Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

Thema 1: Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Ex-post evaluatie

2028

1

De periodieke rapportage over Gezond en veilig werken is een synthese-onderzoek waarmee de werking van het beleid op dit thema wordt geëvalueerd. In aanloop naar de periodieke rapportage zal, mede op basis van de inzichtbehoeften, worden nagegaan welke evaluaties ter voorbereiding uitgevoerd dienen te worden.

    

Tussenevaluatie Programma Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten (BMS)

Ex-post evaluatie

2023-2024

1

Aan de Tweede Kamer is toegezegd halverwege de looptijd van het programma BMS een tussenevaluatie uit te voeren. De evaluatie moet nog worden opgestart. Daarbij wordt gedacht aan een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek waarmee de effectiviteit van de projecten die onder het programma BMS vallen goed tegen het licht te houden.

    

Evaluatie beleidsmaatregel asbeststelsel

Ex-durante evaluatie

2024

1

Het betreft een evaluatie van enkele beleidsmaatregelen betreffende het Asbeststelsel. Het onderzoek richt zich op de vordering/uitvoering van enkele in de Kamerbrief van september 2018 aangekondigde beleidsmaatregelen rondom asbest. De evaluatie vindt naar verwachting een half jaar na inwerkingtreding plaats.

    

Toekomstverkenning arbeid & gezondheid

Ex-ante evaluatie

2024

1

Het doel is om inzicht te krijgen in de mogelijke ontwikkelingen die in de komende tien tot twintig jaar naar alle waarschijnlijkheid de gezondheid en veiligheid van werkenden in Nederland kunnen beïnvloeden. De eerste vier onderzoeken in het kader van de toekomstverkenning staan al gepland en zullen naar verwachting in 2024 worden afgerond. In deze onderzoeken wordt gekeken naar de impact van toekomstige ontwikkelingen op verschillende uitkomstmaten van gezond en veilig werken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt de toekomstverkenning verder ingevuld.

    

Arbobalans

Ex-durante monitoring

2024

1

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden genomen. In de Arbobalans worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. De Arbobalans presenteert de meest recente landelijke cijfers op het terrein van gezond en veilig werken, grotendeels gebaseerd op de landelijke enquêtes NEA, WEA en ZEA.

    

Evaluatie Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

Ex-post evaluatie

2027

1

Evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk. Deze evaluatie is voorzien in 2027. Overwogen wordt om over twee jaar een tussenevaluatie uit te voeren.

    

Evaluatie meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Ex-post evaluatie

2030

1

Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners, vijf jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, die is voorzien op 1 januari 2025. De evaluatie zal in het bijzonder gericht zijn op de ontwikkeling van het aantal arbeidsongevallen van ter beschikking gestelde werknemers in relatie tot de melding van uitleners van ernstige en/of dodelijke arbeidsongevallen van ter beschikking gestelde werknemers. Daarbij wordt bezien wat het effect is van de vergewisplichten van de uitlener na een arbeidsongeval met een ter beschikking gestelde werknemer.

Thema 2: Leven lang ontwikkelen

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage leven lang ontwikkelen

Ex-post evaluatie

2027

1

De rapportage onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op het thema leven lang ontwikkelen. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor het bereik van de regelingen onder verschillende groepen werkenden (waaronder flexwerkers en praktisch opgeleiden) en voor de mate waarin de regelingen stimuleren tot intersectorale mobiliteit. Indien de komende jaren blijkt dat het waardevol is om de LLO-instrumenten in samenhang met verwante instrumenten van andere thema's te bekijken worden deze instrumenten waar mogelijk ook betrokken in de periodieke rapportage.

    

Evaluatie NL leert door

Ex-durante en ex-post evaluatie

2022-2024

1

Met de evaluatie worden de doeltreffendheid en effecten van de drie subsidieregelingen die onder NL Leert Door vallen onderzocht (ontwikkeladvies, scholing en QuickScan Sectoraal Maatwerk). Op deze manier wordt duidelijk of de regelingen bijgedragen hebben aan het doel van NL Leert Door: het behoud van werk en expertise. In 2022 is de eerste tussenrapportage naar de Kamer verstuurd en in de tweede helft van 2023 volgt de tweede tussenrapportage. Het eindrapport is in 2024 gereed. De inzichten die de evaluatie oplevert, kunnen daarnaast benut worden voor toekomstig beleid en nieuwe subsidieregelingen op het terrein van scholing en leven lang ontwikkelen.

    

Evaluatie SLIM-regeling

Ex-ante, ex-durante en ex-post onderzoek

2021-2025

1

De SLIM-regeling beoogt dat mkb-bedrijven meer investeren in een leerrijke omgeving en een cultuur waarin het actueel houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De nulmeting en procesevaluatie hebben in 2021 plaatsgevonden. Met de nulmeting is de huidige stand van zaken van de leercultuur en deelname aan scholing en ontwikkeling bij de aanvragers in beeld gebracht. Een procesevaluatie van het aanvraag- en beoordelingsproces is uitgevoerd om te leren van de ervaringen van het eerste jaar van de uitvoering om zo nodig de regeling tussentijds aan te kunnen passen. Bij de tussen- (2023) en eindevaluatie (2025) wordt gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling.

    

Evaluatie expeditie-regeling

Ex-post evaluatie

2023-2027

1

De Expeditie-regeling is onderdeel van het meerjarig investeringsprogramma Duurzame inzetbaarheid & Leven lang ontwikkelen (DI&LLO). De regeling is begin mei 2022 gepubliceerd. De eerste trajecten starten eind 2022. Het gaat om trajecten van één tot vier jaar. In 2024 is een tweede aanvraagtijdvak gepland. De evaluatie van de regeling is voorzien voor 2023-2027. De evaluatie moet zicht geven op het proces en de doeltreffendheid van de regeling. Tussentijdse resultaten worden gebruikt in de voorbereiding op het volgende tijdvak. De evaluatie als geheel wordt gebruikt bij de keuze om de regeling voort te zetten.

    

Evaluatie subsidieregeling STAP-budget

Ex-ante, ex durante en ex-post onderzoek

2024-2027

1

Volgens de STAP-regeling vindt er twee jaar na implementatie een evaluatie plaats naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het STAP-budget en wordt er vijf jaar na implementatie een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan het gebruik van het STAP-budget (verdeeld naar leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie) en de invloed ervan op de arbeidsmarktpositie. Ook wordt gekeken naar de verdeling van het STAP-budget over type scholingsactiviteiten en of het scholingsaanbod voldoende aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarnaast worden ook financieringsaspecten geëvalueerd.De monitoring en evaluatie van STAP is eind 2022 gegund en in mei 2023 is een eerste monitorrapportage opgeleverd, ten behoeve van een tussenstand van één jaar STAP. Inmiddels is eind april duidelijk geworden dat het STAP-budget vanwege bezuinigingen vanaf 2024 niet meer beschikbaar is. Er wordt nog onderzocht welke invloed dit zal hebben op de monitoring en evaluatie en de looptijd van de monitoring en evaluatie. Dat geldt ook voor flankerend beleid van het STAP-budget of aanpalende regelingen, zoals het ontwikkeladvies.

    

Enquête Leven Lang Ontwikkelen en Skills survey

Overig onderzoek

2023-2030

1

De arbeidsmarkt, het werk en onze manier van werken veranderen razendsnel. Het is daarom de ambitie van het kabinet om de deelname aan leven lang ontwikkelen te vergroten en mensen, bedrijven en opleiders te stimuleren en ondersteunen. Door deze enquête en survey is het mogelijk om bij te houden hoe de aard van het werk in Nederland geleidelijk verandert door diverse vraag- en aanbodfactoren. Dit geeft inzicht in deelname aan LLO, welke taken mensen uitvoeren op het werk en welke vaardigheden zij nodig hebben om op de Nederlandse arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te komen en blijven.

Thema 3: Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Ex-post evaluatie

2027

1

De rapportage onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op het thema arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Thema-specifieke inzichtbehoeften worden komend jaar bepaald.

    

Monitoring en evaluatie implementatiewet herziene detacheringslijn

Ex-durante monitoring en evaluatie

2021-2023

1

Op 30 juli 2020 is de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden. De wet implementeert de herziene detacheringsrichtlijn die een betere bescherming van gedetacheerde werknemers beoogt te bewerkstelligen. Bij motie heeft de Tweede Kamer verzocht om de wet jaarlijks te monitoren en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan detachering in sectoren waar geen algemeen verbindend verklaarde cao geldt. Daarnaast verzoekt de motie de regering om de wet na drie jaar te evalueren.

    

Ex-ante onderzoek EU-richtlijn platformwerk

Ex-ante evaluatie

2022-2023

1

De Europese richtlijn betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk bevat een weerlegbaar rechtsvermoeden van werknemerschap. Indien dit van toepassing is betekent dit dat de platformwerker recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers. Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de gevolgen van de implementatie van het richtlijnvoorstel voor platformwerkers. Daarbij is aandacht voor de wensen van platformmedewerkers en de risico's die zij signaleren.

