9.208

9.208

9.208

9.208

 

Stand ontwerpbegroting 2024

9.208

9.208

9.208

9.208

9.208

9.208

Tabel 97 Uitgaven artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

11.189.294

10.684.334

10.650.733

10.589.672

10.507.501

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

‒ 9.500

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 2.000

 

Mutatie amendement 2023

‒ 9.405

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

727.153

891.861

832.895

833.964

843.712

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 169.428

‒ 33.079

‒ 10.075

2.802

‒ 4.787

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

‒ 74.344

29.391

‒ 8.768

‒ 8.990

 

Stand ontwerpbegroting 2024

11.737.614

11.459.272

11.494.444

11.409.170

11.335.436

11.228.585

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • De mutatie van -/- € 74,3 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door het ombuigen van middelen voor Schoolmaaltijden, waarvan een deel van vo naar po is verschoven. Hiernaast zijn CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po verschoven en de kasschuif MDT.

 • De mutatie van € 29,4 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door de kasschuif MDT en het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;

 • De mutatie van -/- € 8,8 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;

 • De mutatie van -/- € 9,0 miljoen in 2027 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po.

Tabel 98 Ontvangsten artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

 

Stand ontwerpbegroting 2024

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

Tabel 99 Uitgaven artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.541.718

5.361.940

5.313.018

5.298.785

5.248.471

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

19.000

17.000

17.000

17.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

288.048

265.468

318.410

329.834

361.226

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

1.223

5.601

4.825

5.262

5.365

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

‒ 9.077

‒ 6.846

‒ 6.909

2.688

 

Stand ontwerpbegroting 2024

5.830.989

5.642.932

5.646.407

5.643.972

5.634.750

5.589.012

Tabel 100 Ontvangsten artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

700

700

700

700

700

 

Stand ontwerpbegroting 2024

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

Tabel 101 Uitgaven artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.466.326

4.337.220

4.334.611

4.241.150

4.145.106

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

‒ 6.200

‒ 5.600

‒ 5.600

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

168.318

201.367

41.359

‒ 31.588

‒ 60.460

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 7.455

‒ 5.774

‒ 5.765

‒ 6.015

‒ 6.215

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

3.797

27.509

17.010

17.421

 

Stand ontwerpbegroting 2024

4.627.189

4.530.410

4.392.114

4.214.957

4.095.852

4.099.338

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

 • Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023: Dit betreft enkele technische mutaties in verband met o.a. de herschikking van nog niet verdeelde middelen die tijdelijk op Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) waren geplaatst en bedragen die vanuit andere directies ontvangen worden en via de bekostiging van de hogescholen worden gerealiseerd.

 • Mutatie ontwerpbegroting 2024: Deze mutaties betreffen het verwerken van de benodigde dekking voor de verruiming van de 1 februari-regeling in de studiefinanciering en anderszijds de technische herschikking van budget tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs). Daarnaast is € 73,0 miljoen uit het NGF overgeboekt naar dit artikel in verband met het project Nationale Aanpak Professionalisering Leraren.

Tabel 102 Ontvangsten artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.213

1.213

1.213

16

16

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.196

‒ 1.196

‒ 1.196

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

17

17

17

16

16

16

Tabel 103 Uitgaven artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.705.031

6.764.882

6.829.565

6.915.641

6.933.182

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

‒ 3.300

‒ 2.900

‒ 2.900

0

 

Mutatie amendement 2023

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

387.353

307.065

254.458

227.791

182.075

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

9.579

9.654

9.654

9.654

9.654

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

 

‒ 894

‒ 1.826

500

500

 

Stand ontwerpbegroting 2024

7.100.963

7.076.407

7.087.951

7.149.686

7.124.411

7.161.854

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

 • Mutatie centrale ISB ronde 2023: Dit betreffen technische mutaties in verband met de herschikking van budgetten tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en de ontvangst van de lpo over de middelen die als HGIS/ODA aangemerkt zijn.

 • Mutatie ontwerpbegroting 2024: Dit betreffen technische mutaties in verband met de herschikking van budgetten tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en de verwerking van de uitvoeringskosten van de NGF-projecten.

Tabel 104 Ontvangsten artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

16

16

16

16

16

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

515

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

531

16

16

16

16

16

Tabel 105 Uitgaven artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

19.250

19.426

19.068

19.051

19.050

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.190

1.234

1.210

1.209

1.209

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

133

0

0

0

0

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

‒ 82

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

22.573

21.578

21.278

21.260

21.259

21.271

Tabel 106 Ontvangsten artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

99

99

99

99

99

 

Stand ontwerpbegroting 2024

99

99

99

99

99

99

Tabel 107 Uitgaven artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

223.401

232.606

231.195

233.213

245.702

 

Mutatie amendement 2023

‒ 95

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 24.251

20.850

18.487

17.858

13.571

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 537

‒ 197

‒ 250

0

11

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

1.230

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

198.518

254.489

249.432

251.071

259.284

257.711

Tabel 108 Ontvangsten artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

 

Stand ontwerpbegroting 2024

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Tabel 109 Uitgaven artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.516.325

7.160.607

8.305.886

7.071.063

7.057.882

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

159.473

111.420

288.946

169.751

258.051

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

1.000.571

‒ 987.682

3.174

‒ 38.121

‒ 66.290

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

‒ 443

‒ 1.089

2.614

3.614

 

Stand ontwerpbegroting 2024

6.676.369

6.283.902

8.596.917

7.205.307

7.253.257

7.218.125

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

De uitgaven onder de regel «nieuwe mutaties» worden grotendeels veroorzaakt door een kasschuif op het openbaar vervoer van € 1 miljard van 2024 naar 2023.

