Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 69 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

351.078

356.700

374.000

379.186

384.454

392.143

399.986

waarvan omzet moederdepartement

249.827

239.268

259.623

263.221

266.879

272.217

277.661

waarvan omzet overige departementen

100.808

116.529

113.935

115.515

117.120

119.462

121.852

waarvan omzet derden

443

903

442

449

455

464

473

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.812

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

352.890

356.700

374.000

379.186

384.454

392.143

399.986

        

Lasten

       

Apparaatskosten

318.007

335.770

356.598

360.768

365.019

372.319

379.766

- Personele kosten

227.911

238.517

236.549

209.050

181.600

185.232

188.937

waarvan eigen personeel

92.055

101.882

117.857

120.214

122.618

125.070

127.572

waarvan inhuur externen

133.026

132.685

111.520

81.520

51.520

52.550

53.601

waarvan overige personele kosten

2.830

3.950

7.172

7.316

7.462

7.612

7.764

- Materiële kosten

90.096

97.252

120.049

151.717

183.419

187.087

190.829

waarvan apparaat ICT

13.449

25.189

36.605

66.605

96.605

98.537

100.508

waarvan bijdrage aan SSO's

24.444

21.100

25.832

26.347

26.874

27.412

27.960

waarvan overige materiële kosten

52.203

50.963

57.612

58.765

59.940

61.138

62.361

Rentelasten

75

5

300

305

312

318

325

Afschrijvingskosten

15.466

20.425

16.602

17.603

18.603

18.975

19.354

- Materieel

10.631

14.250

12.940

13.740

14.540

14.831

15.128

waarvan apparaat ICT

10.631

14.250

12.940

13.740

14.540

14.831

15.128

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

4.835

6.175

3.662

3.863

4.063

4.144

4.226

Overige lasten

865

500

500

510

520

531

541

waarvan dotaties voorzieningen

0

500

500

510

520

531

541

waarvan bijzondere lasten

865

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

334.413

356.700

374.000

379.186

384.454

392.143

399.986

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

18.477

0

0

0

0

0

0

Mutatie POK/Wau gelden

307

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

18.784

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt met name de primaire processen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en hun uitvoeringsorganisaties. Na een afvlakking van de omzet in recente jaren, zien we in 2024 een groei als gevolg van stijgende tarieven (10 a 15%) die vooral veroorzaakt wordt door inflatie. De omzetgroei wordt beperkt door een afname van ontwikkelopdrachten van € 25 miljoen en door beperkte groei van het aantal werkplekken.

Tabel 70 Omzet moederdepartement per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Applicatiebeheer (applicatieservices)

75.443

78.308

90.689

91.946

93.224

95.089

96.990

Ontwikkelopdrachten

105.750

92.485

50.462

51.161

51.873

52.910

53.969

Generieke Diensten

  

40.834

41.400

41.976

42.815

43.671

Werkplekservices

60.149

60.441

69.869

70.836

71.819

73.257

74.722

Overige omzet

1.205

1.266

512

520

527

537

548

Generieke eBS

7.280

6.767

7.257

7.358

7.460

7.609

7.761

Totaal

249.827

239.268

259.623

263.221

266.879

272.217

277.661

In 2022 en 2023 werd de omzet Generieke Diensten gerapporteerd onder Ontwikkelopdrachten. Om het type dienstverlening beter inzichtelijk te maken wordt deze omzet nu apart gepresenteerd.

De omzetgroei bij het moederdepartement blijft beperkt door de afname van ontwikkelopdrachten.

Tabel 71 Omzet overige departementen per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Applicatiebeheer (applicatieservices)

48.132

43.932

54.375

55.129

55.896

57.013

58.154

Ontwikkelopdrachten

28.050

43.772

10.851

11.002

11.154

11.377

11.605

Generieke Diensten

  