    

Positie van kinderen van arbeidsmigranten

Overig onderzoek

2022-2023

1

Op 11 februari 2021 is de motie Smeulders/Bruins aangenomen. Deze motie verzoekt de regering nader onderzoek te doen naar de positie van kinderen van arbeidsmigranten en daarover aanbevelingen te doen. Kinderen van arbeidsmigranten zitten, net als hun ouders, in een kwetsbare situatie. Er zijn verschillende signalen dat het opvoeden en opgroeien van deze kinderen niet altijd goed gaat, bijvoorbeeld vanwege (taal)achterstanden, slechte huisvesting en het regelmatig moeten verhuizen. Deze problematiek is nog onvoldoende in beeld. Onderzoek moet inzicht geven in deze problematiek en leiden tot aanbevelingen over de positie van kinderen van arbeidsmigranten.

    

Quickscan naar instrumenten en methodieken voor de waardebepaling

Overig onderzoek

2022-2023

1

In het kader van het Europees richtlijnvoorstel over loontransparantie (waarover op dit moment de EU-onderhandelingen lopen) heeft dit onderzoek als doel om in beeld te brengen welke systemen en methodieken werkgevers gebruiken om hun beloningen en promoties vast te stellen, hoe dergelijke systemen op een objectieve en genderneutrale manier kunnen worden toegepast en op welke manieren werkgevers ondersteund kunnen worden bij het implementeren en toepassen van neutrale en gendergelijke systemen om de waarde van werk te bepalen.

    

Evaluatie hoogte van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Ex-post evaluatie

2023

1

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is opgenomen dat de Minister van SZW elke vier jaar beziet of er omstandigheden zijn die een bijzondere aanpassing aan de hoogte van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen wenselijk maken. De evaluatie staat gepland voor 2023; de periode 2019 tot en met 2022 wordt geëvalueerd.

    

Evaluatiekader en nulmeting regulering uitzendsector

Ex-ante evaluatie

2022-2024

1

Ter voorbereiding op de evaluatie van het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt een evaluatiekader opgesteld en een nulmeting uitgevoerd. Aan de hand van het evaluatiekader wordt bepaald welke indicatoren relevant zijn voor de evaluatie. De nulmeting is bedoeld om de huidige situatie in de uitzendsector (inclusief naleving en werking vrijwillige certificaat) in kaart te brengen.

    

Nulmeting evaluatie Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Ex-ante evaluatie

2023-2024

1

Doel van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is om werkgevers bewuster te maken van arbeidsmarktdiscriminatie. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Met de nulmeting wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is voor de inwerkingtreding van de wet. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van de wet, vijf jaar na inwerkingtreding.

    

Evaluatie Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Ex-post evaluatie

2023-2025

1

Op 1 januari 2020 is (een groot gedeelte van) de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden, waarmee het kabinet streeft naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. De wet wordt uiterlijk in 2025 geëvalueerd. Met aankondiging van het nieuwe arbeidsmarktpakket kan deze evaluatie tevens dienen als nulmeting voor de evaluatie van dit nieuwe arbeidsmarktpakket.

    

Tweede evaluatie Meldplicht WagwEU

Ex-post evaluatie

2024-2025

1

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) uit Europa moeten sinds 1 maart 2020 voor aanvang van hun werkzaamheden in Nederland een melding doen via het onlinemeldloket Posted Workers. Inspectiediensten krijgen door de meldingen zicht op welke bedrijven met welke werknemers wanneer in Nederland actief zijn. Zo kan toezicht op de naleving van Nederlandse arbeidswetten voor deze groep doelmatiger en effectiever plaatsvinden. Uit de eerste evaluatie (die voortkwam uit wettelijke verplichting) bleek dat er significante ondermelding was. Inmiddels is er veel gedaan aan voorlichting en is het meldloket verder doorontwikkeld. Ook is toegezegd de meldplicht nogmaals te evalueren.

    

Invoeringstoets Implementatiewet detachering wegvervoer

Ex-ante evaluatie

2024-2025

1

De Implementatiewet detachering wegvervoer heeft betrekking op sociale bescherming van buitenlandse chauffeurs in de wegvervoerssector die tijdelijk in Nederland werken. Doel van de invoeringstoets is onder meer om in 2024 een onderzoek uit te voeren dat zicht geeft op de werking van de nieuwe regels detachering wegvervoer in de praktijk voor betrokken partijen waaronder chauffeurs, vervoersondernemingen en toezichthouders.

    

Evaluatie Wet arbeid vreemdelingen

Ex-post evaluatie

2025

1

Op 1 januari 2022 is een wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) in werking getreden. Deze wijziging heeft tot doel om de regelgeving flexibel en toekomstbestendig te maken en om de positie van de werknemer te versteken en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De Kamer heeft in een motie verzocht om binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wijziging een evaluatie van het wijzigingsvoorstel te doen toekomen aan de Tweede Kamer.

    

Verkenning arbeidsrechtelijke verschillen tussen Caribisch Nederland en het Europese deel van Nederland

Overig onderzoek

2024-2026

1

In de afgelopen jaren zijn er verschillende hervormingen op de arbeidsmarkt doorgevoerd in Nederland die niet van toepassing zijn in Caribisch Nederland. Ook recent zijn er nieuwe hervormingen aangekondigd. Ten behoeve van de mogelijk stappen te nemen in Caribisch Nederland dient een verkenning uitgevoerd te worden naar verschillen in de werking van de arbeidsmarkt en naar verschillen in het arbeidsrecht tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland, met nadruk op de knelpunten die in Caribisch Nederland op de arbeidsmarkt worden ervaren. Op basis van de verkenning dienen besluiten genomen te worden over of, en zo ja, welke wijziging van wetgeving van belang is voor Caribisch Nederland en waar invoering logisch lijkt, alsmede over een prioritering, rekening houdend met de uitvoeringscapaciteit.

    

Tevredenheidsonderzoek onder arbeidsmigranten

Overig onderzoek

2024-2028

1

Het doel van dit onderzoek is om meerjarig een onafhankelijk en zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Door dit onderzoek meerjarig uit te voeren worden trends en ontwikkelingen zichtbaar en kan zo mogelijk ook inzicht verkregen worden in de effectiviteit van de implementatie van de aanbevelingen Roemer. Naast dit tevredenheidsonderzoek lopen er ook onderzoeken naar de afzonderlijke maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek 'Evaluatiekader en nulmeting certificering uitzendsector'.

Thema 4: Arbeid, zorg en de ontwikkeling van het kind

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Inventarisatie gezinsbeleid in de ons omringende landen

Overig onderzoek

2023

1

Een inventarisatie van het huidige gezinsbeleid in de ons omringende landen, inclusief beleidsinstrumenten die daar worden ingezet en de effectiviteit daarvan. In het onderzoek is aandacht voor de thema’s inkomen, werk en zorg, welzijn van kinderen en overige onderwerpen zoals huisvesting en demografisch beleid.

    

Situatie gezinnen in Nederland

Overig onderzoek

2024

1

Een onderzoek naar de situatie van gezinnen in Nederland. In het onderzoek is aandacht voor de thema’s inkomen, werk en zorg, welzijn van kinderen en overige onderwerpen zoals huisvesting en demografisch beleid. Het onderzoek kent daarmee een vergelijkbare focus als de inventarisatie gezinsbeleid in de ons omringende landen.

    

Kinderopvang

Periodieke rapportage kinderopvang

Ex-post evaluatie

2020-2023

7

De periodieke rapportage onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het kinderopvangbeleid en richt zich op het doel 'bevorderen ontwikkeling kind'. De periodieke rapportage bestrijkt de periode 2015-2022 en wordt in 2023 opgeleverd.

    

Onderzoek implementatie taaleis in de kinderopvang

Ex-ante/ex-durante

2023-2024

7

De taaleis voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang wordt in 2025 ingevoerd. Kinderopvangorganisaties hebben daardoor de tijd om zich voor te bereiden op de taaleis. In aanloop naar de inwerkingtreding daarvan wil SZW onderzoeken hoe het loopt met de (voorbereiding op) implementatie van de taaleis en hoe de taaleis in de praktijk uitpakt. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief deel.

    

Onderzoek in verschillen in toezicht en handhaving kinderopvang

Ex-post evaluatie

2023-2024

7

De verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving in de kinderopvang is gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit leidt tot verschillen in de uitvoering van toezicht en handhaving. In dit onderzoek wordt de omvang van de verschillen onderzocht alsook de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.

