Base description which applies to whole site

6.3 Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2023 en de stand ontwerpbegroting 2024. Daarbij worden de nieuwe mutaties groter of gelijk aan de genoemde staffel in de leeswijzer toegelicht.

De mutaties uit de Eerste Suppletoire Begroting 2023 zijn reeds toegelicht in de Memorie van Toelichting op de Eerste Suppletoire Begroting 2023. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 139 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11. Integraal waterbeleid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

59.877

56.431

55.037

51.674

49.983

45.266

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 4.748

23.782

21.603

20.595

19.205

26.259

Nieuwe mutaties

2.287

5.307

4.178

4.082

4.054

4.033

       

Stand ontwerpbegroting 2024

57.416

85.520

80.818

76.351

73.242

75.558

Tabel 140 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

11.01

Algemeen waterbeleid

      

1

Overboeking BZK DSO LV en IPLO

‒ 3.940

     

2

Prijsbijstelling DGWB 2023

2.679

3.054

3.191

3.052

3.024

3.021

        

11.02

Waterveiligheid

      
        

11.03

Grote oppervlaktewateren

      
        

11.04

Waterkwaliteit

      

3

Overboeking van EZK PAWOZ Noordzee en Oceanen

1.089

1.089

    
        

4

Diverse

2.459

1.164

987

1.030

1.030

1.012

        

Totaal

2.287

5.307

4.178

4.082

4.054

4.033

Toelichting

 • Ad 1. Het betreft een overboeking naar het ministrie van BZK voor de beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening en het Informatiepunt Leefomgeving (DSO-LV en IPLO)

 • Ad 2. Het betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023

 • Ad 3. Het betreft een overboeking van het ministerie van EZK voor extra capaciteit voor RWS voor Net op Zee 2023-2024 i.r.t. Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ)

 • Ad 4. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 141 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11. Integraal Waterbeleid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

30

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

30

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 142 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13. Bodem en Ondergrond

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

130.944

148.937

150.990

142.959

143.958

140.752

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 21.375

4.498

4.377

6.381

8.062

8.046

Nieuwe mutaties

899

740

‒ 1.235

451

452

451

       

Stand ontwerpbegroting 2024

110.468

154.175

154.132

149.791

152.472

149.249

Tabel 143 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

13.04

Ruimtegebruik bodem

      

1

Overboeking naar BZK voor vervolgonderzoek Milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens

  

‒ 1.860

   
        

2

Diverse

899

740

625

451

452

451

Totaal

 

899

740

‒ 1.235

451

452

451

Toelichting

 • Ad 1. Het betreft het resterende aandeel van € 1,86 miljoen als bijdrage voor het door BZK uit te voeren vervolgonderzoek Milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond conform de motie Ronnes en Van Gerven voor de periode 2022–2026.

 • Ad 2. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 144 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13. Bodem en Ondergrond

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

3500

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.500

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Tabel 145 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14. Wegen en Verkeersveiligheid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

293.933

301.485

226.516

170.629

134.611

106.368

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

34.840

40.828

27.563

21.063

17.122

4.309

Nieuwe mutaties

17.771

160.693

190.347

126.290

100.510

90.234

       

Stand ontwerpbegroting 2024

346.544

503.006

444.426

317.982

252.243

200.911

Tabel 146 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

14.01

Netwerken

      

1

Overboekingen BZK Wijziging Wegenverkeerswet

‒ 1.185

‒ 1.185

    

2

Herschikking art. 14 voor SSEB

‒ 2.000

2.000

    

14.02

Verkeersveiligheid

      

3

Kasschuif Stint

‒ 16.000

16.000

    

14.03

Slimme en Duurzame Mobiliteit

      

4

Loon- en prijsbijstelling 2023

4.744

4.852

3.583

2.457

1.837

1.379

5

Apparaatsaanvulling Klimaat

  

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.750

 

6

Overboeking EZK Emissieloze Mobiliteit

3.300

     

7

Terugboeking NGF-middelen naar EZK

‒ 457

‒ 1.458

‒ 1.799

‒ 1.445

‒ 1.087

‒ 454

8

Terugsluis Vrachtwagenheffing

 

55.000

55.000

   

9

Herschikking art. 14 voor SSEB

2.000

‒ 2.000

    

10

Kasschuiven IenW

24.700

‒ 8.500

‒ 5.200

‒ 7.100

‒ 3.900

 

11

Subsidieregeling SEB

 

30.000

30.000

20.000

10.000

 

12

Laadinfrastructuur wegvervoer

 

29.160

63.180

63.180

63.180

63.180

13

Laadinfrastructuur bouw

 

4.000

16.000

28.000

28.000

22.000

14

Vergroenen reisgedrag

 

14.000

29.000

21.900

18.428

18.428

15

Kasschuif vergroenen reisgedrag

 

18.860

2.800

2.452

‒ 12.056

‒ 12.056

        

16

Diversen

2.669

‒ 36

‒ 467

‒ 1.404

‒ 2.142

‒ 2.243

Totaal

 

17.771

160.693

190.347

126.290

100.510

90.234

Toelichting

 • Ad 1. In 2023 treden de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende AMvB in werking. Dit betreft overboekingen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor procedures die volgens deze wetgeving moeten worden uitgevoerd op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid en weginfrastructuur.

 • Ad 2. Voor de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is fors meer animo dan bij de voorjaarsnota 2023 was voorzien. De middelen voor de SSEB worden in 2023 tijdelijk betaald uit opdrachten van wegverkeersbeleid (14.01) en duurzame mobiliteit en de subsidieregeling SEPP voor particuliere auto’s (14.03). In 2024 vloeien deze middelen weer terug naar artikel 14.01 en 14.03.

 • Ad 3. Aangezien de internetconsultatie en de openstelling van de regeling enige vertraging hebben opgelopen zijn de verwachte uitgaven voor de Stint-vergoedingen dit jaar vertraagd. Hierdoor zal een deel van het budget (€ 16 miljoen) pas na de jaarwisseling 2023-2024 tot uitkering leiden.

