Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke nationale autoriteit voor de uitvoering van en het toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving. De NEa ondersteunt de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV) in Nederland en houdt daar toezicht op. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

Daarnaast is de NEa de uitvoerder van de nationale CO2-heffing en ziet NEa toe op de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is.

Tabel 75 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

11.904

17.570

20.824

20.824

20.824

20.824

20.824

waarvan omzet moederdepartement

7.441

12.593

15.712

15.712

15.712

15.712

15.712

waarvan omzet overige departementen

4.463

4.977

5.112

5.112

5.112

5.112

5.112

waarvan omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

15

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

22

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

11.941

17.570

20.824

20.824

20.824

20.824

20.824

        

Lasten

       

Apparaatskosten

10.901

16.512

20.006

19.891

19.891

19.891

19.891

- Personele kosten

8.229

12.689

14.644

14.529

14.529

14.529

14.529

waarvan eigen personeel

7.520

10.955

12.523

12.523

12.523

12.523

12.523

waarvan inhuur externen

455

1.092

1.367

1.252

1.252

1.252

1.252

waarvan overige personele kosten

254

642

753

753

753

753

753

- Materiële kosten

2.672

3.823

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

waarvan apparaat ICT

673

1.799

1.282

1.282

1.282

1.282

1.282

waarvan bijdrage aan SSO's

1.378

1.555

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

waarvan overige materiële kosten

621

469

2.510

2.510

2.510

2.510

2.510

Rentelasten

0

29

80

80

80

80

80

Afschrijvingskosten

303

1.030

853

853

853

853

853

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

303

1.030

853

853

853

853

853

Overige lasten

24

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

24

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

11.228

17.570

20.939

20.824

20.824

20.824

20.824

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

713

0

‒ 115

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

713

0

‒ 115

0

0

0

0

Mutatie POK/WOO gelden

114

0

115

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

827

0

0

0

0

0

0

Tabel 76 Omzet Ministerie van EZK (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

CO2- emissiehandel en CO2-heffing industrie

7.074

10.616

9.008

9.008

9.008

9.008

9.008

Tweedelijns toezicht certificering duurzaamheidscriteria

101

371

534

534

534

534

534

Fit for 55 uitbreiding emissiehandel

0

1.117

4.264

4.264

4.264

4.264

4.264

Fit for 55 CBAM

0

351

529

529

529

529

529

Verplichtingen hernieuwbare brandstoffen

0

138

208

208

208

208

208

Inframarginale Elektriciteitsheffing

0

0

1.169

1.169

1.169

1.169

1.169

Beleidsadvies minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopheffing

3

0

0

0

0

0

0

Voorbereiden CO2-heffing

244

0

0

0

0

0

0

Beperking inzet kolen bij electriciteitsopwekking

19

0

0

0

0

0

0

Totaal omzet moederdepartement EZK

7.441

12.593

15.712

15.712

15.712

15.712

15.712

Toelichting op de baten

Omzet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa, CBAM, CO2 Minimumprijs, en het opleggen en het innen van de CO2-heffing.

De omzet is ten opzichte van de begroting 2023 gestegen. Dit is het gevolg van uitbreiding van de werkzaamheden voor Fit for 55 en de nieuwe taak Inframarginale elektriciteitsheffing.

Omzet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De omzet betreft een vergoeding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer (EV).

Toelichting op de lasten

De begrote kosten voor de taak CO2-emissiehandel en CO2-heffing industrie zijn met € 1,6 mln gedaald ten opzichte van de begroting 2023. Als gevolg van hernieuwde inzichten is in de begroting de methodiek van het doorbelasten van kosten over de nieuwe taken aangepast. Dit verklaart de daling bij CO2- emissiehandel en CO2-heffing industrie en een deel van de stijging bij de nieuwe taken. De totale omzet EZK blijft hierdoor in totaal gelijk.

De kosten van de nieuwe taken zijn gestegen. Dit is terug te voeren op verschillende oorzaken:

  • Er is een nieuwe taak bijgekomen: Inframarignale elektriciteitsheffing

  • De kosten voor Fit for 55 uitbreiding emissiehandel zijn hoger dan de eerdere inschatting. Dit komt doordat de doelgroepen groter zijn dan verwacht, er meer werkzaamheden nodig zijn dan verwacht en doordat de werkzaamheden complexer zijn dan eerder is ingeschat.