    

Monitor inzet beroepskrachten in opleiding

Ex-post evaluatie

2023-2024

7

De tijdelijke regeling voor inzet van beroepskrachten in opleiding, die het mogelijk maakt deze beroepskrachten voor 50% van de personeelsbezetting in te zetten in de kinderopvang, is verlengd tot 1 juli 2024. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe ouders, pedagogisch medewerkers en beroepskrachten in opleiding het effect van de maatregel op de pedagogische kwaliteit en op werkdruk beoordelen.

    

Monitor kwaliteitseisen kinderopvang

Ex-post evaluatie

2023-2024

7

De monitor richt zich op de implementatie van de kwaliteitseisen die de komende tijd worden aangepast (traject herijking kwaliteitseisen kinderopvang) en op de mogelijke knelpunten die zich bij de overige kwaliteitseisen voordoen.

    

Landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang

Ex-durante evaluatie

2020-2025

7

In het kader van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang worden jaarlijks metingen verricht bij kinderopvangorganisaties en gastouders om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Voor het rapport van 2022 worden de metingen van 2021 en 2022 samengenomen om, ondanks de belemmeringen vanwege de nasleep van covid, een continue dataverzameling te garanderen.

    

Tussenrapportage Monitor & Evaluatie Programma BES(T)4kids en wet Kinderopvang BES

Ex-durante evaluatie

2024-2025

7

Middels een meerjarig onderzoek wordt in opdracht van SZW en OCW in beeld gebracht hoe de invoering verloopt van de maatregelen van het programma en de wet (het proces); wat de output (resultaten) en outcome (effecten) van deze maatregelen zijn en de doeltreffendheid en doelmatigheid. Een eerste meting (ex-ante evaluatie) heeft plaatsgevonden in 2021. Een tweede meting (ex-durante evaluatie) zal plaatsvinden als de wet Kinderopvang BES ingaat. Een derde meting (ex-post evaluatie) zal plaatsvinden 4 jaar na intreding van de wet.

    

Syntheseonderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid kinderopvangbeleid (bevorderen arbeidsparticipatie)

Ex-post evaluatie

2024-2027

7

In 2023 is de periodieke rapportage over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het kinderopvangbeleid, gericht op het doel «ontwikkeling kind bevorderen» opgeleverd. Dit syntheseonderzoek zal ook het doel «stimuleren arbeidsparticipatie» bevatten, zodat een integrale evaluatie op artikel 7 zal plaatsvinden.

    

Tegemoetkoming ouders

Periodieke rapportage tegemoetkoming ouders

Ex-post evaluatie

2022-2025

10

In de periodieke rapportage wordt onderzocht in hoeverre de financiële tegemoetkomingen voor de kosten van kinderen aan ouders of verzorgers doeltreffend en doelmatig zijn. In het onderzoek wordt ook gereflecteerd op de opvolging van de aanbevelingen uit de beleidsdoorlichting van 2018. Aan de hand daarvan zal de aanpak van de periodieke rapportage worden vastgesteld om te komen tot een afbakening die de meest relevante inzichten oplevert.

    

Onderzoek nieuwe regeling voor kinderen

Ex-ante evaluatie

2023-2024

10

Het doel van het onderzoek is om verschillende mogelijkheden ten aanzien van een (mogelijk) alternatief voor het kindgebondenbudget in kaart te brengen. Dit naar aanleiding van de ambitie in het regeerakkoord om het toeslagenstelsel op termijn af te schaffen. Dit onderzoek loopt naast het FIN-traject «Toekomst Toeslagenstelsel» waarin breder wordt gekeken naar mogelijkheden om het toeslagenstelsel af te schaffen en/of de problematiek daarvan fundamenteel aan te pakken.

    

Potentiële nieuwe kindregeling en de uitvoerder

Ex-ante evaluatie

2023-2025

10

Na het onderzoeken van alternatieven voor het kindgebonden budget kan vervolgonderzoek inzicht geven in een mogelijke uitvoerder van een nieuw stelsel kindregelingen.

    

Arbeid en zorg

Periodieke rapportage verlofregelingen

Ex-post evaluatie

2024

6

De periodieke rapportage staat gepland voor 2024. De rapportage onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op het onderwerp Arbeid en zorg. Onderwerp en thema-specifieke inzichtbehoeften worden komend jaar bepaald. De wet betaald ouderschapsverlof wordt ingevoerd in 2022. Gezien de planning kan de evaluatie van de wet betaald ouderschapsverlof niet in zijn totaliteit meegenomen worden in de periodieke rapportage. Hier wordt voor zover mogelijk rekening mee gehouden in de planning van de periodieke rapportage.

    

Verdiepend onderzoek niet-gebruik geboorteverlof

Overig onderzoek

2023

6

Uit de evaluatie van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is gebleken dat een kleine groep rechthebbenden onder andere om financiële redenen geen of minder verlof opneemt. Dit aanvullende onderzoek geeft inzicht in de samenstelling van de groep en de achterliggende beweegredenen om geen of minder verlof op te nemen.

    

Evaluatie Wet betaald ouderschapsverlof

Ex-post evaluatie

2023-2027

6

De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) geeft werknemers vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende negen weken bij opname van ouderschapsverlof. Deze beleidswijziging dient ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158. Hiermee wordt beoogd het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te helpen verwezenlijken, door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en het verschil tussen vrouwen en mannen met betrekking tot inkomsten en loon weg te nemen. In 2023 wordt gestart met een invoeringstoets. Daarbij wordt bekeken hoe de wet uitpakt voor de werknemers voor wie de wet bedoeld is en die er gebruik van (willen) maken, en hoe de wet uitpakt voor de uitvoering (UWV en werkgevers die de verlofuitkering aanvragen). Daarnaast wordt de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd, waarbij aandacht is voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wet.

Thema 5: Pensioen en oudedag

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Oudedagsvoorziening

Periodieke rapportage oudedagsvoorziening

Ex-post evaluatie

2028/2029

8

De rapportage onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van alle aspecten van het beleid op het thema oudedagsvoorziening. De scope en afbakening van deze rapportage zullen vooraf met de Kamer worden gedeeld.

    

Evaluatieonderzoek automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Ex-post evaluatie

2023

8

De doelstelling van de Wet waardeoverdracht klein pensioen was tweeledig: het behoud van de pensioenbestemming van kleine ouderdomspensioenen en het beperken van de uitvoeringskosten voor pensioenuitvoerders. Hoe meer kleine pensioenen overgedragen kunnen worden, des te beter aan deze doelstellingen tegemoet gekomen kan worden. De evaluatie richt zich op de vraag of het systeem van automatische waardeoverdracht werkt zoals verwacht.

    

Witte vlekken op pensioengebied

Ex-durante evaluatie

2024

8

Tussen 2022 en 2028 wordt tweejaarlijks onderzoek gedaan naar de witte vlek op pensioengebied. Dit geeft inzicht in welk deel van de werknemers in Nederland geen pensioenregeling via de werkgever heeft. Uit het onderzoek blijkt ook welke sectoren of andere kenmerken relevant zijn bij de aanpak van de witte vlek.

    

Experimenten pensioenopbouw onder zelfstandigen

Ex-durante monitoring en evaluatie

2023-2027

8

Op basis van experimenteerwetgeving wordt proefondervindelijk bekeken of en op welke wijze bredere toegankelijkheid in de tweede pijler kan worden gecreëerd voor zelfstandigen om tot een betere pensioenopbouw te komen. Deze experimenteerfase is onderdeel van de Wet toekomst pensioen en wordt gemonitord en geëvalueerd.

    

Evaluatie Wet bedrag ineens

Ex-durante en ex-post evaluatie

2026-2029

8

De voorgenomen inwerkingtredingsdatum van de wet is niet eerder dan 1 juli 2024, afhankelijk van de parlementaire behandeling. Op grond van de wet wordt de wet twee keer geëvalueerd: de eerste keer twee jaar na inwerkingtreding, de tweede keer drie jaar later. Als de wet in 2024 in werking treedt vinden de evaluaties derhalve plaats in 2026 en 2029.

    

Monitoring Wet toekomst pensioenen

Ex-durante monitoring

2023-2028

8

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen leidt tot een ingrijpende vernieuwing van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen. De regering vindt het belangrijk dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zorgvuldig verloopt. Gedurende de transitiefase wordt de voortgang van de transitie gemonitord en worden beide Kamers periodiek (ten minste jaarlijks) over de voortgang geïnformeerd.

    

Evaluatie van de Wet toekomst pensioenen

Ex-post evaluatie

2028-2038

8

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen kent een drieledige doelstelling: 1. eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen; 2. een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel, en 3. betere aansluiting op ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De wet is op 1 juli 2023 in werking getreden en wordt geëvalueerd in drie etappes waarbij gerapporteerd wordt over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Binnen vijf jaar na inwerkingtreding (2023) volgt het eerste verslag, binnen vier jaar na het einde van de transitieperiode (2028) volgt het tweede verslag en in 2038 volgt het derde verslag.

