Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt de krijgsmacht in haar taken. Het DOSCO doet dit door te zorgen voor personele diensten, zoals werving en opleidingen, maar ook huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Het DOSCO voorziet zelf in die ondersteuning en koopt een deel van de producten en diensten in bij organisaties buiten het ministerie van Defensie.

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO krijgt, net als de operationele commando’s, een generieke gereedstellingsopdracht. Vooralsnog ontvangt DOSCO een gereedstellingsopdracht voor specialistische medische zorg en strategisch transport.

Tabel 24 Capaciteiten DOSCO

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

SPECIALISTISCHE MEDISCHE ZORG

Chirurgisch team voor Role 2 Medical Treatment Facility

Levert een chirurgisch team ten behoeve van een chirurgisch hospitaal.

Bloedbank

Levert personele capaciteit om te voorzien in een operationele bloedbank.

STRATEGISCH TRANSPORT

Movement Control-teams (teams van het National Movement Coordination Centre (NMCC) en verplaatsingssondersteuning van CLAS)

Ondersteunen verplaatsingsoperaties zowel nationaal als internationaal van andere inzetbare eenheden.

De groei van Defensie heeft gevolgen voor de defensiebrede ondersteuning die het DOSCO levert. De uitwerking en implementatie van de plannen en mogelijke verdere intensiveringen in Defensie hebben de komende jaren invloed op deze ondersteuning. Het DOSCO ontwikkelt zich naar een wendbare en schaalbare ondersteuner die altijd en overal ondersteuning levert. Het ondersteuningscommando zet in op effectieve dienstverlening door processen te optimaliseren en datagedreven werken mogelijk te maken. Door haar vakmensen de ruimte en het vertrouwen te geven om hun werk goed en veilig te kunnen doen, komt DOSCO tot een nog betere ondersteuning.

Door extra te investeren in met name vastgoed, strategisch transport, geneeskundige ondersteuning en capaciteit voor bewaken en beveiligen worden grote defensiebrede achterstanden ingelopen. De transitie naar een versterkte en snel inzetbare krijgsmacht heeft ook effect op de ondersteuning die het ondersteuningscommando levert. Het DOSCO haakt daarbij vroegtijdig aan zodat de (financiële) gevolgen voor de ondersteuning goed ingeschat kunnen worden en de ondersteuning tijdig en adequaat georganiseerd wordt.

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.331.844

1.508.034

1.476.122

1.507.665

1.533.184

1.517.967

1.487.289

        

Uitgaven

1.290.733

1.520.533

1.494.930

1.528.888

1.557.041

1.531.129

1.501.180

        

Programmauitgaven

       

Opdrachten

184

0

0

0

0

0

0

Gereedstelling

184

0

0

0

0

0

0

(Schade)vergoeding

93.141

140.950

127.260

136.138

146.551

120.675

89.612

Schadevergoeding overig

10.547

9.000

8.775

8.883

8.931

8.968

9.000

Nationaal Fonds Ereschuld

82.193

130.000

114.407

123.177

133.542

107.629

76.534

Reservering schadevergoeding Chroom 6

401

1.950

4.078

4.078

4.078

4.078

4.078

        

Apparaatsuitgaven

       

Personele uitgaven

866.280

937.948

1.018.535

1.024.936

1.035.812

1.034.933

1.037.293

Eigen personeel

661.840

688.296

777.048

798.900

806.866

807.823

811.549

Externe inhuur

23.509

31.210

3.910

3.911

3.911

3.875

3.875

Overige personele exploitatie

166.778

200.192

219.127

203.675

206.585

204.785

203.419

Attaches

14.153

18.250

18.450

18.450

18.450

18.450

18.450

Materiële uitgaven

331.128

441.635

349.135

367.814

374.678

375.521

374.275

Overige materiële exploitatie

325.172

434.616

343.773

362.428

369.350

370.193

368.947

Attaches

5.956

7.019

5.362

5.386

5.328

5.328

5.328

        

Ontvangsten

74.696

68.995

68.995

68.995

68.995

68.995

68.995

Tabel 26 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

59,0%

bestuurlijk gebonden

7,9%

beleidsmatig gereserveerd

33,1%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0,0%

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen, gebaseerd op de organieke sterkte, voor 2024 volledig verplicht is. Daarnaast worden de reeds aangegane verplichtingen voor externe inhuur ook als juridisch verplicht gezien. Voor de personele exploitatie betreft het met name de opleidingen en lopende contracten voor werven personeel en juridische dienstverlening. Onder de materiële uitgaven betreft dit voornamelijk uitgaven voor het zelfstandig aanschaffen van bedrijfsmiddelen, de defensiebrede facilitaire ondersteuning en catering.

Voor 2024 is 59,0 % juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Het percentage bestuurlijk gebonden verplichtingen betreft de volledige regelingen voor schadevergoedingen, het Nationaal Fonds Ereschuld en de Reservering schadevergoedingen Chroom 6.

Voor 2024 is 7,9 % bestuurlijk gebonden ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Schadevergoeding

De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld worden bij het DOSCO verantwoord onder het financieel instrument schadevergoeding. Dit fonds is ingesteld voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. Hierin zijn de budgetten voor schadevergoedingen en regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen ondergebracht. De uitgaven hiervoor kennen een fluctuerend verloop en meer (jonge) veteranen doen een beroep op compensatie. Om deze reden zijn de budgetten tot en met 2027 eerder al aanzienlijk verhoogd. Daarnaast worden geraamde uitgaven voor uitkeringen in verband met Chroom 6 en overige schadevergoedingen onder het instrument schadevergoeding verantwoord.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van het personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen, internationale verhuizingen en overige personeelsgebonden uitgaven. De salarissen van het attaché personeel worden afzonderlijk gepresenteerd, omdat deze uitgaven onder het Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) attachébudget vallen.

De budgetten voor het eigen personeel stijgen de komende jaren als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 en met name door extra budget dat vanuit de Defensienota is toegekend. De budgetten voor 2024 en volgende jaren zijn hoger dan het budget dat voor 2023 geraamd is. Dit budget is onder andere door krapte op de arbeidsmarkt verlaagd, waarbij er ingevuld is met externe inhuur.

Materiële uitgaven

Onder materiële uitgaven worden de geraamde uitgaven voor overige materiële exploitatie en de attachés weergegeven. De uitgaven voor de overige materiële exploitatie bestaan onder andere uit catering, facilitaire dienstverlening, mediadienstverlening, gezondheidszorg, beveiliging, energie en water, schoonmaak en wereldwijd transport van personen en goederen.

De budgetten voor de overige materiële exploitatie voor 2024 en volgende jaren zijn lager dan het budget dat voor 2023 geraamd is. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2023 extra budget van € 88 miljoen voor energie is toegekend vanwege de gestegen prijzen en € 39 miljoen voor transport als gevolg van de toegenomen vraag hiernaar.

Licence