 • Ad 4. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 5. Dit betreft een overboeking naar artikel 98.01 Externe Inhuur ten behoeve van aanvullende opdrachten voortkomen uit de Klimaatenveloppen.

 • Ad 6. Dit betreft een overboeking vanuit EZK ten behoeve van een specifieke uitkering aan de NAL (Nationale Agenda Infrastructuur) regio's voor het stimuleren van emissieloze mobiliteit.

 • Ad 7. Dit betreft een terugboeking naar EZK van NGF-middelen ten behoeve van het project Digital Twins binnen het NGF-voorstel Dutch Metropolitan Innovations, waarvoor geldt dat BZK als opdrachtgever zal fungeren.

 • Ad 8. Voor de terugsluis vrachtwagenheffing wordt er totaal € 110 miljoen overgeboekt naar HXII voor onder andere de subsidie AanZet. Dit bedrag wordt teruggefinancieerd in de jaren 2026-2027.

 • Ad 9. Voor de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is fors meer animo dan bij de voorjaarsnota 2023 was voorzien. De middelen voor de SSEB worden in 2023 tijdelijk betaald uit opdrachten van wegverkeersbeleid (14.01) en duurzame mobiliteit en de subsidieregeling SEPP voor particuliere auto’s (14.03). In 2024 vloeien deze middelen weer terug naar artikel 14.01 en 14.03.

 • Ad 10. Dit betreft kasschuiven binnen IenW waarbij voor onder andere de subsidie AanZet € 24,7 miljoen naar voren wordt geschoven. Dit bedrag wordt bij de subsidie Walstroom, VTH, Recycling en Havens Caribisch Nederland naar achteren geschoven.

 • Ad 11. Dit betreft een aanvulling vanuit Financiën voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Aan het huidig beschikbaar budget wordt er totaal € 90 miljoen toegevoegd.

 • Ad 12. Vanuit het Klimaatakkoord is voor laadinfrastructuur voor wegvervoer vanaf 2024 budget beschikbaar gesteld. Het gaat om investeringen in (slimme) laadinfrastructuur in 2024 en verder. Er zijn drie belangrijke pijlers: 1) (Opschaling) Slim laden (mede ter ontlasting energienet), 2) Laden voor logistiek (inclusief voortzetting vliegende brigade) en 3) Laden voor bussen, doelgroepen, taxi’s.

 • Ad 13. Vanuit het Klimaatakkoord is voor laadinfra bouw vanaf 2024 extra budget beschikbaar gesteld. Dit komt ten goede aan de lopende subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), welke uitgebreid wordt met een subsidiespoor laadinfra.

 • Ad 14. Dit betreft een overboeking vanuit de getroffen reservering bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van een programma voor verduurzaming van personenreisgedrag, waarbinnen onder andere wordt geïnvesteerd in stimuleringsmaatregelen voor specifieke doelgroepen. Deze middelen worden later overgeboekt naar het juiste financiële instrument en de juiste begroting.

 • Ad 15. Dit betreft een kasschuif om de middelen voor Vergroenen reisgedrag in het juiste ritme te zetten, conform het ritme in het bestedingsplan.

 • Ad 16. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 147 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14. Wegen en Verkeersveiligheid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.782

5.782

5.782

5.782

5.782

5.782

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

5.782

5.782

5.782

5.782

5.782

5.782

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel 148 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16. Openbaar Vervoer en Spoor

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

210.828

27.943

10.981

9.759

9.199

9.199

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 2.084

‒ 3.320

‒ 1.945

‒ 1.236

‒ 1.240

‒ 1.247

Nieuwe mutaties

51.753

9.579

18.056

473

460

460

       

Stand ontwerpbegroting 2024

260.497

34.202

27.092

8.996

8.419

8.412

Tabel 149 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

16.01

Spoor

      

1

Eindejaarsmarge

8.190

     

2

Loon- en prijsbijstelling 2023

1.785

1.544

1.179

1.158

1.076

1.007

16.02

Maatregelpakket OVS

      

3

Bijstelling beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

4.900

     

4

Overboeking uit het MF voor bijdrage TVOV

38.348

9.085

17.567

   

5

Overboeking Transitievangnet OV

75.000

     

16.03

Transitievangnet OV

      

5

Overboeking Transitievangnet OV

‒ 75.000

     
        

6

Diversen

‒ 1.470

‒ 1.050

‒ 690

‒ 685

‒ 616

‒ 547

Totaal

 

51.753

9.579

18.056

473

460

460

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een claim op de eindejaarsmarge op basis van vertraging kaseffecten 2022;

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2023 op artikel 99 aan DGMo op HXII;

 • Ad 3. Het betreft een bijstelling van de raming benodigde middelen beschikbaarheidsvergoeding OV-sector voor de regeling 2022 op basis van de actuele monitorinformatie en de jaarrekening 2022;

 • Ad 4. Het betreft een overboeking van het Mobiliteitsfonds voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV) naast de overboeking die bij Voorjaarsnota 2023 heeft plaatsgevonden uit de generieke ruimte van het MF. De totaalmutatie bedraagt € 65 miljoen.

 • Ad 5.  De betreft de overboeking van middelen voor het Transitievangnet OV van artikelonderdeel 16.03 naar artikelonderdeel 16.02. Artikelonderdeel 16.03 wordt hiermee opgeheven en daarmee worden artikelonderdelen 16.02 en 16.03 samengevoegd tot 16.02 maatregelenpakket OVS.

 • Ad 6. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet worden toegelicht.

