Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Algemene doelstellingHet kerndepartement voert een aantal defensiebrede taken uit. Dit zijn het verstrekken van subsidies voor defensie-gerelateerde (maatschappelijke) taken, het bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, de bekostiging van instellingen voor kennisopbouw, het bijdragen aan internationale organisaties, het uitvoeren van opdrachten, schadevergoedingen en de bijdrage aan rijksbrede en defensiebrede beleidsopdrachten.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 27 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

199.989

232.308

236.916

223.455

218.557

215.470

207.926

        

Uitgaven

198.187

232.308

236.916

223.455

218.557

215.470

207.926

        

Programmauitgaven

       

Subsidies (regelingen)

47.293

46.537

47.161

47.296

47.331

47.229

47.015

Subsidies

47.293

46.537

47.161

47.296

47.331

47.229

47.015

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

51.065

71.594

74.600

79.710

80.142

78.085

71.192

Kennisopbouw TNO via EZ

47.254

64.003

66.109

70.108

70.540

69.283

62.390

Kennisopbouw NLR via EZ

1.405

4.059

4.059

4.159

4.159

3.359

3.359

Kennisopbouw MARIN via EZ

2.332

3.444

4.144

4.894

4.894

4.894

4.894

Overige Bijdragen

74

88

288

549

549

549

549

Opdrachten

11.795

15.322

14.530

11.778

9.936

9.414

9.318

Opdrachten beleid

8.696

11.077

9.920

7.168

7.233

6.721

6.764

opdrachten milieu beleid

3.099

4.245

4.610

4.610

2.703

2.693

2.554

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

68.075

73.245

74.260

74.372

74.350

74.350

74.345

Bijdrage aan de NAVO

62.271

66.701

67.716

67.717

67.697

67.697

67.692

Bijdrage aan internationale samenwerking

5.804

6.544

6.544

6.655

6.653

6.653

6.653

Bekostiging

3.649

4.290

4.291

4.291

4.291

4.291

4.291

Bekostiging diverse instellingen

3.649

4.290

4.291

4.291

4.291

4.291

4.291

Inkomensoverdrachten

83

742

4.242

4.242

742

336

0

Overige bijdragen

83

742

4.242

4.242

742

336

0

(Schade)vergoeding

16.227

20.578

17.832

1.766

1.765

1.765

1.765

Schadevergoeding overig

3.075

1.765

1.774

1.766

1.765

1.765

1.765

Regeling Chroom 6 Defensie

4.021

6.513

5.058

0

0

0

0

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

8.366

12.300

11.000

0

0

0

0

Vrijwillige bijdrage Hawija

765

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

6.135

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Subsidies

Defensie verleent subsidies aan instellingen die een toegevoegde (maatschappelijke) waarde hebben, en die defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hierin gespecialiseerd zijn (waaronder veteranen). De defensiesubsidies worden verleend met als doel instandhouding van de instellingen, zodat deze hun toegevoegde waarde kunnen blijven leveren. De subsidies zijn gecategoriseerd in subsidies voor veteranenzorg en subsidies voor cultureel erfgoed en tradities. Daarnaast worden subsidies verstrekt aan onderwijs en kennis- en technologieontwikkeling. Bijlage 7.4 geeft een overzicht van de subsidies weer.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Defensie draagt bij aan kennisopbouw en innovatie-ontwikkeling. Het Maritiem Research Instituut (MARIN), het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) ontvangen een jaarlijkse bijdrage om hun defensie-specifieke kennisbasis in stand te houden. Vanuit de opgebouwde kennis laat Defensie zich adviseren en ondersteunen bij de beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. Met de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en -projecten krijgt de Strategie-, Kennis- en Innovatieagenda 2021–2025 invulling. De overige bijdragen aan begrotingshoofdstukken zijn de bijdragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de instandhouding van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Atlantische Commissie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Defensie draagt jaarlijks met een contributie bij aan de NAVO-exploitatie. Tijdens de in 2022 gehouden NAVO top te Madrid zijn door de lidstaten afspraken gemaakt om de contributiebijdragen de komende jaren te verhogen. De verhogingen betreffen voornamelijk de bijdragen aan de NAVO-commandostructuur, infrastructuur en de AWACS vliegtuigen. Daarnaast vervult Nederland tot medio 2024 de functie van Chairman of the Military Committee (CMC) te Brussel.

Opdrachten

In de Defensienota is beschreven dat Defensie investeert in haar personeel: arbeidsvoorwaarden worden verbeterd en er komt een nieuw Human Resources (HR)-model. Voor de implementatie van het nieuwe HR-model en het nieuwe pensioencontract is ondersteuning benodigd. Het budget voor opdrachten betreft voornamelijk de jaarlijkse bestedingen aan derden voor de ondersteuning van beleid en rechtspositionele ondersteuning. Daarnaast zijn ook beleidsuitgaven voor het defensiebreed implementeren van energie- en milieuwetgeving (stikstof en omgevingswet) hier onderdeel van.

Bekostiging

‘Bekostiging’ zijn bijdragen aan instellingen, zoals de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen en de ondersteuning van organisaties die deel uitmaken van de sector Defensie.

Schadevergoedingen

De schadevergoedingen (voorheen: Inkomensoverdrachten) zijn bestemd voor doelgroepen die schade ondervinden van defensiebeleid. Hieronder vallen de uitgaven voor de uitkeringsregeling voor chroom-6 slachtoffers: de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie (zie Kamerstukken II 2017/18, 34 775 X, nr. 126 en Kamerstukken II 2020/21, 35 570 X, nr. 92). Verder vallen hieronder de schade-uitkeringen Srebrenica (zie Kamerstukken II 2019/20 35 450 X, nr. 2), uitgaven voor herstelprojecten in Hawija (zie Kamerstukken II 2020/21, 27 925 nr. 766).

Licence