17.115

17.352

17.593

17.945

18.304

Werkplekservices

19.177

21.059

22.287

22.596

22.910

23.369

23.836

Overige omzet

4.049

6.134

7.911

8.021

8.132

8.295

8.461

Generieke eBS

1.400

1.633

1.396

1.415

1.435

1.463

1.492

Totaal

100.808

116.529

113.935

115.515

117.120

119.462

121.852

Tabel 72 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ministerie van BZK

29.033

35.844

37.493

38.013

38.542

39.311

40.099

Ministerie van Fin

579

557

556

563

571

583

594

Ministerie van IenW

9.400

12.225

10.782

10.931

11.083

11.305

11.531

Ministerie van J&V

1.933

1.713

2.702

2.739

2.777

2.833

2.890

Ministerie van LNV

47.067

46.852

50.192

50.889

51.595

52.626

53.679

Ministerie van OCW

131

260

196

199

202

206

210

Ministerie van SZW

911

2.075

1.659

1.682

1.705

1.740

1.774

Ministerie van VWS

11.059

15.751

9.584

9.717

9.852

10.049

10.250

Overig

695

1.252

771

782

793

809

825

Totaal

100.808

116.529

113.935

115.515

117.120

119.462

121.852

De omzet overige departementen is naar beneden bijgesteld in 2024 op grond van de gerealiseerde omzet in het jaar 2022. De omzet derden betreft vanaf 2024 voornamelijk de klant Staatsbosbeheer (SBB).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en daardoor snel wisselende expertises is zelf alle kennis in huis hebben vaak niet mogelijk en zinvol. Ten opzichte van 2023 is een indexatie toegepast op kosten eigen personeel conform de nieuwe CAO en bij kosten extern personeel conform de marktontwikkeling. Daarnaast wordt ingezet op verambtelijking van het personeelsbestand. De implementatie van een nieuwe bedrijfsstrategie, waarbij mede wordt ingezet op een andere sourcingsstrategie, wordt vanaf 2024 zichtbaar in een daling van de post «waarvan inhuur externen». De realisatie van deze doelstelling is afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel en het tempo waarmee de sourcingsstrategie kan worden gerealiseerd. Daarnaast hebben toekomstige Rijksbrede keuzes op ICT-gebied gevolgen voor DICTU als één van de ICT dienstverleners binnen de Rijksoverheid.

De overige personele kosten nemen toe door o.a. meer reiskosten vanwege minder thuiswerken en een toename van de kosten voor training en coaching.

Materiële kosten

De post «waarvan apparaat ICT» zal naar verwachting vanaf 2024 stijgen als gevolg van de nieuwe sourcingsstrategie en de hierboven vermelde afname van de post inhuur externen.De kosten Bijdrage aan SSO’s zijn hoger door indexatie van de huisvestingskosten. De overige materiele kosten stijgen met name door hogere licentiekosten als gevolg van inflatie.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten dalen in 2024 door minder investeringen vanwege implementatie van de sourcingsstrategie waarbij meer dienstverlening wordt gedaan door marktpartijen. Vanaf 2025 wordt een stijging verwacht door de ontwikkeling van platformdiensten.

Tabel 73 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

31.107

15.407

15.407

15.407

15.407

15.407

15.407

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

347.134

356.700

374.000

379.185

384.454

392.143

399.986

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 314.743

‒ 336.275

‒ 357.398

‒ 361.582

‒ 365.851

‒ 373.168

‒ 380.632

2.

Totaal operationele kasstroom

32.391

20.425

16.601

17.603

18.603

18.975

19.354

 

-/- totaal investeringen

‒ 18.407

‒ 22.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 30.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 18.407

‒ 22.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 30.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 15.700

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

307

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 20.157

‒ 20.425

‒ 16.601

‒ 17.603

‒ 18.603

‒ 18.975

‒ 19.354

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

18.416

22.000

20.000

25.000

30.000

20.000

20.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 17.134

1.575

3.399

7.397

11.397

1.025

646

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

27.957

15.407

15.407

15.407

15.407

15.407

15.407

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft de kasstroom weer uit de reguliere bedrijfsuitoefening.

Investeringskasstroom

DICTU verwacht in 2024 en latere jaren op een lager investeringsniveau uit te komen vanwege implementatie van de sourcingstrategie. In 2024 en 2025 zijn investeringen voorzien in platformdiensten.

Financieringskasstroom

DICTU begroot een financieringskasstroom die aansluit bij het begrote investeringsniveau. Het beroep op de leenfaciliteit volgt hierbij de verwachte investeringsbehoefte.

