Base description which applies to whole site

5.1 Sociale fondsen SZW

Deze paragraaf beschrijft de financiering van de premie-uitgaven onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Onderdeel daarvan zijn de door de Minister van SZW vast te stellen premiepercentages voor de volks- en werknemersverzekeringen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de exploitatiesaldi en vermogensposities van de sociale fondsen van UWV en SVB.

5.1.1 Premiepercentages 2024

Premievaststelling

De voorgenomen premiepercentages voor 2024 zijn opgenomen in tabel 125. Deze premiestelling heeft het kabinet beoordeeld binnen het lastenkader voor huishoudens en bedrijven en de koopkrachtontwikkeling. Het saldo van de premie-inkomsten en de premiegefinancierde uitgaven (het exploitatiesaldo van de fondsen) is onderdeel van het EMU-saldo van de overheid als geheel.

AOW

Het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) wordt net als dit jaar vastgesteld op 17,9 procent. Bij het Ouderdomsfonds zijn de premieopbrengsten niet voldoende om de uitgaven te dekken. De inkomsten van het Ouderdomsfonds worden daarom aangevuld door middel van rijksbijdragen (zie ook artikel 12). De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting. Uit het Ouderdomsfonds worden de uitgaven op grond van de AOW betaald. Die uitgaven bestaan zowel uit het ouderdomspensioen (de AOW-uitkering) als de inkomensondersteuning in aanvulling op het ouderdomspensioen (de IOAOW).

Anw

Het premiepercentage voor de Algemene Nabestaandenwet (Anw) wordt net als dit jaar vastgesteld op 0,1 procent.

AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van marktwerkgevers. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er sinds 2020 twee premietarieven binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief wordt voor 2024 vastgesteld op 2,64 procent en het hoge tarief op 7,64 procent. Gemiddeld betalen werkgevers daarme een Awf-premie van 3,89 procent.

Ufo

Uit het uitvoeringsfonds voor de overheid worden de uitvoeringskosten van de WW voor overheidswerkgevers betaald (de uitkeringen zelf worden bij de werkgever in rekening gebracht). De Ufo-premie wordt voor 2024 gelijk gehouden op 0,68 procent.

Uniforme opslag kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2024 blijft met 0,5 procent ongewijzigd. De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Vanaf 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers. In 2024 betalen kleine werkgevers een premie van 6,18 procent en grote werkgevers een premie van 7,49 procent.

Whk

De gemiddelde premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door UWV voor 2024 vastgesteld op 1,22 procent.

Tabel 125 Premiepercentages sociale verzekeringen (%)

Premie

Fonds

Uitgaven

Betaald door

2023

2024

AOW

Ouderdomsfonds

AOW

Werknemer

17,90

17,90

Anw

Nabestaandenfonds

Anw

Werknemer

0,10

0,10

      

Awf-laag

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW

Werkgever

2,64

2,64

Awf-hoog

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW

Werkgever

7,64

7,64

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

WW, ZW, WGA overheid

Werkgever

0,68

0,68

      

Aof-laag

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WGA, IVA, WAO, WAZ, WAZO, ZW

Werkgever

5,82

6,18

Aof-hoog

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WGA, IVA, WAO, WAZ, WAZO, ZW

Werkgever

7,11

7,49

Aof

Uniforme opslag kinderopvang

Kinderopvang

Werkgever

0,50

0,50

Whk

Werkhervattingskas (rekenpremie)

WGA, ZW

Werkgever

1,53

1,22

5.1.2 Sociale fondsen

Exploitatiesaldi

De premiegefinancierde uitgaven worden uit de sociale fondsen betaald. Op basis van de eerdergenoemde premiepercentages voor 2023 en 2024, de verwachte ontwikkeling van de premiegrondslagen en de uitkeringslasten zijn de uitgaven en ontvangsten van de sociale fondsen geraamd in tabel 126 en 127. Hierbij is rekening gehouden met de bijdragen aan de fondsen vanuit het Rijk en de onderlinge betalingen tussen de sociale fondsen onderling. Het saldo tussen betaalde en ontvangen onderlinge betalingen is voor sociale fondsen van SZW negatief, omdat uit enkele van deze fondsen ook premies voor de zorgverzekering worden betaald. Tegenover deze negatieve saldi staan dus positieve saldi bij de zorgfondsen.

In de onderstaande tabellen worden de arbeidsongeschiktheidsfondsen (het Aof en de Whk) en de werkloosheidsfondsen (AWf en Ufo) samen weergegeven.

