Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Tabel 109 Stand van zaken moties Minister van EZK parlementair jaar 2022–2023 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Vindplaats

Afgedaan met

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze regelvrije experimenteerruimtes kunnen bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling, introductie en doorgroei van duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen, en de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het actieplan vestigingsklimaat, dat zij voor de zomer naar de Kamer stuurt.

29-3-2022

Parlementaire agenda [23-03-2022] - TMD Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief Aanbieding nieuw Programma vermindering regeldruk ondernemers d.d. 08-07-2022 (Kamerstuk 29 515, nr. 481)

Amhaouch, M. (CDA)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze EZK een actievere, centrale en coördinerende rol richting andere overheden en departe-menten kan pakken om ons toekomstige verdienvermogen te versterken, en de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het actieplan vestigings- klimaat, dat zij voor de zomer naar de Kamer stuurt.

29-3-2022

Parlementaire agenda [23-03-2022] - TMD Hoofdlijnen

Onderhanden

Amhaouch, M. (CDA)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Verzoekt de regering, haar publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke bevoegdheden te gebruiken, zodanig dat de vestiging van het datacenter in Zeewolde niet mogelijk zal zijn totdat, mede in het kader van de Nationale Omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid.

29-3-2022

Parlementaire agenda [23-03-2022] - TMD Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerstuk 35 925-XIII, nr. 97

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

Amhaouch, M. (CDA)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Rahimi, H. (VVD)

Verzoekt de regering bij de evaluatie van de wet te onderzoeken of als gevolg van deze wet nadelen zijn ontstaan voor de detaillisten in het mkb, en daarover aan de Kamer te rapporteren.

15-3-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om te onderzoeken waar de knelpunten in de financiering van mkb-bedrijven zitten als het gevolg van het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen en welke instrumenten er zijn om dit te verhelpen.

15-3-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Roept het kabinet op om uiterlijk voor het voorjaar van 2023 de Kamer een overzicht te geven van de behaalde concrete winsten op dit terrein.

19-4-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Regeldruk

Onderhanden

Goudzwaard, M. (JA21)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om – geïnspireerd door de «British Business Bank» – te onderzoeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht en de betrokken stakeholders actief te betrekken, en de Kamer te informeren in het vierde kwartaal 2022.

19-4-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Afgedaan met Kamerbrief Financiering en digitalisering mkb – d.d. 06-04-2023 (Kamerstuk 32 637, nr. 561)

Amhaouch, M. (CDA)

Stoffer, C. (SGP)

Rahimi, H. (VVD)

Jong, R.H. de (D66)

Erkens, S.P.A. (VVD)Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om te bekijken hoe in samenspraak met de bevoegde gezagen de doorlooptijden van de vergunningstrajecten aanzienlijk versneld kunnen worden, en de Kamer hierover uiterlijk in oktober te informeren; verzoekt de regering om casusspecifiek te bekijken wat er nodig is om de doorlooptijden te versnellen en dat mee te nemen in het overeenkomen van de joint letters of intent en de daaropvolgende bindende maatwerkafspraken.

2-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD industriebeleid

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1193

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om, samen met de bevoegde gezagen, om tafel te gaan met de middelgrote industriële bedrijven en het industrieel mkb om te verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing in aanvulling op de energiebesparingsplicht mogelijk is en hoe deze het beste gerealiseerd kan worden.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt het kabinet van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces in de maatwerkafspraken als voorwaarde een concreet en onafhankelijk doorgerekend plan te vragen over hoe zij klimaatneutraal worden.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om met urgentie te onderzoeken of en, zo ja, hoe het huidige financieringsinstrumentarium, waaronder de BMKB-C, de GO-C en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL), geschikt en toegankelijk gemaakt kan worden voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven + MBHOS

Afgedaan met Kamerbrief Aanbieden toetsingskader risicoregelingen voor Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) d.d. 19-12-2022 (Kamerstuk 32 637, nr. 529)

Amhaouch, M. (CDA)

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Klink, J.J. (VVD)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering bij de onderhandelingen in te brengen dat nationaal toezicht op en/of nationale toepassing van algoritmen mogelijk moet zijn, ondanks dat er een Europese markt is.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Telecomraad

Onderhanden

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering de duur van de procedure in de praktijk nauwlettend te monitoren en tijdig in te grijpen als blijkt dat te veel te doorlopen procedures langer duren dan de standaard acht weken die gelden voor zowel het bepalen of er een toetsing nodig is als het nemen van een uiteindelijk toetsingsbesluit.

19-4-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Afgedaan met Kamerbrief Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid d.d. 08-07-2022 (Kamerstuk 32 637, nr. 501)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet te evalueren, boven op de geplande evaluatie na vijf jaar.

19-4-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te komen tot een door de Ministeries van EZK en van OCW tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan, en dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te delen met de Kamer.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze Nederland mee kan doen en voortrekker kan worden van de nog in ontwikkeling zijnde IPCEI-Solar.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Jong, R.H. de (D66)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Kathmann, B.C. (PvdA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering te onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld door deze terug te brengen tot hooguit enkele regelingen.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt het kabinet om in samenwerking met private en publieke partijen een actieve strategie te ontwikkelen ten aanzien van de nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie;verzoekt het kabinet de mogelijkheden van Nederlandse deelname in nieuwe IPCEl-batterijtechnologie-initiatieven te onderzoeken met gelijkgezinde landen.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Strien, P.J.T. van (VVD)

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering de impact van de inflatie op de stimulering van innovatie door de Wbso te onderzoeken.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan met Kamerbrief WBSO in 2022 d.d. 21-09-2021 (Kamerstuk 32 637, nr. 472)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een landelijke stimuleringsregeling om de financiële belemmeringen met betrekking tot hybride docentschap weg te nemen, eruit kan komen te zien en hoe een dergelijke regeling geïmplementeerd zou kunnen worden.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatiebeleid

Onderhanden

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om te onderzoeken welke barrières maatschappelijke en sociale ondernemingen die zich bezighouden met maatschappelijke innovatie ervaren bij het gebruik van innovatieregelingen en in het innovatiebeleid door het Rijk;verzoekt de regering om de Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2022 te informeren.

28-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Jong, R.H. de (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om er, bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de BMKB-regeling, voor te zorgen dat deze in de toekomst nog beter aansluit op de behoefte van het mkb, met specifieke aandacht voor toegankelijkheid van financiering.

7-7-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Afgedaan met uitgaande brief op 8 juni 2023 nav extra Kamervragen die zijn gesteld bij voorhang BMKB, Kamerstuknummer onvindbaar

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Stoffer, C. (SGP)

Jong, R.H. de (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om bij de geplande evaluaties van de verschillende instrumenten specifieke aandacht te hebben voor de samenhang tussen de instrumenten rond criteria en termijnen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

Amhaouch, M. (CDA)

Graaf, S.J.F. van der (CU)

Stoffer, C. (SGP)

Jong, R.H. de (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering het totaalpakket aan schulden en kosten ontstaan door de gedwongen sluiting tijdens de coronacrisis, integraal te bezien en met gepaste oplossingen te komen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering de schade die Limburgse ondernemers in het watersnoodgebied hebben geleden boven op de coronacrisis, vanaf het derde en vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 ruimhartig en met gezwinde spoed te vergoeden.

7-7-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Afgedaan met Kamerbrief Afhandeling omzetschade door wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant juli 2021 d.d. 18-10-2022 (Kamerstuk 32 698, nr. 72)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering voor de korte termijn in aanloop naar de aankomende ministeriële ESA-conferentie een laatste krachtige inspanning te doen om het beoogde budget voor de inschrijvingen in de optionele programma's te verhogen, zodat verlies van onze positie in programma's voorkomen wordt;verzoekt tevens de regering voor de middellange termijn een interdepartementale budgettaire verkenning uit te voeren met als doel uitvoering te geven aan het NSO-advies om het ambitieniveau van 4,7% bnp-aandeel in optionele ESA-programma's te bereiken en hier eventueel al in tussentijdse ESA-inschrijvingen de volgende stap voor te zetten.

15-11-2022

Parlementaire agenda [08-11-2022] - TMD Innovatie & Ruimtevaart

Onderhanden

Eerdmans, B.J. (JA21)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt het kabinet om bij de zoektocht naar oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en cultuurinstellingen en te kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen, en de Kamer hier voor 1 november over te informeren.

22-9-2022

Parlementaire agenda [21-09-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen (APB) TK

Afgedaan door MinFin per brief van 21 november 2022, Kamerstuk 36 250, nr. 1

Kuiken, A.H. (PvdA)

Paternotte, J.M. (D66)

Huizinga-Heringa, J.C. (CU)

Verzoekt de regering ten behoeve van zo’n debat binnen drie maanden een voorbereidende notitie aan deze Kamer te doen toekomen, waarin zij gemotiveerd uiteen zet welke nieuwe keuzes gemaakt worden over de rolverdeling tussen huishoudens, overheid en markt bij grote uitdagingen als de klimaattransitie.

1-11-2022

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

Rosenmöller, P. (GL)

Vos, M.L. (PvdA)

Ceder, D.G.M. (CU)

Verzoekt de regering in te zetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk om op in ieder geval genoemde elementen het voorstel fundamenteel te verbeteren.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - TMD Telecomraad

Afgedaan met Kamerbrief

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering niet in te stemmen met de Raadsconclusie en met een aanhangsel aan te geven dat de positie van het Nederlandse parlement anders is dan het bereikte compromisvoorstel.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - TMD Telecomraad

Afgedaan met Kamerbrief

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering te regelen dat in de Raadspositie over de Al-verordening duidelijk wordt dat een genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt, waarbij ook de gebruikte data worden vermeld teneinde iemand kan toetsen of het besluit op correcte gegevens tot stand is gekomen.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - TMD Telecomraad

Onderhanden

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in overleg te treden met het Digital Trust Center en betrokken brancheorganisaties om te komen tot een eenduidig mkb-keurmerk, om mkb’ers beter te ondersteunen bij het vormen van hun securitybeleid.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in samenwerking met het Digital Trust Center, brancheorganisaties en regionale partners een structurele cyberoefenagenda te ontwikkelen met daarin cyberoefeningen specifiek gericht op niet-vitale bedrijven.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een actieplan «aanpak winkeldiefstal».

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Resultaten 2e openstellingsronde Impulsaanpak winkelgebieden en aankondiging 3e openstellingsronde d.d. 22-03-2023 (Kamerstuk 31 757, nr. 109)

Stoffer, C. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een regierol voor de Minister van EZK ter voorkoming van disproportionele regeldruk en onnodige nationale koppen en om de mkb-toets voor bestaande en nieuwe regelgeving te borgen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Rahimi, H. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de Minister van EZK, in samenwerking met de Ministeries van Financiën, IenW en Defensie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering bovenstaande trajecten zo snel mogelijk te starten en hiervoor bij de Voorjaarsnota de middelen voor kernenergie verder aan te vullen richting minimaal de 50 miljoen uit het coalitieakkoord en dit te dekken uit de daarvoor bestemde middelen in het klimaatfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Voorjaarsbesluitvorming Klimaat d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 32 813, nr. 1230)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om met de ACM versneld aan de slag te gaan met de conclusies van dit onderzoek, maar ook een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar hoe het toezicht op de energiemarkt in de toekomst moet worden ingericht, en hierbij specifiek met aanbevelingen te komen omtrent het wettelijk mandaat van de ACM, haar taken en bevoegdheden en het benodigde budget;verzoekt de regering om dit onderzoek en concrete aanbevelingen voor juni 2023 met de Kamer te delen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de Kamer in Q1 van 2023 te informeren over ten minste tien concrete projecten op het gebied van verduurzaming van de industrie en grootschalige energie-infrastructuur die mogelijk versneld gerealiseerd kunnen worden door de inzet van de Crisis- en herstelwet.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief versnellingsaanpak energietransitie d.d. 24-03-2023 (Kamerstuk 32 813-1193, nr. 1193)

Boucke, R.M. (D66)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een langetermijnvisie op te stellen op de inzet van de gasopslagen en hierbij specifiek in te gaan op welke opslagen als strategische reserves kunnen dienen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn;verzoekt de regering om bij deze visie de rol van EBN in de Nederlandse gasopslagen te betrekken met als doel dat de overheid meer grip heeft op de inzet van het gas;verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren voorafgaand aan het zomerreces 2023.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering naar de houdbaarheid van regels te kijken, door een mkb-toets uit te voeren, een jaar na inwerkingtreding bij gebleken klachten, zoals ook is aangekondigd in het nieuwe regeldrukprogramma, en steevast een algehele evaluatie na vijf jaar.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Rahimi, H. (VVD)

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering een onafhankelijke toets te laten doen voor aangegane verplichtingen of uitgaven uit het klimaatfonds, zolang er nog geen wet op het klimaatfonds bestaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Voorjaarsbesluitvorming Klimaat d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 32 813, nr. 1230)

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering met verzekeraars om tafel te gaan om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe ondernemers geholpen kunnen worden in hun duurzame energieambitie; verzoekt de regering voorts te onderzoeken wat mogelijke oplossingen zijn voor het risico van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes die verspreid worden als gevolg van een brand met een zon-PV-systeem, zoals het inrichten van een garantstelingsfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Rahimi, H. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat ondernemers zelf kunnen doen en waar zij kunnen worden geholpen inzicht te krijgen in het verduurzamen van het productieproces van hun bedrijf.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Jong, R.H. de (D66)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de plannen voor wind op zee te beschermen door te sturen op het minstens matchen van de elektriciteitsbehoefte van de industrie met de plannen voor wind op zee, zodat de financiële levensvatbaarheid van wind op zee verzekerd wordt.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om eisen ten aanzien van circulariteit op te nemen in alle nog uit te schrijven tenders voor wind op zee.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Hagen, K.B. (D66)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om zo snel mogelijk, maar uiterlijk februari 2023, de definitieve kaders en voorwaarden voor aanvragen en bestedingen uit het klimaatfonds met de Tweede Kamer te delen;verzoekt de regering om in ieder geval als voorwaarde op te nemen dat de besteding bijdraagt aan 60% CO2-reductie in 2030 of klimaatneutraliteit in 2050.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Toestemming voor deelname aan een technische briefing en verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel «Tijdelijke wet Klimaatfonds» d.d. 08-03-2023 (Kamerstuk 36 274, nr. 5)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om energiearmoede voortaan jaarlijks te monitoren en hierover de Kamer te informeren, bij voorkeur gelijktijdig met de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan in Kamerbrief aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland d.d. 27-01-2023 (Kamerstuk 29 023, nr. 390)

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering dat er voor de aanvang van het stookseizoen 2023–2024 bij zo veel mogelijk huishoudens op postcodes waar het risico op energiearmoede het hoogst is, een Fix It-team langsgaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Overgedragen aan BZK

Thijssen, J. (PvdA)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te onderzoeken, samen met sectoren, of een Wet bevordering industriële ontwikkeling of een ander passend instrument kan worden ingericht waarmee structureel ingezet wordt op proces- en productie-innovatie, met als doel de arbeidsproductiviteit in Nederland te verhogen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Jong, R.H. de (D66)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om samen met provincies een meerjarenplan op te stellen voor de ROM’s, waarbij aandacht is voor bovenregionale samen_werking, programmatische samenwerking met het Rijk en Europa, en te onderzoeken of en hoe het brede mkb beter bediend kan worden door en met passende publiek-private financiering voor de ROM’s, in samenhang met de activiteiten van KVK en RVO.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering een concrete strategie te ontwikkelen om de uitrol van mestvergisting te ondersteunen en versnellen en te onderzoeken hoe mestvergisting optimaal kan bijdragen aan het realiseren van ten minste 2 bcm groengasproductie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor het versneld instellen van ambitieuze Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics en daarbij met gelijkgestemde lidstaten op te trekken, waarbij Nederland een voortrekkersrol inneemt zodat investeringen in recyclaat versneld op gang kunnen komen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief over circulair plastic (Kamerstuk 32 852, nr. 230).

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in de Klimaatnota te rapporteren over de afbouw van de productie en het gebruik van gas, olie en kolen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om snel duidelijkheid te verschaffen over de toegankelijkheid van de BMKB-Groenregeling voor kleine ondernemers met behoefte aan betaalbare relatief kleine investeringskredieten;verzoekt de regering om, als deze regeling kleine ondernemers onvoldoende bereikt, in het eerste kwartaal van 2023 naar aanvullend instru_mentarium te kijken, bijvoorbeeld binnen de bestaande middelen, naar een mkb-duurzaamheidslening of naar een verbreding van de regeling.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen om de besluitvorming over de dekking ten behoeve van de realisatie van Pallas komend voorjaar af te ronden.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Beantwoording door VWS

Erkens, S.P.A. (VVD)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Verzoekt het kabinet om in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Expertise Centrum Warmte om te kijken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om mkb-bedrijven (zeker de mkb-bedrijven die energie-intensief zijn) beter te faciliteren in de vergunningverlening bij het omschakelen naar groene waterstof.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering in het aangekondigde pakket aanvullende maatregelen komend voorjaar de omslag naar in Nederland geteelde biogrondstoffen in de bouw te versnellen en daartoe een voorstel uit te werken uitgaande van subsidiëring uit het klimaatfonds en normering, bijvoorbeeld door aanpassing van het Bouwbesluit en de daarin vastgelegde bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen ten faveure van biobased bouwen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om mkb-ondersteuningsprogramma’s ter verbetering van, het bieden van hulp voor, digitalisering en financiering.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Financiering en digitalisering mkb d.d. 06-04-2023 (Kamerstuk 32 637, nr. 561)

Rahimi, H. (VVD)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om spoedig met de sectoren in gesprek te gaan om gezamenlijk de TEK-regeling te verbeteren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgedaan met Kamerbrief Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) d.d. 09-02-2023 (Kamerstuk 32 637, nr. 531)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om bij het prijsplafond vanaf 1 januari voor de compensatie van de leveranciers te voorzien in een regeling waarbij achteraf via een margetoets geborgd wordt dat leveranciers niet worden overgecompenseerd;verzoekt de regering om deze marge lager in te stellen dan de marges die de afgelopen jaren behaald zijn.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgedaan met Kamerbrief Regeling prijsplafond voor energie voor kleinverbruikers 2023 d.d. 12-12-2022 (Kamerstuk 36 200, nr. 175)

Grinwis, P.A. (CU)Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering alles op alles te zetten om de TEK op 1 januari 2023 te laten ingaan door gebruik te maken van historische en/of modelmatige verbruiks- en prijsgegevens, en de Kamer hier uiterlijk 1 december over te informeren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgedaan met Kamerbrief Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) d.d. 09-02-2023 (Kamerstuk 32 637, nr. 531)

Grinwis, P.A. (CU)Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering zo snel mogelijk en bij voorkeur voor 1 januari 2023, gecoördineerd door de Belastingdienst en met betrokkenheid van onder meer gemeenten en woningcorporaties, een werkbare database in te richten waaruit is af te leiden bij welke woningen een blokaansluiting is, zodat vanaf januari deze huishoudens rechtstreeks tegemoetgekomen kunnen worden, hetzij door een plafond, hetzij door een vast bedrag per huishouden.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgedaan met Kamerbrief Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting d.d. 31-03-2023 (Kamerstuk 29 023, nr. 415)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering te onderzoeken of er een fonds beschikbaar kan worden gemaakt waarmee het kleinbedrijf middels een duurzaamheidslening van maximaal € 50.000 en tegen een lage rente een overbruggingsfinanciering of een investeringskrediet via Qredits kan aanvragen.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering, óók huishoudens met blokverwarming te compenseren – het zij door hen onder het prijsplafond te laten vallen, het zij door het uitkeren van bijvoorbeeld een vast bedrag ter grootte van de verwachte gemiddelde compensatie onder het prijsplafond.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgedaan met Kamerbrief toelichting op de regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (Kamerstuk 29 023 nr. 415).

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht en, zo nee, te onderzoeken hoe dit beginsel beter verankerd kan worden en dit onderzoek te laten uitvoeren door een gezaghebbende onafhankelijke partij.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10)

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om ondernemers te ondersteunen bij de bescherming van intellectueel eigendom.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10)

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de regeldruk vanuit de Europese Unie teruggedrongen kan worden.

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt het kabinet de BOR zodanig te wijzigen dat de bedrijfsopvolging duidelijker en eenvoudiger wordt

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10)

Onderhanden

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering in gesprek te gaan met verhuurders en een moreel beroep op hen te doen om tot gezamenlijke richtlijnen te komen om maatwerk te bieden aan degenen die toch in de knel dreigen te komen.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10)

Onderhanden

Graaf, M. de (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe prijstransparantie kan worden bewerkstelligd, zodat de logistieke kosten van een bestelling altijd zichtbaar zijn voor de consument, en te onderzoeken of het overnemen van retourkosten door bedrijven onmogelijk kan worden gemaakt, en de Kamer hierover in het eerste kwartaal 2023 te informeren

6-12-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoeken van prijstransparantie om de logistieke kosten van een bestelling altijd zichtbaar te laten zijn voor de consument (Kamerstuk 36200-XIII, nr. 111), en met het Actieplan over het reguleren van de pakketmarkt en een toezegging over arbeidsvoorwaarden in de pakketmarkt (Kamerstuk 29 502, nr. 185)

Stoffer, C. (SGP)

Kathmann, B.C. (PvdA)

Thijssen, J. (PvdA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de regeldruk vanuit de Europese Unie teruggedrongen kan worden.

5-12-2022

[24-11-2022] Begroting Buitenlandse Zaken 2023

Afgedaan met voortgangsrapportage Regeldruk (18-08-23), Kamerstuknummer nog niet beschikbaar

Boutkan, E. (Volt)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt het kabinet om een plan van aanpak te ontwikkelen om de daadwerkelijke emissies van industriële bedrijven in beeld te krijgen, en daar de Kamer voor de zomer over te informeren.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Overgedragen aan I&W

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering bestaande en mogelijke nieuwe financiële instrumenten om investeringen in robotisering en digitalisering te versnellen te onderzoeken.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering de meerwaarde te onderzoeken van een regionaal vestigingsfonds, waarmee geïnvesteerd kan worden in inbreiding, verplaatsing, clustering van (maak)bedrijven, in samenwerking met provincies en gemeenten, als dat nuttig en noodzakelijk is.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om in de visie op durfkapitaal op te nemen wat er nodig is om benodigde investeringen in start-ups en tech op peil te houden.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Afgedaan met Kamerbrief Mkb-financiering: knelpunten en acties  - d.d. 15-07-2022 (Kamerstuk 32 637 nr. 567)

Strien, P.J.T. van (VVD)

Verzoekt de regering om de mogelijkheden voor experimenteerruimte beter te benutten en meer onder de aandacht te brengen, en te onderzoeken waar meer ruimte in regelgeving voor maatschappelijk relevante innovaties nodig is, zodat vergunningen eerder kunnen worden verleend, bijvoorbeeld via een experimenteerwet.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om een visie op te stellen op de economie van de toekomst, met daarin in ieder geval de randvoorwaarden voor het groene verdienvermogen van Nederland en onze strategische autonomie binnen de daarvoor beschikbare ruimte (fysiek en milieu), de kansen voor bedrijven (groot en klein) die vooroplopen in de transitie en een risicoanalyse van een achterblijvende transitie voor het Nederlandse vestigingsklimaat, en deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aankomend najaar met de Kamer te delen.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Jong, R.H. de (D66)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt het kabinet haast te maken met het verzwaren van het energienet, zodat deze ondernemers snel kunnen verduurzamen en niet worden benadeeld door afschaffing van de vrijstelling.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering bij noodgedwongen extra uitgaven de begrotingsregels te hanteren en niet in de eerste plaats de lastendruk voor het bedrijfsleven te verhogen.

21-2-2023

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

Strien, P.J.T. van (VVD)

Bisschop, R. (SGP)Boswijk MA, ing. D.G. (CDA)Plas, C.A.M. van der (BBB)Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering bij de piekbelastersaanpak bij industriële bedrijven een ambitieuze bijdrage te formuleren aan het algehele doel van de aanpak piekbelasters van 100 mol per hectare per jaar; verzoekt de regering in de maatwerkaanpak voor de industrie nadrukke-lijker te sturen op de reductie van stikstof (NOx, én, waar relevant, NH3) in aanvulling op het klimaatdoel, en de Kamer te informeren over voortgang en resultaten.

7-3-2023

Parlementaire agenda [23-02-2023] - Debat NPLG / Stikstof

Onderhanden

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om tot een integrale visie te komen over de inzet, het potentieel én de risico’s van nieuwe AI-producten, zoals generatieve AI.

4-4-2023

Parlementaire agenda [28-03-2023] - TMD Kunstmatige intelligentie

Onderhanden

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt het kabinet te inventariseren welke negatieve gevolgen en uitwassen het gebruik van kunstmatige intelligentie met zich mee kan brengen voor de Nederlandse samenleving;verzoekt het kabinet met organisaties in gesprek te gaan over hoe zij, vooruitlopend op de AI-verordening, verantwoordelijkheid nemen om de risico’s van AI voor de samenleving te verkleinen, en de Kamer hierover uiterlijk in de zomer van 2023 te informeren.

