Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Verdiepingsbijlage

Tabel 94 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

340.794

354.582

330.995

312.771

294.329

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 12.010

‒ 19.144

‒ 4.625

10.254

46.887

 

Nieuwe mutaties

      

EU-cofinanciering Digital Europe

‒ 19.228

‒ 5.100

4.500

5.300

10.028

 

Caribisch Nederland

 

4.300

    

Onderzoek en opdrachten

3.878

5.539

1.284

1.180

1.154

 

CSIRT-DSP

1.093

4.991

9.791

11.491

11.491

 

Toezicht RDI

 

3.613

6.983

10.142

10.142

 

Bijdrage aan het CBS

10.164

10.535

10.238

10.223

10.177

 

Overig

1.628

6.429

6.931

11.230

8.722

 

Stand ontwerpbegroting 2024

326.319

365.745

366.097

372.591

392.930

363.661

EU-cofinanciering Digital Europe

Dit betreft een schuif van verplichtingen- en kasbudget naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.

Caribisch NederlandVoor 2024 is er € 1,3 mln beschikbaar gesteld voor de verdere verlaging van vast internet met $15 p/m en € 3 mln voor het verbeteren van het glasvezelnetwerk internet in Caribisch Nederland.

Onderzoek en opdrachten

Dit betreft met name de toekenning van middelen voor voorbereidende werkzaamheden voor het toezicht op de Data- en AI-Act in 2024 en middelen voor de toezichtstaken van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de Digital Services Act en Digital Governance Act vanaf 2024. Deze middelen voor de EU-verordeningen zullen in het volgende begrotingsjaar overgeheveld worden naar de desbetreffende toezichthouder(s).

CSIRT-DSP

Dit betreft met name de toekenning van middelen voor de CSIRT-taken voor de Europese NIS2- en CER-richtlijnen op het gebied van cybersecurity en de Netwerkcode Cybersecurity Elektriciteitssector.

Toezicht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Dit betreft de toekenning van middelen aan de RDI voor het toezicht op de NIS2-richtlijn (EU wet- en regelgeving).

Bijdrage aan het CBS

Dit betreft de uitkering van loon- en prijsbijstelling.

Tabel 95 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

10.000

10.000

11.350

12.250

13.375

 

Nieuwe mutaties

      

Verlenging vergunningen

15.799

     

Veilingopbrengsten

120.180

32.645

    

Stand ontwerpbegroting 2024

177.913

74.579

43.284

44.184

45.309

46.434

Verlenging vergunningen

EZK heeft in 2023 € 15,8 mln ontvangen voor de verlening van vergunningen voor de FM-frequenties over de periode 2022-2023

Veilingopbrengsten

Dit betreft de ontvangsten van de landelijke veiling FM-frequenties die in de zomer van 2023 heeft plaatsgevonden. Hiermee is in totaal € 152,8 mln opgehaald. Dit wordt met name uitbetaald in 2023. Vanwege betalingsregelingen wordt een deel in 2024 uitbetaald.

Tabel 96 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.708.363

1.675.554

1.610.229

1.359.442

1.296.354

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

1.715.548

443.439

132.137

34.820

  

Mutatie amendement 2023

‒ 1.150

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.073.486

‒ 135.483

‒ 1.649

33.487

‒ 4.435

 

Nieuwe mutaties

      

Verduurzaming industrie

2.905

15.535

14.935

15.000

5.000

 

NGF project QuantumDeltaNL

‒ 23.000

30.200

 

53.000

  

Investeringen Verduurzaming Industrie Klimaatfonds

‒ 14.095

134.210

227.933

197.529

154.714

 

Tegemoetkoming energie kosten

‒ 170.000

     

Qredits leningen

‒ 30.000

30.000

    

Bijdrage aan TNO

17.244

18.436

12.129

11.335

10.769

 

Kamer van Koophandel

13.045

8.955

9.205

9.259

8.136

 

Overig

40.233

47.866

39.825

24.182

26.168

 

Stand ontwerpbegroting 2024

3.185.607

2.268.712

2.044.744

1.738.054

1.496.706

1.452.867

Verduurzaming industrie

Dit betreft verschillende uitvoeringskosten voor het uitwerken van maatwerkafspraken met de 10 tot 20 bedrijven met hoogste uitstoot van broeikasgassen. Het gaat om het uitbreiden van capaciteit bij departementen en RVO, externe inhuur, bezoldiging van een toetsingscommissie en het opzetten van een expertpool voor vergunningverlening.