Tabel 150 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16. Openbaar vervoer en Spoor

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

25522

46584

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

25.522

46.584

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 17 Luchtvaart

Tabel 151 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17. Luchtvaart

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

46.693

51.783

57.955

58.945

45.037

44.364

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

6.673

964

‒ 3.094

‒ 265

‒ 2.106

‒ 2.167

Nieuwe mutaties

66.085

10.041

‒ 3.907

25.531

‒ 34.280

‒ 34.162

       

Stand ontwerpbegroting 2024

119.451

62.788

50.954

84.211

8.651

8.035

Tabel 152 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

17.01

Luchtvaart

      

1

Kasschuif Luchtvaart in Transitie

64.237

‒ 3.195

‒ 14.735

20.893

‒ 33.600

‒ 33.600

2

Middelen GIS-3

634

3.228

    

3

Middelen GIS-4

 

10.366

12.000

6.335

  

4

Overheveling DGLM naar ILT

‒ 961

‒ 1.643

‒ 1.821

‒ 2.058

‒ 2.027

‒ 1.996

5

EJM

1.713

     
        

6

Diversen

462

1.285

649

361

1.347

1.434

Totaal

66.085

10.041

‒ 3.907

25.531

‒ 34.280

‒ 34.162

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een kasschuif om het kasritme van het budget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie te actualiseren. Binnen Luchtvaart in Transitie is subsidie beschikbaar voor de verschillende deelprojecten. Doordat een aantal subsidieaanvragen zijn goedgekeurd kan een deel van de subsidies in 2023 worden beschikt i.p.v. in latere jaren. Deze kasschuif zorgt ervoor dat de kasreeks in de begroting beter aansluit bij de prognose van de uitbetaling die het project heeft.

 • Ad 2. De derde GIS-regeling is gefinancierd door de luchtvaartmaatschappijen middels de GIS-heffing. Voor de derde GIS-regeling is meer ontvangen dan is uitgegeven. Deze middelen zijn teruggevloeid naar het Ministerie van Financiën. Het bedrag dat te veel geheven is, wordt door IenW terugontvangen vanuit het Ministerie van Financiën t.b.v. terugbetaling aan de sector.

 • Ad 3. Dit betreft de middelen voor de vierde GIS-regeling. De kosten voor de GIS-regeling worden doorbelast aan de luchtvaartmaatschappijen middels de GIS-heffing.

 • Ad 4. Dit betreft diverse overboekingen vanuit het opdrachtenbudget naar de ILT voor o.a. extra capaciteit op toezicht drones, verhoogde inzet voor vergunningverlening aan modelvliegverenigingen en capaciteit voor het toezicht op de toegankelijkheidsvoorschriften n.a.v. het Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water.

 • Ad 5. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

 • Ad 6. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 153 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17. Luchtvaart

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.167

1.117

1.240

1.275

1.485

575

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 645

‒ 164

‒ 123

‒ 35

‒ 210

910

Nieuwe mutaties

0

11.310

12.310

6.335

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

4.522

12.263

13.427

7.575

1.275

1.485

Tabel 154 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

17

Luchtvaart

      

1

Desaldering GIS-4 heffing

0

11.000

12.000

6.335

0

0

        

2

Diversen

0

310

310

   

Totaal

 

0

11.310

12.310

6.335

0

0

Toelichting

 • Ad 1. De ontvangsten heffing Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) loopt via ontvangstenbudgetplaats GIS-heffing.

 • Ad 2. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 155 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

130.251

93.893

67.137

58.884

56.859

6.933

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 34.935

48.826

30.571

‒ 1.402

‒ 34.389

4.756

Nieuwe mutaties

‒ 6.900

52.634

85.195

24.548

5.782

2.704

       

Stand ontwerpbegroting 2024

88.416

195.353

182.903

82.030

28.252

14.393

Tabel 156 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.01

Scheepvaart en havens

      

1

HXII: Digitale Transport Strategie

 

1.000

    

2

Overheveling DGLM naar ILT

‒ 879

‒ 1.287

‒ 1.252

‒ 1.243

‒ 1.212

‒ 1.181

3

LPO

2.990

3.411

2.966

2.810

1.645

604

4

EJM subsidie verduurzaming BV

1.700

     

5

Walstroommiddelen Klimaatfonds 2024

 

10.000

18.000

10.000

2.000

 

6

NGF-project Maritiem Masterplan

 

29.591

59.700

9.700

  

7

Kasschuiven scheepvaart en havens

‒ 10.600

7.600

3.000

   

8

KF: Uitbreiding Zero Emissie Gemeenten

 

1.332

1.332

1.332

1.332

1.332

9

KF: Invoeren verplicht emissielabel BV

 

700

1.000

1.500

1.500

1.500

        

10

Diversen

‒ 111

287

449

449

517

449

Totaal

‒ 6.900

52.634

85.195

24.548

5.782

2.704

Toelichting

 • Ad 1. Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget overgeboekt naar het opdrachtenbudget.

 • Ad 2. Dit betreft diverse overboekingen vanuit het opdrachtenbudget naar de ILT voor verschillende werkzaamheden op het gebied van toezicht, handhaving en data-analyse in het kader van o.a. scheepsrecycling, de Havenontvangstvoorzieningen en het Scheepsafvalstoffenverdrag.

 • Ad 3. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

 • Ad 5. Overboeking middelen uit het Klimaatfonds die zijn toegekend voor inzet in de klimaatregeling voor Walstroom.

 • Ad 6. Overboeking van middelen uit het Nationaal Groeifonds die zijn toegekend voor het NGF-project Maritiem Masterplan.

 • Ad 7. Dit betreffen kasschuiven op het subsidiebudget (€ 7,6 miljoen van 2023 naar 2024) en de bijdragen aan medeoverheden (€ 3 miljoen van 2023 naar 2025) om het kasritme te actualiseren.

 • Ad 8. Dit betreft de overboeking middelen uit het Klimaatfonds die zijn toegekend voor uitbreiden zero-emissiezones voor gemeenten.

 • Ad 9. Dit betreft de overboeking van de klimaatfonds middelen, die zijn toegekend voor het invoeren en beheren van een verplicht emissielabel voor de binnenvaart.