4-4-2023

Parlementaire agenda [28-03-2023] - TMD Kunstmatige intelligentie

Onderhanden

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering het ontwikkelen en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en hierover, samen met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met concrete voorstellen te komen.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering bij de uitvoering van het Actieplan Groene en Digitale Banen te kiezen voor een regionale aanpak en de regio’s die met hun partners klaarstaan, zo snel mogelijk te faciliteren om aan de slag te gaan en belemmeringen weg te nemen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [22-06-2023] - TMD Actieplan Groene en Digitale Banen (CD 25/5)

Onderhanden

Brink, G. van den (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering verschillende opties voor het opzetten van een landelijke wervingscampagne voor de groene en digitale sector uit te werken en daarbij de benodigde middelen, financieringsmogelijkheden en verwachte effecten in kaart te brengen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [22-06-2023] - TMD Actieplan Groene en Digitale Banen (CD 25/5)

Onderhanden

Boutkan, E. (Volt)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld in kaart te brengen op welke manier de aansluiting op Europese fondsen en financiële en niet-financiële programma’s ter versterking van de personele instroom richting de groene en digitale sector verbeterd kan worden, en hiervoor concrete beleidsopties aan te dragen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [22-06-2023] - TMD Actieplan Groene en Digitale Banen (CD 25/5)

Onderhanden

Boutkan, E. (Volt)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om vanuit de departementen EZK en OCW een gezamenlijke inspanning te leveren om het model van het Franse Grande École du Numérique – waar nodig met behulp van middelen uit het Nationaal Groeifonds – ook in Nederland te implementeren ten behoeve van de opschaling van CODAM en vergelijkbare innovatieve opleiders in bijvoorbeeld Rotterdam en de regio Zuid-Oost Nederland.

27-06-2023

Parlementaire agenda [22-06-2023] - TMD Actieplan Groene en Digitale Banen (CD 25/5)

Onderhanden

Brink, G. van den (CDA)

Tabel 110 Stand van zaken moties Minister van EZK parlementair jaar 2022–2023 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Vindplaats

Afgedaan met

Atsma, J.J. (CDA)Dijk, mr. D.J.H. van (SGP)Meijer, H.J. (VVD)

Verzoekt de regering om het wetsontwerp 35734 Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud aan te passen in de lijn van het amendement-Ellian.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Debat Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Overgedragen aan J&V

Oomen-Ruijten, M.G.H.C. (CDA)Kennedy-Doornbos, drs. S.J. (CU)

Verzoekt de regering de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken.

14-2-2023

[07-02-2023] Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

Afgedaan door FIN

Tabel 111 Stand van zaken moties Minister voor Klimaat en Energie parlementair jaar 2022–2023 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Vindplaats

Afgedaan met

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om een kopgroep te vormen in Europees verband en zich in te zetten om het «Fit for 55»-pakket voortvarend op te pakken en te waarborgen dat alle maatregelen ten minste optellen tot 55% broeikasgas-emissiereductie in 2030, en de Tweede Kamer over de voortgang regelmatig te informeren.

20-1-2022

Parlementaire agenda [20-01-2022] - TMD Informele Energieraad

Afgedaan met uitgaande brief [24-01-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, (Kamerstuk 22 112, nr. 3258)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe we geïntegreerde waterstof-productie via wind op zee versneld kunnen uitvoeren en te onderzoeken hoe restricties in de markt, zoals rondom vergunningen, weggenomen kunnen worden met als doel waterstof ook financieel te ondersteunen.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD SDE++ (CD 24/3)

Onderhanden

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering om te zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD SDE++ (CD 24/3)

Afgedaan met Kamerbrief Openstelling SDE++ 2023 d.d. 17-02-2023 (Kamerstuk 31 239 nr. 374)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een quickscan te doen welke projecten van energiecoöperaties die in 2019 en 2020 een SDE++-subsidie ontvingen, ook daadwerkelijk gerealiseerd konden worden, en wat hierin de obstakels zijn; verzoekt de regering te analyseren of energiecoöperaties en burgerinitia-tieven in de huidige SDE++-systematiek nadelen ondervinden en te bezien welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn, zodat hiermee in de toekomst rekening gehouden kan worden in de ondersteuning van energiecoöperaties en burgerinitiatieven.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD SDE++ (CD 24/3)

Afgedaan met Kamerbrief Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023 d.d. 21-11-2022 (Kamerstuk 31 239, nr. 367)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering het advies van PBL op dit punt in zijn geheel over te nemen en een levensduur van 30 jaar te hanteren bij geothermieprojecten.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD SDE++ (CD 24/3)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering met het oog op toekomstige SDE-rondes te onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD SDE++ (CD 24/3)

Afgedaan met Kamerbrief stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022 d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 31 239, nr. 377)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering over deze plannen met Nogepa in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat de gasproductie zo snel mogelijk wordt opgeschroefd.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat deze vergunningprocedures substantieel worden verkort en tot die tijd bestaande termijnen niet worden overschreden.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om samen met de sector een ambitieus doel voor 2025 op te stellen voor gaswinning op de Noordzee.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering in te zetten op versnelling van lopende en in de toekomst startende procedures voor de winning van aardgas uit kleine velden op land en daarvoor met een plan te komen.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om naast het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas, ook de invloed van Rusland op cruciale infrastructuur zo snel mogelijk af te bouwen.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering om een importverbod op houtige biomassa uit Rusland.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering zich kritisch op te stellen omtrent het voorstel ETS-BRT in de verdere onderhandelingen over het «Fit for 55»-pakket in Brussel.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Fit for 55 - CBAM en ETS (CD 27/1)

Afgedaan met Kamerbrief Stand van zaken Fit for 55-pakket d.d. 08-07-2022 (Kamerstuk 22 112, nr. 3461)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering in Europa stevig te pleiten voor een andere doelstelling die meer flexibiliteit biedt.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Fit for 55 - CBAM en ETS (CD 27/1)

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering zich in te spannen om eerder dan nu gepland is de gratis rechten van de luchtvaartsector uit de markt te halen.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Fit for 55 - CBAM en ETS (CD 27/1)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Groot, P.C. de (VVD)

Verzoekt de regering zich in de onderhandelingen over de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) in te zetten voor het blijven koppelen van het energielabel aan het primair fossiel energieverbruik en niet akkoord te gaan met het Commissievoorstel alvorens de Kamer hierover is geïnformeerd.

10-5-2022

Parlementaire agenda [20-04-2022] - TMD Fit-for-55-pakket (CD 7/4)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Dijck, A.P.C. van (PVV)

Verzoekt de regering in gesprek te gaan met organisaties van energieleveranciers op welke manier coulanter kan worden omgegaan met energieschulden.

5-4-2022

[30-03-2022] Debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energie

Afgedaan met Kamerbrief van 4 oktober 2022, Kamerstuk 36 200, nr. 77

Nijboer, H. (PvdA)

Azarkan, F. (DENK)

Raan, L. van (PvdD)

Stoffer, C. (SGP)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Haan, N.L. den (50PLUS)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Simons, S.H. (BIJ1)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering de totale financiële impact van het «Fit for 55»-pakket voor de Nederlandse huishoudens, bedrijven en overheid inzichtelijk te maken, daarbij aan te geven voor welke doeleinden deze middelen ingezet worden, en welke alternatieve inzet mogelijk is om op een kosteneffectieve manier tot 55% te komen.

2-11-2021

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering om een uitvoerbaarheidstoets uit te voeren voor het gehele «Fit for 55»-pakket en daarbij zowel de voornaamste zorgen per voorstel inzichtelijk te maken, alsook additioneel flankerend beleid in kaart te brengen dat nodig kan zijn om tot een goed uitvoerbaar pakket te komen.

2-11-2011

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden Nederland met andere lidstaten heeft om gezamenlijke projecten die tot CO2-reductie leiden, onder andere maar niet uitsluitend op het gebied van hernieuwbare energie, te starten om de «Fit for 55»-doelen te behalen, en de Kamer over deze uitkomsten te informeren.

2-11-2021

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering om in samenspraak met de planbureaus en het CBS bij beleid en jaarlijkse analyses in het kader van de klimaat- en energietransitie de maatschappelijke en economische effecten voor regio’s inzichtelijk te maken, zodat beleid gevoerd kan worden op het voorkomen van ongewenste ongelijkheden.

2-11-2021

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering bij het herijken van de energieprijzen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer later dit jaar meer aan te sluiten bij de werkelijke energieprijzen waarmee de terugverdientijd wordt vastgesteld, en deze periodiek te herijken.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt het kabinet van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces in de maatwerkafspraken als voorwaarde een concreet en onafhankelijk doorgerekend plan te vragen over hoe zij klimaatneutraal worden.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering verder uit te werken welke rol negatieve emissies kunnen spelen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen op de lange termijn en daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan:– de toegevoegde waarde van een langetermijndoel voor negatieve emissies;– definities van negatieve emissies en meet-, rapportage- en verificatiemethoden;– opties voor het stimuleren van negatieve-emissietechnologieën (binnen en buiten het EU ETS);– erkenning van emissies binnen het EU ETS.

7-6-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering om alleen in te stemmen met een nieuw voorstel voor de EU-taxonomie indien kernenergie hierin wordt meegenomen.

22-6-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Energieraad

Afgedaan met Kamerbrief Brief aan de Europese Commissie inzake het besluit om geen bezwaar te maken tegen het voorstel om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie d.d. 19-05-2022 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 929)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om voorafgaand aan de COP27 vast te stellen welke klimaatdoelen voor Nederland en de EU in lijn zijn met 1,5 graden opwarming.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Klimaat & Energie (CD 20-4)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om dit jaar een ontzorgingsprogramma met daarbij één loket voor alle verduurzamingsinstrumenten uit te werken voor het kleine mkb; verzoekt de regering om het kleine mkb nog dit jaar toegang te geven tot het warmtefonds.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Klimaat & Energie (CD 20-4)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering om aan deze maatwerkafspraken per direct ook energiebesparingsafspraken toe te voegen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Klimaat & Energie (CD 20-4)

Afgedaan met Kamerbrief Resultaat Addendum MEE (9 PJ) energiebesparing d.d. 14-11-2022 (Kamerstuk 30 196, nr. 803)

Kops, A. (PVV)

Verzoekt het kabinet het advies van de Mijnraad te volgen en de gasopslagen maximaal te vullen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de gewenste vulgraad van Bergermeer te verhogen naar 90% en om het beleid aan te scherpen om dit mogelijk te maken, onder andere door de inzet van EBN.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering alle juridische mogelijkheden te onderzoeken om Gazprom uit het Nederlandse energiesysteem te weren en hierbij de randen op te zoeken van wat juridisch mogelijk is.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering met een concreet noodpakket energiebesparing te komen bij de Miljoenennota.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Afgedaan met Kamerbrief Stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen d.d. 29-11-2022 (Kamerstuk 30 196, nr. 805)

Thijssen, J. (PvdA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering te bezien wat nodig is om te voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie in de glastuinbouw stokt door bijvoorbeeld een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Afgedaan met Kamerbrief Beantwoording Kamervragen, stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022 d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 31 239, nr. 377)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een noodpakket voor te bereiden om lage- en middeninkomensgroepen te beschermen tegen grote prijsstijgingen van gas, hetzij door vermindering van de vraag naar gas, hetzij door koopkrachtmaatregelen te nemen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering in Europa het voortouw te nemen in een Europees gecoördineerde aanpak bij een ernstig gastekort en daarbij nationale doorvoerbeperkingen te minimaliseren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering opties uit te werken hoe het aandeel van Gazprom in Bergermeer kan worden verminderd, rekening houdend met de financiële en juridische gevolgen; verzoekt de regering te onderzoeken hoe de betrokkenheid en zeggenschap van de rijksoverheid van de Nederlandse gasopslagen kan worden vergroot.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid

Onderhanden

Raan, L. van (PvdD)

Boucke, R.M. (D66)

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering zich er in EU-verband voor in te spannen dat dit energiebesparingsdoel bindend wordt en nieuwe afspraken te maken over vraagreductie in de elektriciteitssector.

8-9-2022

Parlementaire agenda [07-09-2022] - Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering zich in EU-verband in te spannen voor een prijsplafond op Russisch gas.

8-9-2022

Parlementaire agenda [07-09-2022] - Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering zich ervoor in te spannen dat de opbrengsten van een eventuele windfall tax worden aangewend voor compensatie van huishoudens.

8-9-2022

Parlementaire agenda [07-09-2022] - Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

Afgedaan met Kamerbrief Beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond d.d. 07-11-2022 (Kamerstuk 36 200, nr. 162)

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering te pleiten voor een opschorting van speculatie op de energiemarkt en tijdelijke limieten op het doorverkopen van producten en het aantal intermediairs, in het geval van excessieve prijsfluctuaties.

8-9-2022

Parlementaire agenda [07-09-2022] - Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

Afgedaan met Kamerbrief verslag Energieraad van 9 september 2022, Kamerstuk 21 501-33, nr. 966

Thijssen, J. (PvdA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zich in te zetten voor het vervroegd openstellen van de volgende tranche in het kader van verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Debat Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252)

Afgedaan tijdens Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving, 23 maart 2023, Kamerstuk 32 813, nr. 1211

Bontenbal, H. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering te bezien hoe een huishouden via een eindejaarsverrekening bij in ieder geval één energieleverancier alsnog gebruik kan maken van het volledige prijsplafond en de volumes daaronder; verzoekt de regering tevens de Kamer hierover uiterlijk in maart 2023 te informeren.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Debat Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Thijssen, J. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering er bij de energieleveranciers op aan te dringen dat huishoudens hun voorschotbedrag kunnen verlagen overeenkomstig de verwachte energiebesparing en de lagere prijzen onder het prijsplafond.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Debat Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252)

Afgedaan met Kamerbrief voortgangsrapportage prijsplafond Q1, 4 april 2023, Kamerstuk 36 200 nr. 179

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boucke, R.M. (D66)

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering te onderzoeken of de overheid een noodleverancier voor energie kan oprichten, en op welke manier hier invulling aan te geven is.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Debat Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252)

Afgedaan met Kamerbrief Energiewet d.d. 12-06-2023 (Kamerstuk 2023Z10576)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering de ACM te vragen om de redelijkheid van de tarieven per leverancier versterkt te toetsen.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Debat Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering erop in te zetten om de grootschalige uitrol van geothermie te versnellen.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de hele industrie gewezen wordt op de mogelijkheid, noodzakelijkheid en aantrekkelijkheid van flexibel gebruik van het elektriciteitsnet.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering, nu steeds meer bestaande, hernieuwbare energieprojecten over de huidige maximale realisatietermijn in de SDE++ dreigen heen te gaan, een uiterste inspanning te verrichten voor de realisatie van deze beschikte projecten door deze één of twee jaar extra realisatietijd te geven, zonder dit ten koste te laten gaan van de totale exploitatieduur.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Afgedaan met Kamerbrief stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022 d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 31 239, nr. 377)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om kernenergie toe te voegen aan de topsector Energie voorafgaand aan 1 april 2023.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om verkenningen toe te staan binnen de RES-regio’s over de rol van (kleine) kerncentrales in de regionale energiesystemen van na 2030; verzoekt de regering om binnen het Nationaal Programma RES proactief relevante kennis en ervaring op het gebied van kernenergie te delen.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Afgedaan met Beantwoording Kamervragen  van de leden Erkens en Bontenbal over het artikel «Provincie Limburg zet nieuwe stap in grootschalig onderzoek naar kernenergie» d.d., kenmerk 2023Z05487

Bontenbal, H. (CDA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Afgedaan met Kamerbrief over kernenergie d.d. 09-12-2022 (Kamerstuk 32 645, nr. 116)

Smolders, H.A.J. (Groep Van Haga)

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering een inventarisatie te doen bij de vijf industrieclusters en de grote bedrijven daarin over hun visie op de rol van de SMR’s en hun plannen daarmee.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering in overleg met de gemeente Borsele en de provincie Zeeland en in samenspraak met omwonenden en relevante organisaties en bedrijven te komen tot:- een zorgvuldige landschappelijke en ruimtelijke inpassing van de centrales en bijbehorende energie-infrastructuur;- passend flankerend beleid, waarbij er proportioneel in Zeeland wordt geïnvesteerd;- uitbreiding van het kenniscluster rondom nucleaire energieopwekking in Borssele en omgeving;verzoekt de regering deze afspraken goed te borgen, zodat gemeente, provincie en omwonenden ook in de verdere toekomst kunnen rekenen op uitvoering van wat afgesproken wordt.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat alle lng-terminals een tijdelijke oplossing zijn en tevens vast te leggen dat alle terminals die gedurende langere termijn dreigen te worden gebruikt ook waterstofready zijn.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid (CD 15/9)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat er per 1 maart 2023 weer vaste contracten worden aangeboden aan consumenten.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid (CD 15/9)

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer vaste energiecontracten in de consumentenmarkt Kamerstuk 29 023, nr. 359; en met brief aan Eerste Kamer over voortgang vaste energiecontracten in de consumentenmarkt (Kamerstuk 29 023 nr. Y).

Bontenbal, H. (CDA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om in het eerste kwartaal van 2023 in te zetten op langetermijncontracten met betrouwbare partners, en de Kamer hierover te informeren voor het einde van het eerste kwartaal; verzoekt de regering om zich daarbij in het bijzonder te richten op langetermijncontracten met Noorwegen.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid (CD 15/9)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om in navolging van Duitsland en Frankrijk een robuust additioneel pakket energiebesparende maatregelen uit te werken en de Kamer hierover begin 2023 te informeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Gasmarkt en Leveringszekerheid (CD 15/9)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering dit via een alternatieve weg al eerder mogelijk te maken.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (33 118, nr. 242)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kathmann, B.C. (PvdA)

Verzoekt de regering om met een integraal plan te komen voor duurzame digitalisering.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering binnen EU-verband in te zetten op een verhoging van de Europese inzet richting COP27.

18-10-2022

Parlementaire agenda [13-10-2022] - Debat Klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Afgedaan met Kamerbrief Kabinetsstandpunt initiatief Vanuatu VN-resolutie adviesaanvraag klimaat aan het Internationaal Gerechtshof d.d. 03-04-2023 (Kamerstuk 31 793, nr. 239)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Boucke, R.M. (D66)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Simons, S.H. (BIJ1)

Grinwis, P.A. (CU)

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om tijdens de COP bilaterale win-winafspraken te maken die de strategische autonomie van Nederland op energiegebied vergroten alsook de partnerlanden helpen met duurzame economische ontwikkeling.

18-10-2022

Parlementaire agenda [13-10-2022] - Debat Klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Afgedaan met Kamerbrief Uitkomsten COP27 d.d. 23-12-2022 (Kamerstuk 31 793, nr. 234)

Bontenbal, H. (CDA)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering alle contacten van de ministers op de COP27 te registreren en publiekelijk bekend te maken.

18-10-2022

Parlementaire agenda [13-10-2022] - Debat Klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Afgedaan met Kamerbrief Uitkomsten COP27 d.d. 23-12-2022 (Kamerstuk 31 793, nr. 234)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om bij gastheer Egypte aan te dringen om ngo’s en klimaatdemonstranten toegang te verschaffen tot de COP27.

18-10-2022

Parlementaire agenda [13-10-2022] - Debat Klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Afgedaan met Kamerbrief Kabinetsstandpunt initiatief Vanuatu VN-resolutie adviesaanvraag klimaat aan het Internationaal Gerechtshof d.d. 03-04-2023 (Kamerstuk 31 793, nr. 239)

Boucke, R.M. (D66)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden en de risico’s van opslag van waterstof in tanks en oude gasvelden.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan met Kamerbrief aanbieding Routekaart energieopslag d.d. 7 juni 2023 (Kamerstuk 29 023, nr. 430)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om primair in te zetten op de productie van groene waterstof.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan per brief van 23 juni 2023, Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om het ambitieniveau voor de nationale productie van waterstof te verhogen naar een streefdoel van 8 gigawatt in 2032 en zoveel als mogelijk hiervan al te realiseren tot en met 2030.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan per brief van 23 juni 2023, Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

Boucke, R.M. (D66)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering voor de uitrol van elektrolyse een programmatische aanpak op te stellen, bijvoorbeeld naar gelijkenis van de aanpak voor wind op zee, gebruikmakend van een tendersystematiek inclusief jaarlijkse kostendalingen;verzoekt de regering daarbij locaties aan te wijzen voor grootschalige elektrolyse in samenwerking met netbeheerders en provincies.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan per brief van 23 juni 2023, Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

Boucke, R.M. (D66)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering om in Europa te pleiten voor een Europese strategie om de inkoopkracht te bundelen en zo gezamenlijk een betere onderhandelingspositie te creëren voor het inkopen van groene waterstof.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan met Kamerstuk 29 023, nr. 431

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering de regulering van de nieuwe waterstoftransportinfrastructuur op orde te brengen door daarin de gereguleerde derdentoegang en de consultatie van representatieve organisaties te verankeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Afgedaan per brief van 23 juni 2023, Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een inventaris te maken van klimaatmaatregelen waarvan huishoudens met een laag of normaal inkomen het meest profiteren en van maatregelen waarbij de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste schouders en de grootste vervuilers; verzoekt de regering om deze overzichten op te nemen in het ibo.

14-2-2023

Parlementaire agenda [08-02-2023] - Debat Implementatie Europese klimaatwet (36 169) re- en dupliek

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering alvorens een wetsvoorstel in te dienen om het streefdoel voor CO2-reductie in 2030 bindend te maken eerst vast te stellen wat de doelstelling voor 2030 betekent voor het beleid en of het bijbehorende maatregelenpakket sociaal-maatschappelijk aanvaardbaar en systeemtechnisch haalbaar is met behoud van een betrouwbare energievoorziening.

14-2-2023

Parlementaire agenda [08-02-2023] - Debat Implementatie Europese klimaatwet (36 169) re- en dupliek

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering te verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten met het oog op de representativiteit gesteld moeten worden.

14-2-2023

Parlementaire agenda [08-02-2023] - Debat Implementatie Europese klimaatwet (36 169) re- en dupliek

Onderhanden

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering een plan op te stellen om de komende jaren de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied af te bouwen; verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren waarbij we de afhankelijkheid van onvrije landen op energiegebied inzichtelijk maken; verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over deze afhankelijkheden, waaronder specifiek de gasimport van Rusland.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief voorzienings- en leveringszekerheid energie over afbouw import Russisch gas (Kamerstuk 29 023 nr. 312)

Stoffer, C. (SGP)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boucke, R.M. (D66)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Grinwis, P.A. (CU)

Thijssen, J. (PvdA)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de mogelijkheden voor een nationaal energiebesparingsplan in kaart te brengen.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Teunissen, Ch. (PvdD)

Thijssen, J. (PvdA)

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstandsnormen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen; verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën d.d. 06-07-2022 (Kamerstuk 32 813, nr. 1085) en Kamerbrief Onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines d.d. 21-04-2022 (Kamerstuk 33 612, nr. 80)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Azarkan, F. (DENK)

Spreekt uit dat het klimaatbeleid voor burgers haalbaar en betaalbaar zal moeten zijn.

8-3-2023

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Hoeft niet afgedaan te worden, is ‘spreekt uit’ motie

Azarkan, F. (DENK)

Verzoekt de regering best practices en knelpunten in beeld te brengen bij deze lokale initiatieven, en deze vervolgens te delen met de decentrale overheden, met als doel de energietransitie te versterken en te verbeteren.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om bij de uit te werken voorstellen bij de voorjaarsbesluitvorming ook de gevolgen van de stijgende energierekening voor kwetsbare lage en middeninkomens mee te nemen.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Voorjaarsnota 2022 d.d. 20-05-2022 (Kamerstuk 36 120, nr. 1)

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering bij de uitwerking van de klimaat- en energieparagraaf uit het coalitieakkoord in het aangekondigde beleidsprogramma energie-onafhankelijkheid van onvrije landen prioriteit te geven en in te zetten op een zo snel mogelijke afbouw van die allesbehalve duurzame afhankelijkheid.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief over voorzienings- en leveringszekerheid energie over afbouw import Russisch gas d.d. (Kamerstuk 29 023 nr. 312 )

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering de komende maanden bij het voorbereiden van het aanvullende pakket klimaat- en energiemaatregelen te analyseren of de maatvoering en implementatie van de reeds afgesproken maatregelen daadwerkelijk zullen leiden tot de beoogde broeikasgasreductie per maatregel en daarbij, als de analyse daar aanleiding toe geeft, aan te geven wat nodig is om de beoogde resultaten alsnog te boeken.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief Voorjaarsbesluitvorming Klimaat d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 32 813, nr. 1230)

Boucke, R.M. (D66)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om te onderzoeken wat de rol kan zijn van een groene bijmengverplichting voor goederen die onder CBAM vallen en de chemische basisindustrie, inclusief een opbouwpad; verzoekt de regering in Europees verband gesprekken op te starten over hoe een bijmengverplichting Europees kan worden uitgerold; verzoekt de regering bilateraal met België en Duitsland te onderzoeken of eerder een vrijwillige bijmengverplichting voor de bovengenoemde sectoren vormgegeven kan worden.

8-3-2022

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om al bij de presentatie van deze plannen met een doorrekening te komen waaruit blijkt dat de klimaatdoelen uit het coalitieakkoord worden gehaald.

6-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - Debat ‘Klimaat en Energieverkenning (KEV) + Klimaatnota’

Afgedaan met Kamerbrief Voorjaarsbesluitvorming Klimaat d.d. 26-04-2023 (Kamerstuk 32 813, nr. 1230)

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om door een externe onafhankelijke partij een indicatieve inschatting te laten maken van de potentiële emissiereductie van de zojuist genoemde zaken; verzoekt de regering om de Kamer de resultaten van dit onderzoek te doen toekomen tegelijkertijd met het uitkomen van het ibo.

6-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - Debat ‘Klimaat en Energieverkenning (KEV) + Klimaatnota’

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in de volgende Klimaat- en Energieverkenning ook de CO2-reductie van maatregelen in het kader van de transitie naar de circulaire economie expliciet in kaart te brengen.

6-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - Debat ‘Klimaat en Energieverkenning (KEV) + Klimaatnota’

Onderhanden

Teunissen, Ch. (PvdD)

Boucke, R.M. (D66)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Grinwis, P.A. (CU)

Thijssen, J. (PvdA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Bontenbal, H. (CDA)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de subsidies niet terechtkomen bij partijen die sjoemelen met duurzaamheidscertificering.