  • Zoals hierboven al is aangegeven, zijn kosten volgens een andere methodiek doorbelast aan nieuwe taken

Personele kosten

De personele kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2023. Dit is het gevolg van uitbreiding van de werkzaamheden voor Fit for 55 en de nieuwe taak Inframarignale elektriciteitsheffing.

Materiele kosten

De ICT kosten zijn gedaald ten opzichte van de begroting 2023, omdat in 2023 tijdelijk extra kosten werden gemaakt voor het systeem CheR.

De stijging van de overige materiele kosten betreft vooral kosten voor uitbesteding van werkzaamheden in het kader van Fit for 55 (in totaal € 1,3 mln) en voor Inframarginale elektriciteitsheffing (€ 0,8 mln).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op immateriële activa zijn gebaseerd op de activering van kosten voor de bouw van het Emissiehandel portaal (EHP) en het CO2 Heffingsregister (CHeR). Ten opzichte van de begroting 2023 dalen de afschrijvingskosten in 2024 omdat één van de systemen (REV fase 2) in 2023 volledig is afgeschreven.

Tabel 77 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

4.435

3.225

591

486

75

‒ 335

‒ 186

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

14.207

17.570

20.824

20.824

20.824

20.824

20.824

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 12.353

‒ 16.541

‒ 20.086

‒ 19.971

‒ 19.971

‒ 19.971

‒ 19.971

2.

Totaal operationele kasstroom

1.854

1.030

738

853

853

853

853

 

-/- totaal investeringen

‒ 1.886

‒ 1.414

‒ 2.104

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.886

‒ 1.414

‒ 2.104

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 985

‒ 2.821

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

367

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 560

‒ 843

‒ 843

‒ 1.264

‒ 1.264

‒ 704

‒ 704

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

1.414

2.104

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.178

‒ 2.250

1.261

‒ 1.264

‒ 1.264

‒ 704

‒ 704

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

3.225

591

486

75

‒ 335

‒ 186

‒ 37

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van het Register Energie voor Vervoer (REV 4.0) en diverse investeringen in systemen ten behoeve van de nieuwe taken.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor hierboven vermelde investeringen.

Tabel 78 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Algemeen

       

Gemiddeld uurtarief

96

107

109

109

109

109

109

Directe uren/totaal gewerkte uren

76%

≥70%

≥70%

≥70%

≥70%

≥70%

≥70%

FTE-totaal (exclusief externe inhuur)

84,3

99

123

123

123

123

123

Omzet per productgroep (x € 1.000)

       

Naleving ETS (EZK)

6.322

10.384

13.272

13.272

13.272

13.272

13.272

Naleving overig EZK

1.119

0

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

Naleving EV (IenW)

4.463

5.597

5.112

5.112

5.112

5.112

5.112

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming (%)

6,86%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Emissiehandel

       

Geaggregeerd % vergunningsaanvragen en -mutaties afgehandeld binnen wettelijke termijn

90%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

Voortgang toezichtsprogramma Emissiehandel

58%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Energie voor Vervoer

       

Opleveringsdatum Rapportage Energie voor vervoer In Nederland jaar t-1

1 juli 2022

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

Voortgang toezichtsprogramma Energie voor Vervoer

115%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Toelichting

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel, hernieuwbare energie voor vervoer en brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In bovenstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

De sturing voor zowel naleving ETS als voor naleving EV vindt in overeenstemming met de opdrachtgevers plaats op basis van budgetten en indicatoren.

In de begroting 2024 zijn de doelmatigheidsindicatoren teruggebracht tot 11 kernindicatoren. Hierbij zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • In plaats van tarieven per uur voor de categorieën laag, midden en hoog is nu een gemiddeld uurtarief weergegeven;

  • Voor emissiehandel is het percentage vergunningen afgegeven binnen de wettelijke termijn aangevuld met het percentage mutaties afgehandeld binnen de wettelijke termijn;

  • Voor emissiehandel is het percentage afgehandelde meldingen binnen de wettelijke termijn verwijderd. NEa stuurt hier uiteraard nog wel op.

Licence