 • Ad 10. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 157 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18. Scheepvaart en Havens

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 19 Internationaal Beleid

Tabel 158 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19. Internationaal beleid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

11.377

11.349

12.088

12.146

12.071

11.806

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 51

‒ 1.218

‒ 1.358

‒ 1.187

‒ 1.267

‒ 1.302

Nieuwe mutaties

646

348

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.231

‒ 1.244

       

Stand ontwerpbegroting 2024

11.972

10.479

9.499

9.729

9.573

9.260

Tabel 159 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

19.02

Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

      

1

Dekking BEI-LML. RIVM vanuit art. 19

  

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

2

LPO

238

1.140

269

270

269

256

        

3

Diversen

408

‒ 792

    

Totaal

646

348

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.231

‒ 1.244

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 voor de financiering van de hogere kosten van RIVM in het kader van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) ten behoeve van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit (LML). Op artikel 19 (waar de opdrachten aan RIVM tot 2022 werden gefinancierd) was een voorziening aangehouden die nu wordt ingezet voor de financiering van de genoemde hogere kosten.

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 3. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 160 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19. Internationaal beleid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

312

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

312

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 161 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20. Lucht en Geluid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

54.838

43.487

50.667

50.793

49.966

49.450

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

1.379

9.992

10.000

0

0

0

Nieuwe mutaties

5.367

5.921

7.897

7.203

7.186

7.175

       

Stand ontwerpbegroting 2024

61.584

59.400

68.564

57.996

57.152

56.625

Tabel 162 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

      

1

Overboekingen duurzame agro

0

4.297

4.297

4.297

4.297

4.297

2

Dekking BEI-LML. RIVM vanuit art. 19

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

3

LPO

2.108

1.624

2.100

1.406

1.389

1.378

4

EJM

1.609

     

5

Campagne houtstook

1.000

     
        

6

Diversen

650

     

Totaal

5.367

5.921

7.897

7.203

7.186

7.175

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een structurele overboeking van middelen van artikel 21 naar artikel 20 inzake het beleidsterrein 'Duurzame Agro'. Het beleidsterrein duurzame agro is verantwoordelijk voor de regelgeving van de uitstoot van de veehouderij naar de lucht met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, met het oog op de gezondheid van omwonenden. Het doel van duurzame agro sluit beter aan bij de algemene doelstelling van beleidsartikel 20 (het bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door de luchtkwaliteit te verbeteren) en wordt om die reden met ingang van 2024 verantwoordt op artikel 20.

 • Ad 2. Dit betreft een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 voor de financiering van de hogere kosten van RIVM in het kader van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) ten behoeve van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit (LML). Op artikel 19 (waar de opdrachten aan RIVM tot 2022 werden gefinancierd ) was een voorziening aangehouden die nu wordt ingezet voor de financiering van de genoemde hogere kosten.

 • Ad 3. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

 • Ad 5. Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 slechts de voorbereiding van de communicatie-activiteiten aan de orde en zal naar verwachting in 2024/2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatie-activiteiten. Deze middelen worden nu in 2023 versneld aangewend voor de campagne omtrent particuliere houtstook.

 • Ad 6. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 163 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20. Lucht en Geluid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

400

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

600

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.000

0

0

0

0

0

Toelichting

 • Ad 1. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid

Tabel 164 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21. Duurzaamheid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

71.886

69.912

69.830

52.878

52.855

49.855

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 8.998

‒ 4.186

962

2.639

616

‒ 793

Nieuwe mutaties

‒ 4.227

16.665

33.670

33.664

25.539

13.848

       

Stand ontwerpbegroting 2024

58.661

82.391

104.462

89.181

79.010

62.910

Tabel 165 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

21.05

Duurzame productketens

      

1

Duurzame Agro

 

‒ 4.297

‒ 4.297

‒ 4.297

‒ 4.297

‒ 4.297

2

Overheveling DGMI naar ILT

‒ 277

‒ 1.452

‒ 1.988

‒ 2.465

‒ 2.465

‒ 2.465

3

LPO

1.630

1.064

1.064

1.525

1.525

1.484

4

EJM

1.228

     

5

WP Monitoring & Sturing CE 2023

‒ 2.000

     

6

Klimaatfonds «bevorderen circulair doen en gedrag»

 

2.200

3.300

5.100

5.100

6.000

7

Kasschuif Subsidieregeling ontwikkeling en opschaling recycling

‒ 6.600

400

1.200

1.100

3.900

 

8

Uitvoering Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2024

 

2.000

    

9

Klimaatfonds «Ondersteuning plastics norm»

 

11.900

23.800

16.650

6.250

3.000

10

EZK Continuering DEI+CE

 

2.000

7.992

14.500

15.500

10.100

11

KF: Biobased bouwen

 

1.600

1.400

   

12

KF Handhavings- en uitvoeringskosten voor plastics normering

525

1.170

1.145

1.525

  

21.06

Natuurlijk kapitaal

      
        

13

Diversen

1.267

80

54

26

26

26

Totaal

‒ 4.227

16.665

33.670

33.664

25.539

13.848

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een structurele overboeking van middelen van artikel 21 naar artikel 20 inzake het beleidsterrein 'Duurzame Agro'. Het beleidsterrein duurzame agro is verantwoordelijk voor de regelgeving van de uitstoot van de veehouderij naar de lucht met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, met het oog op de gezondheid van omwonenden. Het doel van duurzame agro sluit beter aan bij de algemene doelstelling van beleidsartikel 20 (het bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door de luchtkwaliteit te verbeteren) en wordt om die reden met ingang van 2024 verantwoord op artikel 20.

 • Ad 2. Dit betreft een overboeking van artikel 21 naar artikel 24 ten behoeve van de verslaglegging van verpakkingen, de Single Use Plastics, de Producentenverantwoordelijkheid, en de Teerhoudend Asfalt Granulaat.