15-12-2022

Parlementaire agenda [14-12-2022] - Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2022

Onderhanden

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat variabele beprijzing bijdraagt aan het dempen van de pieken op het stroomnet, en de Kamer hierover te informeren.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe bestaand en mogelijk nieuw beleid beter kan stimuleren dat er meer zonnepanelen in Nederland en Europa worden geproduceerd; verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren uiterlijk 1 september 2023.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering inzichtelijk te maken welke (juridische) knelpunten zich voordoen op het gebied van thuis- en buurtopslag en beleidsvoorstellen te doen om deze knelpunten weg te nemen zodat de markt voor opslag beter van de grond kan komen; verzoekt de regering hierbij expliciet te kijken welke stappen er nog nodig zijn op het vlak van veiligheid, innovatie, recycling, ruimtelijke inpassing en opschaling van de productie- en installatiecapaciteit; verzoekt de regering hierbij ook de financiële implicaties weer te geven, en hierover de Kamer te informeren uiterlijk september 2023.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering dit gesprek zo snel mogelijk aan te gaan en de uitkomsten bij het uitwerken van het aangekondigde aanvullend pakket klimaatmaatregelen te betrekken en, waar nodig, met maatregelen te komen die de ambities van deze sector op zon-op-dak voldoende ondersteunen en de achterstand van de huur- op de koopsector verkleinen.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat de invloed is geweest van zonnestroom op de algemene consumentenprijs en welk voordeel de energieleveranciers hebben bij het doorverkopen van (goedkope) zonnestroom.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt het kabinet een feitelijke onderbouwing te maken van de verwachte dalende prijzen voor zonnepanelen, en de Kamer hier op zo kort mogelijke termijn over te informeren.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe ze netbeheerders kunnen ondersteunen op het gebied van netcapaciteit en het netbeheerders mogelijk te maken om tijdig te kunnen voorsorteren op toekomstige capaciteitsbehoeftes.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt de regering het voor huishoudens beter inzichtelijk te maken hoe met zon op dak opgewekte energie meer ingezet kan worden voor het eigen verbruik en te onderzoeken hoe eigen verbruik van zonnestroom beter kan worden gestimuleerd.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat elk jaar in aanloop naar het Belastingplan onafhankelijk inzicht gegeven wordt in de actuele terugverdientermijn voor investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering om de Kamer op korte termijn te informeren over de verschillende mogelijkheden van peer-to-peerlevering en over de voordelen voor huishoudens; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat peer-to-peerlevering uiterlijk 1 januari 2025 mogelijk is.

31-1-2023

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Thijssen, J. (PvdA)

Verzoekt de regering om de Kamer te informeren over hoe het voorge-stelde prioriteringskader tot stand is gekomen; verzoekt de regering om de Kamer zo veel mogelijk mee te laten beslissen bij het opstellen van de voorrangscriteria die gelden bij het aansluiten van projecten met maatschappelijk belang.

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de investeringen van de netbeheerders in lijn worden gebracht met wat nodig is om deze aangescherpte doelen te halen en de Kamer over de voortgang te informeren; verzoekt de regering tevens het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en andere programma’s op het gebied van netcapaciteit op dit punt te actualiseren.

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven grote parkeerterreinen die daarvoor geschikt zijn, rekening houdend met onder andere schaduwwerking en transportcapaciteit op het net, zo spoedig mogelijk op te nemen in wet- en regelgeving, en daarbij 2030 als streefjaar aan te houden; verzoekt de regering om subsidies ook toe te snijden op zonnedaken boven parkeerterreinen en die projecten daarmee aantrekkelijker te maken dan zonprojecten die lager staan in de voorkeursvolgorde zon; verzoekt de regering om via het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën kennis en kunde te delen over zonnedaken boven parkeerterreinen.

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering in beleid en wetgeving groen gas een prominente plek te geven en een gelijker en daarmee veel beter speelveld te creëren voor groen gas.

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Thijssen, J. (PvdA)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat lage- en middeninkomens-groepen per saldo niet financieel achteruitgaan door klimaatbeleid.

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering een laagdrempelige geschillenregeling in te richten bij geschillen over de compensatie voor blokaansluiting tussen de ontvanger (verhuurder of vve) en de bewoner (huurder of eigenaar).

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting d.d. 31-03-2023 (Kamerstuk 29 023, nr. 415)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Thijssen, J. (PvdA)

Bontenbal, H. (CDA)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Verzoekt de regering een laagdrempelige geschillenregeling in te richten bij geschillen over de compensatie voor blokaansluiting tussen de ontvanger (verhuurder of vve) en de bewoner (huurder of eigenaar).

28-3-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting d.d. 31-03-2023 (Kamerstuk 29 023, nr. 415)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om te regelen dat de fondsbeheerder betrokken blijft bij de uitwerking van toegekende maatregelen en te verzekeren dat aan de gestelde beoordelingscriteria blijft worden voldaan.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Verzoekt de regering om in het jaarlijkse Meerjarenprogramma Klimaatfonds dan wel in de jaarlijkse Klimaatnota overzicht te bieden, samenhang aan te brengen en in te zetten op synergie tussen alle ingezette relevante sporen, programma’s en financiële arrangementen, waardoor de Kamer haar controlerende taak en budgetrecht beter kan uitoefenen.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om, met inachtneming van de reflectie van experts over de sociaaleconomische gevolgen, bij het Meerjarenprogramma 2024 de klimaattransitie rechtvaardig vorm te geven, met daarbij speciale aandacht voor:-een betaalbare energierekening;-eerlijke verdeling van subsidie tussen lage en hoge inkomens;-omscholing van werknemers en toeleiding naar nieuw werk;-de vervuiler betaalt.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Azarkan, F. (DENK)

Besluit de ARK te verzoeken onderzoek te doen naar de werking, doelmatigheid en doeltreffendheid van het prijsplafond en andere energiesubsidies, en te vragen om een tussenevaluatie voor Prinsjesdag op te leveren.

06-06-2023

Parlementaire agenda [31-05-2023] - Dertigledendebat over 'het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over de verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland’.

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Gündogan, N. (Volt)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Haan, N.L. den (Fractie Den Haan)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering Gasunie nadrukkelijk de opdracht te geven allereerst te zoeken naar de mogelijkheden om bestaande gasinfrastructuur op zee te hergebruiken alvorens nieuwe gasinfrastructuur te ontwikkelen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om nog dit jaar een routekaart voor negatieve emissies te ontwikkelen, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief een beschrijving van het instru-mentarium ter ondersteuning en stimulering van de technologieën die langjarig CO2 uit de atmosfeer verwijderen, zonder een lock-in voor fossiele brandstoffen te creëren.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering het burgerberaad eerder in te plannen zodat de aanbevelingen zorgvuldig overgenomen kunnen worden.

06-07-2023

Parlementaire agenda [06-07-2023] - TMD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid (CD 28/6)

Onderhanden

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering te monitoren waar burgers en bedrijven tegen aanlopen bij het indienen van een subsidieaanvraag alsook waar op dit moment het overzicht van subsidieregelingen gebrekkig is; verzoekt de regering de uitkomsten van deze monitor te betrekken bij het opzetten van nieuwe regelingen onder andere gefinancierd uit het Klimaatfonds, om zo aan de voorkant al te zorgen voor eenvoudigere aanvraagtrajecten.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Verzoekt de regering binnen een halfjaar een energiestrategie te presenteren waarbij ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas, bijvoorbeeld op de Noordzee, beschikbaar is voor de Nederlandse consument en tevens duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens.

06-06-2023

Parlementaire agenda [31-05-2023] - Dertigledendebat over 'het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over de verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland’.

Onderhanden

Eppink, D.J. (JA21)

Verzoekt de regering de middelen, al dan niet uit het coronaherstelfonds, voor kernenergie open te stellen en ook bedrijven en beleggers aan te sporen tot meer investeringen in deze groene energie.

29-11-2022

[07-07-2022] TMD Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022 (CD 7/7)

Onderhanden

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Verzoekt het kabinet prioriteit te geven aan het slimmer maken van het net door netbeheerders te verplichten metingen uit te laten voeren, knelpunten in wet- en regelgeving hiervoor weg te nemen en de netbeheerders dit jaar nog te laten rapporteren over hoe meer inzicht in de netten door middel van metingen gerealiseerd kan worden en welke investeringen ervoor nodig zijn om dit landelijk uit te rollen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in regelingen gericht op de ombouw van industrie, zoals beschreven in perceel 5 (NIKI en maatwerk) als voorwaarde op te nemen een route naar klimaatneutraliteit van het bedrijf die in lijn is met de doelstellingen van de Klimaatwet, of hogere doelstellingen in het recht van de Europese Unie; verzoekt de regering om als ontvangers van subsidie niet aan de subsidieverplichting blijken te voldoen, de subsidie terug te vorderen.

06-07-2023

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de drie pijlers natuurinclusief, nature-based en klimaatpositief nadrukkelijk te verankeren in de transitiepaden als onderdeel van de visie voor het klimaatbeleid na 2030.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

Boutkan, E. (Volt)

Thijssen, J. (PvdA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om netbeheerders, in nauw overleg met de marktpartijen, zo snel mogelijk andere flexibele contracten te laten vaststellen en toepassen, waaronder groepscapaciteitsbeperkingscontracten;verzoekt de regering om erop toe te zien dat netbeheerders proactief flexibele contracten aanbieden aan bedrijven en daarbij aansluiten bij de behoefte van de bedrijven en ze mogelijk stimuleren in de omslag naar flexibel netgebruik;verzoekt de regering om bedrijven zo snel mogelijk in staat te stellen het «right to challenge»-principe te hanteren wanneer bovenstaande contracten geen uitweg bieden; verzoekt de regering de Kamer te informeren hierover uiterlijk Q4 2023.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om een programma-aanpak langs de volgende lijnen uit te werken, de Kamer hierover uiterlijk te informeren in Q4 2023 en te beginnen met de uitvoering in 2024:-het koppelen van SMR-ontwikkelaars en de Nederlandse maakindustrie;-het ondersteunen van provincies die mogelijk geïnteresseerd zijn in SMR’s in hun verkenningen middels een gestandaardiseerde aanpak;-het gericht bijdragen aan onderzoek naar Generatie IV-SMRontwerpen, waar dit een win-win oplevert voor de brede nucleaire kennis- en waardeketen.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering ook de biodiversiteitseffecten van het nieuwe klimaatpakket inzichtelijk te maken.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Teunissen, Ch. (PvdD)

Boutkan, E. (Volt)

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat huishoudens in energiearmoede geen negatieve gevolgen ondervinden van de aanpassing van de energiebelasting, dan wel hen hiervoor te compenseren.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering in overleg met de relevante havensteden de regels voor het aanmeren van cruiseschepen aan te scherpen, bijvoorbeeld door het stellen van strengere eisen op het gebied van klimaat en milieu, zodat de vervuiling door cruiseschepen in ons land snel afneemt, en de Kamer daarover dit najaar te informeren.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering spoedig een einde te maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe strategische reserves en capaciteitsmechanismen ingevoerd zouden kunnen worden in Nederland en wat daarvan de voor- en nadelen zouden zijn als daartoe besloten wordt; verzoekt de regering de Kamer uiterlijk eind 2023 te informeren.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering meer in te zetten op energiebesparing in de gebouwde omgeving.

27-06-2023

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

Smolders, H.A.J. (Groep Van Haga)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om vaart te maken met het zoeken naar nieuwe partnerschappen waarmee de Nederlandse en Europese toegang tot kritieke grondstoffen verbeterd kan worden en de Kamer actief over de voortgang van deze zoektocht te informeren.

06-07-2023

Parlementaire agenda [05-07-2023] - TMD Internationale Klimaatstrategie (CD 30/3)

Onderhanden

Klink, J.J. (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering te faciliteren dat medeoverheden een nadrukkelijke rol krijgen wanneer er geprioriteerd moet worden bij nieuwe netaansluitingen, bijvoorbeeld in het toepassen van een afwegingskader, en de Tweede Kamer een rol in het formuleren van de kaders waarbinnen deze besluiten genomen worden.

18-04-2023

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

Afgedaan met uitgaande brief [22-06-2023] - Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit, Kamerstuk 29 023, nr. 443

Thijssen, J. (PvdA)

Boucke, R.M. (D66),

Verzoekt de regering om de plannen voor wind op zee te beschermen door te sturen op het minstens matchen van de elektriciteitsbehoefte van de industrie met de plannen voor wind op zee, zodat de financiële levensvatbaarheid van wind op zee verzekerd wordt.

 

Parlementaire agenda [23-11-2022] - begroting economische zaken en klimaat

Afgedaan met Kamerbrief stand van zaken NPVI [14-07-2023], Kamerstuk 29 826, nr. 196

Erkens, SPA (VVD)

Tabel 112 Stand van zaken moties Minister voor Klimaat en Energie parlementair jaar 2022–2023 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Vindplaats

Afgedaan met

Gerkens, A.M.V. (SP)

Roept de regering op bij het vaststellen van beleid voor het wegwerken van capaciteitstekorten en van andere klimaatmaatregelen niet te rekenen met grootschalig laagwaardig gebruik van houtige biomassastromen, waarbij onduidelijkheid is over de daadwerkelijke bijdrage aan de reductie van nationale en Europese CO2-emissies.

6-6-2021

Parlementaire agenda [29-06-2021] - Debat Verbod op kolen i.v.m. beperking CO2

Onderhanden

Dijk, mr. D.J.H. van (SGP)

Schalk, P. (SGP)

Baay-Timmerman, mr. M.H.H. (50PLUS)

Crone, F.J.M. (PvdA)

Kluit, S.M. (GL)

Linden, L.P. van der (FVD)

Prast, H.M.. (PvdD)

Koffeman, drs. N.K. (PvdD)

Verzoekt de regering definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa.

6-7-2021

Parlementaire agenda [29-06-2021] - Debat Verbod op kolen i.v.m. beperking CO2

Afgedaan met Kamerbrief Openstelling SDE++ 2022 d.d. 18-03-2022 (Kamerstuk 31 239, nr. 342)

Faber-Van de Klashorst, M.H.M. (PVV)

Gerkens, A.M.V. (SP)

Dessing, J. (FVD)

Linden, L.P. van der (FVD)

Otten, H. (Fractie-Otten)

Vries, J.W.E. de (Fractie-Otten)

Raven, A.C.M. (OSF)

Prast, H.M.. (PvdD)

Verzoekt de regering om inzake de tenders voor windturbines op zee de eis op te nemen, dat om in aanmerking te kunnen komen een tender te winnen, de deelnemer tenminste één rotorblad per windturbine zwart dient te kleuren.

29-6-2021

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Wetsvoorstel Ondersteunen windenergie op zee

Afgedaan met Kamerstuk nr 35 092, J

Berkhout, H.A (Fractie-Nanninga)

Beukering, A.J.A. (Fractie-Nanninga)

Nanninga, A. (Fractie-Nanninga)

Tabel 113 Stand van zaken moties Staatssecretaris Mijnbouw parlementair jaar 2022–2023 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Vindplaats

Afgedaan met

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering voor 1 mei een plan van aanpak over wanneer mensen de subsidie kunnen verwachten naar de Kamer te sturen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen15

Afgedaan met Kamerbrief Plan van aanpak openstelling volgende ronde woningverbeteringssubsidie d.d. 10-05-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1021)

Kops, A. (PVV)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering van mensen uit te gaan en zich ervoor in te spannen dat mensen die in soortgelijke situaties zitten, aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1076)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt het kabinet de wensen vanuit de regio over betere verbindingen per land, zee en lucht, en digitaal, te bespreken met de regio en te betrekken bij de invulling van de Toekomstagenda, het Just Transition Fund en het Nationaal Programma Groningen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan in Kamerbrief voortgang gesprekken over schade, versterken, funderingsproblematiek en perspectief Groningen d.d. 29-06-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1038

Wijngaarden, J. van (VVD)

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt het kabinet om de uitvoerende instanties met betrokken bewoners en ondernemers in de regio te laten verkennen hoe een meer gebiedsgewijze aanpak van de versterkingsoperatie kan bijdragen aan de gewenste versnelling en hoe de informatiebehoefte van belanghebbenden beter kan worden bediend.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan in Kamerbrief dorpenaanpak d.d. 17 mei 2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1024).

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering met een crisisaanpak te komen en ervoor te zorgen dat 2022 wél het jaar van de uitvoering wordt en dat gedupeerden krijgen waar zij recht op hebben.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan in Kamerbrief over dorpenaanpak d.d. 17 mei 2022. (Kamerstuk 33 529, nr. 1024

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering om projectleiders van de NCG een mandaat te geven om in de dagelijks operatie van versterkingswerkzaamheden knopen door te hakken over financiële verschillen en meerwerk, ten behoeve van het sneller versterken van woningen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan met Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Boulakjar, F. (D66)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering binnen een half jaar alle inwoners binnen de versterkingsopgave inzicht te geven in de planning van veiligheidsbeoordelingen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan tijdens CD Mijnbouw/Groningen d.d. 30 juni 2022

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Kops, A. (PVV)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Boulakjar, F. (D66)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering om een plan te maken hoe we de mentale gevolgen voor kinderen zo veel mogelijk kunnen voorkomen en hoe we kinderen kunnen helpen met reeds bestaande problemen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan in Kamerbrief over mentale gevolgen kinderen aardbevingsproblematiek d.d. 1 juni 2022. (Kamerstuk. 33 529, nr. 1030)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt het kabinet in gesprekken met de NAM geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer nauwgezet te informeren over hoe deze gesprekken verlopen; verzoekt het kabinet terughoudendheid te betrachten met het delen van informatie die de rechtspositie van de Staat ten opzichte van de NAM kan verzwakken.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering het bewijsvermoeden toe te passen in de gebieden rondom de gasopslagen Grijpskerk en Langelo en zorg te dragen voor onafhankelijke monitoring en een gelijke en eerlijke behandeling van inwoners in deze gebieden.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering een circulair alternatief voor afvalwaterinjectie als voorkeursalternatief mee te nemen in de evaluatie en met spoed verder te uit te werken, daarbij ook draagvlak in de betrokken regio’s mee te nemen, zodat nog voor de zomer in overleg met de NAM afspraken kunnen worden gemaakt waarin ook een einddatum voor afvalwaterinjectie naar voren komt.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering de haalbaarheid van lithiumwinning bij diepe geothermie in Nederland te onderzoeken, en daarbij zowel ecologische als economische en juridische aspecten in kaart te brengen.

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de ervaringen van omwonenden, gemeenten en provincies mee te nemen in de uitwerking en de evaluatie van nieuwe geothermieprojecten

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering uit te werken hoe Staatstoezicht op de Mijnen standaarden voor geothermie gaat stellen waarop onder andere het toezicht gebaseerd zal zijn.

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met Kamerbrief Toezeggingen interpellatiedebat over opschorting waterinjectie d.d. 19-05-2022 (Kamerstuk 33 529 nr. 1029)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Grinwis, P.A. (CU)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering te investeren in een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma geothermie.

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met Kamerbrief Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) d.d. 21-12-2022 (Kamerstuk 32 849, nr. 213)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de mogelijkheden van een garantiefonds te onderzoeken, waaraan bedrijven meebetalen en dat ingezet kan worden bij een faillissement van een geothermiebedrijf.

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering geen nieuwe vergunning af te geven voor gaswinning onder de Waddenzee.

22-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Kröger, S.C. (GL)

Spreekt uit dat het wenselijk is dat de oliewinning en afvalwaterinjectie onder verscherpt toezicht staan.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering te borgen dat Drenthe doorslaggevende zeggenschap moet krijgen.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de oliewinning in Schoonebeek mee te nemen in de energiebesparingsplannen van het kabinet; verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat in de op te stellen MKBA over de oliewinning in Schoonebeek en de beleidsuitgangspunten in het afwegingskader de recente ontwikkelingen rondom gas en de situatie in Oekraïne mee worden genomen.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering de afvalwaterinjectie in Twente dit jaar te beëindigen en de Kamer actief te informeren over de stappen die daartoe worden gezet, zodat de Kamer te allen tijde de mogelijkheid heeft om een behandelvoorbehoud te maken.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering uiterlijk begin 2024 een circulair en schoner proces in Drenthe te hebben of anders te stoppen met afvalwaterinjectie en daarmee de oliewinning in Schoonebeek; verzoekt de regering tevens met SodM in contact te treden over het blijvend toepassen van het verscherpt toezicht bij de verwerking van het afvalwater.

19-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering te bezien of GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor gas.

12-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met het IMG en de NCG, te zorgen dat de bouwkosten geïndexeerd worden, en te bezien hoe gedupeerden te compenseren die door gestegen bouwkosten onvoldoende compensatie hebben.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan met Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067)

Beckerman, S.M. (SP)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering voor 1 juni met deze gezinnen in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen en deze nog dit jaar uit te voeren; verzoekt de regering voorts dit soort situaties in de toekomst te trachten te voorkomen, onder andere door het toezicht in de bouwfase te verbeteren.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan met Beantwoording schriftelijke vragen ‘(Bouwkundige) Problemen die ontstaan tijdens versterking en sloop-nieuwbouw in Groningen’ d.d. 06-09-2022 (Kamerstuk 2022Z14553)

Beckerman, S.M. (SP)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering alle juridische mogelijkheden om de activiteiten van Gazprom in Nederland te stoppen in kaart te brengen, inclusief de mogelijke kosten, en dit overzicht naar de Kamer te sturen.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering hierover in gesprek te gaan met Nobian, en het verplichten van een extern opruimfonds mee te nemen in de aanstaande wijziging van de Mijnbouwwet.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe deze mensen aan de hand genomen kunnen worden en om het idee van een buurtbus hierin mee te nemen.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor het beëindigen van schadelijke extractieve industriële activiteiten in beschermde Europese zeegebieden.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt het kabinet te identificeren welke mogelijkheden de Nederlandse wetgeving biedt om Russische bedrijven, ook als onderdeel van consortia of joint ventures, uit te sluiten van nieuwe gaswinningsprojecten op de Noordzee; verzoekt het kabinet, als dat nu nog niet het geval is, op korte termijn met een voorstel te komen om deze wettelijke mogelijkheid alsnog te creëren.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt het kabinet de betreffende termijnen zo te verlengen dat mensen de regelingen kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, bijvoorbeeld tot het einde van de geplande versterking in 2028 plus een jaar.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan met Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering om een gesprek te organiseren tussen de Commissie Mijnbouwschade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen om de samenwerking te bespreken en de eenloketgedachte ook tussen deze organisaties uit te werken.

17-5-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken te maken inclusief alle verschillende regelingen, subsidies, enzovoorts, inzicht te geven in wie wel en niet in aanmerking komt en of deze naar behoren werken, wat er per regeling is uitgegeven en welk deel daarvan apparaatskosten zijn; verzoekt de regering voorts voorstellen te doen ter verbetering en versnelling, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Uitvoering motie van de leden Beckerman en Nijboer over een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken d.d. 21-12-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1045)

Beckerman, S.M. (SP)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering alle noodzakelijke stappen hiervoor te zetten, en de Kamer direct na het zomerreces te informeren over de stand van zaken alsmede de eventuele financiële gevolgen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering, dit najaar de noodzakelijke wetswijzigingen om het bewijsvermoeden van toepassing te laten zijn aan te bieden aan de Raad van State en te zorgen dat dit door IMG correct wordt toegepast, Verzoekt de regering voorts, met omwonenden in gesprek te gaan over de door hen gewenste (frequente) metingen zoals bodemdaling metingen aan de randen van het veld, drukmetingen en tiltmetingen en de milieu-effecten op de leefomgeving en de kamer daarover te rapporteren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden d.d. 29-11-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1087)

Beckerman, S.M. (SP)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering met het IMG in gesprek te gaan en te zorgen dat er nog dit jaar een goede regeling start, en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067)

Beckerman, S.M. (SP)

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering een waakvlamscenario na te streven waarbij er genoeg gas geproduceerd wordt om de installaties en de infrastructuur in stand te houden.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023 d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1065)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering het vergunningensysteem binnen de Mijnbouwwet zo aan te passen dat er slechts tijdelijke winningsvergunningen worden uitgegeven.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Contourennota d.d. 20-01-2023 (Kamerstuk 32 849, nr. 214)

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering een wetenschappelijk onderbouwd afbouwpad voor fossiele winning vast te stellen voor bestaande en eventuele nieuwe vergunningen in lijn met het doel om temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken, en dit voor de begrotingsbehandeling EZK met de Kamer te delen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Thijssen, J. (PvdA)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om de JongerenTop Groningen uit 2019 in 2023 opvolging te geven en hierover in gesprek te gaan met de organisatoren van de JongerenTop uit 2019.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied d.d. 23-11-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1081)

Paulusma, W. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering voor februari 2022 een plan van aanpak klaar te hebben hoe er meer uitvoeringscapaciteit georganiseerd gaat worden; verzoekt de regering om, conform het advies van de Onafhankelijke Raadsman, de NCG op te dragen praktisch en doortastend op te treden voor gedupeerden en niet vanuit hoe kosten achteraf op de NAM verhaald kunnen worden.

16-12-2021

Parlementaire agenda [15-12-2021] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)

Afgedaan met Kamerbrief over Aanpak uitvoeringscapaciteit d.d. 29-03-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1022)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt het kabinet, ongeacht de kosten, ervoor te zorgen dat beeldbepalende gebouwen en monumenten behouden blijven en niet worden gesloopt.

10-3-2021

Parlementaire agenda [04-03-2021] - Vervolg debat tijdelijke Wet Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, om Groningers toegang te verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies; verzoekt de regering, tevens om de toegang tot onafhankelijk juridisch en bouwgerelateerd advies expliciet te betrekken binnen de routekaart versterkingsproces.

