Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 12 Nog onverdeeld

AlgemeenHet niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling, nog onverdeeld en een eventuele taakstelling (negatief bedrag).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 32 Budgettaire gevolgen artikel12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

0

102.262

609.419

661.967

529.160

575.057

523.874

        

Uitgaven

0

112.262

618.419

661.967

529.160

575.057

523.874

        

Nog onverdeeld Loon

0

35.194

552.805

555.001

357.191

360.387

299.203

Nog onverdeeld Prijs

0

77.068

65.614

106.966

171.969

214.670

224.671

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Artikel 12 is een begrotingstechnisch artikel van waaruit diverse doorverdelingen plaatsvinden naar andere artikelen van de defensiebegroting. Op dit moment zijn nog niet alle middelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord doorverdeeld aan de defensieonderdelen. Daarnaast resteert nog budget dat voortkomt uit de middelen die met de Voorjaarsnota 2022 zijn toegevoegd aan de defensiebegroting. Dit budget wordt eveneens nog nader verdeeld binnen de defensiebegroting.

Licence