NGF-project QuantumDeltaNLDeze mutatie betreft enerzijds een toekenning van € 60,2 mln ten behoeve van versterking van internationale samenwerking (Kamerstuk 36 200-L-11), anders een actualisatie van het kasritme.

Investeringen Verduurzaming Industrie Klimaatfonds

Dit betreft voornamelijk middelen voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) en de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI).

De VEKI regeling is gericht op CO2-reductie door ondersteuning van bestaande technologieën voor procesefficiëntie en energiebesparing. Het betreft hier de toekenning van klimaatfondsmiddelen van de Aanvullende Post naar de begroting van EZK. Het gaat hier om zowel de middelen behorend bij het Meerjarenprogramma 2024 als het restant benodigde kas voor de VEKI behorend bij de besluitvorming voor 2023.

In 2024 wordt naar verwachting voor het eerst de nieuwe NIKI opengesteld, mede ten behoeve van de in het Coalitieakkoord afgesproken maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste CO2 uitstoters. De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen. Hiertoe wordt een eerste tranche aan middelen toegekend vanuit het Klimaatfonds. Deze middelen worden overgeheveld van de Aanvullende Post naar de begroting van EZK.

Ook zijn vanuit het Klimaatfonds vanaf 2024 extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling TSE haalbaarheidstudies industrie.

Tegemoetkoming energie kosten

Op basis van het gebruik van de Tegemoetkoming energie kosten (TEK) in de afgelopen maanden is de raming met € 170 mln neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat in totaal € 230 mln voor de TEK benodigd zal zijn, waarvoor € 330 mln in 2023 zal worden bevoorschot.

Qredits leningen

Dit betreft een kasschuif die betrekken heeft op de time-out-arrangement (TOA). Het TOA-krediet is voor mkb-bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis en willen herstructureren. De TOA-regeling loopt tot 31 mei 2024, maar het budget van in totaal € 200 mln stond in 2022 en 2023.

Bijdrage aan TNOHet budget voor TNO wordt verhoogd in verband met additionele voor de rijksoverheid uit te voeren projecten. Het gaat hierbij om zowel EZK als andere departementen. Waar het om andere departementen gaat, wordt het budget overgeboekt naar EZK, aangezien EZK penvoerend departement is in de relatie met TNO.

Kamer van KoophandelDeze post betreft de Rijksbijdrage aan de Kamer van Koophandel. De mutatie bevat voornamelijk meerjarige loon- en prijsbijstelling. Daarnaast worden er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het UBO-register.

Tabel 97 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

576.949

158.597

341.403

151.321

116.189

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 215.000

150.000

‒ 62.900

3.500

5.250

 

Nieuwe mutaties

      

Tegemoetkoming energie kosten

 

‒ 50.000

    

overig

514

     

Stand ontwerpbegroting 2024

362.463

258.597

278.503

154.821

121.439

134.156

Tegemoetkoming energie kosten

Op basis van het gebruik van de Tegemoetkoming energie kosten (TEK) in de afgelopen maanden is de raming met € 170 mln neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat in totaal € 230 mln voor de TEK benodigd zal zijn, waarvoor € 330 mln in 2023 zal worden bevoorschot. Door deze bijstelling verawchten we in 2023 ook € 50 mln minder terug te krijgen.

Tabel 98 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

228.337

222.480

198.696

217.681

152.846

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

‒ 1.150

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

257.638

9.000

9.000

9.000

9.000

 

Nieuwe mutaties

      

Onco research

‒ 11.640

 

2.640

3.000

3.000

 

Thematische Technology Transfer

‒ 12.843

 

5.743

7.100

  

REGMED

‒ 12.545

 

2.045

3.500

3.500

 

Economische Veiligheid Fonds

50.000

50.000

    

European Tech Champions Initiative

100.000

     

Overig

‒ 1.492

726

1.137

3.535

532

 

Stand ontwerpbegroting 2024

596.305

282.206

219.261

243.816

168.878

159.878

Onco research

De tweede fase van de lening aan Oncode wordt gefinancierd uit verschillende budgetten op het Toekomstfonds, waaronder de Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten. De middelen stonden grotendeels in het lopende begrotingsjaar. De uitbetaling aan Oncode vindt echter geleidelijk meerjarig plaats. Met deze kasschuif wordt het kasritme goed gezet.