10-3-2021

Parlementaire agenda [04-03-2021] - Vervolg debat tijdelijke Wet Groningen

Afgedaan met Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067)

Mulder, A.H. (CDA)

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat 2023 wél het jaar van de uitvoering wordt.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Voortgang versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen d.d. 30-01-2023 (Kamerstuk 33 529 nr. 1118)

Mulder, E. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt het kabinet om na de parlementaire behandeling van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een Conferentie voor het Noorden in Groningen te beleggen teneinde deze langetermijninvesteringsagenda op te stellen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering te borgen dat deze onterecht afgewezen schades worden herbeoordeeld.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering met huurders te inventariseren wat alle problemen en gewenste oplossingen zijn, met andere betrokkenen (zoals corporaties, de NCG en gemeenten) in gesprek te gaan en alles op alles te zetten om voornoemde problemen op te lossen, en de Kamer periodiek over de voortgang te informeren.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Uitgevoerde moties en toezegging Wetgevingsoverleg Groningen d.d. 6 december 2022 en tweeminutendebatten Mijnbouw Groningen d.d. 20 december 2022 d.d. 26-02-2023 (Kamerstuk 36 200-XIII nr. 120)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om Groningse gemeentes te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor het NIP en deze aanvragen vervolgens met voorrang te behandelen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om het IMG om een toelichting te vragen op de toepassing van de trillingstool in de praktijk en in hoeverre alternatieven mogelijk zijn, en de Kamer hierover te informeren.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Mulder, A.H. (CDA)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om bij het aanbesteden/vergeven van opdrachten tot versterking kritisch te kijken naar de mogelijkheid om hierbij bedrijven van binnen de provincie Groningen te betrekken.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Voortgang versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen d.d. 30-01-2023 (Kamerstuk 33 529, nr. 1118)

Mulder, A.H. (CDA)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om huurders van particuliere huurwoningen meer mogelijkheden en recht op initiatief te geven om, zodra een subsidie waardevermeerdering is toegekend, zelf een subsidievoorstel te doen indien de verhuurder op aandringen van de huurder zelf niks onderneemt, en gaat over tot de orde van de dag.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering te inventariseren, te beginnen met de vier dorpen, wat er nodig is om deze dorpen aardgasvrij te maken; verzoekt de regering deze ervaring mee te nemen in een bredere analyse/scan van het aardgasvrij maken van het hele aardbevingsgebied.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Nijboer, H. (PvdA)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging namens Rijk, regio en bewoners binnen deze commissie moeilijk uitlegbare verschillen en voor duidelijke afspraken over transparantie zoals bijvoorbeeld over de openbaarheid van notulen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Aanstelling van voorzitter commissie verschillen d.d. 30-01-2023 (Kamerstuk 33 529, nr. 1117)

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering een voorstel te doen voor het beter verdelen van de lasten en de lusten in de betrokken regio’s van de gaswinning op land; verzoekt de regering daaraan de voorwaarde te verbinden dat de inkomsten worden besteed aan verduurzaming en de energietransitie.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering het IMG te vragen om wanneer mogelijk mediation aan bewoners voor te stellen in de fase tussen bezwaar en beroep, om te voorkomen dat een voor bewoners belastende beroepsprocedure noodzakelijk is.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Meenen, P.H. van (D66)

Roept de regering op er zorg voor te dragen dat de extra opgave om de dorpen volledig aardgasvrij te maken niet vertragend zal werken op de versterkingsopgave.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering in gesprek te treden met de Kinderombudsman om uitvoering te kunnen geven aan deze aandachtspunten.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan in 'Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport «Groningers boven gas» van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen', d.d. 30-05-2023. (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering te inventariseren hoe groot dit probleem is, en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de regeling «schade (kosten) bij versterking» ook voor mensen uit batch 1.588 uit te laten voeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met Kamerbrief Uitgevoerde moties en toezegging Wetgevingsoverleg Groningen d.d. 6 december 2022 en tweeminutendebatten Mijnbouw Groningen d.d. 20 december 2022 d.d. 26-02-2023 (Kamerstuk 36 200-XIII nr. 120)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de databescherming van IMG te laten doorlichten en de Kamer daarover in het voorjaar te informeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt het kabinet ongelijke behandelingen tegen te gaan en toekomstige fricties te voorkomen.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met Kamerbrief Samenstelling van de Commissie Verschillen d.d. 29-03-2023 (Kamerstuk 33 529, nr. 1137)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering alles op alles te zetten om te voorkomen dat bedrijfjes met dit verdienmodel verdienen aan de schadeafhandeling, een verbod niet schuwen, gedupeerden te waarschuwen en te informeren over mogelijkheden voor ondersteuning waarbij geen deel van het schadegeld wordt geëist.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over het tijdspad met betrekking tot de uitrol van geothermie.

28-3-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering te komen tot een rechtvaardige regeling voor immateriële schade, waarbij ook versterking en sloop/nieuwbouw worden meegenomen, ongewenste verschillen worden opgelost en de toegekende bedragen, met name voor kinderen, worden verhoogd.

28-3-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de inzet van de landsadvocaat tegen gedupeerden op te schorten.

28-3-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief d.d. 25-04-2023 (Kamerstuk 35 561, nr. 17)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de NAM om deze elektrische boilers gerealiseerd te krijgen.

28-3-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering in overleg te gaan met provincies en gemeenten om zo spoedig mogelijk te kunnen komen tot een concreet en gedragen voorstel voor het beter verdelen van de lusten en lasten van mijnbouwactiviteiten tussen Rijk en regio.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Wijngaarden, J. van (VVD)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering om uiterlijk medio 2023 in samenwerking met de regio een regeling te ontwikkelen voor het afhandelen van mijnbouw-schade in Limburg en daarbij te proberen zo dicht mogelijk te blijven bij de bestaande regionale aanpak.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering ook bij de actualisatie van de vergunningen voor de OSF en de injectielocatie het nee-tenzijprincipe leidend te laten zijn en een maatschappelijke dialoog te organiseren, waarmee omwonenden zeggenschap krijgen.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering ook bij zoutwinning het nee-tenzijprincipe leidend te laten zijn en een maatschappelijke dialoog te organiseren waarmee omwonenden zeggenschap krijgen over het wel of niet doorgaan van plannen, waaronder bij de nieuwe plannen voor zoutwinning in Winschoten.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt het kabinet om het afbouwpad voor fossiele winning uit zowel bestaande als nieuwe winning in lijn te brengen met de plannen voor een CO2-vrij energiesysteem.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in de Mijnbouwwet vast te leggen dat vergunningen iedere aantal jaar getoetst worden op het noodzakelijke afbouwpad voor fossiele winning.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering mijnbouw van aardmetalen op te nemen in de verdere uitwerking van de aanpassing van de Mijnbouwwet.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering onderzoek te doen naar mogelijkheden voor mijnbouw van duurzame aardmetalen in Nederland.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om in kaart te brengen welke kennis en opleidingen nodig zijn voor het veilig en duurzaam uitvoeren van toekomstige mijnbouwactiviteiten, en of deze in voldoende mate aanwezig is/zijn in Nederland en specifiek bij de toezichthouders; verzoekt de regering om in nationaal en Europees verband in te zetten op kennisontwikkeling op het gebied van de mijnbouwactiviteiten van de toekomst.

11-4-2023

Parlementaire agenda [06-04-2023] - TMD Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering op korte termijn formeel aan te geven hoe zij haar samenwerking met Shell, ExxonMobil en de NAM vormgeeft, waarbij rekening gehouden wordt met het wangedrag van de oliemaatschappijen over de afgelopen vijftien jaar.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Wijziging gasgebouw, (Kamerstuk 33 529, nr. 1162)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering in de Groningenwet wettelijk vast te leggen dat het schadeherstel, funderingsschadeherstel en de hersterkingsoperatie koste wat kost en voor zolang het duurt zullen worden uitgevoerd.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Uitvoering motie Klaver c.s. over het borgen van de generatielange inzet, (Kamerstuk 33 561, nr. 51)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Stoffer, C. (SGP)

Bikker, M.H. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Vedder, E.C. (CDA)

Bikker, M.H. (CU)

Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk deze taskforces in het leven te roepen om bij alle schadegevallen boven de € 40.000 en bij complexe schadegevallen onder dat bedrag snel meer voortgang te realiseren; verzoekt de regering deze taskforces mandaat, middelen en doorzettingsmacht te geven om per individueel geval door middel van maatwerk naast de bewoner te kunnen staan en de situatie op te lossen; verzoekt de regering deze taskforces zo in te richten dat deze een brugfunctie kunnen vervullen tussen het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, en de gecombineerde versterkingsproblematiek nadrukkelijk kunnen meenemen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Vedder, E.C. (CDA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering het enquêterapport en de kabinetsreactie Nij Begun zwaar te laten wegen bij het maken van een definitieve investeringsbeslissing voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en de MIRT-systematiek zo veel als mogelijk te verkorten.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Vedder, E.C. (CDA)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt de regering in ieder geval de (sociale) doelen uit het NPG als ondergrens op te nemen in de sociale agenda.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Stoffer, C. (SGP)

Bikker, M.H. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Vedder, E.C. (CDA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering om het IMG een streefdoel op te leggen voor overheadkosten en dit vast te leggen in de Staat van Groningen met als doel zo snel mogelijk minimaal een halvering.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om direct aan de slag te gaan met de voorbereidingen op het sluitingsproces, alles op alles te zetten om de fabriek in Zuidbroek gereed te krijgen om uiterlijk 1 oktober 2023 te stoppen met de waakvlam en ook de overige vijf resterende productielocaties dicht te draaien.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024, (Kamerstuk 22 529, nr. 1152)

Vedder, E.C. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering er op toe te zien dat bij de overdracht van vergunningen van NAM aan een opvolger de verkoop alleen wordt toegestaan als SodM en EBN betrokken zijn bij het toetsen van de nieuwe eigenaar en de regering er via de verantwoordelijkheidszin op toeziet dat nieuwe partij een valide partij is.

09-05-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om in overleg met jongeren minimaal 1% van de beschikbare middelen specifiek te laten begroten door jeugd en jongeren.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Bikker, M.H. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering deze van-deur-tot-deuraanpak in Groningen maximaal te ondersteunen en belemmeringen weg te nemen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Bikker, M.H. (CU)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt de regering samen met de regio te verkennen hoe te realiseren dat de opbrengsten van deze projecten niet alleen privaat zijn maar ook publiek, en bij de regio terechtkomen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering het schadebedrag tot aan waar er geen onderzoek meer wordt gedaan naar causaliteit te verhogen naar € 60.000 en deze nieuwe grens in de toekomst te blijven indexeren, teneinde zo veel mogelijk bewoners met schade op mildere, makkelijkere en menselijkere wijze te kunnen helpen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Vedder, E.C. (CDA)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt de regering in de wet Groningen deze generatielange inzet te borgen, door vast te leggen:-dat er een meer dan generatielange verantwoordelijkheid bestaat;-dat koste wat kost alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alle schade wordt vergoed en iedereen een veilig huis heeft, ongeacht hoelang dat noodzakelijk is, en dat in de aanpak hiervan de bewoners centraal staan;-dat hierbij geen financiële limiet vooraf wordt gesteld aan de beschikbare middelen en de kosten voor de schade- en hersteloperatie ook in de toekomst buiten het begrotingskader worden gehouden;-dat indicatoren en doelstellingen voor brede welvaart die al zijn vastgelegd in het Nationaal Programma Groningen worden gehanteerd als ondergrens voor de doelen die in overleg met de regio worden vastgesteld;-dat de doelen uit het Nationaal Programma Groningen dienen te worden gehaald zodat het welvaartsniveau van Groningen omhoog wordt getrokken naar dat van de rest van Nederland;-over welke hoofddoelen door het kabinet in de Staat van Groningen verantwoording wordt afgelegd.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Bikker, M.H. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Boutkan, E. (Volt)

Vedder, E.C. (CDA)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt het kabinet om niet alleen beloftes te doen over extra investeringen in leefbaarheid, maar er ook zorg voor te dragen dat voorzieningen als zwembaden, openbaar vervoer, scholen, zorg-, cultuur- en sportvoorzieningen en dorpshuizen niet verder verdwijnen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Planning uitvoering maatregelen Nij Begun, (Kamerstuk 33 561, nr. 52)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Stoffer, C. (SGP)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Boutkan, E. (Volt)

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt het kabinet de voorgestelde regelingen voor verduurzaming te vereenvoudigen, aantrekkelijker te maken en het doel te stellen en de medeverantwoordelijkheid te dragen dat de energierekeningen in het Noorden het laagst worden in Nederland.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Stoffer, C. (SGP)

Teunissen, Ch. (PvdD)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Boutkan, E. (Volt)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering daartoe alles in het werk te stellen.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Bikker, M.H. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Vedder, E.C. (CDA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt de regering binnen dit programma nadrukkelijk aandacht te besteden aan het borgen van de aspecten omgevings)veiligheid, gezondheid en leefbaarheid; verzoekt de regering de Kamer in de Staat van Groningen periodiek te informeren over de voortgang van dit traject, met name op voornoemde punten.

13-06-2023

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

Stoffer, C. (SGP)

Bikker, M.H. (CU)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering er op toe te zien dat bij de overdracht van vergunningen van NAM aan een opvolger de verkoop alleen wordt toegestaan als SodM en EBN betrokken zijn bij het toetsen van de nieuwe eigenaar en de regering er via de verantwoordelijkheidszin op toeziet dat nieuwe partij een valide partij is.

09-05-2023

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering bewoners die eigen geld hebben moeten inzetten schadeloos te stellen; verzoekt de regering een meldpunt voor gedupeerden die zelf geld hebben moeten inzetten, te laten openen.

5-7-2023

Parlementaire agenda [05-07-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Tabel 114 Stand van zaken moties Staatssecretaris Mijnbouw parlementair jaar 2022–2023 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2022-2023

In het parlementaire jaar 2022–2023 zijn ruim 400 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabellen staan de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZK-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Tabel 115 Toezeggingen Minister van EZK aan Tweede Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van EZK komt in mei komt met een industriebrief, onder andere over de maatwerkafspraken met de industrie.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid, Kamerstuk 29 826, nr. 147

De Minister van EZK stuurt begin april een brief over Wetsus en de TO2-status.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerstuk 32 637, nr. 106

De Minister van EZK informeert najaar 2022 de Kamer over het programma Circulaire Economie

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe een brief over valorisatie naar de Kamer te sturen voor de zomer van 2022.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerstuk 33 009, nr. 117

De Minister van EZK zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over ambities en budget van ESA in aanloop naar de Ministeriële ESA-raad.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

De Minister van EZK komt medio 2022 met een brief over het verduurzamen van het mkb en de toegang van het mkb tot duurzaamheidsubsidies.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan op 6 april 2023 dmv Kamerbrief over verduurzaming MKB, Kamerstuk 32 637, nr. 562

De Minister van EZK informeert de Kamer uiterlijk in 2023 over de voortgang van Techleap.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Kamerbrief Startups en scale-ups d.d. 26 mei 2023, Kamerstuk 32 637, nr. 567

De Minister van EZK komt in het eerste kwartaal van 2023 met een algemene brief over het vestigingsklimaat, inclusief de visie op de toekomstige economie.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met brief over belang vestigingsklimaat van 22 april. Kamerstuk 32 537, nr. 493.

De Minister van EZK komt in het tweede kwartaal van 2023 met een actieplan met betrekking tot het vestigingsklimaat.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

De Minister van EZK komt voor 1 mei 2022 met een schriftelijke terugkoppeling op de procesdoorrekening van de klimaatplannen met betrekking tot de industrie.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

De Minister van EZK betrekt de strategie van de campussen bij de vestigingsklimaatbrief (of komt met aparte brief).

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief Innovatie en impact, Kamerstuk 33 009, nr. 117

De Minister van EZK informeert dit najaar de Kamer over het programma Circulaire Economie.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om te kijken naar percentage van het garantiefonds als een merendeel van de evenementen geen doorgang kan vinden vanwege deze risico-inschatting.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - CD Steunpakket Cultuur met SOCW en MEZK

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de mkb-toets voor de AI-verordening met de Kamer te delen.

Parlementaire agenda [24-11-2021] - CD Telecomraad (formeel) d.d. 3 december 2021

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe in het verslag over het onderzoek naar deze beving, ook specifiek in te gaan op de vraag over de grenswaarde die het SodM stelt.

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Mondelinge vragen van het lid BECKERMAN (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Aardbeving met kracht van 3.2 bij Garrelsweer’ (Rtvnoord.nl, 16 november 2021)

Afgedaan met uitgaande brief [19-11-2021] - Analyse aardbeving Garrelsweer en monitoringsverplichtingen, Kamerstuk 33 529, nr. 913

De Minister van EZK zal in de tussentijdse evaluatie rapporteren over de vraag in hoeverre veldpartijen het initiatief nemen bij aanvragen, en hoe invulling wordt gegeven aan de verantwoording over en controle op uitgaven die zijn overgeheveld naar andere begrotingen.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Onderhanden

De Minister van EZK informeert vóór de zomer van 2022 de Kamer over de implementatie van de wet in Caribisch Nederland.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Onderhanden

De Minister van EZK zegt een brief toe over de verhouding tussen Invest-NL, het Nationaal Groeifonds en de andere fondsen.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Afgedaan met Kamerstuk 35 925-IX, nr. 33

De Minister van EZK zegt een brief toe over de samenhang van de fondsen.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Afgedaan door de Minister van Financiën, Kamerstuk 35 925-IX, nr. 33

De Minister van EZK zegt toe te komen met een brief in het najaar met scenario's voor verduurzaming industrie; daarbij zal zij wetenschappelijke instituten betrekken.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Verduurzaming industrie

Afgedaan met uitgaande brief [24-03-2023] - Een nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie, Kamerstuk 29 826, nr. 176

De Minister van EZK zegt toe onderzoek te doen naar de impact van 120 miljoen (verschil tussen 80% en 100% vergoedingspercentage garantiefonds) op het investeringsvermogen van de evenementensector.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Steunpakket voor de culturele en creatieve sector Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs (CD 10/3) met MEZK en SOCW

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de effecten van de prijsverhogingen op de radiosector te monitoren.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Tweeminutendebat commerciële radio

Onderhanden

De Minister van EZK stuurt dit voorjaar een reactie op het onderzoek van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap naar de Kamer.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Afgedaan met uitgaande brief [15-07-2022] - Mkb-financiering: knelpunten en acties  - Kamerstuk 32 637, nr. 502

De Minister van EZK gaat met de betrokken Ministeries onderzoek doen naar de betalingstermijnen en komt daar voor de zomer schriftelijk op terug bij de Kamer.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Afgedaan met uitgaande brief [11-07-2022] - Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijksoverheid in bouwsector, Kamerstuk 31 490, nr. 320

De Minister van EZK zegt toe best practices bespreekbaar te maken met gemeenten en te kijken wie daarin het voortouw kan nemen.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om voor de zomer de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek in samenwerking met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar het opkopen van parken en campings, en deze van een appreciatie te voorzien..

Parlementaire agenda [11-05-2022] - CD Toerisme

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in een Letter of Intent in te gaan op benodigde infrastructuur en menskracht.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om per zes maanden de Kamer te informeren over maatwerkafspraken met bedrijven.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Doorlopende toezegging: inmiddels 2 Voortgangsrapportages

De Minister van EZK zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 te komen met een vergelijking/inventarisatie van regionale regelingen met betrekking tot digitalisering.

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in de begrotingswet de doelstelling van het fonds, zoals beschreven in artikel 1 en 2 van de wet, nader te verduidelijken.

Parlementaire agenda [14-06-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK/MFIN

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe dat bij de AMvB en de Ministeriële regeling uitvoeringstoetsen komen en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [14-04-2021] - Debat Groningen (compensatie Shell/Exxon)

Afgedaan; Uitvoeringstoets is inmiddels uitgevoerd voor AMvB, is afgedaan met voorhang. Geen Kamerstuknummer.

De Minister van EZK informeert de Kamer over hoe de 10 mln. uit de bestuurlijke afspraken voor sociaal-emotionele ondersteuning wordt uitgewerkt.

Parlementaire agenda [14-04-2021] - Debat Groningen (compensatie Shell/Exxon)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe een brief te sturen die ingaat op het loket opname op verzoek om na te gaan of de (meest) risicovolle woningen in de versterkingsopgave zitten.

Parlementaire agenda [10-02-2021] - Plenaire behandeling van de tijdelijke wet Groningen (samen met MBZK)

Uitgaande brief [14-03-2023] - Aanbieding ACVG-rapport + kwaliteitstoets typologische beoordelingen NCG.

De Minister van EZK zal de Kamer informeren over afspraken met de regio over de optie van een troikaconstructie.

Parlementaire agenda [12-11-2020] - WGO Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe, in de volgende «Fit for 55»-voortgangsbrief nader in te gaan op het speelveld rond de sociaalklimaatfondsmethoden.

Parlementaire agenda [27-01-2022] - CD Fit for 55 - CBAM en ETS

Afgedaan met uitgaande brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 22 112, nr. 3409

TZ202211-135: De Minister van EZK zegt toe om een nationaal programma verduurzaming industrie op te stellen en aan Kamer toe te doen komen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 176

De Minister van EZK zegt toe om een nationale routekaart verduurzaming industrie op te stellen en daarin o.a. ontwikkelpad en randvoorwaarden op te stellen voor het verduurzamen van de industrie met daarin doelstellingen omtrent klimaatneutraliteit en circulariteit en.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met uitgaande brief [24-03-2023] - Een nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie, Kamerstuk 26 600, nr. 716

De Minister van EZK zegt toe om in volgende brief over maatwerkafspraken in februari samen met het NPVI de vraag te betrekken hoe de uitvoering van projecten die al klaarstaan in de industrieclusters versneld kunnen worden.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met MIEK-brief, Kamerstuk 22 553 nr. 781

TZ202211-133: De Minister van EZK zegt toe in de reeds toegezegde brief over energie-intensieve industrie (voor het einde van het jaar) in te gaan op keteneffecten, de motie Omtzigt/Dassen en maatregelen als arbeidstijdverkorting.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerbrief Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie, Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt toe de reeds toegezegde brief over innovatie voor het einde van de maand naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

 

TZ202211-134: De Minister van EZK zegt toe om begin 2023 eem volgende brief over de expression of principles van Tata Steel aan de Kamer toe te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 179

TZ202211-030: De Minister van EZK zegt toe dat waar banken het MKB niet financieel kunnen ondersteunen, het kabinet wil kijken naar mogelijke doorgeleiding van MKB'ers naar alternatieve financiering.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met uitgaande brief [06-04-2023] - Financiering en digitalisering mkb, Kamerstuk 32 637, nr. 502

De Minister van EZK zegt toe een brief te zullen sturen over wat we kunnen doen aan de verslechterde concurrentiepositie (o.a. de basis maakindustrie) door de hoge energieprijzen, waarbij ook wordt ingegaan op de risico's van de industrie.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Onderhanden

TZ202211-032: De Minister van EZK zegt toe de Kamer een update te zullen sturen over de Schaalsprong Brainportregio, waarbij zij zal aangeven of het mogelijk en nuttig is om twee keer per jaar een update te geven over de ontwikkelingen in de Brainportregio.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe informatie te verschaffen over de afwegingen die ten grondslag aan de bedrijfs en sectoreselectie voor bedrijven die gebruik kunnen maken van de TEK.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met uitgaande brief [28-10-2022] - Aantal energie-intensieve mkb-bedrijven onder TEK-regeling, Kamerstuk 32 637, nr. 509

De Minister van EZK zegt toe inzichtelijk te zullen maken wat andere EU lidstaten doen voor bedrijven middels het tijdelijke crisisraamwerk voor staatssteun.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met uitgaande brief [09-11-2022] - Steunmaatregelen bedrijfsleven EU-lidstaten ten behoeve van hoge energieprijzen

De Minister van EZK zegt toe cijfers te zullen aanleveren over het aantal bedrijven dat onder de TEK valt.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met uitgaande brief [28-10-2022] - Aantal energie-intensieve mkb-bedrijven onder TEK-regeling, Kamerstuk 32 637, nr. 509

De Minister van EZK zal terugkomen op de vraag hoe het komt dat in Nederland de prijzen zo hoog zijn in vergelijking met andere landen (en waardoor bedrijven dus mogelijk eerder vertrekken dan in andere landen).

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in de brief over de energie-intensieve industrie (voor het einde van het jaar) in te gaan op werktijdverkorting en daarbij een link te leggen met het PvdA voorstel voor een werkgarantiefonds.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [16-12-2022] - Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie, Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt een algemene reactie toe op het advies van de ARK, bij besteding van fondsen kijken of het doelmatig is conform comptabiliteitswet en daarbij advies inwinnen van onafhankelijke partij.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe te kijken of de integraliteit voldoende wordt bereikt met de huidige verduurzamingssubsidies .

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met brief verduurzaming mkb 06-04-2023, Kamerstuk 32 637, nr. 562

De Minister van EZK zal toetsen of website WHOA voldoende is of dat er meer communicatie nodig is om de regeling onder de aandacht van ondernemers te brengen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe in kaart te brengen welk effecten de lasten voor het bedrijfsleven hebben.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in gesprekken met MKB Nederland/VNO-NCW na te vragen tegen welke knelpunten zij oplopen in de infrastructuurondersteuning bij de veelheid aan regelingen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe dat zij de Smart Industry Index zal bestuderen en bekijken of dit nuttig voor NL kan zijn en hier begin 2023 op terugkomen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [06-04-2023] - Financiering en digitalisering mkb - Kamerstuk 32 637, nr. 561

De Minister van EZK zegt toe dat er met de verbreding van wet VIFO (waar ook campussen onder vallen) met terugwerkende kracht gekeken zal worden naar alle overnames die recent hebben plaatsgevonden.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan

De Minister van EZK verifieert of signalen van PvdA over werkomstandigheden in de pakketmarkt (arbeidsvoorwaarden, salaris, contracten) dermate problematisch zijn dat er moet worden ingegrepen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK wil kijken wat een goede manier kan zijn om te organiseren dat dhr Graus ondersteuning van het Ministerie van EZK zal ontvangen voor (de coördinatie van) gesprekken in Limburg over de productie van een Nederlandse auto.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

TZ202302-097: De Minister van EZK zegt toe om begin volgend jaar een voortgangsbrief met betrekking tot internetdekking naar de Kamer te sturen, waarin zij zal ingaan op de uitvoering van de motie-Dekker/Leijten en het tijdpad met betrekking tot ontsluiting.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

TZ202302-098: De Minister van EZK zegt toe om een in het tweede kwartaal van 2023 terug te komen op de voortgang betreffende het meldpunt bereikbaarheid 112.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

TZ202302-070: De Minister van EZK zegt toe om de veilingregeling radio inclusief de weging van de ontvangen zienswijzen begin het eerste kwartaal van 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

TZ202302-099: De Minister van EZK zegt toe om de veilingregeling 3,5 gigahertz-band uiterlijk in maart 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om te kijken naar signalen met betrekking tot twaalf jaar en twee keer zes jaar (radio).