 • Ad 3. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

 • Ad 5. Dit betreft een overboeking van artikel 21 naar artikel 97 ten behoeve van de door het Planbureau voor de Leefomgeving te verrichten onderzoekwerkzaamheden (in 2023) in het kader van het Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie.

 • Ad 6. Dit betreft de middelen die vanuit het Klimaatfonds beschikbaar zijn gesteld voor het Bevorderen circulair doen en gedrag staan op het opdrachtenbudget gereserveerd. Het betreft een bedrag van 2,2 miljoen in 2024 en cumulatief 33,7 miljoen in de periode 2024 ‒ 2030.

 • Ad 7. Dit betreffen kasschuiven voor de subsidieregeling ontwikkeling en opschaling recycling (€ 6,6 miljoen van 2023 naar 2024, 2025, 2026 en 2027) om het kasritme te actualiseren.

 • Ad 8. Gelet op de positieve evaluatie van de MIA/Vamil-regeling zal ook het verhoogde budget van de MIA (voor verduurzaming van het MKB) structureel worden voortgezet ( € 48 miljoen in 2024 en € 50 miljoen vanaf 2025). De uitvoeringskosten (€ 2 mln.) worden in 2024 middels een kadercorrectie overgeheveld naar IenW. De structurele verwerking van de uitvoeringskosten wordt tijdens de voorjaarsbesluitvorming 2024 verwerkt.

 • Ad 9. Dit betreft een overboeking vanuit het Klimaatfonds voor ondersteuningsprojecten van de Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Programmalijn design voor recyclen en gemeenschappelijk onderzoek. Dit is inclusief de handhavings- en uitvoeringskosten (€ 1,2 miljoen) voor de plastics norm. Hiervoor ontvangt IenW in totaal € 13,1 miljoen in 2024 en cumulatief € 73,5 miljoen cumulatief in de periode 2024 ‒ 2030.

 • Ad 10. Dit betreft een overboeking vanuit het Klimaatfonds aan IenW voor de continuering van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Circulaire Economie, als onderdeel van het meerjarenprogramma Klimaat 2024. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt bij aan en is bedoeld voor het innovatieproject voor de recycling van afval, hergebruik van producten en pilots voor biobased grondstoffen, die tegelijkertijd bijdragen aan CO2 reductie. Hiervoor ontvangt IenW € 2,0 miljoen in 2024 en cumulatief € 55,2 miljoen in de periode 2024 ‒ 2030.

 • Ad 11. Dit betreft een overboeking vanuit het Klimaatfonds voor de aanscherping en bredere toepassing van de milieuprestatie-eis aan gebouwen. IenW ontvangst cumulatief 3,0 miljoen in de periode 2024 ‒ 2025 voor onderzoek naar biobased bouwen in de grond, weg, en water (GWW) bouwsector.

 • Ad 12. Dit betreft de overboeking vanuit het klimaatsfonds voor de handhavings- en uitvoeringskosten voor de plastics normering.

 • Ad 13. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Tabel 166 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21. Duurzaamheid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 167 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

87.006

86.290

89.054

97.521

96.815

96.326

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 330

‒ 1.928

‒ 1.398

‒ 1.659

‒ 1.937

‒ 2.008

Nieuwe mutaties

‒ 6.724

2.000

3.702

8.918

2.899

2.889

       

Stand ontwerpbegroting 2024

79.952

86.362

91.358

104.780

97.777

97.207

Tabel 168 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

22.01

Veiligheid chemische stoffen

      

1

Klimaatsfonds Nucleaire veiligheid

130

     

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

      

2

Overheveling DGMI naar ILT

‒ 1135

‒ 999

‒ 482

‒ 482

‒ 482

‒ 482

3

Kasschuif VTH en Kasschuif communicatiecampagne Asbest

‒ 7500

500

1000

6000

  

4

Campagne houtstook

‒ 1000

     

5

LPO

2.486

2.421

2.884

3.100

3.081

3.071

6

EJM

1.654

     

22

Veiligheid Biotechnologie

      
        

7

Diversen

‒ 1.359

78

300

300

300

300

Totaal

‒ 6.724

2.000

3.702

8.918

2.899

2.889

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een overboeking van middelen van EZK naar IenW in het kader van het programma nucleaire veiligheid. Het gaat hier om middelen uit het klimaatfonds voor het jaar 2023.

 • Ad 2. Dit betreft diverse overboekingen van artikel 22 naar artikel 24 ten behoeve van met name het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH).

 • Ad 3. Dit betreffen kasschuiven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, VTH (€ 6,0 miljoen van 2023 naar 2026) en communicatiecampagne Asbest (€ 1,5 miljoen van 2023, waarvan € 0,5 miljoen naar 2024 en € 1,0 miljoen naar 2025) om het kasritme te actualiseren.

 • Ad 4. Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken.

 • Ad 5. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 6. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

 • Ad 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Tabel 169 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

250

250

250

250

250

250

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

250

250

250

250

250

250

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 170 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

69.462

60.666

49.529

50.856

50.741

54.450

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

992

1.400

1.610

2.070

2.070

2.070

Nieuwe mutaties

4.573

3.936

3.273

3.356

3.214

3.434

       

Stand ontwerpbegroting 2024

75.027

66.002

54.412

56.282

56.025

59.954

Tabel 171 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

23.01

Meteorologie en seismologie

      

1

LPO

2.677

2.623

2.328

2.286

2.226

2.212

23.02

Aardobservatie

      

2

Prijsbijstelling

1.290

827

476

595

650

884

        

3

Diversen

606

486

469

475

338

338

Totaal

4.573

3.936

3.273

3.356

3.214

3.434

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

 • Ad 3. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 172 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

      

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 173 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24. Handhaving en toezicht

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

203.598

203.536

204.138

202.311

200.369

198.943

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 15.289

‒ 15.787

‒ 15.848

‒ 15.971

‒ 17.927

‒ 17.877

Nieuwe mutaties

894

15.282

10.832

11.404

11.867

11.051

       