    

Gezond naar pensioen

Periodieke rapportage gezond naar pensioen

Ex-post evaluatie

2026

1 en 8

De rapportage onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van alle aspecten van het beleid op het thema gezond naar pensioen. De scope en afbakening van deze rapportage zullen vooraf met de Kamer worden gedeeld.

    

Monitor AOW-leeftijdsverhoging

Ex-durante evaluatie

2024

8

Monitor naar het effect van het verhogen van de AOW-leeftijd op de arbeidsparticipatie, gebruik van uitkeringen, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

    

Onderzoek naar knelpunten en kansen rondom gezond doorwerken tot aan pensioen

Overig onderzoek

2023-2025

1

Een stijging van de levensverwachting en daarmee de AOW-leeftijd betekent dat werkenden langer doorwerken. Met dit voorgenomen onderzoek willen we in een aantal sectoren onderzoeken welke knelpunten en kansen er zijn om gezond te kunnen doorwerken tot aan het pensioen, vanuit het perspectief van zowel de werkende (in het bijzonder werkenden die zwaar werk verrichten) als de werkgever.

    

Monitoring Regeling vervroegd uittreden (RVU)

Ex-durante evaluatie

2021-2025

8

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk voor bepaalde groepen werknemers om vanaf drie jaar voor de AOW-leeftijd vervroegd uit te treden met een regeling vervroegd uittreden (RVU) zonder dat hierover RVU-heffing afgedragen moet worden door de werkgever. Hiertoe is een tijdelijke drempelvrijstelling in de RVU gerealiseerd. Werknemers die gebruikmaken van de RVU zouden ook een WW-uitkering kunnen aanvragen. De monitor RVU is bedoeld om te bepalen hoe het gebruik van de WW binnen de RVU-groep zich verhoudt tot de geraamde effecten. Daarnaast zal de monitor een globaal beeld geven onder welke cao de werknemers die in aanvulling op de RVU een WW-uitkering ontvangen vielen, en welke afspraken over RVU's in de cao's worden gemaakt (onder andere afbakening doelgroep en duur/hoogte RVU).

    

Monitoring en evaluatie maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Ex-durante en ex-post evaluatie

2021-2026

1

De tijdelijke subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden wordt gedurende de looptijd gemonitord. De onderzoeksvragen hierbij gaan over het bereik van de regeling, de effectiviteit van de vormgeving en de efficiëntie van de uitvoering. Het eindrapport na de looptijd biedt inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling.

Thema 6: Armoede en schulden

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage armoede en schulden

Ex-post evaluatie

2026

2

De periodieke rapportage over armoede en schulden is een synthese-onderzoek waarmee de werking van het beleid op dit thema wordt geëvalueerd. In aanloop naar de periodieke rapportage zal worden nagegaan welke evaluaties ter voorbereiding uitgevoerd dienen te worden, ook op basis van de inzichtbehoeften.

    

Schuldenproblematiek in beeld

Ex-durante monitoring

2023

2

Periodiek onderzoek naar de aard, omvang en achtergrondkenmerken van de schuldenproblematiek in Nederland.

    

Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

Overig onderzoek

2023

2

De commissie onderzoekt (1) wat een aantal huishoudtypes nodig heeft om rond te komen en sociaal te participeren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, en (2) de systematiek van het sociaal minimum, inclusief de mogelijke scenario’s die laten zien hoe de systematiek beter kan aansluiten op wat een aantal huishoudtypes nodig heeft om rond te komen en sociaal te participeren.

    

Onderzoek NL Arbeidsinspectie

Overig onderzoek

2024

2

Evaluatie van niet-gebruik van inkomensondersteuning en de uitvoering van schuldhulpverlening.

    

Evaluatie adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Ex-post evaluatie

2025-2026

2

Evaluatie van het besluit adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind.

Thema 7: Bijstand en participatie

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage bijstand en participatie

Ex-post evaluatie

2027

2

De periodieke rapportage over bijstand en participatie is een synthese-onderzoek waarmee de werking van het beleid op dit thema wordt geëvalueerd. In aanloop naar de periodieke rapportage zal worden nagegaan welke evaluaties ter voorbereiding uitgevoerd dienen te worden, ook op basis van de inzichtbehoeften. Hierbij worden ook de wetstrajecten Breed Offensief, Participatiewet in Balans en Vereenvoudiging Banenafspraak betrokken.

    

Monitor uitvoering uniforme loonwaardebepaling

Ex-durante monitoring

jaarlijks

2

Sinds 1 juli 2021 wordt de loonwaarde vastgesteld op basis van een landelijk geldende uniforme loonwaardemethode. Deze is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. Verder gelden per 1 juli 2021 uniforme kwaliteitseisen voor loonwaardedeskundigen, de mensen die de loonwaardebepaling uitvoeren. Na de invoering is een monitor gestart van stichting Blik op Werk in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie over de uitvoering van de uniforme loonwaardebepaling. De eerste resultaten worden in 2023 met de Kamer gedeeld.

    

Verdeelsleutel inleenverbanden banenafspraak

Overig onderzoek

jaarlijks

2

Vaststellen van de verdeelsleutel om banen die gerealiseerd zijn voor de doelgroep banenafspraak via inleenverbanden toe te wijzen aan de sector markt of overheid.

    

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak

Overig onderzoek

jaarlijks

2

Analyse van de duurzaamheid van het werk van mensen uit de doelgroep banenafspraak.

    

Onderzoek niet-gebruik loonkostenvoordelen

Overig onderzoek

2023

1

Kwalitatief en kwantitief onderzoek naar de redenen van het niet-gebruik van de loonkostenvoordelen.

    

Brede baten-onderzoek van re-integratie

Ex-post evaluatie

2023

2

Om brede baten van toeleiding naar werk te onderzoeken en de effectiviteit van de investering in re-integratie te bepalen is een gestructureerd onderzoeksprogramma nodig dat gericht is op de doelgroep bijstandsgerechtigden. Eerder heeft CPB een onderzoek gepubliceerd om de experimenten Participatiewet te verrijken en ook te kijken naar brede baten. In 2023 wordt een onderzoek naar bestaande, innovatieve en ontschotte financieringsconstructies in het sociaal domein verwacht. De komende jaren zullen bij het onderzoek in het kader van het Nationaal Prorgramma Leefbaarheid & Veiligheid brede effecten ook meegenomen worden.

    

Meerjarig tekorten en overschotten gebundelde uitkering (BUIG)

Ex-post evaluatie

2023

2 en 13

Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget. Aanleiding is het signaleren van de onwenselijke situatie (door zowel Rijk als gemeenten) dat er gemeenten zijn die meerjarig in een tekortsituatie zitten en de vraag van de toetsingscommissie vangnet of er bij het bepalen van de hoogte van het vangnet rekening kan worden gehouden met het deel van het tekort dat niet door beleid en uitvoering te beïnvloeden is.

    

Verdiepend onderzoek niet-gebruik bijstand

Overig onderzoek

2024

2

Vervolgonderzoek in samenwerking met gemeenten naar onder andere oorzaken van en kansrijke interventies voor niet-gebruik van de bijstand. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal bovendien het eerdere onderzoek naar niet-gebruik in de bijstand herhalen.

    

Evaluatie REACT-EU

Ex-post evaluatie

2024

meerdere

Met de evaluatie wordt onderzocht in hoeverre de middelen van REACT-EU (ESF programma 2014-2020, Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. De evaluatie bestaat uit een effect- en procesevaluatie en heeft een doorlooptijd van twee jaar (2022-2024).

    

Evaluatie verlengde pilot Sociaal Innovatie Fonds

Ex-post evaluatie

2024

2

Evaluatie van de effecten van de verlengde pilot van het Sociaal Innovatie Fonds (SIF)

    

Onderzoeksprogramma CPB Inkomensschokken

Overig onderzoek

2023-2024

meerdere

Meerjarig onderzoeksprogramma van het CPB dat nagaat hoe bepaalde life events (zoals ziekte, verlies van werk of het verlies van een partner door overlijden) gepaard gaan met inkomensschokken en hoe weerbaar (verschillende type) huishoudens zijn.

    

Pilot No-riskpolis langdurig bijstandsgerechtigden

Ex-durante monitoring

2025

2

Vanuit onder meer moties en amendementen is opgeroepen om een voorstel uit te werken voor een pilot waarin het instrument no-riskpolis kan worden ingezet voor langdurig bijstandsgerechtigden. In 2023 worden voorbereidingen getroffen voor de opzet en uitwerking van de pilot door middel van een vooronderzoek. In 2024 is implementatie van de pilot voorzien. Eind 2025 worden de eerste resultaten van de pilot verwacht.