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

TZ202210-020: De Minister van EZK zegt toe terug te komen op de planning van de appreciatie van het MIT-advies.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Afgedaan door het versturen van de appreciatie van het MIT-advies, Kamerstuk 25 295, nr. 1997

De Minister van EZK zegt toe binnen een aantal weken een brief aan de Kamer te sturen waarin zij nader ingaat op de ontwikkelingen van de digitale economie.

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Afgedaan met Kamerstuk 26 643 nr. 941

De Minister van EZK zegt toe richting bedrijven en overheden actiever te acteren en meer informatie te verstrekken over de gevolgen van dataopslag..

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Afgedaan met Kamerstuk 26 643, nr. 941

De Minister van EZK zegt toe te bezien hoe de maatwerkafspraken zo vormgegeven kunnen worden dat bedrijven sneller te verduurzamen.

Algemene Financiële Beschouwingen op 6 oktober 2022

Afgedaan met uitgaande brief [24-03-2023] - Een nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie. ‒ 03-2023, Kamerstuk 26 600, nr. 716

TZ202211-072: De Minister van EZK zegt toe om in samenwerking met andere Ministeries een langetermijnruimtevaartagenda op te stellen en spant zich in om deze agenda voor het zomerreces aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Onderhanden

TZ202211-075: De Minister van EZK zegt toe begin 2023 een brief over solar mobility en specifiek over de knelpunten voor de sector en het perspectief voor de ontwikkeling [ook in relatie tot de IPCEI's ] naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Onderhanden

TZ202211-073: De Minister van EZK zegt toe om de uitkomsten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak te evalueren en deze evaluatie in het derde kwartaal aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om met haar collega die mede gaat over het onderzoeks- en wetenschapsfonds, te sparren of daar mogelijkheden zijn voor ruimtevaart.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Mondeling afgedaan tijdens CD Innovatie en Ruimtevaart, 1 november 2022

TZ202211-074: De Minister van EZK zegt toe om samen met de Minister van OCW voor de begrotingsbehandeling EZK de brief over valorisatie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Afgedaan met uitgaande Kamerbrief 11-11-2022 Innovatie en Impact, Kamerstuk 33 009, nr. 17

TZ202211-076: De Minister van EZK zegt toe om het Aanvalsplan Groene en Digitale Banen voor het einde van het jaar naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [01-11-2022] - CD Innovatie en Ruimtevaart

Afgedaan met uitgaande brief [03-02-2023] - Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie: Het Actieplan Groene en Digitale Banen

De Minister van EZK zegt toe om, samen met de bewindspersonen van Defensie, periodiek een ronde tafel met de defensiesector te organiseren. De eerstvolgende rond de tafel zal plaatsvinden eind 2023

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Defensie Industrie Strategie met MDEF/SDEF/MEZK

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om voor de zomer van 2023 in een Kamerbrief te rapporteren over hoe andere landen, in relatie tot Nederland, richtlijn 81 toepassen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Defensie Industrie Strategie met MDEF/SDEF/MEZK

Onderhanden

TZ202302-018: De Minister van EZK zegt toe, in samenwerking met de Staatssecretaris van Defensie, te onderzoeken of een revolverend fonds voor de defensie-industrie opportuun is en hierover aan de Kamer in het najaar te rapporteren.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Defensie Industrie Strategie met MDEF/SDEF/MEZK

Onderhanden

TZ202302-017: De Minister van EZK zegt toe om de Kamer te informeren over de inrichting van het traject om te komen tot een strategie voor de maritieme maakindustrie en hierbij de Marinebouw expliciet mee te nemen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Defensie Industrie Strategie met MDEF/SDEF/MEZK

Onderhanden

TZ 202304057: De Minister van EZK zegt toe voor de zomer de nationale routekaart verduurzaming industrie aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

TZ 202304058: De Minister van EZK zegt toe dat zij binnen 3 weken de Kamer een brief zal doen toekomen over het, in het kader van de maatwerkafspraak, beschikbaar stellen van publieke gelden en daar specifiek in te gaan op aspecten als bonussen, gezondheidsgevolgen en andere moreel ethische dilemma's.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met voortgang maatwerkbrief, Kamerstuk 29 826, nr. 179

TZ 202304058: De Minister van EZK MEZK zegt toe dat zij in de toegezegde brief van tevens zal terugkomen op de scenario’s voor groene industriepolitiek op het gebied van mens dier en natuur.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met voortgang maatwerkbrief, Kamerstuk 29 826, nr. 179

De Minister van EZK zegt toe een toelichting te geven over de rol van de overheid in de brief over de NFIA strategie.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Afgedaan met uitgaande brief [20-04-2023] - Voortgang acquisitie met meer focus, Kamerstuk 32 637, nr. 564

De Minister van EZK zegt toe binnenkort met een brief te komen over één-deur-beleid (fysiek of digitaal) voor het verkrijgen van informatie over dienstverlening door de overheid.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe af te wegen of Nederland investeert in ETCI en informeert daarover de kamer voor het einde van het eerste kwartaal.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK kijkt naar hoe de AIV aanbevelingen meegenomen worden.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om nationale technologie strategie na de zomer naar de Kamer te sturen voor nadere informatie over verduurzamings- en innovatie trajecten.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in het verlengde van het Programma werklocaties onderzoek te doen naar hoe ruimte te geven aan start-ups en scale-ups op campussen.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de Kamer in maart te informeren over de voortgang van programma's betreft verduurzaming van de economie n.a.v. uitdagingen op het gebied van stikstof.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Afgedaan met voortgang maatwerkbrief, Kamerstuk 29 826, nr. 179

De Minister van EZK zegt toe terug te komen op de status van de aangenomen motie over de BOR.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om na 14 maart de Kamer schriftelijk te informeren over de doorontwikkeling van de Brainportregio en een update te sturen over de schaalsprong.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zal laten weten onder welk Ministerie de motie 11 van het lid Van Haga en PVV valt. (verzoekt de regering om groen bedrijven met sbi code 8130 vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tranche op 9 mei 2023 op te nemen in de subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmateriaal sseb).

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Onderhanden

De Minister van EZK zal binnen twee weken berichten aan de Kamer wat het oordeel wordt over motie nr. 20, GL, Katman over OV: aanhouden.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Debat Vestigingsklimaat

Kamerbrief 03-04-2023 Kabinetsreactie motie OV bereikbaarheid werklocaties, Kamerstuk 32 637, nr. 560

De Minister van EZK zegt toe om vanaf september een halfjaarlijkse voortgangsbrief mkb aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

De Minister van EEZK zegt toe om te onderzoeken wat nodig is met betrekking tot financiering van kleine ondernemers en hierover een brief aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

De minsiter van EZK zegt toe om in het derde kwartaal van 2023 een brief over de resultaten van BMKB-Groen aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om de Kamer voor de zomer een brief over Techleap toe te zenden.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Afgedaan met brief over startups en scale-ups d.d. 26 mei 2023, Kamerstuk 32 637, nr. 567

De Minister van EZK zegt toe om de Kamer voor de zomer te informeren over het gat in de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Evaluatie SDS vierde kwartaal 2023, Kamerstuk (36 200 XIII, nr. 129)

TZ202307-037: De Minister van EZK zegt toe om voor het einde van het jaar een brief over Techleap naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Onderhanden

TZ202307-036: De Minister van EZK zegt toe om in het najaar een brief met een nadere rapportage met betrekking tot de Tibi-regeling naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Onderhanden

TZ202307-032: De Minister van EZK zegt toe om in het najaar van 2023 de sectoragenda voor de maritieme maakindustrie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Onderhanden

De Minister van EZK zal najaar 2023 bij de monitorbrief de uitputting van lopende Europese programma's betrekken.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe te onderzoeken of Codam past binnen de kaders van het NGF-voorstel ‘Innovatieve opleiders ICT’.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Onderhanden

TZ202306-171: De Minister van EZK zegt toe om in het najaar ook een brief over de procesinnovaties te sturen, over digitalisering en robotisering in het mkb.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Onderhanden

TZ202306-170: De Minister van EZK zegt toe om het actieplan te laten doorrekenen en de Kamer hierover in te lichten.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Onderhanden

TZ202306-169: De Minister van EZK zegt toe om in het najaar de monitoringsopzet Actieplan Groene en Digitale banen.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Onderhanden

TZ202307-035: De Minister van EZK zegt toe om in Q4 een brief over de aanpak van procesinnovatie naar de Kamer te sturen, naar aanleiding van de motie van de leden Amhaouch en Romke de Jong over het inrichten van een passend instrument om structureel in te zetten op proces- en productie-innovatie (Kamerstuk 36200-XIII, nr. 54).

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Onderhanden

TZ202307-034: De Minister van EZK zegt toe om de langetermijnruimtevaartagenda voor het einde van het jaar naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Onderhanden

TZ202306-168: De Minister van EZK zegt toe om de Kamer voor de zomer te informeren welke projecten het geld uit het Nationaal Groeifonds krijgen.

Parlementaire agenda [25-05-2023] - CD Actieplan Groene en Digitale Banen

Afgedaan met uitgaande brief (27-07-2023): Toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs, Kamerstuk 29 544, nr. 1215

TZ202305-066: De Minister van EZK zegt toe dat de Kamer de reactie ontvangt op het CPB-rapport Carbon costs and industrial firm performance.

[20-04-2023] CD Circulaire economie (IenW)

Onderhanden

TZ202307-033: De Minister van EZK zegt toe om nog voor de zomer een brief n.a.v. het Actieplan Groene en Digitale Banen over de concrete invulling, waaronder in de Brainportregio, naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - CD Innovatie

Afgedaan met uitgaande brief (27-07-2023): Toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs, Kamerstuk 29 544, nr. 1215

Tabel 116 Toezeggingen Minister van EZK aan Eerste Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van EZK komt op korte termijn met een visie op de Nederlandse economie in 2050, waarin aandacht is voor de transitie naar duurzame energie en hoogwaardige arbeid.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

Tabel 117 Toezeggingen Minister voor Klimaat en Energie aan Tweede Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister voor KenE overlegt over energiebesparing met bedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht vallen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Milieuraad (I&W/EZK/LNV)

Onderhanden

De Minister van EZK heeft toegezegd in 2023 een speelveldtoets voor de industrie uit te voeren.

Parlementaire agenda [27-01-2022] - CD Fit for 55 - CBAM en ETS

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt de Kamer toe in de brief met scenario's kernenergie ook in te gaan op SMR’s.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Verduurzaming industrie

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Aanbieding studies kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 99

De Minister voor KenE zegt toe gedragsexperts te raadplegen over effect van fossiele reclames en daarbij voorbeelden uit andere landen bij te betrekken en de TK hier voor de zomer over te informeren.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om, zodra afspraken met netbeheerders over de financierings van de energiertransitie rond zijn, de Kamer te informeren.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [13-07-2022] - Financiering regionale netwerkbedrijven, Kamerstuk 32 813 nr. 1086

De Minister voor KenE zegt toe in het klimaatplan 2024 de koolstofbudget-benadering te betrekken.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om samen met de Minister van Financiën voorjaar 2023 een brief te sturen over of het mogelijk is om overwinsten van bedrijven in te zetten voor compensatie van lagere inkomenshuishoudens aangaande de energieprijzen.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [01-07-2022] - Belasting op excessieve winsten van energiebedrijven, Kamerstuk 32 140, nr. 134

De Minister voor KenE zal nagaan hoeveel belasting er nu meer binnenkomt door BTW op de prijsstijging van de energierekening.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om verplichting voor corporaties op te nemen om G F E labels te verduurzamen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan (brief Nationaal Isolatieprogramma: Kamerstuk 30 196, nr. 787)

De Minister voor KenE zegt toe in een brief in te gaan op het effect van vrijhandelsverdragen op ontbossing voor duurzame energie/klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief: BZ-1985491629-31, betreft Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

De Minister voor KenE zegt toe om te bezien of bij de emissieramingen gecorrigeerd kan worden voor het feit dat er veel interconnectie is met buitenland.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de uitwerking van het klimaatprogramma nader ingaan op de klimaattoets en eventuele strijdigheid met het klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over de opdracht van de onafhankelijke adviesraad.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zegt toe in een brief terug te komen op de vulgraden voor de gasopslagen en hoe de opslagen tijdig te vullen voor de komende winter.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met uitgaande brief [22-04-2022] - Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29 023, nr. 302)

De Minister voor KenE zegt toe in het tweede kwartaal te komen met een brief over kernenergie.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 98

De Minister voor KenE zegt toe met gemeentes en provincies in gesprek te gaan over gezamenlijke uitgangspunten voor de plaatsing van windmolens op land en daarbij ook de normen uit omringende landen meenemen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in te gaan op innovatie in de uitwerking van het beleids programma klimaat.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zegt toe verder invulling te geven aan koplopersrol NL in FF55 bij volgende stand van zaken brief FF55.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - TMD Fit-for-55-pakket (CD 7/4)

Afgedaan met uitgaande brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 22 112, nr. 3409

De Minister voor KenE zegt toe bij het beleidsprogramma klimaat vanuit de brede welvaartsgedachte en totale footprint inzicht te geven in waar de kasstromen lopen.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1049

De Minister voor KenE zal de Kamer Informeren over wat het RePowerEU pakket betekent voor NL.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met uitgaande brief [22-04-2022] - Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid, Kamerstuk 29 023, nr. 302

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over het doorvertalen van hogere EU besparingsddoelen, naar de opgave per lidstaat. Hij zal dit doen zodra het TNO onderzoek gereed is.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 31 209, nr. 241

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over kernenergie specifiek in te gaan op wat NL doet met de andere EU landen aangaande ontwikkeling.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE gaat met ACM in gesprek over de richting die het rijk wil geven op investeringsplannen van netbeheerders vanuit MIEK (2030) en NPE (2050) zodat ACM dit kan meewegen in de rol die zij moeten invullen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1147

De Minister voor KenE zegt toe bij volgende brief terug te komen op welke alternatieven er zijn op het first come first serve principe.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 174

De Minister voor KenE zegt toe een technische briefing aan de Kamer te verzorgen over first come first serve principe.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt een brief toe over externe check op het MIEK, waarin hij ook ingaat op versterking van de regie vanuit EZK over het MIEK.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 155

De Minister voor KenE zegt een gesprek toe met OCW en VRO over de stand van zaken met betrekking tot de motie Van Haga over verduurzaming monumenten.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de zomer in gesprek te gaan met gemeenten en provincies over gezamenlijke uitgangspunten voor tussentijdse afstandsnormen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in volgende NPRES brief (voor de zomer) terug te komen op lokaal eigenaarschap.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Uitgaande brief [06-07-2022] - Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën, Kamerstuk 32 813, nr. 1085

De Minister voor KenE zegt een brief toe waarin hij zal ingaan op de vraag waarom er een specifiek waterstofdoel is voor de industrie.

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1060 en Kamerstuk 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe bij aanpassing elektriciteitswet in het najaar te bezien hoe we de kosten netbeheerders en stimulering van opslag beter een plek kunnen geven.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe alle varianten voor het meenemen van systeemkosten te bezien.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de SDE++ ronde 2023 nog een keer goed te kijken naar het percentage TTF (70%), met betrekking tot aardwarmte en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Beantwoording Kamervragen, stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, Kamerstuk 31 239, nr. 377

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren hoe het rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van energiecooperaties is verlopen.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [01-07-2022] - Verzamelbrief SDE++, Kamerstuk 31 239, nr. 364

De Minister voor KenE zal vóór de zomer de Kamer informeren over de uitwerking van het instrument voor stimulering van warmtenetten.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE informeert de Kamer op korte termijn over Europese eisen voor biogrondstoffen en de laatste stand van zaken daarvan, en hoe we omgaan met inzet van duurzame biogrondstoffen met laagwaardige energie doeleinden.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor K&E onderzoekt de mogelijkheden voor circulaire waterstof in de vierde fase van de SDE++.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Voortgang waterstofbeleid, Kamerstuk TK 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe om als NL en in EU verband bij de klimaattop COP27 concreter te worden over plannen en ambities klimaatbeleid, maar ook over klimaatfinanciering.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met Kamerbrief Verwachtingen Klimaatconferentie COP27, Kamerstuk 31 793, nr. 210

De Minister voor KenE zegt toe dat energiearmoede structureel gemonitord zal worden en de Monitor Energiearmoede die dit najaar verschijnt met een appreciatie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [27-01-2023] - Monitor Energiearmoede in Nederland, Kamerstuk 29 023, nr. 390

De Minister voor KenE geeft aan dat de Energieraad in juni tot besluitvorming over de RED moet komen, of met 40% of op basis van inzicht OEK andere doelstelling.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [08-07-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk Kamerstuk 22 112, nr. 3461

De Minister voor KenE zegt toe te komen met een reactie op de Zweedse voorstellen voor een stok achter deur bij de ESR doelen.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 22 112, nr. 3409

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de MKBA Deltacorridor als deze af is.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt de Kamer een brief toe over het onderzoek van RVO naar aansluiting van huidige instrument bij kleinschalige intiatieven.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om in het kader van het nationaal waterstofprogramma in gesprek te gaan met partijen en kennisinstellingen. of we naar 8 GW kunnen gaan.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de tweede helft van het jaar teugkomen op marktordening van het net op zee voor waterstof.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Voortgang waterstofbeleid, Kamerstuk 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe in afstemming met BHOS te bevorderen dat IMVO aspecten meegenomen worden in in risicoanalyse voor waterstof import.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met brief Kamerstuk 29 023, nr. 431

De Minister voor KenE zegt toe in de zomerbrief Wind op Zee nader in te gaan op elektrolyse op zee.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met uitgaande brief [16-09-2022] - Kamerbrief windenergie op zee 2030-2050, Kamerstuk 33 561, nr. 54

De Minister voor KenE komt eind van de zomer met een voorstelbrief naar kamer naar aanleiding van worst case scenario's uit de ENTSOG yearly outlook.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met uitgaande brief [06-04-2023] - Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G), Kamerstuk 29 023, nr. 418

De Minister voor KenE zal na de zomer de Kamer informeren over de stresstest op energiesysteem als gas uit Rusland wegvalt, knelpunten en voorgenomen vervolgacties.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met uitgaande brief [12-09-2022] - Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) en gasleveringszekerheid, Kamerstuk 29 023, nr. 342

De staatssecretaris Mijnbouw komt voor de zomer in het conceptbesluit voor het gasjaar 2022/2023 terug op de voors en tegen van het vastleggen van een sluitingsdatum in de wet.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1035

De Minister voor KenE zegt toe na de zomer te komen met een verdere appreciatie van RepowerEU in trilogen.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Afgedaan met Kamerstuk 22 112, nr. 3535

De Minister voor KenE zal met de Minister voor VRO de verhouding uitzoeken tussen REpowerEU en Ff55 en het nationaal isolatie programma.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de volgende Fit for 55 een analyse geven van blootstelling aan externe effecten van de industrie onder het CBAM.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zal bij verdere uitwerking van de kernenergieplannen terugkomen op de inzet van kernenergie voor elektriciteits productie/ waterstofproductie, samen met andere lidstaten.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor Prinsjesdag met voorstellen te komen voor structurele maatregelen met als doel 10 megaton cumulatief in te lopen tot 2030.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Afgedaan met Kamerbrief van 20 september 2022: Kamerstuk 32 813, nr. 1091

De Minister voor KenE zegt toe om einde zomer de Kamer te informeren over de stresstest naar aanleiding van de motie Omtzigt over het BHG fase 3 afschakelen bedrijven.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe dat de staatssecretaris Mijnbouw de Kamer informeert voor CD mijnbouw Groningen of de vergunning voor gaswinning boven Schiermonnikoog van ONE-Dyas een onbepaalde tijdsduur heeft.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Afgedaan met Uitgaande brief [15-07-2022] - Versnellingsplan gaswinning Noordzee, Kamerstuk 33 529, nr. 1058

De Minister voor KenE zegt toe dat hij in de eerstvolgende stand-van-zakenbrief na de zomer uitgebreid zal ingaan op het gezamenlijk inkooploket voor gas.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

TZ202211-194: De Minister voor KenE zegt toe in routekaart energieopslag begin 2023 in te zullen gaan op behoud van GVOs bij energieopslag.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [07-06-2023] - Routekaart Energieopslag voorjaar 2023 (zie bijlage), Kamerstuk 29 043, nr. 430

TZ202211-195: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over het actieprogramma netcapaciteit of parallel daaraan voor eind van dit jaar naar de Kamer te informeren over uitwerking van gesprekken met ACM over tariefstelling bij opslagdiensten als batterijen en eboilers.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-196: De Minister voor KenE zegt toe de Kamer per brief te informeren over het bevorderen of wegnemen van belemmeringen voor smartgrids in woonwijken.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-196: In de brief uit toezegging 3 ook in gaan op rol ACM aan lid Leijten over rol, brief begin volgend jaar.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-198: De Minister voor KenE zegt de Kamer toe voor de begrotingsbehandeling te informeren over verschillende regelingen over energiecooperaties.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [21-11-2022] - Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023, Kamerstuk 31 239, nr. 367

TZ202211-199: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over kernenergie eind 2022 de Kamer te informeren over de status van de ontmantelingskosten centrale Borssele.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Onderhanden

TZ202210-003: De Minister voor KenE zal in de eerder toegezegde brief over bindende energiebesparingsdoelen tevens ingaan op alle voorstellen die in dit commissiedebat zijn gedaan.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [29-11-2022] - Stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen, Kamerstuk 30 196, nr. 805

TZ202210-004: De Minister voor KenE zegt toe in de brief met de update over het MIEK in december in te gaan op diverse maatregelen, zoals het toepassen van de Crisis- en herstelwet, om de verduurzaming te versnellen.

Parlementaire agenda [15-09-2022] - CD Gasmarkt en leveringszekerheid

Afgedaan Kamerstuk 29 826, nr. 155

TZ202210-118: De Minister voor KenE zegt toe voor de begrotingsbehandeling nader in te gaan op de besteding van het budget van het amendement-Erkens/Dassen over een Kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire energie (Kamerstuk 35925-XIII, nr. 14)

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [18-11-2022] - Versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur, Kamerstuk 32 645, nr. 101

TZ202210-115: De Minister voor KenE zegt toe in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) terug te komen op het idee voor een gezamenlijk kennisplatform voor een Europees Energiesysteem.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de NPE brief in te zullen gaan op inpassing 70GW wind op zee in relatie tot kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

TZ202210-117: De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie nader in te gaan op de vragen van het lid Boucke over de kosten per kilowattuur van Kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

TZ202210-116: De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie een voorkeurslocatie ten aanzien van nieuw te bouwen kerncentrales te maken.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe schriftelijk te reageren op Amerikaans onderzoek (DOE).

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor het kerstreces een brief te sturen over kernenergie, o.a. over voorkeur voor locaties.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

TZ202211-130: De Minister voor KenE zegt toe in het voorjaar een brief te sturen over CCS.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

TZ202211-131: De Minister voor KenE zegt toe om begin 2023 het onderzoek van de RUG over aanpassing wet- en regelgeving t.b.v. versnelling van verduurzaming aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerbrief: Kamerstuk 33 118, nr. 237.

De Minister van EZK zegt toe te vragen aan de Minister voor Klimaat en Energie om de Kamer op korte termijn te informeren over kernenergie

CD Staatsdeelnemingen op 30 november

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk TK 32 645, nr. 116

De minister voor EZK zegt toe de vraag over het toezicht van de ACM op Tennet door te geleiden aan de minister voor Klimaat en Energie.

CD Staatsdeelnemingen op 30 november

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe onderzoek te doen om te kijken welke maatregelen er nodig zijn voor circulariteit en grondstoffen zodat dit standaard wordt bij energieprojecten. minister verwerkt het in tenders voor wind op zee.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief die eraan komt in te gaan op hoe we de gasopslagen meer strategisch kunnen gebruiken inclusief 'doorrollen'.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Gasleveringszekerheid en gasopslagen, Kamerstuk 29 023, nr. 35

De Minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over het uitvoeren van de motie Grinwis en Erkens (glastuinbouw).

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief voorjaarsbesluitvorming klimaat, Kamerstuk 32 813, nr. 1230

De Minister voor KenE zegt toe met RVO in gesprek te gaan over hoe de monitor over besparingsplicht die er al is verder uitgebreid kan kunnen breiden en verbeteren en TK blijven informeren over sectordoelen en besparingsdoelen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de stemming over amendementen 19 en 20 met een aangepaste appreciatie te komen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Appreciatie amendement 19 en 20 begrotingsbehandeling EZK 2023, Kamerstuk 36200 XIII, nr. 86

De Minister voor KenE zegt toe om met TNO in gesprek te gaan over eventueel een team kernenergie in te richten met oog op alle toekomstige plannen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met antwoord op vragen van het lid Erkens over het opbouwen van de kennisinfrastructuur op het gebied van kernenergie in Nederland, kenmerk 2023Z03076 / AH2395

De Minister voor KenE komt met een schriftelijke appreciatie van het amendement ILT van GL.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE komt in de volgende SDE+ brief (begin 2023) terug op hoe komende jaren middelen beter ingezet worden tbv de energietransitie.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Beantwoording Kamervragen, stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, Kamerstuk 31 239, nr. 377

TZ202304-094: De Minister voor KenE zal in de volgende groen gas brief (Q2) terugkomen op wat groen gas precies is.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in een van de volgende brieven over kernenergie uitgebreider ingaan op hoe de samenwerking met een aantal landen vormgegeven wordt.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

De Minister voor KenE zal de koolstofbudgetbenadering nader onderzoeken voor de tweede wetswijziging van de Klimaatwet in combinatie met de motie Bontenbal over sterk fluctuerende emissies in de elektriciteitssector.