Thematische Technology TransferDe uitfinanciering van de verplichtingen die via de TTT-regeling zijn aangegaan is later gestart dan initieel gepland bij de start van het Toekomstfonds in 2014. Daardoor loopt de raming al een paar jaar voor op de daadwerkelijke uitbetalingen. Met deze kasschuif wordt het kasritme goed gezet.

RegMedDe subsidiemodule regeneratieve geneeskunde wordt naar verwachting eind 2023 opengesteld. Dit is een aantal jaar later dan gepland vanwege vertraging in de uitwerking van de regeling. Deze kasschuif zorgt voor een realistischere raming.

Fonds Economische Veiligheid

Dit betreft de verdeling van de middelen die in de 1e suppletoire begroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor het Fonds Economische Veiligheid. De € 100 mln die beschikbaar is gesteld voor dit fonds zijn verdeeld over 2023 en 2024. De Kamer wordt op korte termijn nader geinformeerd over de vormgeving van het fonds.

European Tech Champions Initiative

Er is voor de deelname van Nederland aan het European Tech Champions Initiative (ETCI) fonds € 100 mln beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt met generale middelen en heeft geen effect op het EMU-saldo.

Tabel 99 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

80.200

80.300

262.100

60.300

53.300

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

46.866

 

900

1.500

2.250

 

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2024

127.066

80.300

263.000

61.800

55.550

56.300

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden.

Tabel 100 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.084.453

5.793.439

6.017.121

5.849.262

5.756.726

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

9.884.914

3.000

 

‒ 51.948

‒ 51.948

 

Mutatie amendement 2023

2.300

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

542.400

     

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

  

5.418

21.666

21.666

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

 

240.000

    

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 7.171.941

‒ 3.053.753

‒ 740.558

‒ 105.684

86.348

 

Nieuwe mutaties

      
       

Kasschuif DEI+

‒ 18.332

1.820

12.012

3.733

767

 

DEI (klimaatfonds)

 

0

0

0

0

 

SDE, SDE+ en SDE ++

  

‒ 2.510.000

   

SDE+ diverse interdepartementale overhevelingen

‒ 24.017

‒ 22.245

‒ 17.127

‒ 19.112

‒ 28.987

 

ISDE

48.000

60.000

2.000

   

ISDE (Klimaatfonds)

163.000

337.290

707.150

175.200

  

WarmtelinQ

‒ 4.925

‒ 14.000

 

20.000

38.925

 

Overige subsidies (Klimaatfonds)

71.250

61.383

56.383

56.383

35.133

 

Opschalingsinstrument waterstof (Klimaatfonds)

1.000

389.000

318.000

268.000

275.000

 

Kasschuif IPCEI Waterstof (Klimaatfonds)

‒ 45.000

67.000

‒ 270.000

‒ 17.000

105.000

 

Vulmaatregelen Gasopslag

‒ 1.083.750

100.400

253.500

   

Warmtenet investeringssubsidies (WIS) (Klimaatfonds)

 

40.000

60.000

80.000

80.000

 

Kasschuif NGF projecten WarmteNu!

‒ 56.544

‒ 37.380

‒ 500

39.600

25.740

 

Kasschuif SEFE

‒ 54.000

50.000

4.000

   

Ontwikkelfonds energiecoöperaties warmteprojecten

26.551

     

NGF - project Circulaire zonnepanelen

 

135.000

    

Geothermie (klimaatfonds)

1.000

21.000

80.000

30.000

30.000

 

Tekort prijsplafond 2023

168.070

100.000

    

Tegemoetkoming blokaansluiting

‒ 337.975

178.641

    

Lening EBN

10.000

14.000

8.000

   

Onderzoek en opdrachten kernenergie (Klimaatfonds)

21.380

32.250

23.035

15.600

17.017

 

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden (Klimaatfonds)

2.300

29.200

31.700

31.100

30.000

 
       
       

Loon- en prijsbijstelling

26.054

37.139

49.234

52.807

52.158

 
       

Overig

119.028

‒ 20.135

‒ 15.068

76.268

‒ 5.906

 

Stand ontwerpbegroting 2024

8.375.216

4.543.049

4.074.300

6.525.875

6.467.639

6.433.953

Kasschuif DEI+

Op de middelen voor de DEI+ vindt een verplichtingen- en kasschuif plaats van 2023 naar 2024 tot en met 2027.

