Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Tabel 105 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie van de leden Van den Berg en Krul over de bereikbaarheid van acute zorg bij wegwerkzaamheden

29247, nr. 382

 

Motie van de leden Ellemeet en Bevers over structurele financiering bieden voor innovatieve initiatieven die de zorg aantoonbaar beter en goedkoper maken

31765, nr. 739

 

Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Woude over onderzoeken welke onderdelen van de Amerikaanse Title IX over seksueel overschrijdend gedrag toepasbaar kunnen zijn in de Nederlandse situatie

36234, nr. 5

[24-04-2023] Deze motie overdragen naar Min OCW, directie HO&S.

Motie van het lid Mutluer c.s. over bewerkstelligen dat de optie van mediation in strafzaken en herstelbemiddeling breder bekend wordt onder slachtoffers van seksueel geweld

36234, nr. 6

[24-04-2023] Deze motie is voor Min J&V, svp overdragen.

Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf over uitwerken hoe effectieve lesmethoden laagdrempelig toegankelijk en bekend worden gemaakt

36234, nr. 8

 

Motie van het lid Van Ginneken c.s. over de beschikbaarheid en aanvraagbaarheid van een aangepaste fiets evalueren

31305, nr. 390

Brief [05-07-2023] De TK is op 30 juni 2023 geïnformeerd met de Stvz-brief moties en toezeggingen zomer 2023 over deze motie.

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de vraag naar arbeid en mantelzorg voortaan in samenhang bezien

31765, nr. 747

Brief [07-07-2023] De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd met de brief inzake Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026.

Motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoeken hoe mantelzorgers zowel financieel als organisatorisch beter ondersteund kunnen worden

31765, nr. 749

Brief [07-07-2023] De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd met de brief inzake Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026.

Motie van de leden Van Esch en Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

36200XVI, nr. 206

 

Motie van het lid Van Haga over alle niet strikt noodzakelijke administratieve regels en werkzaamheden voor jeugdbeschermers schrappen

31839, nr. 928

[28-03-2023] De stand van zaken m.b.t. deze motie zal voor het WGO, Jeugd, november 2023 via de Jeugdbrief aan de kamer worden toegezonden

Motie van het lid Maeijer over een plan van aanpak om de regeldruk voor jeugdbeschermers terug te dringen

31839, nr. 939

[28-03-2023] De stand van zaken m.b.t. deze motie zal voor het WGO, Jeugd, november 2023 via de Jeugdbrief aan de kamer worden toegezonden

Motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen

36200A, nr. 95

 

Motie van het lid Peters over lessen uit het verleden gebruiken bij toekomstige maatregelen ter verbetering van de jeugdzorg en jeugdbescherming

31839, nr. 940

[28-03-2023] Voor het WGO, november 2024, zal de TK dmv de stand van zaken brief Jeugd worden geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Mohandis over het bouwen van dementievriendelijke huizen opnemen als doelstelling in het programma WOZO (t.v.v. 31765-750)

31765, nr. 762

 

Motie van het lid Grinwis c.s. over regionale en plaatselijke partijen van de woonzorgvisies samenwerkingsvarianten meegeven, zodat samenwerking minder vrijblijvend wordt

31765, nr. 740

 

Motie van het lid Grinwis c.s. over analyseren welke financiële drempels er zijn voor het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen

31765, nr. 741

 

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over voldoende zorggeschikte woningen bouwen in kleinere dorpen en kernen in het landelijk gebied

31765, nr. 746

 

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt (t.v.v. 31765-781)

31765, nr. 783

 

Motie van het lid Den Haan over bezien hoe ingezet kan worden op woonruimteverdeling en wie die taak gaat uitvoeren

31765, nr. 733

 

Motie van de leden Den Haan en Van den Hil over 36 extra opleidingsplekken voor physician assistants

29247, nr. 384

 

Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs

36.194, W

 

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen

36.194, N

 

Gewijzigde motie van het lid Dijk over in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn als artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald (t.v.v. 36326-3)

36326, nr. 5

 

Motie van het lid Bouchallikh over het versnellen van de transitie naar pfas-vrije producten in het Europese restrictievoorstel

35334, nr. 238

 

Motie van het lid Bouchallikh over het versnellen van het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor restrictie van pfas-stoffen uit de PFHxA-groep

35334, nr. 239

 

Motie van het lid Haverkort c.s. over voor de zomer een overzicht van de belangrijkste pfas-emissies met de Kamer delen

35334, nr. 240

 

Motie van het lid Haverkort c.s. over een onderzoek naar innovatieve technieken om de sanering van met pfas-stoffen vervuilde locaties te versnellen

35334, nr. 241

 

Motie van het lid Hagen over een transitieplan voor een pfas-vrij milieu in 2050 en het veilig verwerken van pfas-houdend afval

35334, nr. 242

 

Motie van het lid Hagen over een plan van aanpak voor de toetsing van zowel nieuwe als bestaande pfas-lozingen aan de richtwaarde voor drinkwater

35334, nr. 243

 

Motie van het lid Den Haan over inzicht geven in de doorlooptijden van vaccins en de wijze waarop die doorlooptijden tot stand zijn gekomen

32793, nr. 674

 

Motie van het lid Den Haan over een snellere financiering voor nieuwe vaccins na een positief advies van de Gezondheidsraad

32793, nr. 675

 

Motie van het lid Kuik over inzichtelijk maken hoe met de afspraken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord de gezondheidsverschillen voor drie vormen van kanker kunnen worden verkleind

32793, nr. 678

 

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de kosten voor dierenartsen en beschermingsmaterialen financieren uit het Diergezondheidsfonds

29683, nr. 268

 

Motie van het lid Agema over gelijke toegang tot de zorg voor hogere en lagere inkomens

29689, nr. 1182

 

Motie van het lid Van der Plas over onderzoeken hoe tweedeling in toegankelijkheid van de zorg tot stand komt en hoe de regering deze tweedeling gaat verkleinen

29689, nr. 1187

 

Motie van het lid Van den Berg over administratieve lasten in kaart brengen die beroepsgroepen zelf hebben gecreëerd

29689, nr. 1186

 

Motie van het lid Mohandis c.s. over de volgende monitor over sportverenigingen ten minste drie weken voor aanvang van het zomerreces naar de Kamer sturen

30234, nr. 350

 

Motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke uitrol van de Brabantse aanpak om boeren weerbaarder te maken tegen drugscriminaliteit

24077, nr. 525

[20-07-2023] Motie mag overgezet worden naar J&V en kan bij ons of afgedaan worden of stopgezet.

Motie van de leden Stoffer en Bisschop over het ontwikkelen van een landelijke aanpak voor shishalounges

24077, nr. 528

[20-07-2023] Mag worden overgezet naar J&V.

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 93 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar extra financiële steun voor mensen met een beperking en chronisch zieken

36200, nr. 93

 

over onderzoek naar extra financiële steun voor mensen met een beperking en chronisch zieken (t.v.v. 36200-93)

  

Motie van het lid Ellemeet c.s. over duurzaamheid meenemen in de toetsing van behandelingen voor het basispakket

36200-XVI-205

 
Tabel 106 Door de Staten-Generaal aanvaarde openstaande moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie van de leden Futselaar en Dijk over uitspreken dat het uitvoeren van complexe medische handelingen niet behoort tot normale ouderlijke zorg

34104, nr. 387

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Agema over bewerkstelligen dat middels een steekproef onder betrokkenen opgehelderd wordt of de motie-Agema/Kerstens (35570-XVI, nr. 109) uitgevoerd is

34104, nr. 389

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Mohandis c.s. over bepalen dat de inbreng van hoofdbehandelaar, verpleegkundig specialist en ouders aantoonbaar onderdeel wordt van het zorgplan

34104, nr. 383

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Den Haan over het betrekken van kleine thuiszorgorganisaties in samenwerkingsverbanden

23235, nr. 227

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Den Haan over bezien hoe subsidieaanvragen bij VWS eenvoudiger gemaakt kunnen worden

23235, nr. 228

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Werner over onderzoeken welke expertise de wijkverpleegkundige kan inbrengen om het «kantelpunt» tussen thuis en opname verpleeghuis beter in te schatten

23235, nr. 233

[24-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over de resultaten van analyses inzake de inzet van tolken voor zorgverleners en zorgaanbieders afwachten voordat voorstellen naar de Kamer worden gezonden (t.v.v. 36200-XVI-227)

36200XVI, nr. 230

[21-07-2023] Analyse wordt meegenomen in motie Paulusma en Bikker. De Kamer wordt medio september 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Tielen over een overzicht van lopende prehabilitatiepilots via de NZa-beleidsregel innovatie, inclusief doelstellingen

32793, nr. 677

[12-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Mohandis c.s. over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen

25424, nr. 659

[31-05-2023] De Kamer wordt voor de begrotings-behandeling 2024 geïfnormeerd

Motie van het lid Van der Plas over een evaluatie van de AMvB om te kijken of de inspraak van direct betrokkenen geborgd is bij een eventuele sluiting van een afdeling acute verloskunde

29247, nr. 404

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 aan de Kamer zal worden gestuurd.

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over met de VNG bezien hoe gemeenten beter betrokken kunnen worden bij het ROAZ (t.v.v. 29247-403)

29247, nr. 424

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bushoff over borgen dat bij ieder ROAZ-overleg een regionale patiëntvertegenwoordiger kan deelnemen (t.v.v. 29247-410)

29247, nr. 425

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Van den Berg over de Kamer voor de begrotingsbehandeling informeren over de uitvoering van de motie-Van den Berg/Ellemeet en de vormgeving van het leefbaarheidscriterium

29247, nr. 411

[19-07-2023] De motie wordt meegenomen in het traject om te komen tot nieuwe normen voor kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg. In de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg wordt de Kamer in meer detail over deze motie geïnformeerd, welke uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Tielen over overleg met de zorgverzekeraars over het stimuleren van regionale samenwerking tussen ziekenhuizen bij de acute zorg

29247, nr. 412

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van de leden Westerveld en Tielen over vastleggen dat zorgaanbieders inhoudelijk gemotiveerd moeten reageren op aangedragen bezwaren tegen besluiten over de acute zorg

29247, nr. 413

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van de leden Den Haan en Paulusma over inzetten op communicatie over de ontwikkeling van nieuwe normen voor toegankelijkheid en kwaliteit van acute zorg

29247, nr. 415

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Den Haan over structurele bekostiging voor de Trauma Triage App

29247, nr. 416

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Den Haan over borgen dat de zorgcoördinatiecentra in de overbruggingsfase blijven bestaan

29247, nr. 417

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van de leden Drost en Tielen over aan de ROAZ'en vragen ook aandacht te besteden aan het behoud van personeel voor de zorg als acute zorg sluit

29247, nr. 419

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van de leden Drost en Westerveld over benadrukken dat bij een eventuele sluiting van de SEH in Zutphen de uitwijklocatie goed bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer

29247, nr. 420

[19-07-2023] Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over samen met het zorgveld komen tot een duidelijke definitie van termen als SEH, huisartsenpost+ en spoedpost

29247, nr. 421

[19-07-2023] De motie wordt meegenomen in het traject om te komen tot nieuwe normen voor kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg. Update over deze motie in de stand van zakenbrief over de beleidsagenda acute zorg die uiterlijk oktober 2023 aan de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van de leden Paulusma en Ceder over voor de langere termijn bezien of en, zo ja, hoe een algehele prestatie binnen de Zorgverzekeringswet voor de inzet van tolken mogelijk is

36200XVI, nr. 225

[12-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting begin november 2023 geïnformeerd

Motie van het lid Paulusma c.s. over op korte termijn met een oplossing komen voor de problemen rond de inzet van tolken in de huisartsenzorg

36200XVI, nr. 224

[21-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor het Kerstreces 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Agema over de NZa laten onderzoeken of een beschikbaarheidsbijdrage een oplossing biedt voor de onvoldoende beschikbaarheid van cruciale ggz voor de allerzwaarste patiënten

25424, nr. 652

[01-06-2023] In de tweede helft van 2023 zal de minister voor LZS de Kamer informeren over de stand van zaken. Dit wordt aan de Kamer gecommuniceerd met de zomerveegbrief

Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over het stellen van kaders voor cruciale ggz-zorg ten behoeve van een adequaat landelijk overzicht

25424, nr. 654

[01-06-2023] In de tweede helft van 2023 zal de minister voor LZS de Kamer informeren over de stand van zaken rondom cruciale ggz. Dit wordt aan de Kamer gecommuniceerd met de zomerveegbrief.

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de prikkels van het zorgprestatiemodel per 2024 de juiste kant op sturen

25424, nr. 655

[01-06-2023] In het commissiedebat van 16 april 2023 heeft de Minister voor LZS toegezegd om na 1 juli 2023 uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het NZa-onderzoek naar het bijstellen van de tarieven van het zorgprestatiemodel (TZ202304-192). De minister van LZS zal in deze brief ingaan op de uitwerking van deze motie. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in de zomerveegbrief

Motie van het lid Mohandis over onderzoek naar drempels voor huisartsen om de expertise van een verslavingsarts KNMG in te schakelen

24077, nr. 516

[13-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor het einde van het jaar geïnformeerd over de voortgang.

Motie van het lid Tielen over het verkrijgen van meer en beter inzicht in wachttijden bij zorgaanbieders

29689, nr. 1214

[24-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor het einde van 2023 geïnformeerd.

Motie van de leden Paulusma en Tielen over verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiënten onder de reikwijdte van het wetsvoorstel over een opt-out in de acute zorg kunnen worden gebracht

29247, nr. 418

[19-07-2023] De motie wordt meegenomen in de uitwerking van de eerste AMvB onder het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg. Hiervoor zal een technisch onderzoek worden uitgevoerd, dat naar verwachting begin 2024 gereed is.

Motie van de leden Mohandis en Ellemeet over een kwalitatief onderzoek naar de mate waarin mensen voldoende zorg thuis krijgen

31765, nr. 729

[26-07-2023] Motie wordt voorlopig gekoppeld aan 'patïentvolgend onderzoek wijkverpleging, de Kamer wordt naar verwachting geïnformeerd middels een rapportage in Q2 2024

Motie van het lid Sahla c.s. over de juiste bekostigingsvoorwaarden voor het leveren van extramurale zorg

31765, nr. 753

[24-07-2023] NZa werkt aan doorontwikkeling bekostiging GZSP, verwachtte publicatie regelgeving juni 2024. De Kamer wordt naar verwachting rond de zomer 2024 geïnformeerd

Motie van het lid Agema over buurtzorg Nederland betrekken in het vervolgtraject van de doorontwikkeling van de financiering van de thuiszorg

23235, nr. 237

[21-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor de zomer van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Dijk over het jaarlijks met de Kamer delen van het verslag van de monitoring van het experiment

23235, nr. 239

[21-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor de zomer van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Dijk over afzien van de bekostiging van de wijkverpleging via cliëntprofielen als blijkt dat dit tot meer administratieve lasten leidt

23235, nr. 238

[21-07-2023] Naar verwachting wordt de Kamer voor de zomer van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg over bij onderhandelingen over EHDS inbrengen dat er eisen worden gesteld aan het vastleggen van het loggen en de openbare rapportages daarover

21501-31-710

[20-07-2023] De kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geinformeerd.

Motie van het lid Van den Berg over bij de onderhandelingen over EHDS inbrengen dat de belangen van patiënten worden meegenomen in de besluiten die de autoriteit neemt

21501-31-711

[20-07-2023] De kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geinformeerd.

Motie van het lid Agema over een opt-in bij een volgende gezondheidscrisis alleen toestaan tijdens een daadwerkelijke situatie van code zwart

25295, nr. 2065

[20-07-2023] De kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geinformeerd.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld

36234, nr. 10

[03-05-2023] De TK wordt voor de begrotingsbehandeling van JenV (najaar/nov) geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Maeijer en Beertema over het aantal scholieren dat een bezoek brengt aan een herinneringscentrum of een museum over de Tweede Wereldoorlog verhogen naar 100%

20454, nr. 192

[13-07-2023] De TK wordt voor het kerstreces 2023 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oorlosgetroffenen over deze motie.

Motie van het lid Chris Simons c.s. over het versterken van de herdenkingscultuur in Nederland en het breder toegankelijk houden van de herdenkingslocaties

20454, nr. 193

[13-07-2023] De TK wordt voor het kerstreces 2023 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oorlosgetroffenen over deze motie.

Motie van het lid Chris Simons over in overleg treden met de organisaties van bevrijdingsfestivals en zich ervoor inspannen dat het vieren van vrijheid in de toekomst mogelijk blijft

20454, nr. 194

[13-07-2023] De TK wordt voor het kerstreces 2023 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oorlosgetroffenen over deze motie.

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over ervoor zorgen dat uitgaven behorende bij nieuwe beleidsvoornemens rechtmatig worden vormgegeven (t.v.v. 36360-XVI-14)

36360XVI, nr. 21

 

Motie van het lid Tielen over de Kamer minimaal twee keer per jaar informeren over de voortgang van de verbeteraanpak van het financieel beheer

36360XVI, nr. 10

 

Motie van de leden Tielen en Van den Berg over in beleidsbrieven die gerelateerd zijn aan de Comptabiliteitswet een financiële paragraaf opnemen waarin onder andere wordt ingegaan op risico's op onrechtmatigheden

36360XVI, nr. 11

 

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over het plan voor de voorgenomen reorganisatie van de financiële functie bij VWS nog dit jaar naar de Kamer sturen (t.v.v. 36360-XVI-13)

36360XVI, nr. 19

 

Motie-Kox (SP) c.s. over het voorleggen van artikel III onderdeel c als separaat wetsvoorstel aan het parlement

36.002, E

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer hierover na het zomerreces wordt geïnformeerd

Motie van de leden Tielen en Van den Berg over onderzoeken hoe Europese samenwerking kan bijdragen aan een stevigere inkooppositie jegens farmaceutische bedrijven

29477, nr. 844

[26-07-2023] Ik zal voor het einde van dit kalenderjaar de Tweede Kamer informeren hoe ik invulling zal gaan geven aan deze motie

Motie van het lid Van den Berg c.s. over uitgaan van de kennis en de kunde van wijkverpleegkundigen en huisartsen inzake de verstrekking van medische hulpmiddelen

32805, nr. 164

[25-07-2023] Momenteel worden gesprekken gevoerd met het veld over knelpunten in de hulpmiddelenzorg. De Kamer wordt naar verwachting eind 2023 geïnformeerd.

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over het versneld uitfaseren van pfas in de zorgsector

35334, nr. 235

[25-07-2023] In september 2023 vindt de expertmeeting plaats, daarna start de marktimpactanalyse. De Kamer wordt uiterlijk in december 2023 over de uitkomsten geïnformeerd.

Motie-Van den Berg over nieuwe pilots voor het opnieuw inzetten van niet-gebruikte medicijnen toelaten indien deze voldoen aan de voorwaarden

29477, nr. 818

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer eind 2023 hierover wordt geïnformeerd

Motie van het lid Den Haan over inzichtelijk maken hoe de doorlooptijden van geneesmiddelen tot stand komen en verkort kunnen worden

29477, nr. 820

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer eind 2023 hierover wordt geïnformeerd

Motie van de leden Hijink en Van den Berg over apotheken meer financieren op basis van populatiebekostiging

29477, nr. 821

[25-07-2023] De Kamer wordt geïnformeerd over dit traject, zoals eerder toegezegd, wanneer de visie en afspraken van het EFZ-traject zijn geconcretiseerd

Motie van het lid Maeijer over het onderzoeken van vertragingen die optreden na de sluisperiode

29477, nr. 826

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer hierover eind 2023 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Paulusma over onderzoek naar de opbrengsten van het tegengaan van verspilling van medische producten

36200XVI, nr. 209

[25-07-2023] Er wordt onderzoek gestart door RIVM. De kamer wordt eind 2023 hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Ellemeet en Paulusma over een onafhankelijke evaluatie van de toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

29477, nr. 819

[25-07-2023] In opdracht van UNL en NFU is een rapportage over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren opgesteld, met stevige aanbevelingen die door de besturen van UNL en NFU zijn overgenomen. Dit plaatst de motie in een ander daglicht en noopt tot overleg met OCW over valorisatiebeleid. De verwachting is dat de Kamer in het eerste kwartaal 2024 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Bushoff over het afdwingen van transparantie over kosten en winstmarges van geneesmiddelenfabrikanten

29477, nr. 815

[25-07-2023] In antwoord op schriftelijke vragen (TK 29477-847) is aan de Kamer voorgesteld de motie gestand te doen door te onderzoeken of het GVS als toekomstbestendige vergoeding van extramurale geneesmiddelen fabrikanten kan stimuleren tot transparantie.

Motie van de leden Tielen en Agema over gecertificeerde stand-bycapaciteit van productie van bepaalde medische hulpmiddelen door Nederlandse bedrijven

32805, nr. 165

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer in de eerste helft van 2024 wordt geïnformeerd.

Motie van de leden Hijink en Van den Berg over wetgeving om de productie van medische hulpmiddelen te verduurzamen

36200XVI, nr. 208

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer in de eerste helft van 2024 wordt geïnformeerd.

Motie van de leden Bushoff en Ellemeet over het schrappen van de bezuiniging van 140 miljoen euro niet ten laste laten komen van kwetsbare patiënten

29477, nr. 817

[25-07-2023] Afhankelijk van politieke ontwikkelingen: begroting 2025 en verder is waarschijnlijk aan volgend kabinet. Voor '23 en '24 is dekking geregeld die niet ten laste komt van kwetsbare patiënten (zie SO d.d. 6 juli 2023 TK 29477-847)

Motie van het lid Raemakers over kinderen met jeugdhulp binnen het vrijwillig kader adequaat meenemen in het afwegingskader

31839, nr. 933

[28-03-2023] Voor de zomer 2023 zal de Kamer een brief ontvangen: hervormingen Jeugdzorg waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie zal worden meegenomen

Motie van het lid Mutluer over oplossingen uitwerken voor de hoge werkdruk en grote tekorten in de jeugdbescherming

31839, nr. 935

[28-03-2023] de stand van zaken m.b.t. deze motie zal voor het WGO (november 2023) in de Jeugdbrief worden meegenomen.

Motie van de leden Den Haan en Raemakers over een plan om organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd

31839, nr. 958

[07-07-2023] Voor het WGO 2023 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd, waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie zal worden meegenomen

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de oplossingen voor de obstakels binnen de financiering van zorg in onderwijstijd verder door te trekken naar de clusters 1 en 2 en het reguliere onderwijs.

31497, nr. 458

[17-07-2023] De Kamer zal een stand van zaken ontvangen in de voortgangsrapportage Hervormingen Jeugdzorg die in juni 2024 zal worden verzonden m.b.t. deze motie. Dit is een lang lopend traject waar nog veel beslissingen op genomen moeten worden

Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over als uitwerking van de hervormingsagenda werk maken van de 18-/18+-problematiek (t.v.v. 31839-961)

31839, nr. 968

[07-07-2023] Voor het WGO 2023 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd, waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie zal worden meegenomen

Motie van het lid Ceder c.s. over in de contractering goede afspraken maken over de inzet van tolken in de jeugdzorg

36200XVI, nr. 228

[11-07-2023] De stand van zaken m.b.t. deze motie zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage hervormingen Jeugd die in november 2023 aan de kamer zal worden aangeboden

Motie van het lid Mohandis c.s. over het werken in loondienst aantrekkelijker maken en oneigenlijk zzp-schap terugdringen

31839, nr. 952

[07-07-2023] Voor het WGO 2023 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd, waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie zal worden meegenomen

Motie van het lid Mutluer over het individuele tuchtrecht in de jeugdbescherming toespitsen op persoonlijk verwijtbare fouten

31839, nr. 936

[28-03-2023] de stand van zaken m.b.t. deze motie zal voor het WGO (november 2023) in de Jeugdbrief worden meegenomen.

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Verkuijlen over de informatie uit de leefwereldtoets verplicht meenemen in het beleid (t.v.v. 31839-954)

31839, nr. 965

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Motie van het lid Den Haan c.s. over overleg over oplossingsrichtingen voor de vergoeding van kinderopvang voor pleegouders

31839, nr. 956

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Motie van het lid Den Haan over de functie van wachttijdbemiddeling nader onderzoeken

31839, nr. 957

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen meenemen bij de uitvoering van de hervormingsagenda

31839, nr. 962

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Motie van het lid Peters c.s. over waarborgen dat er voldoende ruimte komt voor reflectie bij het «werkende weg» uitvoeren van de hervormingsagenda

31839, nr. 963

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Peters over zorgen dat private-equitypartijen, excessieve winstuitkeringen en winstuitkeringen aan derden binnen de jeugdzorg tot het verleden gaan behoren (t.v.v. 31839-959)

31839, nr. 966

[10-07-2023] De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2024 geïnformeerd worden over deze motie die zal worden meegenomen in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering

Motie van de leden Ceder en Drost over verkennen welke wetswijzigingen nodig zijn om collectieve zorg in het onderwijs wettelijk te borgen

31839, nr. 960

[10-07-2023] De TK zal via een zelfstandige brief ofwel via de voortgansrapporgtage Hervormingen Jeugd voor de zomer 2024 worden ingelicht over de stand van zaken m.b.t. deze motie

Motie van het lid Mohandis c.s. over in samenspraak met de Kamer zorgen dat de wet- en regelgeving voor reële tarieven met tariefdifferentiatie begin 2024 van kracht is

31839, nr. 951

[07-07-2023] Voor het zomerreces 2024 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen Hervormingen Jeugd waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt meegenomen

Motie van het lid Sahla c.s. over het bij de inkoop sturen op criteria voor goede zorg

31765, nr. 754

 

Motie van het lid Sahla c.s. over het opstellen van plannen om te voldoen aan de uitbreidingsopgave in de verpleegzorg

31765, nr. 755

 

Motie van het lid Bevers c.s. over borging van de beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde

31765, nr. 744

 

Motie van het lid Mohandis over een halfjaarlijks overzicht van de zorgvraag en de beschikbare zorg

31765, nr. 730

 

Motie van het lid Werner c.s. over een pilot om de regel- en administratievelastendruk te verlagen

31765, nr. 752

 

Motie van de leden Maeijer en Agema over voldoende middelen voor een behaaglijke temperatuur in verpleeghuizen

31765, nr. 775

 

Motie van de leden Sahla en Den Haan over een onderzoek naar het effect van het voornemen om de normatieve huisvestingscomponent te verlagen

31765, nr. 782

 

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten (t.v.v. 29247-383)

29247, nr. 392

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over de seniorenkansenvisie actief bij het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg betrekken

29282, nr. 516

 

Motie van de leden Den Haan en Bevers over monitoring van het effect van het loslaten van de huidige bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg

29282, nr. 517

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over onderzoek naar een mogelijke vormgeving en inzet van modulair opleiden

31765, nr. 731

 

Motie van het lid Drost c.s. over ervoor zorgen dat bij de uitwerking van de green deal 3.0 ideeën van zorgpersoneel worden gestimuleerd

36200XVI, nr. 212

 

Motie van het lid Drost over het verkennen van de mogelijkheden om de regeling eerder en/of langer open te stellen

25295, nr. 2115

 

Motie van de leden Mohandis en Dijk over een schriftelijke reactie op de punten uit het manifest De medewerker op 1

29282, nr. 523

 

Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over een regeling naar Beiers voorbeeld voor extra opleidingsplekken voor artsen

29282, nr. 528

 

Motie van het lid Van den Hil c.s. over de ramingen van het Capaciteitsorgaan betreffende het opleiden van physician assistants zo snel mogelijk opvolgen

29282, nr. 532

 

Motie van het lid Bevers c.s. over in kaart brengen op welke manier de zorgcontractering kan bijdragen aan een gunstigere arbeidsmarktsituatie in de zorg

23235, nr. 232

 

Motie van de leden Mohandis en Sahla over de middelen voor het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging benutten om een impuls te geven aan samenwerking rondom opleiden in de wijkverpleging

23235, nr. 225

 

Motie van de leden Mohandis en Sahla over onderzoeken of er afspraken met werkgevers gemaakt kunnen worden over baangaranties voor toekomstige wijkverpleegkundigen

23235, nr. 226

 

Motie van de leden Van den Berg en Mohandis over regelgeving waardoor zzp'ers in de zorg in de pas gaan lopen met medewerkers in dienstverband

25424, nr. 653

[26-05-2023] De motie verzoekt de minister om te onderzoeken hoe er regelgeving kan komen waardoor zzp'ers in de zorg «in de pas gaan lopen» met medewerkers in dienstverband, en de Tweede Kamers hierover voor het begrotingsdebat te informeren. Momenteel lopen er twee trajecten die relevant zijn voor de uitvoering van deze motie.

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken hoe tot een kostendekkende Wlz-premie gekomen zou kunnen worden (t.v.v. 36360-XVI-15)

36360XVI, nr. 20

 

Motie van het lid Van den Berg over de Auditdienst Rijk breder onderzoek laten doen naar de archivering bij het ministerie van VWS

36360XVI, nr. 16

[25-07-2023] De Kamer wordt eind 2023 over de stand van zaken geïnformeerd.

Motie van het lid Agema c.s. over de coronamaatregelen afzonderlijk evalueren op hun effectiviteit

25295, nr. 2082

[26-07-2023] De Kamer wordt hier naar verwachting in Q1 2024 verder over geïnformeerd. Inhoudelijke status in Kamerbrief van 27 juni 2023 (TK 25 295, nr. 2104).

Motie van het lid Westerveld c.s. over een evaluatie van de epidemiologische effecten van individuele coronamaatregelen

25295, nr. 2087

[26-07-2023] De Kamer wordt hier naar verwachting in Q1 2024 verder over geïnformeerd. Inhoudelijke status in Kamerbrief van 27 juni 2023 (TK 25 295, nr. 2104).