Parlementaire agenda [08-02-2023] - Debat Implementatie Europese klimaatwet (36 169) re- en dupliek

Onderhanden

TZ202304-078: De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer van 2022 het concept NPE toe te sturen, waarin hij TK informeert over een nieuw jaartal voor een CO2-neutraal elektriciteitssysteem.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-079: De Minister voor KenE zal de Kamer in tweede zonnebrief voor zomerreces over de norm voor zonne-energie informeren.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-080: De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer te informeren over de bijmengverplichting groen gas

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-079: De Minister voor KenE zegt toe in de tweede zonnebrief in te gaan op de kansen die het IMVO convenant biedt.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over de openstelling van de SDE 2024 in te gaan op IMVO en het plan van PvdA inzake het introduceren meer participatieve vormen in de SDE.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-085: De Minister voor KenE zegt toe indien mogelijk dit voorjaar, uiterlijk zomer, terug te komen op het idee van een kwaliteitsbudget, nav motie Boucke.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-081: De Minister voor KenE zegt toe in de tweede helft van 2023 de Kamer te informeren overde aanwijzing van go to areas.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-082: De Minister voor KenE zegt toe in het derde kwartaal van 2023 de voortgangsrapportage Wind op zee aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-086: De Minister voor KenE zegt toe net na het zomerreces het tijdpad voor tendering van offshore waterstof aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-087: De Minister voor KenE zegt toe binnen een aantal weken een brief met opsomming van versnelling van juridische procedures voor energie-infrastructuur naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met uitgaande brief [24-03-2023] - Versnellingsaanpak energietransitie, Kamerstuk 32 813, nr. 1193

Z202304-083: De Minister voor KenE zegt toe om voor de zomer een brief over CO2 vrij regelbaar vermogen aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over burgerparticipatie in klimaatbeleid in te gaan op landelijke regels voor financiële participatie en meer participatieve vormen in SDE.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-088: De Minister voor KenE zegt toe om na zomer te reageren om TNO van 9 maart 2023.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-084: De Minister voor KenE zegt toe de voortgangsbrief over de waterstof backbone voor de zomer te sturen aan de Kamer.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-075: De Minister voor KenE zal de Kamer over een aantal weken informeren over investeringen in hoogspanningsnet.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-076: De Minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over welke opvolging er wordt gegeven aan ruimte die ACM biedt in het first come first serve principe, in brief netcongestie voor de zomer.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-076: De Minister voor KenE zegt toe om aan LAN laagspanning toe te voegen, zelfde brief over netcongestie.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-077: De Minister voor KenE zegt toe in de volgende brief over het elektriciteitsnet voor zomer in te gaan op het investeringsplan van de netbeheerders in relatie tot de te behalen doelen, met info over de verschillende regio’s.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

De Minister voor KenE zegt toe zich in te zullen spannen om in de MoU over TenneT bredere synergiën te zullen borgen voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland op energie.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Toekomst TenneT Duitsland

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe de Kamer in 2023 te informeren over ontwikkelingen van het Europese pentaverband inzake de elektriciteitsmarkt.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Toekomst TenneT Duitsland

Afgedaan met Kamerstuk 21 501-33, nr. 1020

De minister voor KenE zegt toe uiterlijk volgende week een kernenergiebrief over de voortgang van de nieuwbouw en de bedrijfsduurverlenging van Borssele naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2023] - Stand van zaken nieuw te bouwen kerncentrales en m.e.r.-procedure wijziging Kernenergiewet, Kamerstuk 32 645, nr. 117

De minister voor KenE zegt toe uiterlijk volgende week een kernenergiebrief over de voortgang ten aanzien van de kennisinfrastructuur naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2023] - Actuele ontwikkelingen rondom versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur, Kamerstuk 32 645, nr. 118

De minister voor KenE zegt toe het concept Nationaal plan energiesysteem (NPE) over 2 weken naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [03-07-2023] - Aanbieding concept Nationaal Plan Energiesysteem, Kamerstuk 32 813, nr. 1280

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de gevolgen van het mislukken van het Landbouwakkoord voor het aanvullend Klimaatpakket naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Aanbieding concept Landbouwakkoord en vervolgtraject , Kamerstuk 30 252, nr. 100

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de stand van zaken rond de uitwerking van de subsidieregeling voor de CO2-vrije centrales naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [07-07-2023] - Stand van zaken Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen, Kamerstuk 31 239, nr. 379

De minister voor KenE zegt toe het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE) begin december 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

TZ202304-065: De minister voor KenE zegt toe dat hij en de staatssecretaris van Financiën de Kamer dit voorjaar een brief over fossiele voordelen doen toekomen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe met de staatssecretaris van Financien in kaart te brengen welke fossiele subsidies er zijn en de Kamer daarvoer te informeren.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de Routekaart opslag in te gaan op ondersteuning van thuisbatterijen en grondstoffen van batterijopslag, maar ook op de productie- en verwerkingskant van afval.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Afgedaan met Routekaart Energieopslag, verzonden 7 juli, Kamerstuk 29 043, nr. 230

De minister voor KenE zegt toe in de kwartaalbrief over gasleveringszekerheid uitgebreider in te gaan op de werking van het BH-G en de indicatoren die het BH-G kunnen triggeren.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Kwartaalupdate gasleveringszekerheid Q2, Kamerstuk 29 023, nr. 441

De minister voor KenE zal terugkomen op het idee dat gas uit de Noordzee ingekocht kan worden door bedrijven die leveren aan Nederlandse consumenten.

Parlementaire agenda [31-05-2023] - Dertigledendebat over 'het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over de verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland’.

Onderhanden

TZ202302-125: De minister voor KenE zegt toe in een volgende ronde met gedragswetenschappers expliciet de vraag voor te leggen wat de toegevoegde waarde is van een verbod op fossiele reclames en hierover schriftelijk bij de Kamer op terug te komen.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

TZ202302-127: De minister voor KenE zegt toe om in de volgende brief over biomassa in te gaan op het aanscherpen van voorwaarden voor biomassa, waaronder onderzoek op locatie.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in het ficheformat op te nemen waar de middelen neerslaan en in hoeverre er sprake is van klimaatrechtvaardigheid.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Afgedaan, verwerkt in nieuwe ficheformats voor het Meerjarenprogramma dat de Kamer nog zal ontvangen

TZ202302-126: De minister voor KenE zegt toe in een volgende EU-brief de stand van zaken over de uittreding uit het ECT te geven.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in volgende brief over het programma waterstof in te gaan op IMVO en waardeketens.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief 2 juni 2023 Energiediplomatie en import van waterstof, Kamerstuk 29 023, nr. 431

TZ202302-122: De minister voor KenE zegt toe de Kamer een overzicht te doen toekomen van de projecten die in hun uitvoering beperkt worden door de stikstofproblematiek.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe dat hij de «total cost of ownership» van fossiele brandstof auto's versus elektrische auto’s zal blijven meewegen in beleid.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om jaarlijks onafhankelijk advies bij PBL aan te vragen voor het meerjarenprogramma klimaat.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Staand beleid_x000D_

De minister voor KenE zegt toe om in het format van de fiches een motiveringsplicht op te nemen zodat duidelijk is tussen welke partijen (bedrijven en andere nongouvernementele organisaties) en welke bewindspersonen communicatie is geweest.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

TZ202306-317: De minister voor KenE zal rondom de begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de uitkomst van het gesprek met klimaatjongerenorganisaties over structurele financiering.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe bij het pakket aan klimaatmaatregelen in het voorjaar de voor- en nadelen van de verschillende opties voor aanpassing van de Energiebelasting te laten zien ter onderbouwing van de gemaakte keuzes.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

TZ202302-128: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over klimaatneutraliteit en de brief over de 2e wijziging van de Klimaatwet in te gaan op de suggesties die groene organisaties hebben gedaan over het koolstofbudget.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

TZ202304-010: De minister voor KenE informeert de Kamer in het voorjaar over de doelstellingen bij scope 2 en scope 3-emissies.

Parlementaire agenda [30-03-2023] - CD Internationale Klimaatstrategie met MBHOS

Onderhanden

TZ202302-130: De minister voor KenE zegt toe in de voorjaarsbrief in te gaan op voor en nadelen van vervroegd sluiten van de kolencentrales.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Voorjaarsbesluitvorming Klimaat, Kamerstuk 32 813, nr. 1230

De minister voor KenE zegt toe in de brief die in de week van 30 maart 2023 gaat over blokaansluitingen te reageren op de suggestie van Thijssen of er niet een register kan komen waarin de huurder kunnen zien of de verhuurder de tegemoetkoming voor blokaansluitingen heeft aangevraagd zodat zij makkelijker een beroep kunnen doen op de verhuurder.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen, Kamerstuk 29 023, nr. 416

De minister voor KenE zegt toe in de brief die in de week van 30 maart 2023 gaat wat uitgebreider in te gaan op het punt van de heer Omtzigt over het doorberekening van de tegemoetkoming blokaansluitingen en hoe dat werkt als iemand 1 april wel of niet verhuist, en of MKE achter de voordeur kan controleren of de verhuurders de bedragen wel goed doorgeven.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen, Kamerstuk 29 023, nr. 416

TZ202302-129: De minister voor KenE zegt toe dat hij in een Kamerbrief in maart nader terug komt op de financiering van energiecoöperaties.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met Kamerbrief stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, 26 april 2023. Kamerstuk 31 239, nr. 377

TZ202302-133: De minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over de rol van private en publieke partijen bij het halen van het waterstofproductiedoel.

Parlementaire agenda [08-12-2022] - CD Waterstof, groen gas en andere energiedragers

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe de Kamer in het najaar te informeren over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak inzake de regeling waarmee huishoudens hun gasaansluiting gratis konden laten verwijderen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor Klimaat en Energie zegt toe te kijken hoe snel hij kan voldoen aan het informatieverzoek van de heer Boutkan over het ontvangen van een overzicht van gesprekken die hebben plaatsgevonden om tot dit klimaatpakket te komen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [27-06-2023] aan de Kamer, Kamerstuk 32 813, nr. 1273

De minister voor KenE zegt toe dat bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 de kernenergiegelden uit het Klimaatfonds zullen worden bestemd (4,6 miljard).

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de volgende brief ‘Update net-zero industrie act’ nader in te gaan op de Duitse plannen en ideeën en de staalindustrievergoeding

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

TZ202306-319: De minister voor KenE stuurt In het najaar een brief naar de Kamer over de samenstelling en de representativiteit burgerforum.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

TZ202306-318: De minister voor KenE zal in de stand-van zakenbrief burgerforum, inclusief de publiciteitscampagne, aan de kamer doen toekomen.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in een van de volgende brieven over kabinetsinzet in de EU in te gaan op expertsessies over CO2-markten van 20 en 21 april.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan 07-06-2023 in Kamerbrief over tiende zeswekelijkse brief over de stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 21 112, nr. 3702

TZ202304-066: De minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer, n.a.v. de afronding van de onderhandelingen over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en de nieuwe impactanalyse voor Nederland door TNO, een brief over de vaststelling van de sectorspecifieke energiebesparingsdoelen te doen toekomen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe een overzicht van maatregelen/plannen die genomen kunnen worden voor verduurzaming van de huursector op basis van geactualiseerde onderzoeken mee te nemen in zonnebrief (voorjaar 2023).

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Afgedaan met uitgaande brief (6 juli 2023), Zonnebrief, Kamerstuk 32 813, nr. 1281

TZ202302-124: De minister voor Klimaat en Energie zegt toe in de volgende zonnebrief, die hij in het voorjaar van 2023 naar de Kamer stuurt, terug te komen op de suggestie van het lid Boucke over zonnedaken op parkeerterreinen.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief (6 juli 2023), Zonnebrief, Kamerstuk 32 813, nr. 1281

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een update van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief (22 juni 2023): Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit, Kamerstuk 29 023, nr. 443

De minister voor KenE zegt toe de suggestie voor een eventueel vervolg van het noodfonds voor energie mee te geen aan de minister voor Armoedebeleid.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

TZ202302-123: De minister voor KenE zegt toe in de volgende voortgangsbrief over de Wet collectieve Warmtevoorziening (WcW) in te gaan op bijdrage van warmtenetten aan de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Hij zal daarbij ook ingaan op de in Fit for 55 vastgestelde doelen voor groei van hernieuwbare warmte.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe dat als we weten dat maatregelen impact kunnen hebben op het Nederlandse bedrijfsleven, we ook niet onnodig risico’s moeten gaan nemen.

Parlementaire agenda [17-04-2023] - Notaoverleg Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om aan de Minister voor Armoedebeleid de suggestie van Leijten en Omtzigt mee te geven dat mensen met een blokaansluiting ook toegang gegeven wordt tot het private Noodfonds Energie, zodat bij een eventueel vervolg van de regeling kan worden bekeken of dit de regeling nog verder kan verbeteren.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Voortgangsrapportage prijsplafond Q2, Kamerstuk 36 200, nr. 183

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de definitieve vormgeving van de bijmengverplichting van groen gas naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [14-07-2023] - Kamerbrief nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas, Kamerstuk 32 813, nr. 1283

De minister voor KenE zegt toe de ACM nogmaals te wijzen op goed toezien op dat de jaarafrekeningen inzichtelijk zijn.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe dat het kabinet later dit jaar inzichtelijk zal maken hoe het vanaf 2024 op nog gerichtere manieren zal proberen om mensen tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de najaarsbrief over dynamische contracten op de consumentenmarkt energie in te gaan op de mogelijkheid van een financiele bijsluiter.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe de komende tijd in zijn overleggen met medeoverheden en de netbeheerder aan de slag te gaan met het vraagstuk prioritering, anders dan ‘first come first served’ dat nu voorligt door de uitspraken van de ACM.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

Afgedaan met uitgaande brief [22-06-2023] - Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit, Kamerstuk 29 023, nr. 433

De minister voor KenE zegt toe binnenkort schriftelijke terug te komen op de vraag van het lid Bontenbal over het door netbeheerders delen van informatie over netcongestie.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in aanbiedingsbrief NPE in te gaan op adviesaanvraag AWTI over cleantech innovatie.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief [03-07-2023] - Aanbieding concept Nationaal Plan Energiesysteem, Kamerstuk 32 813, nr. 1280

De minister voor KenE zegt toe een berekening van effect van afbouw salderingsregeling te maken bij een aantal standaardhuishouden.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om bij de Klimaatnota, die het kabinet later weer moet updaten, per sector en zo veel mogelijk op maatregelniveau aan te geven hoe de principes van klimaatrechtvaardigheid zijn toegepast.

Parlementaire agenda [17-04-2023] - Notaoverleg Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in de Kabinetsreactie op WRR-rapport over klimaatrechtvaardigheid in te gaan op het in de wet verankeren van rechtvaardigheid in klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief [02-06-2023] - Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid , Kamerstuk 32 813, nr. 1236

TZ202302-134: De Minister voor KenE zegt toe in de volgende waterstofbrief in te gaan op de rol van de Nederlandse maakindustrie in deze sector.

Parlementaire agenda [08-12-2022] - CD Waterstof, groen gas en andere energiedragers

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe om volgend jaar in het voorjaar de Kamer te informeren over of en zo ja hoeveel publiek geld er nog nodig is voor kernenergie (of in ieder geval dit zo concreet mogelijk te maken).

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Tabel 118 Toezeggingen Minister voor Klimaat en Energie aan Eerste Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister voor KenE overlegt over energiebesparing met bedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht vallen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Milieuraad (I&W/EZK/LNV)

Onderhanden

De Minister van EZK heeft toegezegd in 2023 een speelveldtoets voor de industrie uit te voeren.

Parlementaire agenda [27-01-2022] - CD Fit for 55 - CBAM en ETS

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt de Kamer toe in de brief met scenario's kernenergie ook in te gaan op SMR’s.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Verduurzaming industrie

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Aanbieding studies kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 99

De Minister voor KenE zegt toe gedragsexperts te raadplegen over effect van fossiele reclames en daarbij voorbeelden uit andere landen bij te betrekken en de TK hier voor de zomer over te informeren.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om, zodra afspraken met netbeheerders over de financierings van de energiertransitie rond zijn, de Kamer te informeren.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [13-07-2022] - Financiering regionale netwerkbedrijven, Kamerstuk 32 813 nr. 1086

De Minister voor KenE zegt toe in het klimaatplan 2024 de koolstofbudget-benadering te betrekken.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om samen met de Minister van Financiën voorjaar 2023 een brief te sturen over of het mogelijk is om overwinsten van bedrijven in te zetten voor compensatie van lagere inkomenshuishoudens aangaande de energieprijzen.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [01-07-2022] - Belasting op excessieve winsten van energiebedrijven, Kamerstuk 32 140, nr. 134

De Minister voor KenE zal nagaan hoeveel belasting er nu meer binnenkomt door BTW op de prijsstijging van de energierekening.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om verplichting voor corporaties op te nemen om G F E labels te verduurzamen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan (brief Nationaal Isolatieprogramma: Kamerstuk 30 196, nr. 787)

De Minister voor KenE zegt toe in een brief in te gaan op het effect van vrijhandelsverdragen op ontbossing voor duurzame energie/klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief: BZ-1985491629-31, betreft Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

De Minister voor KenE zegt toe om te bezien of bij de emissieramingen gecorrigeerd kan worden voor het feit dat er veel interconnectie is met buitenland.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de uitwerking van het klimaatprogramma nader ingaan op de klimaattoets en eventuele strijdigheid met het klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over de opdracht van de onafhankelijke adviesraad.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zegt toe in een brief terug te komen op de vulgraden voor de gasopslagen en hoe de opslagen tijdig te vullen voor de komende winter.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met uitgaande brief [22-04-2022] - Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29 023, nr. 302)

De Minister voor KenE zegt toe in het tweede kwartaal te komen met een brief over kernenergie.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerbrief kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 98

De Minister voor KenE zegt toe met gemeentes en provincies in gesprek te gaan over gezamenlijke uitgangspunten voor de plaatsing van windmolens op land en daarbij ook de normen uit omringende landen meenemen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in te gaan op innovatie in de uitwerking van het beleids programma klimaat.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 813 nr. 1049

De Minister voor KenE zegt toe verder invulling te geven aan koplopersrol NL in FF55 bij volgende stand van zaken brief FF55.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - TMD Fit-for-55-pakket (CD 7/4)

Afgedaan met uitgaande brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 22 112, nr. 3409

De Minister voor KenE zegt toe bij het beleidsprogramma klimaat vanuit de brede welvaartsgedachte en totale footprint inzicht te geven in waar de kasstromen lopen.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1049

De Minister voor KenE zal de Kamer Informeren over wat het RePowerEU pakket betekent voor NL.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met uitgaande brief [22-04-2022] - Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid, Kamerstuk 29 023, nr. 302

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over het doorvertalen van hogere EU besparingsddoelen, naar de opgave per lidstaat. Hij zal dit doen zodra het TNO onderzoek gereed is.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 31 209, nr. 241

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over kernenergie specifiek in te gaan op wat NL doet met de andere EU landen aangaande ontwikkeling.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE gaat met ACM in gesprek over de richting die het rijk wil geven op investeringsplannen van netbeheerders vanuit MIEK (2030) en NPE (2050) zodat ACM dit kan meewegen in de rol die zij moeten invullen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1147

De Minister voor KenE zegt toe bij volgende brief terug te komen op welke alternatieven er zijn op het first come first serve principe.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 174

De Minister voor KenE zegt toe een technische briefing aan de Kamer te verzorgen over first come first serve principe.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt een brief toe over externe check op het MIEK, waarin hij ook ingaat op versterking van de regie vanuit EZK over het MIEK.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 155

De Minister voor KenE zegt een gesprek toe met OCW en VRO over de stand van zaken met betrekking tot de motie Van Haga over verduurzaming monumenten.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de zomer in gesprek te gaan met gemeenten en provincies over gezamenlijke uitgangspunten voor tussentijdse afstandsnormen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in volgende NPRES brief (voor de zomer) terug te komen op lokaal eigenaarschap.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Uitgaande brief [06-07-2022] - Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën, Kamerstuk 32 813, nr. 1085

De Minister voor KenE zegt een brief toe waarin hij zal ingaan op de vraag waarom er een specifiek waterstofdoel is voor de industrie.

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1060 en Kamerstuk 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe bij aanpassing elektriciteitswet in het najaar te bezien hoe we de kosten netbeheerders en stimulering van opslag beter een plek kunnen geven.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe alle varianten voor het meenemen van systeemkosten te bezien.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de SDE++ ronde 2023 nog een keer goed te kijken naar het percentage TTF (70%), met betrekking tot aardwarmte en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Beantwoording Kamervragen, stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, Kamerstuk 31 239, nr. 377

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren hoe het rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van energiecooperaties is verlopen.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [01-07-2022] - Verzamelbrief SDE++, Kamerstuk 31 239, nr. 364

De Minister voor KenE zal vóór de zomer de Kamer informeren over de uitwerking van het instrument voor stimulering van warmtenetten.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor KenE informeert de Kamer op korte termijn over Europese eisen voor biogrondstoffen en de laatste stand van zaken daarvan, en hoe we omgaan met inzet van duurzame biogrondstoffen met laagwaardige energie doeleinden.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

De Minister voor K&E onderzoekt de mogelijkheden voor circulaire waterstof in de vierde fase van de SDE++.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Voortgang waterstofbeleid, Kamerstuk TK 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe om als NL en in EU verband bij de klimaattop COP27 concreter te worden over plannen en ambities klimaatbeleid, maar ook over klimaatfinanciering.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met Kamerbrief Verwachtingen Klimaatconferentie COP27, Kamerstuk 31 793, nr. 210

De Minister voor KenE zegt toe dat energiearmoede structureel gemonitord zal worden en de Monitor Energiearmoede die dit najaar verschijnt met een appreciatie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [27-01-2023] - Monitor Energiearmoede in Nederland, Kamerstuk 29 023, nr. 390

De Minister voor KenE geeft aan dat de Energieraad in juni tot besluitvorming over de RED moet komen, of met 40% of op basis van inzicht OEK andere doelstelling.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [08-07-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk Kamerstuk 22 112, nr. 3461

De Minister voor KenE zegt toe te komen met een reactie op de Zweedse voorstellen voor een stok achter deur bij de ESR doelen.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met uitgaande brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 22 112, nr. 3409

De Minister voor KenE zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de MKBA Deltacorridor als deze af is.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt de Kamer een brief toe over het onderzoek van RVO naar aansluiting van huidige instrument bij kleinschalige intiatieven.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om in het kader van het nationaal waterstofprogramma in gesprek te gaan met partijen en kennisinstellingen. of we naar 8 GW kunnen gaan.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de tweede helft van het jaar teugkomen op marktordening van het net op zee voor waterstof.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Voortgang waterstofbeleid, Kamerstuk 32 813, nr. 1143

De Minister voor KenE zegt toe in afstemming met BHOS te bevorderen dat IMVO aspecten meegenomen worden in in risicoanalyse voor waterstof import.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met brief Kamerstuk 29 023, nr. 431

De Minister voor KenE zegt toe in de zomerbrief Wind op Zee nader in te gaan op elektrolyse op zee.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Afgedaan met uitgaande brief [16-09-2022] - Kamerbrief windenergie op zee 2030-2050, Kamerstuk 33 561, nr. 54

De Minister voor KenE komt eind van de zomer met een voorstelbrief naar kamer naar aanleiding van worst case scenario's uit de ENTSOG yearly outlook.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met uitgaande brief [06-04-2023] - Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G), Kamerstuk 29 023, nr. 418

De Minister voor KenE zal na de zomer de Kamer informeren over de stresstest op energiesysteem als gas uit Rusland wegvalt, knelpunten en voorgenomen vervolgacties.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met uitgaande brief [12-09-2022] - Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) en gasleveringszekerheid, Kamerstuk 29 023, nr. 342

De staatssecretaris Mijnbouw komt voor de zomer in het conceptbesluit voor het gasjaar 2022/2023 terug op de voors en tegen van het vastleggen van een sluitingsdatum in de wet.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1035

De Minister voor KenE zegt toe na de zomer te komen met een verdere appreciatie van RepowerEU in trilogen.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Afgedaan met Kamerstuk 22 112, nr. 3535

De Minister voor KenE zal met de Minister voor VRO de verhouding uitzoeken tussen REpowerEU en Ff55 en het nationaal isolatie programma.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de volgende Fit for 55 een analyse geven van blootstelling aan externe effecten van de industrie onder het CBAM.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zal bij verdere uitwerking van de kernenergieplannen terugkomen op de inzet van kernenergie voor elektriciteits productie/ waterstofproductie, samen met andere lidstaten.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor Prinsjesdag met voorstellen te komen voor structurele maatregelen met als doel 10 megaton cumulatief in te lopen tot 2030.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Afgedaan met Kamerbrief van 20 september 2022: Kamerstuk 32 813, nr. 1091

De Minister voor KenE zegt toe om einde zomer de Kamer te informeren over de stresstest naar aanleiding van de motie Omtzigt over het BHG fase 3 afschakelen bedrijven.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe dat de staatssecretaris Mijnbouw de Kamer informeert voor CD mijnbouw Groningen of de vergunning voor gaswinning boven Schiermonnikoog van ONE-Dyas een onbepaalde tijdsduur heeft.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Afgedaan met Uitgaande brief [15-07-2022] - Versnellingsplan gaswinning Noordzee, Kamerstuk 33 529, nr. 1058

De Minister voor KenE zegt toe dat hij in de eerstvolgende stand-van-zakenbrief na de zomer uitgebreid zal ingaan op het gezamenlijk inkooploket voor gas.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

TZ202211-194: De Minister voor KenE zegt toe in routekaart energieopslag begin 2023 in te zullen gaan op behoud van GVOs bij energieopslag.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [07-06-2023] - Routekaart Energieopslag voorjaar 2023 (zie bijlage), Kamerstuk 29 043, nr. 430

TZ202211-195: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over het actieprogramma netcapaciteit of parallel daaraan voor eind van dit jaar naar de Kamer te informeren over uitwerking van gesprekken met ACM over tariefstelling bij opslagdiensten als batterijen en eboilers.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-196: De Minister voor KenE zegt toe de Kamer per brief te informeren over het bevorderen of wegnemen van belemmeringen voor smartgrids in woonwijken.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-196: In de brief uit toezegging 3 ook in gaan op rol ACM aan lid Leijten over rol, brief begin volgend jaar.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgdaan met uitgaande brief [20-12-2022] - Landelijk Actieprogramma Netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

TZ202211-198: De Minister voor KenE zegt de Kamer toe voor de begrotingsbehandeling te informeren over verschillende regelingen over energiecooperaties.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [21-11-2022] - Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023, Kamerstuk 31 239, nr. 367

TZ202211-199: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over kernenergie eind 2022 de Kamer te informeren over de status van de ontmantelingskosten centrale Borssele.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Onderhanden

TZ202210-003: De Minister voor KenE zal in de eerder toegezegde brief over bindende energiebesparingsdoelen tevens ingaan op alle voorstellen die in dit commissiedebat zijn gedaan.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met uitgaande brief [29-11-2022] - Stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen, Kamerstuk 30 196, nr. 805

TZ202210-004: De Minister voor KenE zegt toe in de brief met de update over het MIEK in december in te gaan op diverse maatregelen, zoals het toepassen van de Crisis- en herstelwet, om de verduurzaming te versnellen.