DEI+ (Klimaatfonds)

Er worden Klimaatfondsmiddelen ingezet om de DEI+ uit te breiden in de vorm van de sub-regeling DEI+CE. De DEI+CE is specifiek voor circulaire maatregelen die tot emissiereductie leiden.

SDE, SDE+ en SDE++

Ter financiering van het pakket aan klimaatmaatregelen dat het huidige kabinet heeft gepresenteerd (Kamerstuk 32 813, nr. 1230) wordt dekking geboden uit de (resterende) ruimte in de SDE, SDE+ en SDE++ in het jaar 2025.

SDE+ diverse interdepartementale overhevelingen

Vanuit het flankerend beleid Wind op zee, dat onderdeel uitmaakt van het SDE+-budget, vinden verschillende overhevelingen naar andere departementale begrotingen plaats, voornamelijk ter uitvoering van de afspraken die in het kader van programma Noordzee zijn gemaakt over de kosten die deze departementen de komende jaren maken op het gebied van scheepvaartveiligheid en aanlanding van de netwerken op zee (IenW), ecologie en visserij (LNV), handhaving en opsporing((J&V), de Kustwacht (Defensie) en de Douane (Financiën).

ISDE

Vanuit de begroting van het Ministerie van BZK wordt in 2023, 2024 en 2025 in totaal € 110 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor isolatiemaatregelen binnen de ISDE-regeling.

ISDE (Klimaatfonds)

Binnen de ISDE worden diverse subsidies verleend om woningen te verduurzamen en daarmee toekomstbestendig te maken. Een aanzienlijk gedeelte van de middelen komt terecht bij maatschappelijke instellingen om gebouwen te verduurzamen. Deze subsidies worden gefinancierd uit het Klimaatfonds en betreffen:

  • Normering en stimulering biobased bouwen

  • Nationaal Isolatie Programma (deel EZK)

  • Aanvulling ISDE in combinatie met normering en stimulering van hybride warmtepompen.

WarmtelinQ

De middelen die gereserveerd waren op de Aanvullende Post (AP) bij het Ministerie van Financiën voor een exploitatiesubsidie voor het project WarmtelinQ van Gasunie (€ 427 mln) zijn toegevoegd aan de EZK-begroting. Via een kasschuif zijn de bestaande Warmtelinq-budgetten en deze € 427 mln vervolgens naar de jaren 2026 en verder geschoven.

Overige subsidies (Klimaatfonds)

Er zijn naast de klimaatfondsmutaties die hier afzonderlijk worden toegelicht nog enkele subsidies op de EZK-begroting die uit het Klimaatfonds gefinancierd worden. De subsidies ‘EBN versnellen onderzoek CCS’, ‘Randvoorwaarden technische arbeidsmarkt’, ‘Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten’ en ‘Realisatie van 3GW zon op zee in 2030’ zijn erop gericht een infrastructuur te realiseren die bijdraagt aan de energietransitie. Daarnaast zijn er ook Klimaatfondsmiddelen beschikbaar gemaakt voor de Correctieregeling duurzame warmte (motie Grinwis-Erkens (Kamerstuk 29 030, nr. 322).

Opschalingsinstrument waterstof (Klimaatfonds)

Vanuit het Klimaatfonds worden middelen beschikbaar gesteld voor de opslag van waterstof, waterstof op zee en opschaling van waterstof. Hieronder vallen de uitgaven voor het Waterstofnetwerk op Zee en De-risken grootschalige waterstofopslag.

Kasschuif IPCEI Waterstof (Klimaatfonds)

De Klimaatfondsmiddelen van IPCEI Waterstof golf 3 worden met een kasschuif van 2023-2025 naar 2026-2028 geschoven. De Klimaatfondsmiddelen van IPCEI Waterstof golf 4 worden juist naar voren worden geschoven, van 2025-2028 naar 2024.