Stand ontwerpbegroting 2024

189.203

203.031

199.122

197.744

194.309

192.117

Tabel 174 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

24.01

Personele uitgaven

      

1

EZK: OenF gassen

1.007

1.008

1.008

1.010

1.000

1.000

2

Cyber en Vitaal middelen

445

890

1.447

1.781

1.781

1.781

3

Overheveling DGMO naar ILT

437

1.214

782

968

968

968

4

Overheveling DGLM naar ILT

984

2.013

2.260

2.443

2.443

2.443

5

Overheveling DGMI naar ILT

1.412

2.451

2.470

2.947

2.947

2.947

6

Werving en selectie RWS

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

7

Autoriteit Woningcorportaties buiten begroting

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

8

Loonbijstelling 2023

9.740

9.724

9.739

9.667

11.254

11.177

9

Overheveling BZK naar ILT Energielabels

 

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

10

Kasschuif personele uitgaven ILT

‒ 4.085

4.085

    

24.02

Materiële uitgaven

      

11

Cyber en Vitaal middelen

1.070

1.907

1.295

929

1.464

929

12

Prijsbijstelling 2023

1.938

1.950

1.969

1.937

185

181

13

Bijdrage ILT prijsstijgingen interne dienstverlening

‒ 2.379

‒ 2.379

‒ 2.379

‒ 2.379

‒ 2.379

‒ 2.379

14

Overheveling DGMO naar ILT

502

905

742

668

530

392

15

Overheveling DGLM naar ILT

836

917

813

858

796

734

        

16

Diversen

‒ 13

437

526

415

718

718

Totaal

894

15.282

10.832

11.404

11.867

11.051

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (artikel 24) ten behoeve van het toezicht op de Ozon Afbrekende Stoffen en Fluorgassen.

 • Ad 2. Dit betreft de doorverdeling van de in 2022 via het ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal.

 • Ad 3. Dit betreft diverse overboekingen vanuit artikel 14, artikel 16 en het mobiliteitsfonds (directoraat-generaal Mobiliteit) naar artikel 24 voor werkzaamheden ten behoeve van met name uitbreiding van capaciteit in het kader van de EU-verordening treinreizigers, handhaving en uitvoering van de Mobiliteitsrichtlijn en het Programma Vrachtwagenheffing.

 • Ad 4. Dit betreft diverse overboekingen vanuit artikel 17 en artikel 18 (directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken) naar artikel 24 op onder andere het gebied van toezicht drones, vergunningverlening modelvliegverenigingen en toezicht, handhaving en data-analyse in het kader van scheepsrecycling, de Havenontvangstvoorzieningen en het Scheepsafvalstoffenverdrag.

 • Ad 5. Dit betreft diverse overboekingen van artikel 21 en artikel 22 (directoraat-generaal Milieu en Internationaal) naar artikel 24 voor met name de werkzaamheden voor de regeling voor Single Use Plastics en het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH).

 • Ad 6. Dit betreft een overboeking voor het overdragen van werving en selectie naar RWS.

 • Ad 7. De financiele administratie van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) wordt buiten de begrotingsadministratie plaats. Het begrote bedrag met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd.

 • Ad 8. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loonbijstelling 2023.

 • Ad 9. Dit betreft een overheveling van BZK naar ILT voor de uitbreiding van capaciteit op het onderwerp Energielabels. Het energielabel heeft een belangrijke informerende functie wanneer het gaat om de vastgoedwaarde. financieringsruimte en normering. Het betreft een uitbreiding van inspecteurs en analisten.

 • Ad 10. Dit betreft een kasschuif om resterende arbeidsvoorwaardenmiddelen van 2023 naar 2024 door te schuiven.

 • Ad 11. Dit betreft de doorverdeling van de in 2022 via het ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal.

 • Ad 12. Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

 • Ad 13. Dit betreft het deel van de Loon- en Prijsbijstelling ILT voor de structureel overgedragen budgetten van de dienstverleningsovereenkomsten.

 • Ad 14. Dit betreft diverse overboekingen vanuit artikel 14, artikel 16 en het mobiliteitsfonds (directoraat-generaal Mobiliteit) naar artikel 24 voor werkzaamheden ten behoeve van met name uitbreiding van capaciteit in het kader van de EU-verordening treinreizigers, handhaving en uitvoering van de Mobiliteitsrichtlijn en het Programma Vrachtwagenheffing.

 • Ad 15. Dit betreft diverse overboekingen vanuit artikel 17 en artikel 18 (directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken) naar artikel 24 op onder andere het gebied van toezicht drones, vergunningverlening modelvliegverenigingen en toezicht, handhaving en data-analyse in het kader van scheepsrecycling, de Havenontvangstvoorzieningen en het Scheepsafvalstoffenverdrag.

 • Ad 16. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Tabel 175 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24. Handhaving en toezicht

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

       

Stand ontwerpbegroting 2024

14.948

14.948

14.948

14.948

14.948

14.948

Tabel 176 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

24

Inspectie Leefomgeving en Transport

      

1

Aanpassing art 24 AW buiten begroting

‒ 14.300

‒ 14.300

‒ 14.300

‒ 14.300

‒ 14.300

‒ 14.300

2

Aanpassing art 24 AW overheadkosten

4.548

4.548

4.548

4.548

4.548

4.548

Totaal

 

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

‒ 9.752

Toelichting

 • Ad 1. De financiele administratie van de Autoriteit Woningcorporaties wordt buiten de begrotingsadministratie plaats. Het begrote bedrag met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd.

 • Ad 2. De Autoriteit Woningcorporaties is een zelfstandige eenheidbinnen de ILT. Zij maken gebruik van de ILT faciliteiten en ondersteunende afdelingen. Hiervoor betalen zij jaarlijks een compensatie aan de ILT.

Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering

Tabel 177 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25. Brede doeluitkering

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

991.493

991.492

991.599

991.599

991.599

991.599

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

13.747

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

60.783

60.784

60.789

60.789

60.789

60.789

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.066.023

1.052.276

1.052.388

1.052.388

1.052.388

1.052.388

Tabel 178 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

25.01

Brede doeluitkering

      

1

LPO BDU

56.313

56.314

56.319

56.319

56.319

56.319

2

Nacalculatie prijsbijstelling HXII 2022 BDU

4.470

4.470

4.470

4.470

4.470

4.470

        

Totaal

 

60.783

60.784

60.789

60.789

60.789

60.789

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de ontvangen nacalculatie op de prijsbijstelling 2022.

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel 179 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

26. Bijdrage Investeringfondsen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

10.160.555

19.199.201

10.896.124

9.815.912

9.398.048

9.790.303

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 254.137

‒ 223.025

52.687

1.132.521

863.584

856.233

Nieuwe mutaties

‒ 560.354

‒ 7.442.692

9.577.169

534.151

707.609

‒ 199.824

       

Stand ontwerpbegroting 2024

9.346.064

11.533.484

20.525.980

11.482.584

10.969.241

10.446.712

Tabel 180 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

26.01

Mobiliteitsfonds

      

1

HXII: Digitale Transport Strategie

 

‒ 1.350

    

2

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.273

     

3

Onderzoeksprogramma VenR

‒ 2.124

     

4

Verdeling POK fiches IenW

1.570

872

717

771

  

5

Bijdrage banenafspraak RWS

3.998

     

6

Vernieuwing SAP RWS aandeel

‒ 6.663

     

7

DEF ovb ETV zuid en midden 2023 WOZ

‒ 13.644

     

8

NF BZK bijdrage CID Binckhorst

5.000

     

9

Def ovb ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023

‒ 4.136

     

10

BZK GF - Terugbet. Goes

‒ 1.243

     

11

BZK PF - RISM II

  

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

‒ 1.185

12

EZK ovb gevolgkosten Wind op Zee

  

3.379

10.554

19.813

 

13

BCF LVO Oosterhoutseweg

‒ 1.927

     

14

Overboeking MF naar HXII TVOV MJN24

‒ 38.348

‒ 9.085

‒ 17.567

   

15

HXII: 75 procent doorverdeling POK/WOO middelen

    

4.571

4.571

16

HXII terugsluis Vrachtwagenheffing

 

‒ 70.000

‒ 100.000

   

17

Loon- en prijsbijstelling 2023 MF

416.714

459.714

469.885

422.663

401.311

422.670

18

Mutatie RWS Werving en Selectie MF

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

19

Omvorming ProRail naar ZBO 2024

 

‒ 8.278.000

8.845.000

   

20

MF Terugsluis Vrachtwagenheffing

 

15.000

45.000

   

21

FIN - SPUK Schoon Emissieloos Bouwen

 

10.000

11.500

28.500

55.000

35.000

22

FIN - Kennis Opschaling Praktijk Schoon Emissieloos Bouwen

 

2.500

6.000

5.500

  

23

kaderaanpassing 2023

‒ 500.000

‒ 50.000

250.000

 

200.000

‒ 800.000

24

FIN - Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen

    

7.500

20.000

25

Kasschuif Woningbouw

‒ 350.000

350.000

    

26.02

Deltafonds

      

25

Overboeking naar ministerie LNV Mirt-onderzoek Delta aanpak

‒ 1.800

     

26

Cyber en Vitaal middelen DF

891

3.367

3.345

3.344

4.481

3.344

27

Loon- en prijscompensatie 2023 Deltafonds

86.474

84.807

80.834

67.695

70.546

66.236

28

Kasschuif tlv generale middelen

‒ 154.000

37.000

‒ 24.000

‒ 8.000

‒ 59.000

45.000

        

29

Diversen

‒ 4.143

‒ 1.817

‒ 39

9

272

240

Totaal

 

‒ 560.354

‒ 7.442.692

9.577.169

534.151

707.609

‒ 199.824

Toelichting

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Mobiliteitsfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement

Tabel 181 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97. Algemeen departement

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

50.988

47.695

47.311

47.240

46.585

46.318

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.854

‒ 679

‒ 669

‒ 673

‒ 853

‒ 867

Nieuwe mutaties

12.204

1.693

1.685

1.684

1.680

1.616

       

Stand ontwerpbegroting 2024

66.046

48.709

48.327

48.251

47.412

47.067

Tabel 182 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

97.01

Algemeen departement

      

1

LPO

1.690

1.602

1.593

1.592

1.565

1.555

2

EJM

1.361

     

3

Werkprogr. PBL Monitoring & Sturing CE

1.500

     

4

Maatwerk KNMI-RWS

2.223

     

5

Interdepartementale overboekingen

1.000

12

13

13

‒ 25

0

6

Oekraïne middelen

4.700

     
        

7

Diversen

‒ 270

79

79

79

140

61

Totaal

 

12.204

1.693

1.685

1.684

1.680

1.616

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2023 op artikel 99 aan art 97;

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de Eindejaarsmarge 2022;

 • Ad 3. Dit betreft de onderzoekwerkzaamheden die door PBL worden verricht in 2023 in het kader van het werkprogramma Circulaire Economie. Werkprogramma Monitoring & Sturing(van art 21);

 • Ad 4. Dit betreft een overboeking t.b.v. verstrekte maatwerkopdrachten die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht;

 • Ad 5. Diverse Interdepartementale overboekingen;

 • Ad 6. Het betreft de bijdrage van het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van IenW ten behoeve van de hulpgoederen aan Oekraïne (Kamerstuk 2022-2023, 36045, nr. 165).