Parlementaire agenda [15-09-2022] - CD Gasmarkt en leveringszekerheid

Afgedaan Kamerstuk 29 826, nr. 155

TZ202210-118: De Minister voor KenE zegt toe voor de begrotingsbehandeling nader in te gaan op de besteding van het budget van het amendement-Erkens/Dassen over een Kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire energie (Kamerstuk 35925-XIII, nr. 14)

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [18-11-2022] - Versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur, Kamerstuk 32 645, nr. 101

TZ202210-115: De Minister voor KenE zegt toe in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) terug te komen op het idee voor een gezamenlijk kennisplatform voor een Europees Energiesysteem.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de NPE brief in te zullen gaan op inpassing 70GW wind op zee in relatie tot kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

TZ202210-117: De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie nader in te gaan op de vragen van het lid Boucke over de kosten per kilowattuur van Kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

TZ202210-116: De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie een voorkeurslocatie ten aanzien van nieuw te bouwen kerncentrales te maken.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe schriftelijk te reageren op Amerikaans onderzoek (DOE).

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor het kerstreces een brief te sturen over kernenergie, o.a. over voorkeur voor locaties.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

TZ202211-130: De Minister voor KenE zegt toe in het voorjaar een brief te sturen over CCS.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

TZ202211-131: De Minister voor KenE zegt toe om begin 2023 het onderzoek van de RUG over aanpassing wet- en regelgeving t.b.v. versnelling van verduurzaming aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerbrief: Kamerstuk 33 118, nr. 237.

De Minister van EZK zegt toe te vragen aan de Minister voor Klimaat en Energie om de Kamer op korte termijn te informeren over kernenergie

CD Staatsdeelnemingen op 30 november

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk TK 32 645, nr. 116

De minister voor EZK zegt toe de vraag over het toezicht van de ACM op Tennet door te geleiden aan de minister voor Klimaat en Energie.

CD Staatsdeelnemingen op 30 november

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe onderzoek te doen om te kijken welke maatregelen er nodig zijn voor circulariteit en grondstoffen zodat dit standaard wordt bij energieprojecten. minister verwerkt het in tenders voor wind op zee.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief die eraan komt in te gaan op hoe we de gasopslagen meer strategisch kunnen gebruiken inclusief 'doorrollen'.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Gasleveringszekerheid en gasopslagen, Kamerstuk 29 023, nr. 35

De Minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over het uitvoeren van de motie Grinwis en Erkens (glastuinbouw).

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief voorjaarsbesluitvorming klimaat, Kamerstuk 32 813, nr. 1230

De Minister voor KenE zegt toe met RVO in gesprek te gaan over hoe de monitor over besparingsplicht die er al is verder uitgebreid kan kunnen breiden en verbeteren en TK blijven informeren over sectordoelen en besparingsdoelen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe voor de stemming over amendementen 19 en 20 met een aangepaste appreciatie te komen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [02-12-2022] - Appreciatie amendement 19 en 20 begrotingsbehandeling EZK 2023, Kamerstuk 36200 XIII, nr. 86

De Minister voor KenE zegt toe om met TNO in gesprek te gaan over eventueel een team kernenergie in te richten met oog op alle toekomstige plannen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met antwoord op vragen van het lid Erkens over het opbouwen van de kennisinfrastructuur op het gebied van kernenergie in Nederland, kenmerk 2023Z03076 / AH2395

De Minister voor KenE komt met een schriftelijke appreciatie van het amendement ILT van GL.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE komt in de volgende SDE+ brief (begin 2023) terug op hoe komende jaren middelen beter ingezet worden tbv de energietransitie.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Beantwoording Kamervragen, stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, Kamerstuk 31 239, nr. 377

TZ202304-094: De Minister voor KenE zal in de volgende groen gas brief (Q2) terugkomen op wat groen gas precies is.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in een van de volgende brieven over kernenergie uitgebreider ingaan op hoe de samenwerking met een aantal landen vormgegeven wordt.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

De Minister voor KenE zal de koolstofbudgetbenadering nader onderzoeken voor de tweede wetswijziging van de Klimaatwet in combinatie met de motie Bontenbal over sterk fluctuerende emissies in de elektriciteitssector.

Parlementaire agenda [08-02-2023] - Debat Implementatie Europese klimaatwet (36 169) re- en dupliek

Onderhanden

TZ202304-078: De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer van 2022 het concept NPE toe te sturen, waarin hij TK informeert over een nieuw jaartal voor een CO2-neutraal elektriciteitssysteem.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-079: De Minister voor KenE zal de Kamer in tweede zonnebrief voor zomerreces over de norm voor zonne-energie informeren.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-080: De Minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer te informeren over de bijmengverplichting groen gas

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-079: De Minister voor KenE zegt toe in de tweede zonnebrief in te gaan op de kansen die het IMVO convenant biedt.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over de openstelling van de SDE 2024 in te gaan op IMVO en het plan van PvdA inzake het introduceren meer participatieve vormen in de SDE.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-085: De Minister voor KenE zegt toe indien mogelijk dit voorjaar, uiterlijk zomer, terug te komen op het idee van een kwaliteitsbudget, nav motie Boucke.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-081: De Minister voor KenE zegt toe in de tweede helft van 2023 de Kamer te informeren overde aanwijzing van go to areas.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-082: De Minister voor KenE zegt toe in het derde kwartaal van 2023 de voortgangsrapportage Wind op zee aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-086: De Minister voor KenE zegt toe net na het zomerreces het tijdpad voor tendering van offshore waterstof aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-087: De Minister voor KenE zegt toe binnen een aantal weken een brief met opsomming van versnelling van juridische procedures voor energie-infrastructuur naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met uitgaande brief [24-03-2023] - Versnellingsaanpak energietransitie, Kamerstuk 32 813, nr. 1193

Z202304-083: De Minister voor KenE zegt toe om voor de zomer een brief over CO2 vrij regelbaar vermogen aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over burgerparticipatie in klimaatbeleid in te gaan op landelijke regels voor financiële participatie en meer participatieve vormen in SDE.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-088: De Minister voor KenE zegt toe om na zomer te reageren om TNO van 9 maart 2023.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-084: De Minister voor KenE zegt toe de voortgangsbrief over de waterstof backbone voor de zomer te sturen aan de Kamer.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

TZ202304-075: De Minister voor KenE zal de Kamer over een aantal weken informeren over investeringen in hoogspanningsnet.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-076: De Minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over welke opvolging er wordt gegeven aan ruimte die ACM biedt in het first come first serve principe, in brief netcongestie voor de zomer.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-076: De Minister voor KenE zegt toe om aan LAN laagspanning toe te voegen, zelfde brief over netcongestie.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

TZ202304-077: De Minister voor KenE zegt toe in de volgende brief over het elektriciteitsnet voor zomer in te gaan op het investeringsplan van de netbeheerders in relatie tot de te behalen doelen, met info over de verschillende regio’s.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerbrief netcapaciteit 22 juni 2023, Kamerstuk TK 29 023, nr. 443

De Minister voor KenE zegt toe zich in te zullen spannen om in de MoU over TenneT bredere synergiën te zullen borgen voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland op energie.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Toekomst TenneT Duitsland

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe de Kamer in 2023 te informeren over ontwikkelingen van het Europese pentaverband inzake de elektriciteitsmarkt.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - CD Toekomst TenneT Duitsland

Afgedaan met Kamerstuk 21 501-33, nr. 1020

De minister voor KenE zegt toe uiterlijk volgende week een kernenergiebrief over de voortgang van de nieuwbouw en de bedrijfsduurverlenging van Borssele naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2023] - Stand van zaken nieuw te bouwen kerncentrales en m.e.r.-procedure wijziging Kernenergiewet, Kamerstuk 32 645, nr. 117

De minister voor KenE zegt toe uiterlijk volgende week een kernenergiebrief over de voortgang ten aanzien van de kennisinfrastructuur naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2023] - Actuele ontwikkelingen rondom versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur, Kamerstuk 32 645, nr. 118

De minister voor KenE zegt toe het concept Nationaal plan energiesysteem (NPE) over 2 weken naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [03-07-2023] - Aanbieding concept Nationaal Plan Energiesysteem, Kamerstuk 32 813, nr. 1280

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de gevolgen van het mislukken van het Landbouwakkoord voor het aanvullend Klimaatpakket naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Aanbieding concept Landbouwakkoord en vervolgtraject , Kamerstuk 30 252, nr. 100

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de stand van zaken rond de uitwerking van de subsidieregeling voor de CO2-vrije centrales naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [07-07-2023] - Stand van zaken Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen, Kamerstuk 31 239, nr. 379

De minister voor KenE zegt toe het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE) begin december 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Onderhanden

TZ202304-065: De minister voor KenE zegt toe dat hij en de staatssecretaris van Financiën de Kamer dit voorjaar een brief over fossiele voordelen doen toekomen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe met de staatssecretaris van Financien in kaart te brengen welke fossiele subsidies er zijn en de Kamer daarvoer te informeren.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de Routekaart opslag in te gaan op ondersteuning van thuisbatterijen en grondstoffen van batterijopslag, maar ook op de productie- en verwerkingskant van afval.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Afgedaan met Routekaart Energieopslag, verzonden 7 juli, Kamerstuk 29 043, nr. 230

De minister voor KenE zegt toe in de kwartaalbrief over gasleveringszekerheid uitgebreider in te gaan op de werking van het BH-G en de indicatoren die het BH-G kunnen triggeren.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Kwartaalupdate gasleveringszekerheid Q2, Kamerstuk 29 023, nr. 441

De minister voor KenE zal terugkomen op het idee dat gas uit de Noordzee ingekocht kan worden door bedrijven die leveren aan Nederlandse consumenten.

Parlementaire agenda [31-05-2023] - Dertigledendebat over 'het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over de verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland’.

Onderhanden

TZ202302-125: De minister voor KenE zegt toe in een volgende ronde met gedragswetenschappers expliciet de vraag voor te leggen wat de toegevoegde waarde is van een verbod op fossiele reclames en hierover schriftelijk bij de Kamer op terug te komen.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

TZ202302-127: De minister voor KenE zegt toe om in de volgende brief over biomassa in te gaan op het aanscherpen van voorwaarden voor biomassa, waaronder onderzoek op locatie.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in het ficheformat op te nemen waar de middelen neerslaan en in hoeverre er sprake is van klimaatrechtvaardigheid.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Afgedaan, verwerkt in nieuwe ficheformats voor het Meerjarenprogramma dat de Kamer nog zal ontvangen

TZ202302-126: De minister voor KenE zegt toe in een volgende EU-brief de stand van zaken over de uittreding uit het ECT te geven.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in volgende brief over het programma waterstof in te gaan op IMVO en waardeketens.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief 2 juni 2023 Energiediplomatie en import van waterstof, Kamerstuk 29 023, nr. 431

TZ202302-122: De minister voor KenE zegt toe de Kamer een overzicht te doen toekomen van de projecten die in hun uitvoering beperkt worden door de stikstofproblematiek.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe dat hij de «total cost of ownership» van fossiele brandstof auto's versus elektrische auto’s zal blijven meewegen in beleid.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om jaarlijks onafhankelijk advies bij PBL aan te vragen voor het meerjarenprogramma klimaat.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Staand beleid_x000D_

De minister voor KenE zegt toe om in het format van de fiches een motiveringsplicht op te nemen zodat duidelijk is tussen welke partijen (bedrijven en andere nongouvernementele organisaties) en welke bewindspersonen communicatie is geweest.

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

TZ202306-317: De minister voor KenE zal rondom de begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de uitkomst van het gesprek met klimaatjongerenorganisaties over structurele financiering.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe bij het pakket aan klimaatmaatregelen in het voorjaar de voor- en nadelen van de verschillende opties voor aanpassing van de Energiebelasting te laten zien ter onderbouwing van de gemaakte keuzes.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

TZ202302-128: De Minister voor KenE zegt toe in de brief over klimaatneutraliteit en de brief over de 2e wijziging van de Klimaatwet in te gaan op de suggesties die groene organisaties hebben gedaan over het koolstofbudget.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

TZ202304-010: De minister voor KenE informeert de Kamer in het voorjaar over de doelstellingen bij scope 2 en scope 3-emissies.

Parlementaire agenda [30-03-2023] - CD Internationale Klimaatstrategie met MBHOS

Onderhanden

TZ202302-130: De minister voor KenE zegt toe in de voorjaarsbrief in te gaan op voor en nadelen van vervroegd sluiten van de kolencentrales.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief [26-04-2023] - Voorjaarsbesluitvorming Klimaat, Kamerstuk 32 813, nr. 1230

De minister voor KenE zegt toe in de brief die in de week van 30 maart 2023 gaat over blokaansluitingen te reageren op de suggestie van Thijssen of er niet een register kan komen waarin de huurder kunnen zien of de verhuurder de tegemoetkoming voor blokaansluitingen heeft aangevraagd zodat zij makkelijker een beroep kunnen doen op de verhuurder.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen, Kamerstuk 29 023, nr. 416

De minister voor KenE zegt toe in de brief die in de week van 30 maart 2023 gaat wat uitgebreider in te gaan op het punt van de heer Omtzigt over het doorberekening van de tegemoetkoming blokaansluitingen en hoe dat werkt als iemand 1 april wel of niet verhuist, en of MKE achter de voordeur kan controleren of de verhuurders de bedragen wel goed doorgeven.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen, Kamerstuk 29 023, nr. 416

TZ202302-129: De minister voor KenE zegt toe dat hij in een Kamerbrief in maart nader terug komt op de financiering van energiecoöperaties.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met Kamerbrief stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022, 26 april 2023. Kamerstuk 31 239, nr. 377

TZ202302-133: De minister voor KenE zegt toe de Kamer te informeren over de rol van private en publieke partijen bij het halen van het waterstofproductiedoel.

Parlementaire agenda [08-12-2022] - CD Waterstof, groen gas en andere energiedragers

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe de Kamer in het najaar te informeren over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak inzake de regeling waarmee huishoudens hun gasaansluiting gratis konden laten verwijderen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor Klimaat en Energie zegt toe te kijken hoe snel hij kan voldoen aan het informatieverzoek van de heer Boutkan over het ontvangen van een overzicht van gesprekken die hebben plaatsgevonden om tot dit klimaatpakket te komen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [27-06-2023] aan de Kamer, Kamerstuk 32 813, nr. 1273

De minister voor KenE zegt toe dat bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 de kernenergiegelden uit het Klimaatfonds zullen worden bestemd (4,6 miljard).

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de volgende brief ‘Update net-zero industrie act’ nader in te gaan op de Duitse plannen en ideeën en de staalindustrievergoeding

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

TZ202306-319: De minister voor KenE stuurt In het najaar een brief naar de Kamer over de samenstelling en de representativiteit burgerforum.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

TZ202306-318: De minister voor KenE zal in de stand-van zakenbrief burgerforum, inclusief de publiciteitscampagne, aan de kamer doen toekomen.

Parlementaire agenda [28-06-2023] - CD Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in een van de volgende brieven over kabinetsinzet in de EU in te gaan op expertsessies over CO2-markten van 20 en 21 april.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan 07-06-2023 in Kamerbrief over tiende zeswekelijkse brief over de stand van zaken Fit for 55-pakket, Kamerstuk 21 112, nr. 3702

TZ202304-066: De minister voor KenE zegt toe om de Kamer voor de zomer, n.a.v. de afronding van de onderhandelingen over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en de nieuwe impactanalyse voor Nederland door TNO, een brief over de vaststelling van de sectorspecifieke energiebesparingsdoelen te doen toekomen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe een overzicht van maatregelen/plannen die genomen kunnen worden voor verduurzaming van de huursector op basis van geactualiseerde onderzoeken mee te nemen in zonnebrief (voorjaar 2023).

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Afgedaan met uitgaande brief (6 juli 2023), Zonnebrief, Kamerstuk 32 813, nr. 1281

TZ202302-124: De minister voor Klimaat en Energie zegt toe in de volgende zonnebrief, die hij in het voorjaar van 2023 naar de Kamer stuurt, terug te komen op de suggestie van het lid Boucke over zonnedaken op parkeerterreinen.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Afgedaan met uitgaande brief (6 juli 2023), Zonnebrief, Kamerstuk 32 813, nr. 1281

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een update van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief (22 juni 2023): Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit, Kamerstuk 29 023, nr. 443

De minister voor KenE zegt toe de suggestie voor een eventueel vervolg van het noodfonds voor energie mee te geen aan de minister voor Armoedebeleid.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

TZ202302-123: De minister voor KenE zegt toe in de volgende voortgangsbrief over de Wet collectieve Warmtevoorziening (WcW) in te gaan op bijdrage van warmtenetten aan de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Hij zal daarbij ook ingaan op de in Fit for 55 vastgestelde doelen voor groei van hernieuwbare warmte.

Parlementaire agenda [15-02-2023] - CD Klimaat en Energie (algemeen)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe dat als we weten dat maatregelen impact kunnen hebben op het Nederlandse bedrijfsleven, we ook niet onnodig risico’s moeten gaan nemen.

Parlementaire agenda [17-04-2023] - Notaoverleg Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om aan de Minister voor Armoedebeleid de suggestie van Leijten en Omtzigt mee te geven dat mensen met een blokaansluiting ook toegang gegeven wordt tot het private Noodfonds Energie, zodat bij een eventueel vervolg van de regeling kan worden bekeken of dit de regeling nog verder kan verbeteren.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (29 023, nr. 393)

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Voortgangsrapportage prijsplafond Q2, Kamerstuk 36 200, nr. 183

De minister voor KenE zegt toe nog voor het zomerreces een brief over de definitieve vormgeving van de bijmengverplichting van groen gas naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - Debat over het aanvullend Klimaatpakket

Afgedaan met uitgaande brief [14-07-2023] - Kamerbrief nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas, Kamerstuk 32 813, nr. 1283

De minister voor KenE zegt toe de ACM nogmaals te wijzen op goed toezien op dat de jaarafrekeningen inzichtelijk zijn.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe dat het kabinet later dit jaar inzichtelijk zal maken hoe het vanaf 2024 op nog gerichtere manieren zal proberen om mensen tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe in de najaarsbrief over dynamische contracten op de consumentenmarkt energie in te gaan op de mogelijkheid van een financiele bijsluiter.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe de komende tijd in zijn overleggen met medeoverheden en de netbeheerder aan de slag te gaan met het vraagstuk prioritering, anders dan ‘first come first served’ dat nu voorligt door de uitspraken van de ACM.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - TMD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

Afgedaan met uitgaande brief [22-06-2023] - Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit, Kamerstuk 29 023, nr. 433

De minister voor KenE zegt toe binnenkort schriftelijke terug te komen op de vraag van het lid Bontenbal over het door netbeheerders delen van informatie over netcongestie.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - TMD Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 1/6)

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in aanbiedingsbrief NPE in te gaan op adviesaanvraag AWTI over cleantech innovatie.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief [03-07-2023] - Aanbieding concept Nationaal Plan Energiesysteem, Kamerstuk 32 813, nr. 1280

De minister voor KenE zegt toe een berekening van effect van afbouw salderingsregeling te maken bij een aantal standaardhuishouden.

Parlementaire agenda [26-01-2023] - Debat Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) antwoord 1e termijn + rest

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om bij de Klimaatnota, die het kabinet later weer moet updaten, per sector en zo veel mogelijk op maatregelniveau aan te geven hoe de principes van klimaatrechtvaardigheid zijn toegepast.

Parlementaire agenda [17-04-2023] - Notaoverleg Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid

Onderhanden

De minister voor KenE zegt toe om in de Kabinetsreactie op WRR-rapport over klimaatrechtvaardigheid in te gaan op het in de wet verankeren van rechtvaardigheid in klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - CD Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Afgedaan met uitgaande brief [02-06-2023] - Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid , Kamerstuk 32 813, nr. 1236

TZ202302-134: De Minister voor KenE zegt toe in de volgende waterstofbrief in te gaan op de rol van de Nederlandse maakindustrie in deze sector.

Parlementaire agenda [08-12-2022] - CD Waterstof, groen gas en andere energiedragers

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof, Kamerstuk 32 813, nr. 1272

De minister voor KenE zegt toe om volgend jaar in het voorjaar de Kamer te informeren over of en zo ja hoeveel publiek geld er nog nodig is voor kernenergie (of in ieder geval dit zo concreet mogelijk te maken).

Parlementaire agenda [04-07-2023] - Debat inzake Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Onderhanden

Tabel 119 Toezeggingen Staatssecretaris Mijnbouw aan Tweede Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris Mijnbouw zal bekijken of het noodzakelijk is de Mijnbouwwet aan te passen naar aanleiding van de afspraken in het coalitieakkoord en de Kamer voor het zomerreces informeren.

Parlementaire agenda [25-01-2022] - CD Wadden met I&W, EZK en LNV

Onderhanden

De staatsecretaris Mijnbouw stuurt de resultaten van studie naar stikstofinjectie van kennisgroep mijnbouw die uiterlijk deze zomer wordt afgerond naar de Kamer.

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Afgedaan met Kamerbrief [24-11-2022] theoretisch onderzoek naar injectie met data van Groningenveld, Kamerstuk 33 529, nr. 1086

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe aan het lid Bontenbal om een keer op papier te zetten wie wat wanneer beslist als het gaat om drinkwater.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij zal kijken in hoeverre de schadeafhandeling door de Commissie Mijnbouwschade afdoende is als er gecumuleerde activiteiten plaatsvinden en zal kijken naar een nulmeting als alternatief voor toepassing bewijsvermoeden.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris zal de Kamer infomeren over een voorstel van de KNMI voor een onafhankelijk meetnetwerk van de KNMI.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris zegt toe een pilot te starten naar geothermie in Limburg.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe een tussentijdse evaluatie te houden van de Mijnbouwwet na drie jaar.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de minister voor Natuur en Stikstof de Kamer voor het tweeminutendebat zal informeren over dat zij UNESCO zal vragen om een advies over de gaswinning in Ternaard.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met uitgaande brief [23-02-2022] - Advies UNESCO inzake voorgenomen gaswinning Ternaard Kamerstuk 33 529, nr. 987

De Staatssecretaris Mijnbouw zal voor de zomer met een voorstel komen voor hoe het boren in de Wadden onmogelijk wordt gemaakt middels een wijziging in wet- en regelgeving.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in een van de debatten over mijnbouw in het komende jaar een keer terug te komen en een overzicht te geven van hoeveel vergunningen er worden verwacht en hoeveel capaciteit hiervoor nodig is.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met Uitgaande brief [19-05-2022] - Toezeggingen interpellatiedebat over opschorting waterinjectie (12 april 2022), Kamerstuk 33 529, nr. 1029

De Staatssecretaris Mijnbouw gaat in gesprek met de branchevereniging voor geothermie over de organisatie van de sector.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw gaat met het IMG in overleg over de uitvoeringskosten.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1067

De Staatssecretaris Mijnbouw bespreekt met het IMG of zij sneller kunnen starten met het uitkeren van immateriële schadevergoedingen aan minderjarigen en informeert de Kamer hier over.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2022] - Voortgang schadeafhandeling, Kamerstuk TK 33529, nr. 1037, En uitgaande brief [26-09-2022] - Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1067

De Staatssecretaris Mijnbouw komt voor de zomer schriftelijk terug op de onuitlegbare verschillen.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Uitgaande brief [26-09-2022] - Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1076

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de Kamer in de zomer 2022 informeren over het tevredenheidsonderzoek.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt in juni 2022 de maatschappelijke kostenbaten analyse voor Schoonebeek naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [09-12-2022] - Toezending MKBA Oliewinning Schoonebeek, Kamerstuk 33 529, nr. 1108

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de inwerkingtreding van de waardedalingsregeling na de zomer volgt.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief over de start tegemoetkoming verschillen in vergoeding waardedalingsschade, Kamerstuk 33 529, nr. 1080

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de Novelle van het wetsvoorstel versterking in april naar de Kamer komt.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerstuk 36 094, Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de Kamer voor de zomer informeren via een contourennota of een brief met hoofdlijnen over mogelijkheden voor aanpassingen van de Mijnbouwwet.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de Kamer informeren over juridische mogelijkheden zijn om op te schorten of in te trekken (afvalwaterinjecties oliewinning Twente).