Vulmaatregelen gasopslag

Op het budget 2023 voor de vulmaatregelen gasopslag is sprake van een meevaller van bijna € 730 mln. Omdat deze middelen generaal gedekt zijn, worden deze nu weer ingeleverd. Op de resterende midelen vindt een kasschuif plaats van € 354 mln van 2023 naar 2024 en 2025.

Warmtenet investeringssubsidies (WIS) (Klimaatfonds)

Vanuit het Klimaatfonds worden middelen toegevoegd aan de EZK-begroting voor een nationale subsidieregeling voor warmtenetten, bedoeld om de onrendabele top te beperken. Deze regeling maakt de uitrol van warmtenetten in de gebouwde omgeving mogelijk, gekoppeld aan de doelen voor 2030, en met oog op opschaling voor de periode na 2030.

Kasschuif NGF-projecten NieuweWarmteNu!

Om de kasbudgetten van het instrument NGF-project NieuweWarmteNu! in lijn te brengen met de verwachte uitfinanciering op de in 2023 aan te gane verplichtingen, is een kasschuif van 2023-2025 naar latere jaren doorgevoerd.

Kasschuif SEFE

Omdat de SEFE regeling (compensatie van de aanbestedende diensten die in 2022 financieel nadeel hebben ondervonden doordat zij in navolging van de sancties tegen Rusland hun energiecontracten met SEFE Energy hebben opgezegd),tot maart 2025 loopt, worden er ook uitgaven verwacht in 2024 en 2025. Met een kasschuif wordt een gedeelte van de € 74 mljn die voor de regeling beschikbaar is doorgeschoven naar 2024 en 2025.

Ontwikkelfonds energiecoöperaties warmteprojecten

In 2023 wordt € 26,6 mln beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties voor warmteprojecten (pilot).

NGF-project Circulaire zonnepanelen

Vanuit het NGF wordt voor 2024 € 135 mln overgeheveld voor de stimulering van circulaire zonnepanelen.

Geothermie (Klimaatfonds)

Voor het opzetten van verschillende pilotprojecten voor Lage en Hoge Temperatuur Geothermie (LTG en HTG) zijn middelen uit het Klimaatfonds gereserveerd.

Tekort prijsplafond 2023

Op het prijsplafond 2023 is sprake van een tekort ten opzichte van het budget dat bij 1e suppletoire begroting naar beneden is bijgesteld op basis van (achteraf te optimistische) ramingen. Met deze begrotingsmutatie wordt het tekort aangevuld voor de jaren 2023 en 2024.

Tegemoetkoming blokaansluiting

Op basis van een nieuwe raming van de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) wordt het benodigde budget 2023 naar beneden bijgesteld. Wel is er in de nieuwe raming sprake van (na)betalingen in 2024, daarom wordt ook voor het jaar 2024 ruim € 178 mln gereserveerd.

Lening EBN

In 2023 zal een lening aan EBN worden verstrekt voor deelname in de FEED-fase van Aramis, specifiek voor de ontwikkeling van de opslaglocaties. Het door EBN verkregen rendement op dit CCS-project zal worden gebruikt om deze lening af te lossen.

Onderzoek en opdrachten kernenergie (Klimaatfonds)

Er worden klimaatfondsmiddelen ingezet voor het versterken van de nucleaire kennis- en onderzoekinfrastructuur. Specifiek worden er middelen beschikbaar gesteld aan onderzoeken nieuwbouw kerncentrales, bedrijfsduur-verlenging Borssele, kennisinfrastructuur kernenergie en ondersteuning ontwikkeling van Small Nuclear Reactors (SMR’s).

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden (Klimaatfonds)

Door nieuwe klimaatambities kent de overheid verhoogde uitvoeringslasten. Er worden klimaatfondsmiddelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de capaciteit bij provincies en regiogemeenten om het voorbereidingstraject van netverzwaringen en -uitbreidingen te versnellen. Daarnaast worden er klimaatfondsmiddelen toegekend voor de verhoogde uitvoeringslasten op het gebied van kernenergie.

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire begroting 2023 ontvangen loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de verschillende instrumenten waar dit betrekking op heeft.

Tabel 101 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.505.077

1.942.827

1.588.577

2.193.577

2.543.577

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

21.900

     

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

  

5.418

21.666

21.666

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

  

60.000

60.000

60.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

69.835

150.000

380.000

480.000

380.000

 

Nieuwe mutaties

      
       

ETS-ontvangsten

‒ 50.000

 

50.000

‒ 250.000

3.050.000

 

SDE-ontvangsten

192.200

     

Heffing leveringszekerheid

 

‒ 157.750

‒ 200.025

‒ 200.025

‒ 200.025

 

Lening EBN-Bergermeer

‒ 2.300.000

     
       

Overig

2.760

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

2.441.772

1.935.077

1.883.970

2.305.218

5.855.218

4.649.802

ETS-ontvangsten

Op basis van de jaarlijkse actualisatie van de ETS-prijzen wordt de raming van de ETS-ontvangsten bijgesteld. Dit jaar inclusief ETS2 (dat naar verwachting van start gaat in 2027).

SDE-ontvangsten

Verwacht wordt dat er in 2023 € 192 mln meer ontvangsten zijn aan terugbetaalde subsidievoorschotten op basis van de SDE, de SDE+ en de SDE++. Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van de hogere uitgave op de uitfinanciering van locatieonderzoeken voor windparken op zee en voor de (veel) hogere voorschotbetaling in 2023 aan TenneT voor de aanleg van het net op zee.

Heffing leveringszekerheid

Omdat de subsidie over 2022 aan EBN voor het vullen van de gasopslag in Bergermeer niet meer tot betaling komt en door de lagere kosten van EBN voor het vullen van de gasopslag, wordt de heffing leveringszekerheid aangepast naar de verwachte uitgaven en voor de jaren 2024-2028 verlaagd.

Lening EBN-Bergermeer

Op de begroting van artikel 4 staat nog een ontvangst in 2023 van € 2,3 mld als aflossing van de lening die in 2022 aan EBN is verstrekt voor het vullen van de gasopslag in Bergermeer. Maar het voorschot op deze lening is eind 2022 al (met rente) terugbetaald, de lening is daarmee afgelost.

Tabel 102 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.490.008

2.634.659

1.319.346

1.024.173

775.079

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 591.653

61.867

216.135

108.132

130.637

 

Nieuwe mutaties

      
       

Duurzaam herstel

‒ 101.828

‒ 18.411

120.239

   

Economische bedrijvigheid

 

28.000

28.000

28.000

28.000

 

Uitbreiding bereik woningverbeteringssubsidie

150.000

     

Knelpunten IMG

10.000

15.000

15.000

15.000

10.000

 

Werkbudget NCG

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Versterkingsoperatie

16.000

19.000

    

Verduurzaming bij versterken

15.000

15.000

    

Vergoeding Norg akkoord

‒ 420.000

‒ 182.000

    

Loon- en prijsbijstelling

21.003

16.979

11.374

5.118

4.339

 
       

Overig

‒ 1.240

‒ 500

‒ 500

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

3.589.290

2.593.594

1.713.594

1.184.423

952.055

1.008.292

Duurzaam herstel

Vanwege de latere start van duurzaam herstel schuiven middelen voor duurzaam herstel door naar latere jaren.

Economische bedrijvigheid

Bij de kabinetsreactie op PEGA is in totaal € 115 mln tot en met 2028 beschikbaar gemaakt voor onder meer ondersteuning voor de NOM en Economic Board Groningen en voor het aantrekken van strategische internationale bedrijvigheid (maatregelen 35.3 en 35.4 uit Nij Begun).

Uitbreiding bereik woningverbeteringssubsidie

Voor de uitbreiding van het bereik van de woningverbeteringssubsidie met 28 postcodegebieden is € 150 miljoen toegevoegd aan de EZK-begroting.

Knelpunten IMG

In de kabinetsreactie op de parlementaire enquête is aangekondigd dat het IMG de bevoegdheid krijgt om individuele knelpunten in de schadeafhandeling voortvarender op te lossen (maatregel 4 uit Nij Begun). Hiervoor is meerjarig in totaal € 70 mln gereserveerd.

Werkbudget NCG

Er is € 20 mln van de Aanvullende Post overgeheveld naar het werkbudget van NCG, waarvan € 18 miljoen in de periode van 2023 tot en met 2027. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van enkele maatregelen uit de kabinetsreactie Nij Begun: de ondersteuning door architecten, de inrichting van bewonersregieteams, inloopplekken voor bewoners en het opzetten van een digitaal portaal en aanvullende communicatie (maatregelen 13 en 21).

Versterkingsoperatie

Voor het aanbieden van extra maatwerk in de versterkingsoperatie en voor het aanbieden van sloop/nieuwbouw wordt in 2023 en 2024 in totaal € 35 miljoen overgeheveld naar de EZK-begroting (maatregel 12 uit Nij Begun).

Verduurzaming bij versterken

Voor verduurzaming bij versterking is in totaal € 30 miljoen naar de EZK-begroting overgeheveld (maatregel 28 uit Nij Begun).

Vergoeding Norg akkoord

Door de gedaalde gasprijs zijn de verwachte uitgaven aan de vergoeding Norg akkoord naar beneden bijgesteld.

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire begroting 2023 ontvangen loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de verschillende instrumenten waar dit betrekking op heeft.

Tabel 103 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

11.735.415

6.369.402

2.566.014

1.381.831

923.938

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 5.128.659

‒ 2.098.115

1.475.218

1.071.789

696.728

 

Nieuwe mutaties

      
       

Ontvangsten Mijnbouwwet

20.000

‒ 500.000

‒ 440.000

10.000

40.000

 

Dividenduitkering EBN

81.600

‒ 587.000

‒ 862.000

‒ 250.000

‒ 25.000

 

Dividenduitkering Gasterra

   

3.600

3.600

 
       

Overig

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

6.708.356

3.184.287

2.739.232

2.217.220

1.639.266

1.208.853

Ontvangsten Mijnbouwwet

De ontvangsten mijnbouwwet worden bijgesteld op basis van de gedaalde gasprijs en realisatiecijfers van de Belastingdienst.

Dividenduitkering EBN

De lagere gasprijs en het eerder betalen van de solidariteitsheffing hebben meerjarig een effect op de verwachte ontvangsten aan dividend EBN.

Dividenduitkering Gasterra

Vanwege de beïndigigng van de gaswinning in Groningen wordt Gasterra afgebouwd. Dit zal langer duren en daarom wordt in 2026 en 2027 extra dividend verwacht.

Tabel 104 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.572.633

2.602.163

2.584.862

2.592.876

2.500.229

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

‒ 376.923

‒ 158.111

‒ 193.345

‒ 95.659

‒ 61.310

 

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 169.942

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

 

Nieuwe mutaties

      

Project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

 

‒ 135.000

    

Project Maritiem Masterplan

 

‒ 30.000

‒ 60.000

‒ 10.000

  

Project Nationale Aanpak Professionalisering Leraren

 

‒ 3.527

‒ 24.134

‒ 22.514

‒ 22.925

 

Project DUTCH

 

‒ 47.000

‒ 1.000

   

Project QuantumDeltaNL

 

‒ 30.200

 

‒ 30.000

  

PEGA

  

‒ 4.667

‒ 40.917

‒ 38.620

 

Doorschuiven subsidie route

‒ 390.000

‒ 760.000

‒ 800.000

‒ 800.000

‒ 800.000

 

Doorschuiven departementale route

‒ 507.568

429.123

 

200.000

290.250

 

Doorschuiven voorwaardelijke toekenningen

‒ 118.200

‒ 148.000

43.000

6.800

206.400

 

Stand ontwerpbegroting 2024

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

Nieuwe mutaties

NGF-projecten

De kasreeksen voor de projecten Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen (EZK), Maritiem Masterplan (I&W), Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (OCW) en DUTCH (VWS) uit de derde ronde worden overgeboekt naar de departementen. Een deel van de reservering van € 333,0 mln voor project Quantum Delta NL uit de eerste ronde wordt omgezet in een toekenning van € 60,2 mln. Ook deze middelen worden overgeboekt.

PEGA

Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 wordt in totaal € 115,0 mln aangewend voor de gevolgen van de uitkomsten van de Parlementaire Enquêtecommissie Groninger Aardgaswinning (PEGA).

Doorschuiven subsidieroute

Twee projecten ontvingen een toekenning via de subsidieroute in de derde ronde. Hiervoor blijven middelen geraamd in 2023 en 2024. De overige middelen worden doorgeschoven naar 2025 en verder. Voor de subsidieregeling kunnen pas vanaf september 2024 nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden en de beoordelingsperiode duurt maximaal 26 weken. Het is daarom nagenoeg zeker dat nieuwe toekenningen pas in 2025 zullen plaatsvinden. De middelen die voor 2025-2027 geraamd stonden worden ook deels naar achteren geschoven om niet een overschot aan middelen op die jaren te hebben.

Doorschuiven departementale route

De overgebleven middelen uit 2023 worden doorgeschoven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor 2024 voor eventuele omzettingen en de deelname van de CAS-landen en de BES-eilanden aan het NGF. Op basis daarvan worden overtollige middelen voor 2024 ook doorgeschoven.

Doorschuiven voorwaardelijke toekenningen

Er worden middelen voor voorwaardelijke toekenningen doorgeschoven om de raming van voorwaardelijke toekenningen uit de derde ronde mogelijk te maken.

Tabel 105 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

      

Nieuwe mutaties

      

Overig

      

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Er worden geen ontvangsten geraamd op dit artikel.

Tabel 106 Uitgaven niet-beleidsartikel 40 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

529.932

516.283

490.963

472.710

453.319

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

54.717

47.511

49.058

53.958

58.295

 

Nieuwe mutaties

      

Loonbijstelling apparaat

23.229

22.886

21.612

20.458

19.732

 

Prijsbijstelling apparaat

6.171

5.941

6.136

6.175

6.088

 

Programma HRM in het inkoopdomein

1.470

1.218

1.218

1.017

1.017

 

Wetenschappelijke klimaatraad

2.900

4.026

5.913

4.913

4.913

 

PEGA Toezicht en advisering

 

5.825

5.825

5.825

5.825

 

ZODKO 2023

7.500

     

Toezichtskosten digitaal domein

 

7.677

7.577

7.577

7.577

 

Overig

12.947

7.662

4.637

3.376

11.373

 

Stand ontwerpbegroting 2024

638.866

619.029

592.939

576.009

568.139

540.095

Loonbijstelling Apparaat

De bij 1e suppletoire wet 2023 ontvangen loonbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Prijsbijstelling Apparaat

De bij 1e suppletoire wet 2023 ontvangen prijsbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Programma HRM in het inkoopdomein

Per 1 januari 2023 zijn de taken en verantwoordelijkheden van het programma HRM in het inkoopdomein bij EZK belegd. Dit betrof eerst een BZK programma.

Wetenschappelijke klimaatraad

Dit betreft de overheveling van het budget voor de Wetenschappelijke Klimaatraad van Artikel 4 naar Artikel 40.

PEGA Toezicht en advisering

Dit betreft de gelden voor het uitbreiden van capaciteit voor EZK en SodM voor het versterken van de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ondergrond en de toezicht daarop.

ZODKO 2023

Dit betreft extra gelden voor de intensivering van de publiekscampagne "Zet Ook De Knop Om".

Toezichtskosten digitaal domein

Betreft budget voor de ACM om toezicht te houden op drie nieuwe Europese verordeningen op het vlak van digitale economie. Het betreft de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Data Governance Act

Tabel 107 Ontvangsten niet-beleidsartikel 40 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

135.350

131.325

125.544

116.879

106.964

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

15.831

‒ 44.400

17.800

24.200

32.600

 

Nieuwe mutaties

      

Overig

      

Stand ontwerpbegroting 2024

151.181

86.925

143.344

141.079

139.564

133.974

Tabel 108 Uitgaven niet-beleidsartikel 41 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

      

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

322.701

211.009

213.574

194.320

191.688

 

Nieuwe mutaties

      

Loonbijstelling

‒ 95.339

‒ 100.753

‒ 114.435

‒ 110.783

‒ 112.054

 

Prijsbijstelling

‒ 127.362

‒ 110.256

‒ 99.139

‒ 83.537

‒ 79.634

 

Beschermingsfonds economische veiligheid

‒ 100.000

     

Overig

      

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

Betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2023 over de relevante artikelonderdelen.

Beschermingsfonds economische veiligheid

De middelen voor het beschermingfonds economische veiligheid die bij voorjaarsbesluitvorming zijn gereserveerd op artikel 41 worden in deze begroting overgeheveld naar artikel 3 Toekomstfonds.

Licence