Base description which applies to whole site

7.2 Bijlage 2: Specifieke uitkeringen per departement

Tabel 42 Specifieke uitkeringen LNV

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

L16

Programma Natuur

 

259,3

     
 

Korte duiding

Inzet voor natuurherstel met het oog op een duurzame instandhouding van de overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en leefgebieden van soorten met een overschrijding van de Kritische Depositiewaarde.

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling, eenmalig

      
 

Maatschappelijke effecten

Bijdrage aan natuurherstel

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

L18

Agroprogramma Groningen

 

3,8

3,8

3,8

   
 

Korte duiding

Programma onder regie van provincie Groningen, gericht op het helpen van boeren met aardbevingsgerelateerde problematiek door middel van kennis/expertise, begeleiding en (maatwerk-)regelingen

      
 

Juridische grondslag

Kaderwet EZK/LNV subsidies

      
 

Maatschappelijke effecten

Toekomstbestendige agrarische sector in het aardbevingsgebied

      
 

Ontvangende partijen

Provincie Groningen

      
 

Artikel

22

      
         

L23

Programma Eems-Dollard 2050 Groningen

 

0,1

0,1

0,1

0,1

  
 

Korte duiding

Financiering van een deel van de programmakosten van het programma Eems-Dollard 2050

      
 

Juridische grondslag

Kaderwet EZK/LNV subsidies

      
 

Maatschappelijke effecten

Versterking van de natuur, economie en leefbaarheid in de Eems-Dollard

      
 

Ontvangende partijen

Provincie Groningen

      
 

Artikel

22

      
         

L24

Voorbereidingskosten landelijk gebied en PAS-melders

 

13,9

     
 

Korte duiding

Bijdrage aan uitvoeringskosten landelijk gebied en PAS-melders

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Zie L25 en L27

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

L25

Provinciale versnellingsvoorstellen gebiedsgericht

 

294,1

     
 

Korte duiding

De realisatie van provinciale versnellingsvoorstellen voor de gebiedsgerichte aanpak voor natuur, inclusief stikstof, water en klimaat

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Integrale aanpak met positieve bijdrage aan stikstofreductie, verbeteren waterkwaliteit, de klimaatopgave, de natuur en een verandering van het voedselproductiesysteem

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

L27

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (RPMP)

 

254,0

     
 

Korte duiding

Maatregelen die met voldoende zekerheid een oplossing bieden voor gemelde PAS-projecten

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

De situatie oplossen van bedrijven die een melding hebben gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding)

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         
         

Totaal

  

2.848,1

2.027,8

2.028,8

2.026,1

2.027,0

2.028,0

 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Integrale aanpak met positieve bijdrage aan stikstofreductie, verbeteren waterkwaliteit, de klimaatopgave, de natuur en een verandering van het voedselproductiesysteem

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

L27

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (RPMP)

 

250,0

     
 

Korte duiding

Maatregelen die met voldoende zekerheid een oplossing bieden voor gemelde PAS-projecten

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

De situatie oplossen van bedrijven die een melding hebben gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding)

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

V

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB)

       
 

Korte duiding

Met de regeling kunnen provincies bedrijfslocaties van veehouders die vrijwillig willen stoppen aankopen of via een subsidie laten beëindigen

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Het gericht verlagen van de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden)

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

21

      
         

V

Natuurmonitoring

       
 

Korte duiding

Capaciteit verhogen voor het uitvoeren van natuurmonitoringsmaatregelen

      
 

Juridische grondslag

nntb

      
 

Maatschappelijke effecten

Verbetering in de natuurmonitoring

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

22

      
         

Totaal

  

3.923,3

2.031,6

2.032,6

2.026,1

2.027,0

2.028,0

Licence