 • Ad 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 183 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97. Algemeen Departement

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

1.380

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

400

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.501

1.101

1.101

1.101

1.101

1.380

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatuitgaven Kerndepartement

Tabel 184 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98. Personele uitgaven

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

407.254

400.387

384.113

379.788

352.315

346.234

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

30.636

50.728

43.380

41.457

51.738

49.654

Nieuwe mutaties

32.259

16.344

15.810

15.446

6.752

6.258

       

Stand ontwerpbegroting 2024

470.149

467.459

443.303

436.691

410.805

402.146

Tabel 185 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

98.01

Personele uitgaven

26.573

18.086

19.846

19.399

18.771

16.553

1

LPO

16.320

14.736

14.684

14.228

13.514

13.087

2

Bijdrage SAP RWS

2.905

     

3

EJM

2.664

     

4

Interdepartementale overboekingen

4.429

2.582

2.567

2.543

2.543

2.588

5

Uitvoeringskosten Klimaat envellope

  

1.750

1.750

1.750

 

6

Overdracht werving en selectie aan RWS

‒ 1.519

‒ 1.519

‒ 1.519

‒ 1.519

‒ 1.519

‒ 1.519

7

Herschikking Cyber Vitaal middelen

1.774

2.287

2.364

2.397

2.483

2.397

        

98.02

Materiële uitgaven

4.498

‒ 2.315

‒ 2.402

‒ 2.402

‒ 8.840

‒ 6.881

8

LPO

8.029

7.745

7.462

7.530

7.234

7.193

9

Interdepartementale overboekingen

3.095

1.358

1.358

1.358

1.358

1.358

10

Herschikking POK WOO

‒ 2.732

‒ 1.658

‒ 1.462

‒ 1.530

‒ 5.672

‒ 5.672

11

Herschikking Cyber Vitaal middelen

‒ 4.841

‒ 9.760

‒ 9.760

‒ 9.760

‒ 11.760

‒ 9.760

12

Banenafspraak RWS

‒ 3.998

     

13

EJM

1.187

     

14

Bijdrage SAP RWS

3.758

     

15

Overdracht werving en selectie aan RWS

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

16

Diversen

1.188

573

‒ 1.634

‒ 1.551

‒ 3.179

‒ 3.414

Totaal

 

32.259

16.344

15.810

15.446

6.752

6.258

Toelichting

 • Ad 1 en 8. Dit betreft de toedeling van de ontvangten loon- en prijsbijstelling 2023 op artikel 99 aan art 98;

 • Ad 2. en 14. Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS in het project Vernieuwing SAP

 • Ad 3 en 13. Dit betreft de toedeling van de Eindejaarsmarge 2022;

 • Ad 4 en 9. De verrekening van diverse interdepartementale verrekeningen;

 • Ad 5. Dit is aanvulling van het inhuurbudget ten laste van de uitvoeringskosten die gereserveerd staan op art.14. Deze mutatie is in het kader van aanvullende opdrachten uit de klimaatenveloppe;

 • Ad 6 en 15. Voor het overdragen van werving en selectie naar RWS is een overheveling van budget noodzakelijk. Middels deze mutatie worden alle budgetten naar de budgetplaats van de concerndirecties gebracht. Van het structurele totaal van € - 1,5 miljoen op de personele uitgaven komt structureel per saldo € 2,8 miljoen van Hoofdstuk XII en € - 4,3 miljoen van het Mobiliteitsfonds. De uitgaven op de materiële uitgaven komt van Hoofdstuk XII af.

 • Ad 10. Dit is een herschikking/doorverdeling van de in 2022 ontvangen POK en WOO gelden naar (baten-lasten)diensten;

 • Ad 7 en 11. Herschikking/doorverdeling van de in 2022 via JenV geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal;

 • Ad 12. Dit betreft de bijdrage van artikel 98 naar artikel 26 voor het invullen van arbeidplaatsen van de banenafspraak door RWS;

 • Ad 16. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 186 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98. Apparaatsuitgaven kerndepartement

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.841

5.627

5.430

5.430

5.430

5.151

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.612

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

‒ 349

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

8.104

5.627

5.430

5.430

5.430

5.151

Tabel 187 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

98

Apparaat kerndepartement

      

1

Diversen

‒ 349

     

Totaal

 

‒ 349

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Niet-beleidsartikel 99 Nog Onverdeeld

Tabel 188 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99. Nominaal en Onvoorzien

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

324

7.084

7.112

7.128

20.266

20.212

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

650.536

665.508

668.394

605.824

570.237

598.942

Nieuwe mutaties

‒ 650.860

‒ 664.792

‒ 668.906

‒ 606.352

‒ 583.903

‒ 612.554

       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

7.800

6.600

6.600

6.600

6.600

Tabel 189 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

99.01

Nog onverdeeld

      

1

LPO

‒ 623.439

‒ 661.256

‒ 664.161

‒ 601.599

‒ 579.433

‒ 594.084

2

EJM

‒ 22.726

     

3

Correctie LPO MF

     

‒ 14.000

4

Nacalculatie prijsbijstelling HXII 2022 BDU

‒ 4.470

‒ 4.470

‒ 4.470

‒ 4.470

‒ 4.470

‒ 4.470

        

5

Diversen

‒ 225

934

‒ 275

‒ 283

Totaal

 

‒ 650.860

‒ 664.792

‒ 668.906

‒ 606.352

‒ 583.903

‒ 612.554

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2022 aan het Mobileitsfonds en het Deltafonds en aan de verschilllende artikelen op dit begrotingshoofdstuk (HXII).

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge (EJM) aan de diverse artikelen op dit begrotingshoofdstuk. De EJM is bij de 1e suppletoire begroting 2022 op artikel 99 geparkeerd in afwachting van nadere besluitvorming.

 • Ad 3. Dit betreft een correctie van de middelen van de loon- en prijsontwikkeling op het MF omdat tijdens de Voorjaarsnota 2023 te veel budget was geboekt.

 • Ad 4. Dit betreft de toedeling van de ontvangen nacalculatie op de prijsbijstelling 2022 op de Brede Doelenuitkering.

 • Ad 5. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence