Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Lijst van afkortingen

  

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

aCBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ADR

Auditdienst Rijk

AFBZ

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektenkosten

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOR

Algemene Oorlogsongevallenregeling

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AR

Algemene Rekenkamer

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Academisch Ziekenhuis

BAZ-opleiding

Basis Acute Zorg opleiding

BBP

Bruto binnenlands product

BCG

Bacillus Calmette-Guérin

BGZJ

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd

BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BOSA

Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

Boz

Brancheorganisaties Zorg

BRV

Bovenregionale gehandicaptenvervoer

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUK

Besluit uitvoering kinderbijslag

BuZa

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van -

C2000

Communicatie 2000

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCE

Centra voor Consultatie en Expertise

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEP

Centraal Economisch Plan

CEPI

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CIO

Chief Information Officer

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

CMA's

Conditional Marketing Authorisations

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CO2

koolstofdioxide

c.s.

cum suis

CSG's

Centra Seksueel Geweld

CSZ

College Sanering Zorginstellingen

CW

Comptabiliteitswet

CZ

Curatieve Zorg

dbc

diagnose- behandelcombinatie

DCC

Digitaal Coronacertificaat

DCP

Decentrale Procedure

DEF

Defensie

DJ

Directie Jeugd

DMO

Directie Maatschappelijke Ondersteuning

DOS

Domein overstijgende samenwerking

DUTO

Duurzame toegangkelijke overheidsinformatie

EMA

European Medicines Agency

ESTT

Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges

ESI

Emergency Support Instrument

EZK

Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van -

FBZ

Financieel Beeld Zorg

FFB

Federashon di Futbol Boneriano

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FLZ

Fonds Langdurige Zorg

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FTE

fulltime equivalent

fvp

familievertrouwenspersoon

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord

GCO

gespecialiseerdecliëntondersteuning

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GLI

Gecombineerde Leefstijl Interventie

GMT

Geneesmiddelen en Medische Technologie

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

GO Cure

Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg

GR

Gezondheidsraad

HIV

Human Immunodeficiency Virus

HLA

Hoofdlijnenakkoord

IC

Intensive Care

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ICTU

ICT-Uitvoeringsorganisatie

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

IHSI

International Horizon Scanning Initiative

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland

IT

Informatietechnologie

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

IPCEI

Important Projects of Common European Interest

IZA

Integraal Zorgakkoord

IZB-artsen

Infectieziektebestrijdingsartsen

JenV

Justitie en Veiligheid, Ministerie van -

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht aanpak

JZOJP

Juiste Zorg op de Juiste Plek

KAT

Kwetsbaarheden analysetool

KID

kunstmatige inseminatie met donorzaad

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

LCCB

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

LCH

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LCPS

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

LFI

Landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding

LNAZ

Landelijk Netwerk Acute Zorg

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van -

LP

Loon- en prijs

LST

Landelijk Serviceloket Teststraten

LVB

Licht verstandelijke beperking

LZ

Langdurige Zorg

MC

Medisch Centrum

MDA++

Multidisciplinaire Aanpak

MDT

Maatschappelijke Diensttijd

MDZ

multidisciplinaire zorg

METC

Medisch Ethische Commissie

MEVA

Macro-Economische Vraagstukken en arbeidsmarkt

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MRP

Mutual Recognition Procedure

MSC

Medisch Specialistische Zorg

NC

Nationaal Comité 4 en 5 mei

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NCPeH

National Contact Point E-Health

NNZ

Nu Niet Zwanger

NIPT

Niet Invasieve Prenatale Test

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NJI

Nederlandse Jeugdinstituut

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NP

advanced nurse practioner

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NU'91

Nieuwe Unie '91

NvW

Nota van Wijziging

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

NVZA

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NVZA

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van -

OK

Operatiekamer

OM

Openbaar Ministerie

OVIVI

Ons voetbal is van iedereen

OvV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

OZJ

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

PCR

polymerase chain reaction-tests

p*q

price*quantity

PA

physician assistant

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PG

Publieke Gezondheid

pgb

Persoonsgebonden budget

PGO

Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties

PGO

Personnlijke gezondheidsomgeving

PrEP

Pre Expositie Profylaxe

PS

professionele samenvatting

PSIE

Prenatale screening van infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

PUR

Pensioen- en Uitkeringsraad

pvp

patiëntvertrouwenspersoon

Pzo

Patiënt en Zorgordening

RAATs

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RVB

Rijksvastgoed bedrijf

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SET

Stimuleringsregeling E-Health Thuis

SKGZ

Stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen

SLA

Service Level Agreement

SOW

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging

SPR

Strategisch Programma RIVM

SPUK

Specifieke Uitkering

SSO

Shared Service Organisatie

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SWS

Stichting Waarborgfonds Sport

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van -

TAJ

Transitieautoriteit Jeugd

TASO

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

TAZ

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

TK

Tweede Kamer

TSZ

Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

TVS

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

UMC

Universitair Medisch Centrum

UPZ

Uitgavenplafond Zorg

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

V&O

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

VenZ

Volksgezondheid en Zorg

VGP

Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie

VGV

Vrouwlijke Genitale Verminking

VGVZ

Vereniging van Geestelijke Verzorgers

VIPP

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

VLOT

Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

vpb

vennootschapsbelasting

VT

Voorwaardelijke Toelating

VUT

Vervroegde Uittreding

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VVT

Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van -

VZVZ

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Wbp

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

Wgp

Wet geneesmiddelenprijzen

WHO

World Health Organization – Wereldgezondheidsorganisatie

Wiv

Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmg

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering topinkomens

WO II

Tweede wereldoorlog

Woo

Wet open overheid

WOR

Werkgroep Ontwikkeling Risicoverevening

WOZO

Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Wpg

Wet publieke gezondheid

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZi

Wet toelating zorginstellingen

Wubo

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

Wuv

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd

Wet zorg en dwang

XL

Extra Large

ZAS

zelfafnameset

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZiNL

Zorginstituut Nederland

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZWIC

Zorg na Werken in Coronazorg

Licence