Tabel 74 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving generiek deel

       

Kostprijzen per product (groep)

       

a. Basistarief werkplek CW

3.126

3.026

2.960

3.019

3.080

3.141

3.204

Tarieven/uur

       

a. Senior medewerker (ontwikkeling)

135

141

161

164

168

171

174

b. Medior medewerker (bouw)

111

116

132

135

137

140

143

c. Junior medewerker (test en beheer)

99

103

118

120

123

125

128

Indicatoren

       

Aantal werkplekken CW

18.042

18.559

19.431

19.431

19.431

19.431

19.431

FTE-totaal (excl. externe inhuur)1

927

991

1.058

1.058

1.058

1.058

1.058

Aantal interne FTE’s in percentage van het totale aantal FTE’s

54,0%

56,0%

65,0%

71,6%

79,7%

79,7%

79,7%

Saldo van baten en lasten (%)

5,24%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ziekteverzuim

6,3%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

Klanttevredenheid

7,7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Beschikbaarheid applicaties

99,5%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Aantal grote verstoringen2

4

max 5.

max 5.

max 5.

max 5.

max 5.

max 5.

Eindgebruikerstevredenheid afhandeling incidenten3

8,4

7,0 ‒ 7,5

7,0 ‒ 7,5

7,0 ‒ 7,5

7,0 ‒ 7,5

7,0 ‒ 7,5

7,0 ‒ 7,5

Oplospercentage 1e lijn helpdesk

81%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Servicedesk; in 1 keer geholpen

  

80%

80%

80%

80%

80%

Servicedesk; dienstverleningsniveau volgens afspraken

  

85%

85%

85%

85%

85%

1

Gemiddeld aantal FTE over het jaar.

2

Dit zijn nieuwe indicatoren. Een grote verstoring is minimaal een type C1 verstoring conform de prioriteitenmatrix Incidenten DICTU.

3

Dit zijn nieuwe indicatoren. Een grote verstoring is minimaal een type C1 verstoring conform de prioriteitenmatrix Incidenten DICTU.

Basistarief werkplek CW

De toerekening van kosten aan de Cloud Werkplek is in lijn gebracht met rijksbrede afspraken. Dit heeft enerzijds geleid tot een daling van het tarief met 10% maar anderzijds is door stijging van de kosten vanwege inflatie het tarief in 2024 maar licht gedaald ten opzichten van 2023.

Aantal werkplekken CWIn de ontwerpbegroting is gerekend met een gemiddeld aantal van 19.431 werkplekken CW.

Aantal interne FTE’s in percentage van het totale aantal FTE’sEr wordt ingezet op verambtelijking van het personeelsbestand. De implementatie van een nieuwe bedrijfsstrategie en andere sourcingsstrategie, wordt vanaf 2024 zichtbaar in een daling van externe inhuur.

ZiekteverzuimHet terugbrengen van het ziekteverzuim naar het streefgemiddelde van 4% blijft een aandachtspunt en is daarom ook zo opgenomen in de ontwerpbegroting 2024.

KlanttevredenheidIedere maand ontvangt een aantal willekeurige eindgebruikers een vragenlijst, waarin een oordeel gegeven kan worden over de werkplek, kantoor applicaties en bedrijfsapplicaties.

Beschikbaarheid applicaties De beschikbaarheid van frontend-applicaties wordt gemeten door middel van tooling (BSM). Er wordt per applicatie gemeten per maand over beschikbaarstellingsperiode, exclusief overeengekomen onderhoudsperioden. De in de doelmatigheid indicatoren opgenomen % betreffen basis en basis 24, doel 98%.

Bij basis gaat het om beschikbaarheid werkdagen van 7.00 ‒ 18.00 uur. Bij basis 24 op alle dagen 00.00 ‒ 24.00 uur.

Aantal grote verstoringenEen grote verstoring is minimaal een type C1 verstoring conform de prioriteitenmatrix Incidenten DICTU.

Eindgebruikerstevredenheid afhandeling incidentenIedere dag wordt aan een aantal willekeurig gekozen personen die een incident hebben ingediend dat de dag ervoor is opgelost, een uitnodiging voor een onderzoek gestuurd dat betrekking heeft op de afhandeling van incidenten. De respondent kan op een tienpuntschaal aangeven in hoeverre hij tevreden is over de afhandeling van het betreffende incident. De KPI wordt gemeten per kalendermaand.

Oplospercentage 1e lijn helpdeskGeeft aan welke percentage van de calls wordt opgelost door de 1e lijn.

Servicedesk: in1 keer geholpen

In één keer geholpen (nieuw): 80% van elk contact van een gebruiker met de Servicedesk dient direct afgehandeld te worden.

Servicedesk: dienstverleningsniveau volgens afspraken

85% van de meldingen van gebruikers bij de Servicedesk dienen binnen afgesproken dienstverleningsniveaus afgehandeld te worden.

Licence