    

Evaluatie banenafspraak

Ex-post evaluatie

2026

2

Evaluatie van tien jaar banenafspraak na het einde van het ingroeipad.

Thema 8: Jonggehandicapten

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage jonggehandicapten

Ex-post evaluatie

2024-2025

4

In deze periodieke rapportage wordt onderzocht in hoeverre de inkomensondersteuning en de dienstverlening ten behoeve van de arbeidsparticipatie en arbeidsondersteuning van de Wajongers doelmatig en doeltreffend is. In de aanloop naar de periodieke rapportage van 2024-2025 zal worden nagegaan in hoeverre de aanbevelingen uit de vorige beleidsdoorlichting (2017) zijn opgevolgd. Aan de hand van de opvolging van die eerdere aanbevelingen zal de aanpak van de periodieke rapportage ingevuld worden.

    

Effectevaluatie Wajong-dienstverlening

Ex-post evaluatie

2020-2023

4 en 11

In het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening zijn als onderdeel van het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma ‘Onbeperkt aan het werk’ diverse onderzoeken uitgevoerd. Eind 2023 verschijnt de eindrapportage waarin alle resultaten, waaronder de resultaten van de bruto-effectmeting en diverse kwalitatieve evaluaties, worden samengebracht.

    

Willen, kunnen en doen. Gedrag en gedragsbeïnvloeding van mensen met een AG-uitkering

Ex-durante evaluatie

2021-2023

3, 4 en 6

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het perspectief van de klant (willen, kunnen en doen) bij re-integratie en de factoren die hierop van invloed zijn. In het bijzonder kijkt het onderzoek naar de invloed van wet- en regelgeving (inclusief prikkels) en de dienstverlening op het willen, kunnen en doen. Op basis van dit inzicht moet het onderzoek bijdragen aan handelingsperspectieven (beïnvloedingsmogelijkheden) voor UWV met als doel om de effectiviteit van de dienstverlening te vergroten.

    

Gebruikerservaringen loketfunctie

Ex-durante evaluatie

2023

3 en 4

Een onderzoek naar de gebruikerservaring van mensen met een arbeidsbeperking die gebruikmaken van een werkvoorziening en daarnaast gebruikmaken van een voorziening in de onderwijs- of leefsituatie en hierdoor te maken krijgen met meerdere loketten. De opbrengsten uit dit onderzoek kunnen benut worden voor uitwerking van beleidskeuzes over (meer) integrale dienstverlening in het voorzieningendomein.

    

Monitor effect wetsvoorstel Wajong maatregelen

Ex-durante monitoring

2021-2024

4

De 2e rapportage is in mei 2023 opgeleverd en aan uw Kamer aangeboden. In het najaar 2023 verschijnt de monitor over 2022.

    

Kwalitatief onderzoek vereenvoudiging Wajong

Ex-durante evaluatie

2023-2024

4

De wijzigingen in de Wajong hadden onder andere tot doel de Wajong te vereenvoudigen. Dit onderzoek focust zich op de beleving van mensen in de Wajong en gaat na in hoeverre zij de wijzigingen ook als een vereenvoudiging ervaren.

    

Evaluatie Wet vereenvoudiging Wajong

Ex-post evaluatie

2024-2025

4

In 2025 staat de evaluatie van de Wet vereenvoudiging Wajong gepland. Met deze evaluatie onderzoeken we in hoeverre de doelen van deze wet zijn gerealiseerd.

    

Evaluatie van de pilot brede inzet van re-integratie instrumenten voor IVA/DGA

Ex-post evaluatie

2023-2029

3 en 4

De pilot maakt re-integratiedienstverlening aan mensen met een WIA-IVA-uitkering of een Wajong-DGA-uitkering mogelijk. Het doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen in welke mate deelnemers met behulp van ondersteuning werk kunnen vinden, verrichten en behouden, of de dienstverlening aansluit bij hun behoeften, en om inzicht te krijgen in overige (indirecte) maatschappelijke en individuele baten. Deelnemers worden gedurende de pilot gemonitord. In oktober 2025 levert UWV in samenwerking met een extern onderzoeksbureau een tussenevaluatie op. De eindevaluatie van de pilot wordt uiterlijk 1 april 2029 richting de Staten-Generaal gestuurd.

Thema 9: Werkloosheid werknemers

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage Werkloosheid Werknemers

Ex-post evaluatie

2030

5

In deze periodieke rapportage wordt onderzocht in hoeverre de inkomensondersteuning en de dienstverlening ten behoeve van de werknemers die werkloos worden doelmatig en doeltreffend is. De onderzoeken in deze SEA bieden input voor deze periodieke rapportage.

    

Onderzoeksprogramma CPB Inkomensschokken

Overig onderzoek

2023-2024

meerdere

Meerjarig onderzoeksprogramma van het CPB dat nagaat hoe bepaalde life events (zoals ziekte, verlies van werk of het verlies van een partner door overlijden) gepaard gaan met inkomensschokken en hoe weerbaar (verschillende type) huishoudens zijn.

    

Vervolgonderzoek duurverkorting WW

Ex-post evaluatie

2024

5

Via de wet Werk en zekerheid is de maximale duur van de WW verkort van 38 naar 24 maanden en verloopt de opbouw van WW-rechten ná de eerste tien jaren arbeidsverleden trager. De wet Werk en Zekerheid is in 2020 geëvalueerd (Kamerstukken II 2019/20, 34 351, nr. 33). Hierbij konden slechts de effecten van drie maanden duurverkorting en een halve maand vertraagde opbouw worden gemeten. Dit kwam door de stapsgewijze effectuering van de duurverkorting. Inmiddels is voldoende tijd verstreken waardoor het nu mogelijk is om de effecten van de volledige duurverkorting en van enkele maanden opbouwvertraging te onderzoeken. Dit onderzoek zal in 2023 worden opgestart en in 2024 worden uitgevoerd.

    

Effectiviteitsonderzoek sollicitatieplicht

Ex-post evaluatie

2024-2028

5

We voeren een omvangrijk, meerjarig effectiviteitsonderzoek uit naar de sollicitatieverplichting van de WW. Middels een experimentele onderzoeksopzet onderzoeken we de effectiviteit van de huidige invulling van de inspanningsplicht in de vorm van de sollicitatieplicht en de effectiviteit van een andere invulling van de plicht. Daarbij is meer aandacht voor maatwerk en sturing op de kwaliteit van het werkzoekgedrag.

Thema 10: Ziekte en arbeidsongeschiktheid werknemers

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Ex-post evaluatie

2025

3 en 6

In deze periodieke rapportage wordt onderzocht in hoeverre de inkomensondersteuning en de dienstverlening ten behoeve van de arbeidsparticipatie en arbeidsondersteuning van mensen in de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) doelmatig en doeltreffend is. De onderzoeken in deze SEA bieden input voor deze periodieke rapportage.

    

Willen, kunnen en doen. Gedragsbeïnvloeding van mensen met een AG-uitkering

Overig onderzoek

2021-2023

3, 4 en 6

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het perspectief van de klant (willen, kunnen en doen) bij re-integratie en de factoren die hierop van invloed zijn. In het bijzonder kijkt het onderzoek naar de invloed van wet- en regelgeving (inclusief prikkels) en de dienstverlening op het willen, kunnen en doen. Op basis van dit inzicht moet het onderzoek bijdragen aan handelingsperspectieven (beïnvloedingsmogelijkheden) voor UWV met als doel om de effectiviteit van de dienstverlening te vergroten.

    

Gebruikerservaringen loketfunctie

Ex-durante evaluatie

2023

3 en 4

Een onderzoek naar de gebruikerservaring van mensen met een arbeidsbeperking die gebruikmaken van een werkvoorziening en daarnaast gebruikmaken van een voorziening in de onderwijs- of leefsituatie en hierdoor te maken krijgen met meerdere loketten. De opbrengsten uit dit onderzoek kunnen benut worden voor uitwerking van beleidskeuzes over (meer) integrale dienstverlening in het voorzieningendomein.

    

ZW/WIA 35-min: de doelgroep in beeld

Overig onderzoek

2023

3

Over de doelgroepen ZW/WIA 35-min is weinig bekend. We weten echter wel dat de arbeidsparticipatie van deze groepen achterblijft. Dit onderzoek, dat als doel heeft om meer (cijfermatig) inzicht in deze doelgroepen te krijgen, is bovendien een eerste stap om te komen tot effectiever beleid voor deze doelgroepen. Daarbij willen we in dit onderzoek de omvang en kenmerken van de doelgroepen vaststellen, hoe ze zich verhouden tot andere groepen (bijvoorbeeld WGA-gerechtigden) en hoe hun arbeidsmarkt- en uitkeringspatronen eruitzien.