Tabel 110 Ontvangsten artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.233.363

1.280.277

1.328.034

1.375.239

1.412.910

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

166.907

320.575

455.874

469.724

492.320

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

0

0

1.000

1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.400.270

1.600.852

1.783.908

1.845.963

1.906.230

1.966.318

Tabel 111 Uitgaven artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

73.732

74.358

74.134

74.541

75.627

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

4.239

3.856

3.118

3.663

3.323

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 36

36

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

77.935

78.250

77.252

78.204

78.950

79.624

Tabel 112 Ontvangsten artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.086

2.104

2.096

2.104

2.136

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

94

80

59

74

62

 

Stand ontwerpbegroting 2024

2.180

2.184

2.155

2.178

2.198

2.216

Tabel 113 Uitgaven artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

15.667

15.873

15.882

16.899

16.820

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

982

1.012

1.013

1.074

1.069

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 201

201

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

16.448

17.086

16.895

17.973

17.889

17.968

Tabel 114 Ontvangsten artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

262.124

266.674

274.713

284.092

291.945

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 10.399

22

5.002

9.215

17.572

 

Stand ontwerpbegroting 2024

251.725

266.696

279.715

293.307

309.517

323.942

Tabel 115 Uitgaven artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.209.069

1.231.783

1.271.086

1.233.413

1.231.482

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

109.845

86.484

89.035

78.587

82.224

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

20.486

‒ 109

2.457

4.559

3.719

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

‒ 13.679

470

5.320

3.320

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.339.400

1.304.479

1.363.048

1.321.879

1.320.745

1.319.376

Tabel 116 Ontvangsten artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.537

3.549

494

494

494

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

5.639

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

10.176

3.549

494

494

494

494

Tabel 117 Uitgaven artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.128.228

1.138.336

1.139.084

1.139.690

1.144.686

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

114.814

77.782

54.433

54.863

55.105

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 375

‒ 2.210

1.285

1.300

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.242.667

1.213.908

1.194.802

1.195.853

1.199.791

1.204.937

Tabel 118 Ontvangsten artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

134.235

135.660

125.590

123.690

123.690

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

40.280

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

174.515

135.660

125.590

123.690

123.690

123.690

Tabel 119 Uitgaven artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.594.966

1.573.220

1.528.929

1.525.648

1.525.901

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

6.150

14.650

16.450

15.850

16.250

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

92.276

137.299

104.916

113.161

98.721

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 5.668

12.204

‒ 433

‒ 960

‒ 3.259

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

2.147

500

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.687.724

1.739.520

1.650.362

1.653.699

1.637.613

1.648.075

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

De nieuwe mutaties bestaat uit diverse overboekingen van andere departementen of directies naar Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid). Het gaat hier onder andere om middelen voor NRO en Nederlands Polair Programma (NPP). Meerjarig is budget ten behoeve van Werk aan Uitvoering overgeboekt naar Artikel 15 (Media) van het Ministerie van OCW.

Tabel 120 Ontvangsten artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

101

101

101

101

101

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

1.400

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.501

101

101

101

101

101

Tabel 121 Uitgaven artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

20.241

19.857

20.613

19.633

19.633

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

5.456

2.235

2.285

1.354

1.354

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

141

‒ 1.127

‒ 1.039

‒ 1.102

‒ 63

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

25.838

20.965

21.859

19.885

20.924

18.787

Tabel 122 Ontvangsten artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Tabel 123 Uitgaven artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

10.592

Tabel 124 Ontvangsten artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Tabel 125 Uitgaven artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

351.652

357.621

365.754

359.794

354.196

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

0

0

0

‒ 1.400

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

34.171

30.872

32.605

33.337

30.146

 

Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023

‒ 2.243

6.875

‒ 91

40

140

 

Mutatie ontwerpbegroting 2024

0

58

1.657

1.657

1.657

 

Stand ontwerpbegroting 2024

383.580

395.426

399.925

394.828

384.739

386.199

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Een kasschuif van de loonruimte van € 6,9 miljoen van 2023 naar 2024 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de arbeidsvoorwaarden.

Tabel 126 Ontvangsten artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

567

567

567

567

567

 

Stand ontwerpbegroting 2024

567

567

567

567

567

567

Licence