Het exploitatiesaldo van de fondsen is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Dit saldo is zowel in 2023 als in 2024 positief, er zijn dus meer inkomsten dan uitgaven. In 2023 is het saldo voor alle fondsen samen naar verwachting € 5,6 miljard positief en in 2024 bijna € 10 miljard. Dit positieve saldo wordt met name veroorzaakt door de WW fondsen en de arbeidsongeschiktheidsfondsen. Het exploitatiesaldo van de fondsen maakt onderdeel uit van het totale EMU-saldo van de overheid.

Het exploitatiesaldo van het Anw-fonds is negatief doordat de rijksbijdrage op nul is vastgesteld. Hierdoor wordt het vermogensoverschot in het Anw-fonds langzaam teruggebracht (zie ook tabel 128).

Tabel 126 Overzicht sociale verzekeringen 2023 (bedragen x € 1 mln)
 

AOW

Anw

AO

WW

Totaal

Premies

25.051

170

22.907

9.487

57.615

Bijdragen van het Rijk

20.346

0

90

100

20.536

Ontvangen onderlinge betalingen

0

0

1.568

479

2.047

Saldo Interest

‒ 6

8

122

59

183

Totaal Ontvangsten

45.390

178

24.687

10.125

80.381

      

Uitkeringen/ Verstrekkingen

48.000

332

16.848

3.523

68.703

Uitvoeringskosten

152

12

1.168

608

1.940

Betaalde onderlinge betalingen

601

21

2.652

860

4.133

Totaal Uitgaven

48.753

365

20.668

4.991

74.776

      

Exploitatiesaldo

‒ 3.363

‒ 186

4.019

5.135

5.605

Bron: SZW, CPB (MEV 2024) en UWV (Juninota 2023).

Tabel 127 Overzicht sociale verzekeringen 2024 (bedragen x € 1 mln)
 

AOW

Anw

AO

WW

Totaal

Premies

25.210

173

25.120

10.096

60.599

Bijdragen van het Rijk

27.802

0

90

95

27.988

Ontvangen onderlinge betalingen

0

0

1.786

542

2.327

Saldo Interest

‒ 24

6

173

107

262

Totaal Ontvangsten

52.989

180

27.169

10.839

91.177

      

Uitkeringen/ Verstrekkingen

52.172

346

18.222

4.222

74.961

Uitvoeringskosten

163

12

1.125

760

2.060

Betaalde onderlinge betalingen

654

21

2.910

863

4.448

Totaal Uitgaven

52.989

379

22.257

5.844

81.469

      

Exploitatiesaldo

0

‒ 199

4.912

4.995

9.707

Bron: SZW, CPB (MEV 2024) en UWV (Juninota 2023).

In tabel 128 wordt voor de jaren 2023 en 2024 de verwachte vermogenspositie van de verschillende fondsen weergegeven. De vermogens van de fondsen worden vergeleken met het normvermogen (het bedrag dat een fonds nodig heeft om alle openstaande verplichtingen af te kunnen wikkelen). De middelen van de fondsen worden aangehouden op een rekening-courant bij het Rijk, en daarover ontvangen de fondsen ook rente. Als het vermogen van een fonds negatief is, dan leent het fonds feitelijk bij het Rijk en wordt er door het fonds rente betaald.

Het vermogensoverschot van de fondsen stijgt naar verwachting in 2024 naar iets meer dan € 42 miljard. Dat opgebouwde vermogen komt vooral doordat de arbeidsongeschiktheidsfondsen al jaren een positief exploitatiesaldo hebben. Bij de werkloosheidsfonds is het exploitatiesaldo ook al jaren positief, maar daar was tot 2023 nog sprake van een vermogenstekort. Zoals hierboven beschreven daalt het vermogen in het Anw-fonds doordat de rijksbijdrage op nul is gesteld. Dankzij de jaarlijkse rijksbijdragen aan het tekort van het Ouderdomsfonds blijft de vermogenspositie van het Ouderdomsfonds door de jaren heen neutraal, al kunnen er in individuele jaren beperkte tekorten of overschotten zijn.

Tabel 128 Vermogenspositie sociale fondsen (bedragen x € 1 mln)
 

ultimo 2023

ultimo 2024

 

Feitelijk vermogen

Normvermogen

Vermogens-overschot

Feitelijk vermogen

Normvermogen

Vermogens-overschot

Ouderdomsfonds

2.767

1.272

1.495

1.382

1.382

0

Anw-fonds

2.625

46

2.579

2.424

48

2.376

Arbeidsongeschiktheidsfondsen

29.472

826

28.646

34.511

895

33.617

WW-fondsen

3.730

1.879

1.851

8.361

1.880

6.482

Totaal sociale fondsen

38.595

4.023

34.571

46.679

4.205

42.474

Bron: CPB (MEV 2024).

Licence