    

Onderzoek over de dienstverlening in de hybride markt

Ex-post evaluatie

2023

3

Het idee achter het hybride stelsel is dat de verschillende partijen in dat stelsel (UWV, eigenrisicodragers zonder/met een private verzekeraar en/of een private uitvoerder) elkaar scherp houden en gestimuleerd worden om effectieve middelen in te zetten voor re-integratie en activering voor de ZW- en WGA-doelgroepen. In dit onderzoek houden we de dienstverlening van (ex-)werknemers van de verschillende partijen die actief zijn op de hybride markt tegen het licht. Hoe ziet die dienstverlening er uit, met welk doel wordt die dienstverlening ingezet en wat kunnen we zeggen over de effecten van die dienstverlening? Daarbij worden ook de ervaringen van werknemers meegenomen ten aanzien van de re-integratie naar duurzame werkhervatting. De uiteindelijke onderzoeksresultaten zullen vervolgens meer inzicht geven in de hybride markt.

    

Toekomstgericht onderzoek stelsel ziekte en arbeidsongeschiktheid

Overig onderzoek

2023-2024

3

In de aanpak hardheden in de WIA die is gepresenteerd (Kamerbrief d.d. 26 augustus 2022) wordt uitgegaan van aanpakken op de korte, middellange en lange termijn. Onderdeel van die langetermijnaanpak is de installatie van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) die integraal naar het stelsel kijkt en beziet of, en zo ja welke, hervormingen nodig zijn om het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid uitvoerbaar, uitlegbaar en betaalbaar te houden voor de toekomst. De commissie kijkt ook naar de huidige uitvoeringsproblematiek die door de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen is ontstaan. Een structurele oplossing is nodig om ruimte te creëren voor andere ambities voor het stelsel.

    

Onderzoek effectiviteit hybride markt Ziektewet

Ex-post evaluatie

2024

6

Voor werkgevers is er de mogelijkheid om het Ziektewet-risico voor eigen rekening te nemen van hun zieke ex-werknemers. Het doel hiervan was om het sociale zekerheidsstelsel meer activerend te maken. Door Eigenrisicodragen Ziektewet (ERD ZW) wordt het belang van werkgevers immers vergroot bij een goede preventie en verzuimbegeleiding en worden werkgevers gestimuleerd om een effectief en doelmatig re-integratiebeleid te voeren. Er is geen onderzoek meer gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ZW-eigenrisicodragerschap. In het kennisonderzoek willen wij daarom de werking van eigenrisicodragen (ERD) ZW gaan onderzoeken en – als daar aanleiding toe is – de mogelijke verbeteringen van de vormgeving van ERD ZW bezien.

    

Onderzoeksprogramma CPB Inkomensschokken

Overig onderzoek

2023-2024

meerdere

Meerjarig onderzoeksprogramma van het CPB naar hoe bepaalde life events (zoals ziekte, verlies van werk of het verlies van een partner door overlijden) gepaard gaan met inkomensschokken en hoe weerbaar (verschillende type) huishoudens zijn.

    

Effectiviteit werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-dienstverlening

Ex-durante en ex-post evaluatie

2025

3 en 11

Het Programma Doorontwikkeling WGA-dienstverlening bestaat uit diverse initiatieven met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan mensen met een WGA-uitkering teneinde de kans op werkhervatting te vergroten. De initiatieven moeten meer zicht bieden op de effectiviteit van WGA-dienstverlening (welke interventies hebben welk effect?). De effectevaluatie onderzoekt de effectiviteit van de initiatieven. Eind 2021 is een eerste tussenrapportage tot stand gekomen. In 2022 is daarnaast een midterm review effectiviteit WGA-dienstverlening tot stand gekomen. Deze midterm review bevat een overzicht van de inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in de WGA-populatie, de effectiviteit van de re-integratie WGA-ers en eerste resultaten van de effectevaluatie. Op basis van deze midterm review worden in het kader van het gezamenlijke kennisprogramma «onbeperkt aan het werk» vervolgonderzoeken geïnitieerd. De effectevaluatie loop door tot 2024 en resulteert in 2025 in een eindrapport.

    

Wat kopen we in voor wie?

Ex-durante monitoring

2025

3, 4, 6

UWV streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk. Dit doet UWV onder andere door het inkopen van dienstverlening bij re-integratiebedrijven. Dit onderzoek beschrijft de ontwikkeling sinds 2020 van het aantal ingekochte re-integratiediensten, de mate van succes, de verantwoording daarvan, hoeveel mensen werk hebben gevonden en de vervolgdienstverlening aan klanten die het werk (nog) niet hebben hervat. Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek uit 2020.

    

Evaluatie scholingsexperiment

Ex-ante evaluatie

2025

3

SZW en UWV willen de dienstverlening aan personen met een uitkering op basis van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), die publiek verzekerd zijn, intensiveren en verbeteren. Het WGA-scholingsexperiment beoogt de werkhervattingskansen van WGA-gerechtigden waarvoor scholing medisch gezien haalbaar is te vergroten. Er is ruimte voor honderd functiegerichte taaltrainingen en vijftig leerwerkcobminaties per jaar. Er wordt onderzocht of en in hoeverre de inzet van de leerwerkcombinaties en op functiegerichte taaltrainingen WGA-gerechtigden dichter bij de arbeidsmarkt brengt en of het hun werkhervattingskansen vergroot. In het voorjaar van 2022 zijn er in vier regio’s pilots gestart.

    

Evaluatie pilot generieke werkgeversvoorzieningen

Ex-ante evaluatie

2026

3

De evaluatie van het experiment generieke werkgeversvoorziening is door SZW en UWV bij een extern onderzoeksbureau belegd. Het is de bedoeling om de resultaten in termen van inclusieve participatie en innovatie op de werkvloer, samen met de ervaringen van werkgevers en werknemers, zo goed mogelijk in kaart te brengen. Gelet op de looptijd van het experiment (drie jaar) worden de resultaten van de eindevaluatie uiterlijk op 1 juli 2026 aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2022 is op basis van een kritische uitvoeringstoets besloten instroom in het experiment stop te zetten. Lopende projecten worden ten behoeve van de eindevaluatie drie jaar gevolgd.

    

Evaluatie van de pilot brede inzet van re-integratieinstrumenten voor IVA/DGA

Ex-post evaluatie

2023-2029

3 en 4

De pilot maakt re-integratiedienstverlening aan mensen met een WIA-IVA-uitkering of een Wajong-DGA-uitkering mogelijk. Het doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen in welke mate deelnemers met behulp van ondersteuning werk kunnen vinden, verrichten en behouden, of de dienstverlening aansluit bij hun behoeften, en om inzicht te krijgen in overige (indirecte) maatschappelijke en individuele baten. Deelnemers worden gedurende de pilot gemonitord. In oktober 2025 levert UWV in samenwerking met een extern onderzoeksbureau een tussenevaluatie op. De eindevaluatie van de pilot wordt uiterlijk 1 april 2029 richting de Staten-Generaal gestuurd.

Thema 11: Inkomensondersteuning nabestaanden en wezen

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage nabestaanden en wezen

Ex-post evaluatie

2026-2028

9

De periodieke rapportage over nabestaanden en wezen is een synthese-onderzoek waarmee de werking van het beleid op dit thema wordt geëvalueerd. In aanloop naar de periodieke rapportage zal worden nagegaan welke evaluaties ter voorbereiding uitgevoerd dienen te worden, ook op basis van de inzichtbehoeften. Op basis van de inzichtbehoeften wordt bepaald wanneer deze periodieke rapportage plaatsvindt.

    

Onderzoek van de kostenbehoefte van wezen

Overig onderzoek

2022-2023

9

Uit onderzoek uit 2021 lijkt dat de hoogte van het bedrag van de wezenuitkering niet voldoende samenhangt met de kostenbehoefte van de wezen naar leeftijd. Wanneer deze kosten in kaart zijn gebracht, kan de hoogte van de wezenuitkering worden heroverwogen. Als de wezenuitkering goed past bij de dagelijkse kosten van een wees, wordt bestaanszekerheid in ieder geval gerealiseerd en is de doelmatigheid van de wezenuitkering optimaal.

Thema 12: Integratie en maatschappelijke samenhang

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage integratie

Ex-post evaluatie

2023

13

Via deze studie wordt op basis van reeds beschikbare inzichten een beeld geschetst van het gevoerde integratiebeleid en de mate van doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, of van delen daarvan.

    

Ontwikkelingen in evenredigheid

Ex-durante monitoring

2022-2023

13

Met het evenredigheidsonderzoek wordt op basis van CBS-registerdata en het «Survey Integratie Migranten» gekeken naar de stand en ontwikkeling van de integratie van migranten en hun kinderen en hoe de ontwikkeling in evenredigheid er uitziet wat betreft de structurele integratie.