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Afgedaan met uitgaande brief [19-05-2022] - Toezeggingen interpellatiedebat over opschorting waterinjectie (12 april 2022), Kamerstuk 33 529, nr. 1029

De Staatssecretaris Mijnbouw zal met SNN overleggen over de uitvoerbaarheid van de motie-Nijboer (1007) over termijnen van regelingen mbt schade en versterken en hierover in het CD van 19 mei a.s. de Kamer informeren.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan bij de publicatie van de nieuwe regeling voor de subsidie verbetering en verduurzaming Groningen juli 2022 (Stcrt. 2022, nr. 16906)

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in de contourennota die voor deze zomer naar de Kamer wordt gestuurd zal ook opnemen hoe wij omgaan met gaswinning onder de Waddenzee.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1058

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij een bezoek aan Haaksbergen zal brengen en daar de wens van het lid Kroger zal bespreken.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan met bezoek aan Haaksbergen

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in het debat van 19 mei a.s. terugkomen of op of er geen nieuwe vergunningen voor gaswinning aan Winntershall zullen worden gegeven.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan

De Staatssecretaris zegt toe gesprek te organiseren tussen Commissie Mijnbouwschade en Instituut Mijnbouwschade om te zorgen dat het ook zal geschieden.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan

De Staatssecretaris Mijnbouw komt voor het zomerreces terug op de vraag van lid Kröger over de juridische mogelijkheden voor het weren van Gazprom uit het energiesysteem.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor volgende debat de brief over de aanpak van onuitlegbare verschillen in de schade-afhandeling en versterking.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1076

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor de zomer een brief over de aanpak van funderingsproblematiek.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [29-06-2022] - Stand van zaken gesprekken met de regio over schade, versterken, de aanpak van funderingsproblematiek en perspectief Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1038

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt direct na de zomer een reactie op de monitoring van de uitvoeringskosten door het IMG in de eerste helft van 2022.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1067

De Staatssecretaris Mijnbouw gaat in overleg met de Staatssecretaris van OCW over de financiering van de regeling voor cultureel erfgoed en informeert hier de Kamer voor begrotingsbehandeling over.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan in Kamerbrief Matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen' d.d. 19-10-2022 (Kamerstuk 32 156, nr. 121).

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor de zomer het door zijn voorganger toegezegde afbouwplan van fossiele winning in relatie tot de 1,5 graden doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt in oktober het werkprogramma mentale gevolgen kinderen aan Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [23-11-2022] - Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied, Kamerstuk TK 33 529, nr. 1081

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt in de tweede helft van het jaar een brief over zoutwinning aan de Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw brengt voor het einde van het jaar breder in kaart wat de parlementaire enquête betekent voor een aantal dingen, waaronder psychologische gevolgen.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [23-11-2022] - Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied, Kamerstuk 33 529, nr. 1081

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt rond september de planning van de uitvoering van de dorpenaanpak aan de Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [30-01-2023] - Voortgang versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen (Kamerstuk 33 529, nr. 1118).

De Staatsecretaris Mijnbouw zegt toe de resultaten van lopend onderzoek naar de effecten van injectie van water of stikstof in gasvelden dit najaar aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Theoretisch onderzoek naar injectie met dat van Groningenveld [24-11-2022], Kamerstuk 33 529, nr. 1086

De Staatsecretaris Mijnbouw zegt toe in kaart te brengen welke opties er zijn om te voorkomen dat er telkens naar juridische middelen gezocht hoeft te worden om de kosten voor schade en versterken bij de NAM in rekening te brengen, en betrekt daarbij ook de mogelijkheid van een heffing.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Voor het volgende debat komt de Staatsecretaris Mijnbouw met een actieplan geestelijke gezondheid. Opsomming van alle acties en steunpunten die er al zijn, specifiek kijken naar kinderen.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [23-11-2022] - Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied (Kamerstuk 33 529, nr. 1081).

De Staatssecretaris Mijnbouw Brief komt met een met verschillenaanpak voor het volgende debat, inclusief genoemde 2-onder-1-kap casus.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [26-09-2022] - Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen (Kamerstuk 33 529, nr. 1076)

De Staatssecretaris Mijnbouw en de Minister voor KenE sturen volgende week een brief over de vulgraden van bergingen aan de Kamer.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [05-07-2022] - Gasopslag Bergermeer, Kamerstuk 33 529, nr. 1056

De Staatsecretaris Mijnbouw tuurt voor het volgende debat de analyse met de juridische mogelijkheden van het weren van Gazprom uit het energiesysteem.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatsecretaris Mijnbouw gaat tijdens een werkbezoek in gesprek met mensen van de plaatselijke banken/hypotheekverstrekkers over verstrekken hypotheken aan ondernemers.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met werkbezoek

De Staatsecretaris Mijnbouw zegt toe de beslisnota aan de Kamer toe te sturen over besluit uit april over subsidie voor vullen gasopslagen i.p.v. vulverplichting met de Kamer te delen.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Uitgaande brief [05-07-2022] - Gasopslag Bergermeer, Kamerstuk 33 529, nr. 1056

De Staatsecretaris Mijnbouw komt terug t.a.v. plan 1,5 graad.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris mijnbouw stuurt de Kamer vóór het WGO een brief over de mogelijkheden betreffende de toepassing van bewijsvermoeden Norg.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgerdaan met uitgaande brief [29-11-2022] - Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden, Kamerstuk 32 849, nr. 212

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt vóór de behandeling van de novelle een brief betreffende het regelen van een aanwijzingsbevoegdheid voor het Instituut Mijnbouwschade.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek [25-01-2023], Kamerstuk 33 529, nr. 1113

TZ202210-062: De Staatssecretaris Mijnbouw doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een andersoortig model schadevergoeding, en informeert de Kamer begin 2023, vóór het eindrapport van de enquêtecommissie, hierover.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek [25-01-2023], Kamerstuk 33 529, nr. 1113

TZ202210-063: De Staatssecretaris Mijnbouw wil de waardevermeerderingsregeling toespitsen op mensen die lang wachten op een schadevergoeding en informeert de Kamer hierover vóór 1 december.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [14-10-2022] - Wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022, Kamerstuk 33 529, nr. 1071

TZ202210-064: De Staatssecretaris Mijnbouw onderzoekt of methodes zoals mediation in het schadevergoedingsmodel kunnen worden geïntroduceerd en informeert de Kamer hier voor het volgende CD van 30 november over.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

TZ202210-065: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe een vervolgbrief over de zogenaamde verschillenanalyse naar de Kamer te sturen, voorzien van de concrete voorbeelden, en die uiterlijk één week voor het volgende CD van 30 november aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [24-11-2022] - Oplossingsrichtingen voor verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen, geen Kamerstuknummer

TZ202210-066: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om het rapport van de verbinder over de dorpenaanpak dat in oktober wordt uitgebracht, te voorzien van een reactie en vóór het volgende CD naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [24-11-2022] - Reactie advies dorpenaanpak, Kamerstuk 33 529, nr. 108

TZ202210-067: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om volgende week een brief over het proces richting de herbeoordeling van de waardedalingsregeling naar de Kamer te sturen en daarin onder andere te betrekken de resultaten van de consultatieronde in mei ‘22 en de kwestie rondom de percentages.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [13-10-2022] - Toelichting stand van zaken tegemoetkoming voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen van de NAM dan van het IMG, Kamerstuk 33 529, nr. 1070

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe nog eens in gesprek te gaan met de sector (Element NL) om te bespreken of er mogelijkheden voor versnelling zijn (gasproductie Noordzee).

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan; er wordt regelmatig met sector/Element NL gesproken over versnelling van de gaswinning in de Noordzee.

TZ202210-069: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de contourennota voor de wijziging Mijnbouwwet voor het volgende CD naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [20-01-2023] - Contourennota aanpassing Mijnbouwwet, Kamerstuk 32 849, nr. 214

TZ 202212047: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor volgende commissiedebat een brief over de schadeafhandeling naar Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [25-01-2023] - Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek, Kamerstuk 33 529, nr. 1038. Uitgaande brief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief, Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat in januari de MKB-tafel bij elkaar komt en informeert de Kamer hierover per brief, evenals over de voortgang van agro.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan, het gesprek met de MKB tafel heeft begin 2023 plaatsgevonden.

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe schriftelijk terug te komen op AMvB Zoutkamp.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

TZ 202212048: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 het rapport naar aanleiding quick scan aardgasvrij naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief, Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de onafhankelijke commissie verschillen (naar aanleiding van het advies Wientjes) binnen drie maanden verslag zal uitbrengen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

TZ202212-046: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om contourennota wijziging Mijnbouwwet voor de kerst aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [20-01-2023] - Contourennota aanpassing Mijnbouwwet, Kamerstuk 32 849, nr. 214

TZ202212-049: De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt uiterlijk in januari het rapport over gaswinning in relatie tot de klimaatdoelen (1,5 graad) naar de Kamer.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt een reactie op de zes punten van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen naar de Kamer.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Afgedaan met Kamerstuk 32 849, nr. 226

De Staatssecretaris Mijnbouw doet in WGO Groningen verslag van de gesprekken over voortgang van de stikstoffabriek, incl. gesprek met hoofduitvoerder.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

De toezegging is afgedaan in het WGO van 6 december 2022.

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt een brief over de verklaring van de top in Montreal over biodiversiteit en de gevolgen voor de Waddenzee.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt een brief over nazorg bij Mijnbouwactiviteiten naar de Kamer begin volgend jaar.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met uitgaande brief [26-01-2023] - Herziening mijnbouwbeleid: nazorg en zorgplicht, Kamerstuk 32 849, nr 215

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij zal kijken of de groep bewoners die door de (vertraagde) versterkingsoperatie een hogere energierekening hebben te identificeren is.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met uitgaande brief [23-05-2023] - Toezeggingen omtrent energiekosten, Kamerstuk 29 023, nr. 432

TZ 202302100: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in maart de SodM-analyse van het meerjarenversterkingsplan met een reactie aan de Kamer te doen toekomen en in die reactie in te gaan op de doelstelling de versterkingsoperatie in 2028 af te ronden.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan in Kamerbrief «Aanbieding van het SodM-analyse t.a.v. het Meerjaren Versterkingsplan» [02-06-2023].Kamerstuk 33 529, nr. 1146.

TZ 202302113: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in de reeds toegezegde brief over mentaal welzijn van jongeren in Groningen jongeren centraal te stellen en deze brief in het begin van het tweede kwartaal aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief, Kamerstuk 35 561, nr. 17

TZ 202302118: De Staatssecretaris Mijnbouw rapporteert naar aanleiding van een werkbezoek voor het volgende commissiedebat terug over de situatie in Ten Post en zijn aanpak hiervan.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan, het bezoek is gebracht

De Staatssecretaris Mijnbouw gaat in gesprek met huurders.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan, het gesprek heeft plaatsgevonden op 20 februari 2023

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in gesprek te gaan met het IMG over het ijzeren bestand (zeer lang openstaande schadedossiers).

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan, de gesprekken hebben plaatsgevonden

TZ 202302101: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor het volgende CD een doorkijk duurzaam herstel aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

TZ 202302113: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om kennis te nemen van de benoemde casuïstiek met betrekking tot immateriële schade en zal in het begin van het tweede kwartaal een brief over immateriële schade aan de Kamer doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief, Kamerstuk 35 561, nr. 17

TZ 202302114:De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in gesprek te gaan met MO’s en Stut & Steun en uiterlijk in Q2 een brief te doen toekomen waarin hij reageert op de rapporten van rebel en het Groningersgasberaad en in te gaan op de termijnen en het verdienmodel van schadebedrijfjes op ongemelde schades.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

TZ 202302115: De staatsecretaris Mijnbouw zegt toe om in april/mei een voortgangsbrief geothermie te doen toekomen en specifiek in te gaan op de pilot in Limburg.

 

Onderhanden

TZ 202302116: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe te rapporteren over nader onderzoek over hoe gaswinning op de Noordzee zich verhoudt tot het 1,5 graad scenario, het afbouw pad en het koolstofbudget (eind Q2).

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

TZ 202302117: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe de voortgangsbrief over de versnelling van de winning op de Noordzee te sturen naar de Kamer in het tweede kwartaal.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in gesprek te gaan met bewoners in gemeente Veendam / effecten gestapelde mijnbouw.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om met betrekking tot de contourennota met een nadere uitwerkingssleutel van de opbrengstverdeling mijnbouw te komen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnboue zegt toe om een notitie over gestapelde mijnbouw aan de Kamer te doen toekomen en daarbij in te gaan op de onderwerpen nazorg en bewijsvermoeden.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om aangaande de suggestie van een periodieke check van vergunningsvoorwaarden en de termijnen hiervoor een brief aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

TZ 202304069: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in samenwerking met de minister voor Klimaat en Energie een risico- en veiligheidsstrategie aangaande de energietransitie aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

TZ 202304070: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om binnenkort een overzicht van de vier varianten voor Schoonebeek aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [13-04-2023] - Overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek, Kamerstuk 33 529, nr. 1143

TZ 202304068: De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in het plan toepassing geothermie in te gaan op het aspect nazorg en zal daarin op verzoek Drost (CU) terugkomen op de positie van de decentrale overheden in relatie tot geothermie.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

TZ 202304067: De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt de Kamer volgende week een brief over Borgsweer.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [06-04-2023] - Beantwoording vragen over het strafrechtelijk onderzoek «Waterinjectie Borgsweer», Kamerstuk 33 529, nr. 1141

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt een brief over de planning van de wijziging Mijnbouwwet naar de Kamer.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om de mogelijkheden om de opbrengsten van mijnbouw te verdelen en de aanwending ervan te laten onderzoeken en daarover zo snel mogelijk aan de Kamer rapporteren.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

TZ 202304073: De Staatssecretaris Mijnbouw informeert de Kamer in het tweede kwartaal over de gevolgen van de actualisatie Deltares en het SodM-advies voor het gebruiksruimtebesluit Waddenzee.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om in april/mei een voortgangsbrief geothermie aan de Tweede Kamer te doen toekomen en hierin specifiek in te gaan op de resultaten van de pilot geothermie.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerstuk 31 239, nr. 378

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om te rapporteren naar aanleiding van nader onderzoek naar de vraag hoe gaswinning op de Noordzee zich verhoudt tot het 1,5 gradenscenario en het koolstofbudget.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [21-03-2023] - Nadere verduidelijking rapport «Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee», Kamerstuk 33 529, nr. 1135

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om een brief met betrekking tot het afbouwpad voor het volgende commissiedebat naar de Kamer te sturen. Tevens zegt hij toe om een voortgangsbrief versnelling winnen op zee naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - TMD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in de kabinetsreactie op het PEGA rapport ingaan op de borging van het huidige beleid dat het aantal technische beoordelingen bij schade beperkt wordt en het IMG niet in hoger beroep gaat.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de contourennota Mijnbouwwet naar de Eerste Kamer sturen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1058

De staatssecretaris Mijnbouw zegt toe een bezoek te brengen aan de regio Middelie na het zomerreces.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor het zomerreces een uitvoeringsschema aan de Tweede Kamer te sturen bij de 50 maatregelen uit de kabinetsreactie (in ieder geval voor de 27 maatregelen die betrekking hebben op schade en versterking).

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Planning uitvoering maatregelen Nij Begun, Kamerstuk 35 561, nr. 52

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe een overzicht aan de Kamer te sturen over hoeveel 1) agrobedrijven, inclusief mestkelders, 2) mkb-bedrijven en 3) particulieren nog wachten op afhandeling van de schade of versterking (ijzeren voorraad) en die in aanmerking komen voor de deur-tot-deur benadering.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe gedurende de zomer een theoretische exercitie te doen waarin de een complete systeemwijziging met betrekking tot schadeafhandeling in beeld wordt gebracht en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor het herfstreces een brief over de opzet van het onderzoek zeldzame aardmetalen naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor het herfstreces de cijfers van de onderliggende TNO analyse afbouwpad/ marktprognoses naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt volgende week een oplegger bij de stukken aangaande de veiligheid van de zoutwinning bij Haaksbergen naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [28-06-2023] - Brief Haaksbergen inzake zoutwinning, Kamerstuk 32 849, nr. 230

De Staatssecretaris Mijnbouw rapporteert, zodra de sector ermee komt, ook over schadevoorziening geothermie in oktober.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor 1 oktober 2024, wanneer de gaskraan definitief dichtgaat, wettelijk vast te leggen dat het Groningenveld gesloten wordt.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor de zomer een brief over het einde van de gaswinning 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [23-06-2023] - Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024, Kamerstuk 33 529, nr. 1152

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor de zomer een korte brief over de uitvoering van de maatregelen kabinetsreactie PEGA naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [06-07-2023] - Planning uitvoering maatregelen Nij Begun, Kamerstuk 35 561, nr. 52

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor het zomerreces een brief naar de Kamer over de toekomst van GasTerra, waarin ook arbitrage aan de orde komt.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [26-06-2023] - Verlenging van de afbouw van GasTerra, Kamerstuk 33 529, nr. 1153

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe met maatschappelijke organisaties te praten over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de 50 maatregelen uit de kabinetsreactie en of het pakket voldoende gedragen wordt in de regio.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe aan het IMG en de NCG te vragen om voor het volgende commissiedebat op papier te zetten hoe zij één aanspreekpunt namens de twee uitvoeringsorganisaties in de praktijk voor zich zien en hoe voorkomen kan worden dat deze persoon tussen twee vuren komt te zitten.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Afgedaan met uitgaande brief [16-06-2023] - Toezeggingen met betrekking tot één loket bij verduurzaming en samenwerking IMG-NCG, Kamerstuk 35 561, nr. 50.

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe te rapporteren over het cultuurveranderingstraject en de effecten van de cultuurverandering op staatsdeelnemingen met het Ministerie van Financiën te bespreken.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij ervoor gaat zorgen dat de olies de kosten voor schade en versterking betalen. Mochten de staat en de olies niet met gesprekken over de bijdrage eens worden, kan een heffing worden ingevoerd, mits dit juridisch mogelijk is.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe schriftelijk terug te komen op de mogelijkheid om bij AMvB het IMG ook vergoedingen voor waardedaling te laten toekennen in Zoutkamp en omgeving.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met uitgaande brief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief, Kamerstuk 35 651, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw geeft aan de regie met betrekking tot de funderingsproblematiek te willen versterken vanaf de zomer. Hij denkt aan het instellen van een speciale coördinator voor het funderingsherstel.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe wettelijk vast te leggen dat financiële beperkingen geen rol mogen spelen bij schadeherstel en versterking.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe drie aparte taskforces voor agrobedrijven, ondernemers en ‘reguliere’ complexe gevallen in te stellen. Deze taskforces krijgen voldoende geld, mogelijkheden en mandaat om de problemen daadwerkelijk op te lossen. De taskforces zullen bij de complexe gevallen van deur tot deur langsgaan om te vragen wat mensen nodig hebben en problemen op te lossen.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe iemand uit het gebied te selecteren die de delegatie van het IMG en de NCG gaat begeleiden en die van deur tot deur langsgaat en in contact treedt met agrariërs. Voor het bedrijfsleven en het mkb treedt de SMB in contact met het Gasberaad en VNO in de regio.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw onderzoekt de mogelijkheden rondom het opleggen van een extra heffing op de aangerichte schade door de NAM, Shell en Exxon (de olies) voor het volgende CD Mijnbouw/Groningen en stuurt hier een brief over aan de Kamer.

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe te onderzoeken of de 40.000 euro-grens voor het loslaten van causaliteitsonderzoek bij schades verhoogd kan worden (naar € 60.000).

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe op alle terreinen waar veranderingen optreden te verkennen of terugwerkende kracht toegepast kant worden. Hij stuurt vóór het eerstvolgende commissiedebat alvast een tabel over terugwerkende kracht naar de Kamer zodat een eerste discussie mogelijk is. Ook zegt de Staatssecretaris Mijnbouw toe te onderzoeken of het mogelijk is dat nieuwe mensen met hun eerste schademeldingen voorrang krijgen op de mensen wier schadedossier al is afgehandeld (en die opnieuw een beoordeling willen van hun eerder afgehandelde dossier).

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Eerste gedeelte toezegging afgedaan met brief: Terugwerkende kracht bij de maatregelen uit kabinetsreactie op de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (16-6-2023), Kamerstuk 35 561, nr. 49. Tweede gedeelte toezegging: onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe met de olies in gesprek te gaan en tijdens het volgende commissiedebat terug te komen op een mogelijke heffing op de oliebedrijven om de kosten voor schade en versterken te dekken.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe bereid te zijn om de contracten met GasTerra vertrouwelijk te laten inzien door de Kamer.

Parlementaire agenda [31-05-2023] - Dertigledendebat over 'het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over de verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland’.

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in de komende maanden te bekijken of de wensen van de Kamer en hemzelf met betrekking tot schadeherstel goed in uitvoering worden gebracht binnen het huidige systeem in relatie tot de ZBO-status van het IMG en de aanwijzingsbevoegdheid van de SMB.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatsecretaris Mijnbouw komt in het volgende commissiedebat terug op de juridische houdbaarheid met betrekking tot het al dan niet toepassen van terugwerkende kracht op de (schade)maatregelen.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

TZ202211-253: De vraag van het lid Nijboer (PvdA) inzake de Norg-vergoeding wordt doorgeleid naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarbij wordt verzocht om beantwoording voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Groningen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

[21-11-2022] Wetgevingsoverleg :Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (FIN)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor het volgende commissiedebat Mijnbouw/Groningen een brief naar de Kamer te sturen over de uitvoering van de motie Klaver om de generatielange inzet in de Groningenwet te borgen.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe met de regio te verkennen welke modellen van publiek-private samenwerking er voor economische ontwikkeling in Groningen kunnen zijn en dit met de Kamer te delen.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat het kabinet de uitkomsten van het parlementaire enquêterapport meeneemt in beslissingen rondom de (financiering van de) Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om bij het opstellen van de Sociale Agenda te inventariseren hoe met een deel het bedrag (500 miljoen euro) kan worden voorkomen dat belangrijke openbare voorzieningen in dorpen en gemeenten (in Groningen en Noord-Drenthe) verdwijnen.

Parlementaire agenda [07-06-2023] - Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning (de voortzetting van het debat)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe tijdens zijn werkbezoek in Loppersum ouderen te spreken die in naar het kantoor van het Centrum Veilig Wonen moeten verhuizen (hierover hoeft niet aan de Kamer gerapporteerd te worden).

Parlementaire agenda [22-06-2023] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

Tabel 120 Toezeggingen Staatssecretaris Mijnbouw aan Eerste Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij in gesprek gaat met energieleveranciers over bewoners die na terugkeer uit een wisselwoning vast zitten aan een duurder energiecontract.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met uitgaande brief [23-05-2023] - Toezeggingen omtrent energiekosten, Kamerstuk 29 023, nr. 432

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in de kabinetsreactie op het PEGA rapport ingaan op de borging van het huidige beleid dat het aantal technische beoordelingen bij schade beperkt wordt en het IMG niet in hoger beroep gaat.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de contourennota Mijnbouwwet naar de Eerste Kamer sturen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1058

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in de kabinetsreactie op het PEGA rapport ingaan op de bureaucratie bij het NPG.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris zal de casussen aangeleverd door Eerste Kamerlid Kluit met betrekking tot het financieel in de knel komen van burgers door de extra gelden die zij ontvangen van de staat uitzoeken, en zal hier de Kamer over rapporteren.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt aan de Eerste Kamer toe dat het IMG, de NCG en gemeenten voldoende budget zullen hebben om schrijnende gevallen aan te pakken, en zal in de kabinetsreactie op het PEGA rapport ingaan op hoe zij dit kunnen doen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt aan de Eerste Kamer toe het aantal experts bij het IMG te verminderen en in de kabinetsreactie op het PEGA rapport een norm te zetten op de uitvoeringskosten die het IMG maakt per bewoner. Deze norm moet het streefdoel worden van het IMG en daar zal een tijdpad bij gegeven worden.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe apart terug te zullen komen op de ZBO-status van het IMG.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zal in gesprek gaan met de NCG, provincie, gemeenten en vertegenwoordigers van bewoners om te kijken of de cöordinatiebepaling nog goed werkt, en zo niet, hoe op een andere manier geborgd kan worden dat eigenaren alleen met de NCG contact hoeven te hebben voor de vergunningverlening en het versterkingsbesluit.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt aan de Eerste Kamer toe dat dorpen voorbereidend werk op de dorpenaanpak mogen verrichten, en zal met betrokken wethouders die over de versterking in hun dorpen gaan hierover spreken.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt aan de Eerste Kamer toe in de komende weken te kijken of er ruimte is om in individuele gevallen een uitzondering te maken op de verplichting om een akte van cessie voor de claim van een bewoner richting NAM te tekenen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zal het jaarverslag en de evaluatie met betrekking tot de doelmatigheid en de efficiency van de uitvoering van het NPG naar de Eerste Kamer sturen in de zomer van 2023.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [25-04-2023] - Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. Kamerstuk 35 561, nr. 17

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de Eerste Kamer op korte termijn de meest relevante eerder verstuurde Kamerbrieven met betrekking tot het onderhandelingsakkoord (AoH) sturen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Afgedaan met Kamerbrief [08-05-2023] Beantwoording vragen over de afhandeling van de kosten van schade. Kamerstuknummer niet vindbaar.

De staatssecretaris Mijnbouw zal de casussen aangeleverd door Eerste Kamerlid Kluit met betrekking tot het financieel in de knel komen van burgers door de extra gelden die zij ontvangen van de staat uitzoeken, en zal hier de Kamer over rapporteren. Het gaat erom te voorkomen dat bewoners hierdoor hun toeslagen verliezen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

De staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat in de reactie van het kabinet op het enqueterapport teruggekomen zal worden of de ZBO-status voor het IMG juiste status is.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Debat Wetsbehandeling Versterking gebouwen en Novelle Verbetering uitvoerbaarheid met SMB

Onderhanden

Licence