    

Evaluatie vervolgtraject preventieve aanpak anti-zwart racisme

Ex-post evaluatie

2023

13

Evaluatie van de werkzame elementen in de aanpak die (anti-zwart) racisme binnen de eigen bubbel bespreekbaar moet maken.

    

Evaluatie Pilot intersectionele blik in de discriminatie aanpak

Ex-durante evaluatie

2023

13

Evaluatie van de effectiviteit, reikwijdte en impact van een pilot in samenwerking met OCW die beleidsambtenaren leert om intersectioneel te denken en te werken.

    

Evaluatie United Nations (UN) decade for people of African descent

Overig onderzoek

2023-2024

13

Verdiepende studie naar de maatschappelijke positie van de bevolking met een Sub-Saharische achtergrond in Nederland in het kader van de UN decade (het door de VN uitgeroepen VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst).

    

Evaluatie Meerjarenplan Zelfbeschikking

Ex-post evaluatie

2024-2026

13

Het Meerjarenplan Zelfbeschikking bestaat uit verschillende projecten die elk worden geëvalueerd. Aansluitend wordt na afloop een overkoepelende evaluatie uitgevoerd, bestaande uit een meta-review van alle eindrapportages.

    

Onderzoek naar effectieve interventies gericht op de preventie van radicalisering

Ex-ante pilots

2023-2024

13

In samenwerking met gemeenten wordt een aantal pilots uitgevoerd over het maken van preventief radicaliseringsbeleid. De effectiviteit van die pilots wordt geëvalueerd.

    

Derde evaluatie Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)

Ex-post evaluatie

2025

13

In deze evaluatie zal onderzocht worden in hoeverre en op welke wijze het kennisplatform inclusief samenleven (KIS) aan de doelstellingen heeft voldaan. Daarnaast wordt er om advies gevraagd over mogelijke doorontwikkeling van KIS.

    

Synthese monitoringsrapporten en evaluatie VIA

Ex-post evaluatie

2026

13

Op basis van verschillende rapporten van de monitoring wordt getracht een overkoepelend beeld te krijgen van de ontwikkeling van arbeidsmarktkansen en posities van mensen met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor de statushouders. Dit wordt gecombineerd met een ex-post evaluatie van het uitgevoerde beleid.

    

Monitoring VIA

Ex-durante monitoring

2022-2026

13

Doorontwikkeling en update van het in 2021 ontwikkelde monitorinstrument. Er wordt gekeken naar zowel outcomevariabelen op de arbeidsmarkt als activiteiten van de relevante stakeholders (inclusief de Werkagenda). Daarbij wordt ook specifiek ingezoomd op de groep statushouders. In 2026: een synthese van de uitkomsten van de verschillende onderdelen van de monitoring.

    

Monitor integratie en samenleven

Ex-durante monitoring

2022-2026

13

De jaarrapporten bevatten een beschrijving van de positie en ontwikkelingen van bevolkingsgroepen met verschillende achtergronden alsook een aantal verdiepende en verklarende hoofdstukken die per jaar kunnen verschillen.

    

Longitudinaal Onderzoek Cohort Statushouders (LOCS)

Ex -durante monitoring en ex-post evaluatie

2021-2026

13

Brede beschrijvende en verklarende studie naar de maatschappelijke positie en ontwikkeling van statushouders die in Nederland sinds 1-1-2014 een verblijfstitel asiel hebben gekregen op basis van survey en (gekoppelde) registerdata.

    

Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen (LOCOV)

Ex-durante monitoring en ex-post evaluatie

2023-2026

13

Er worden vragen beantwoord van een beleidsevaluatieve aard zoals welke factoren en interventies de (verschillen in) ontwikkeling verklaren, ook ten opzichte van de reguliere aanpak bij andere vluchtelingengroepen.

    

Evaluatie intensivering plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’

n.n.b.

2024-2026

13

Aanvullende maatregelen van het intensiveringspakket van het plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’ worden geëvalueerd in een gedeeltelijke procesevaluatie in 2024, en een eindevaluatie in 2026. De wijze waarop de instrumenten geëvalueerd zullen worden zal in de komende periode uitgewerkt worden.

    

Monitor marktwerking Wet inburgering 2021

Ex-durante monitoring

2022-2027

13

Onderzoek naar ontwikkelingen en werking van de markt van inburgeringsaanbod, met vijf rapportages, waarvan de eerste twee in 2023 en de derde in 2025.

    

Onderzoek perspectief inburgeraar

Ex-durante monitoring

2023-2027

13

Onderzoek naar de ervaringen van inburgeraars met de Wet inburgering 2021. Er worden vier metingen voorzien waarvan de eerste in 2023 en de tweede in 2024.

    

Jaarlijkse monitor Wet inburgering 2021

Ex-durante monitoring

2023-2027

13

Kwantitatief onderzoek op basis van de Statistiek Wet inburgering. Het CBS levert jaarlijks een jaarrapport op, waarvan de eerste in de zomer van 2023 en de tweede in de zomer van 2024.

    

Monitoring en evaluatie Wet inburgering 2021

Ex-durante monitoring

2024-2028

13

Diverse deelonderzoeken naar de werking van onderdelen en aspecten van de Wet inburgering 2021 uitmondend in een tussenevaluatie in 2025 en een wetsevaluatie in 2027 gericht op het vaststellen van doeltreffendheid en doelmatigheid van het stelsel. Het eerste deelonderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de eerste fase van de inburgering waarvoor het rapport eind 2023 of begin 2024 wordt gepubliceerd. In de tweede helft van 2024 zal ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden naar de dan actuele onderdelen van de Wi2021.

    

Actualisatie verkenning bevolking 2025

Ex-durante monitoring en ex-post evaluatie

2023-2033

13

De beleidsinformatiestructuur brengt de ontwikkeling van de maatschappelijke problematiek in de tijd in kaart en levert aanknopingspunten voor het beleid op. Dat gebeurt enerzijds aan de hand van een periodieke beschrijvende analyse van de demografische ontwikkeling. Anderzijds gebeurt dat door het uitvoeren van verdiepende analyses van de maatschappelijke gevolgen van die demografische ontwikkeling op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, die aanknopingspunten opleveren voor beleidsinstrumentering.

Thema 13: Uitvoering SUWI-stelsel

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage uitvoering SUWI-stelsel

Ex-post evaluatie

2025-2026

11

De periodieke rapportage over de uitvoering van het SUWI-stelsel is een synthese-onderzoek dat wordt gecombineerd met de evaluatie van de Wet SUWI en de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ZBO's UWV en SVB conform artikel 39 van de Kaderwet zbo’s.

    

Effectevaluatie Wajong-dienstverlening

Ex-post evaluatie

2020-2023

4 en 11

In het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening zijn als onderdeel van het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma ‘Onbeperkt aan het werk’ diverse onderzoeken uitgevoerd. Eind 2023 verschijnt de eindrapportage waarin alle resultaten, waaronder de resultaten van de bruto-effectmeting en diverse kwalitatieve evaluaties, worden samengebracht.

 

Evaluatie regionale mobiliteitsteams

Ex-durante monitoring en evaluatie

2021-2023

5 en 11

Met een lerende evaluatie wordt gekeken naar wat werkt bij de tijdelijke crisisdienstverlening via regionale mobiliteitsteams, waarom dit werkt en wat beter zou kunnen. De essentie van een lerende evaluatie is dat gedurende de looptijd van de evaluatie de aanpak bijgestuurd kan worden als bevindingen daartoe aanleiding geven, in plaats van dat dat achteraf gebeurt. Aanvullend is er ook sprake van periodieke monitoring van het gebruik van de crisisdienstverlening. Na afloop van dit onderzoek komt er een vervolgonderzoek dat in 2025 opgeleverd zal worden.

    

Cliëntenparticipatie domein SZI

Overig onderzoek

2022-2023

11

Doel van deze verkenning is inzicht krijgen in de beelden en verwachtingen van verscheidene belanghebbenden ten aanzien van (1) de functie en het doel van cliëntenparticipatie binnen het SZI-domein, en (2) de wijze waarop SZW en overige stakeholders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de aanbeveling uit de beleidsdoorlichting afgerond in 2021 om onderzoek te doen naar het doel van cliëntenparticipatie binnen het SUWI-stelsel.

    

Toegevoegde waarde van preventie

Overig onderzoek

2023-2024

11

Dit onderzoek maakt de toegevoegde waarde van preventie inzichtelijk door de kosten en baten daarvan te bestuderen. Er wordt gekeken naar de kosten en baten voor de overheid, de uitkeringsontvanger en de maatschappij als geheel. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële kosten en baten.

    

Effectiviteit werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-dienstverlening

Ex-durante en ex-post evaluatie

2025

3 en 11

Het Programma Doorontwikkeling WGA-dienstverlening bestaat uit diverse initiatieven met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan mensen met een WGA-uitkering teneinde de kans op werkhervatting te vergroten. De initiatieven moeten meer zicht bieden op de effectiviteit van WGA-dienstverlening (welke interventies hebben welk effect?). De effectevaluatie onderzoekt de effectiviteit van de initiatieven. Eind 2021 is een eerste tussenrapportage tot stand gekomen. In 2022 is daarnaast een midterm review effectiviteit WGA-dienstverlening tot stand gekomen. Deze midterm review bevat een overzicht van de inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in de WGA-populatie, de effectiviteit van de re-integratie WGA-ers en eerste resultaten van de effectevaluatie. Op basis van deze midterm review worden in het kader van het gezamenlijke kennisprogramma «onbeperkt aan het werk» vervolgonderzoeken geïnitieerd. De effectevaluatie loop door tot 2024 en resulteert in 2025 in een eindrapport.

    

Doelmatigheid uitvoering SUWI-stelsel

Ex-post evaluatie

2024-2026

11

In dit onderzoek wordt gekeken naar de productiviteitsontwikkeling bij de ZBO's UWV en SVB in de periode tot 2024.

    

Evaluatie doeltreffendheid IB en BKWI

Ex-post evaluatie

2024-2026

11

Het Inlichtingenbureau (IB) en Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) zijn uitvoeringsorganisaties binnen het SUWI-stelsel. Zij spelen een belangrijke rol bij de gegevensuitwisseling in het sociale zekerheidsstelsel. Deze evaluatie kijkt naar de doeltreffendheid van deze organisaties.

    

Sturing en toezicht binnen het SUWI-stelsel

Ex-post evaluatie

2024-2026

11

Sinds de vorige SUWI-evaluatie in 2020 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de sturings- en toezichtsrelatie tussen SZW en de uitvoeringsorganisaties. Als input voor de periodieke rapportage uitvoering SUWI-stelsel wordt geevalueerd wat de stand van zaken is en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.

    

Evaluatie WEU

Ex-post evaluatie

2025-2026

11

Op 1 januari 2008 is de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) in werking getreden. Deze wet moet op basis van artikel 86.2 Wet SUWI periodiek geëvalueerd worden. Met deze evaluatie wordt voldaan aan deze verplichting.

    

Effectiviteitsonderzoek sollicitatieplicht

Ex-post evaluatie

2024-2028

5

We voeren een omvangrijk, meerjarig effectiviteitsonderzoek uit naar de sollicitatieverplichting van de WW. Middels een experimentele onderzoeksopzet onderzoeken we de effectiviteit van de huidige invulling van de inspanningsplicht in de vorm van de sollicitatieplicht en de effectiviteit van een andere invulling van de plicht. Daarbij is meer aandacht voor maatwerk en sturing op de kwaliteit van het werkzoekgedrag.

Thema 14: Corona

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

Ex-post evaluatie

2023

7

De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang en de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding zorgden voor een tegemoetkoming aan ouders in de eigen bijdrage die ouders hebben doorbetaald gedurende de sluiting van de kinderopvang vanwege covid. De tweede genoemde regeling is bedoeld voor ouders die de kinderopvang zelf betalen en geen overheidsvergoeding ontvangen. De regelingen hadden tot doel dat kinderopvangorganisaties financiering zouden blijven ontvangen en dat ouders hun plek behielden op het moment dat de kinderopvang weer regulier open kon gaan.

    

Evaluatie steunmaatregelen Caribisch Nederland

Ex-post evaluatie

2023

2

Het steunpakket voor Caribisch Nederland zal integraal geëvalueerd worden. De tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies maakt onderdeel uit van de evaluatie. Het doel van de evaluatie is om zicht te krijgen op het functioneren van het steunpakket voor Caribisch Nederland en om daarvan te leren.

    

Evaluatie regionale mobiliteitsteams

Ex-durante monitoring en evaluatie

2021-2023

5 en 11

Met een lerende evaluatie wordt gekeken naar wat werkt bij de tijdelijke crisisdienstverlening via regionale mobiliteitsteams, waarom dit werkt en wat beter zou kunnen. De essentie van een lerende evaluatie is dat gedurende de looptijd van de evaluatie de aanpak bijgestuurd kan worden als bevindingen daartoe aanleiding geven, in plaats van dat dat achteraf gebeurt. Aanvullend is er ook sprake van periodieke monitoring van het gebruik van de crisisdienstverlening. Na afloop van dit onderzoek komt er een vervolgonderzoek dat in 2025 opgeleverd zal worden.

    

Evaluatie NOW/TVL (kwantitatief)

Ex-post evaluatie

2023

2

Betreft een kwantitatief onderzoek naar de doeltreffendheid van de NOW-regeling en TVL/TOGS-regeling. Vanwege de grote overlap in gebruik van de regelingen, de doelstellingen en de doelgroep, worden de regelingen in samenhang bekeken. Naast deze kwantitatieve evaluatie van de doeltreffendheid, worden de doelmatigheid van de NOW-regeling en TVL-regeling in afzonderlijke evaluaties onderzocht.

    

Evaluatie NOW (kwalitatief)

Ex-post evaluatie

2024

1

Deze evaluatie vult de NOW/TVL-evaluatie aan. Hoofdvragen zijn of de NOW doeltreffend en doelmatig was in het zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid tijdens de coronacrisis, welk effect specifieke overwegingen en kenmerken van de NOW heeft gehad op doelmatigheid, en welke lessen er getrokken kunnen worden.

    

Evaluatie Tozo

Ex-post evaluatie

2023

2

Een samenhangend geheel van deelevaluaties is gericht op de werking, het doelbereik, de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en, waar mogelijk, de Tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK). Belangrijke onderdelen zijn een procesevaluatie van de Tozo (2021), een effectmeting van het CPB naar de Tozo (2023), onderzoeken van de Arbeidsinspectie en TNO naar de ervaringen van Tozo-gerechtigden (2023) en een onderzoek in gemeenten naar ervaringen met de Tozo en TONK (2023). De eindconclusie is voorzien voor eind 2023.

    

Evaluatie NL leert door

Ex-durante en ex-post evaluatie

2022-2024

1

Met de evaluatie worden de doeltreffendheid en effecten van de drie subsidieregelingen die onder NL Leert Door vallen onderzocht (ontwikkeladvies, scholing en QuickScan Sectoraal Maatwerk). Op deze manier wordt duidelijk of de regelingen bijgedragen hebben aan het doel van NL Leert Door: het behoud van werk en expertise. In 2022 is de eerste tussenrapportage naar de Kamer verstuurd en in de tweede helft van 2023 volgt de tweede tussenrapportage. Het eindrapport is in 2024 gereed. De inzichten die de evaluatie oplevert, kunnen daarnaast benut worden voor toekomstig beleid en nieuwe subsidieregelingen op het terrein van scholing en leven lang ontwikkelen.

    

Schuldenproblematiek in beeld

Ex-durante monitoring

2024

2

Dit onderzoek betreft een vervolgonderzoek naar geregistreerde problematische schulden van huishoudens en is een vervolg op het in de zomer van 2020 gepubliceerde onderzoek naar de geregistreerde problematische schulden van huishoudens in de jaren 2015-2018. In het bijzonder geeft het onderzoek inzicht in de ontwikkeling van probleemschulden sinds corona.

    

Internationale vergelijking steunpakketten

Ex-post evaluatie

2024

meerdere

Betreft een internationale vergelijking van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de steunpakketten in 2020 tot en met 2022 (in opdracht van FIN, SZW en EZK).

    

Synthesestudie interdepartementaal

Ex-post evaluatie

2024/2025

meerdere

De synthesestudie zal zich richten op de grootste steunmaatregelen (TVL/TOGS, NOW, TOZO en belastinguitstel) en zal afhankelijk van de tijdige totstandkoming van de onderliggende evaluaties uiterlijk eind 2025 naar de Kamer worden gestuurd. Centraal bij deze synthese staat de vraag hoe doeltreffend en doelmatig de opeenvolgende steunpakketten als geheel zijn geweest. Tevens gaan we na wat de belangrijkste lessen en eventueel onbedoelde neveneffecten zijn op basis van de individuele evaluaties.

    

Dashboard maatschappelijke en economische veerkracht

Ex-durante evaluatie

2021-n.t.b.

2 en 13

Als reactie op het rapport van de commissie Halsema zijn de VNG en de ministeries SZW, VWS, OCW, BZK en JenV, samen met partners, zoals ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut, een kennistraject gestart om de sociaaleconomische en maatschappelijke impact van corona te volgen en duiden. Op dit moment is het plan om gezamenlijk het traject voort te zetten door de verschillende monitors te blijven actualiseren en verdiepend onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld door de kwetsbare groepen die zijn geïdentificeerd beter in beeld te brengen en intensiteit van problemen te achterhalen. Dat gebeurt nu via het 'dashboard maatschappelijke en economische veerkracht'.

Licence