Motie van de leden Drost en Van den Berg over de adviezen om thuis te blijven bij klachten veel actiever uitdragen

25295, nr. 2066

[25-07-2023] De verwachting is dat de Kamer hier in het najaar van 2023 verder over wordt geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over bij de opzet van het meerjarig onderzoekprogramma en het expertisenetwerk aandacht besteden aan integraliteit van het onderzoek teneinde versnippering in de uitwerking tegen te gaan (t.v.v. 25295-2070)

25295, nr. 2096

[25-07-2023] Is meegenomen door ZonMw in het programmavoorstel voor Onderzoek en kennisdeling post-COVID waarover de Kamer in de brief van 1 juni 2023 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 25 295, nr. 2060) is geïnformeerd. Een update hierover volgt naar verwachting in de tweede helft van 2023.

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bushoff over het aanbod van interdisciplinaire zorg voor longcovidpatiënten verbeteren (t.v.v. 25295-2075)

25295, nr. 2097

[25-07-2023] De Kamer wordt hierover naar verwachting in de tweede helft van 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over in overleg treden met veldpartijen om tot een heldere, operationele definitie van postcovid te komen (t.v.v. 25295-2079)

25295, nr. 2100

[25-07-2023] De Kamer wordt hierover naar verwachting in de tweede helft van 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Den Haan over het gratis maken van telefoonnummer 113 (t.v.v. 25424-656)

25424, nr. 663

[19-07-2023] De Kamer zal naar verwachting begin 2024 worden geïnformeerd over de verdere afhandeling van deze motie.

Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf over versterking van de signaleringsfunctie van consultatiebureaus en het handelingsperspectief van jgz-professionals bij vermoedens van seksueel geweld

36234, nr. 9

[19-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Den Haan over het opnemen van medische preventie in de green deal

36200XVI, nr. 210

[20-07-2023] De Kamer wordt naar verwachting na de zomer 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de dalende trend in de deelname aan bevolkingsonderzoek naar kanker

32793, nr. 680

[19-07-2023] De Kamer zal worden geïnformeerd voor het einde van 2023.

Motie van het lid Beckerman over een voorlichtingscampagne over hoe om te gaan met door vogelgriep besmette wilde dieren

29683, nr. 271

 

Motie van het lid Paulusma over wensouders die in de privésfeer op zoek gaan naar een geslachtsceldonor beter beschermen

35870, nr. 20

[19-07-2023] De minister heeft onlangs in een Kamerbrief (20 juni 2023) toegezegd dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 zal informeren over de stand van zaken.

Motie van het lid Paulusma over in kaart brengen welke redenen ten grondslag liggen aan de tekorten aan geslachtsceldonoren

35870, nr. 21

[19-07-2023] De minister heeft onlangs in een Kamerbrief (20 juni 2023) toegezegd dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 zal informeren over de stand van zaken.

Motie van het lid Bikker over verkennen wat andere landen met een verbod op anonieme donatie doen om activiteiten van buitenlandse klinieken te beperken

35870, nr. 23

[19-07-2023] De minister heeft onlangs in een Kamerbrief (20 juni 2023) toegezegd dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 zal informeren over de stand van zaken.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over onderzoeken hoe het maximumaantal gezinnen ook van toepassing kan zijn op donoren die buiten de kliniek werken en hoe overtreding bestraft kan worden

35870, nr. 24

[19-07-2023] De minister heeft onlangs in een Kamerbrief (20 juni 2023) toegezegd dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 zal informeren over de stand van zaken.

Motie van de leden Ellemeet en Bikker over in Europees verband richtlijnen afspreken over toezicht op het maximumaantal donorkinderen en de uitwisseling van persoonsidentificerende gegevens

35870, nr. 25

[19-07-2023] De minister heeft onlangs in een Kamerbrief (20 juni 2023) toegezegd dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 zal informeren over de stand van zaken.

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over een onderzoek naar een wettelijke grondslag voor de rol, taak en positie van het OMT en het MIT

25295, nr. 2088

[01-08-2023] De Kamer zal worden geïnformeerd na de evaluatie van het MIT in 2025.

Motie van de leden Grinwis en Erkens over het komend voorjaar afronden van de besluitvorming over de dekking van Pallas

36 200XIII, nr. 65

[13-07-2023] De verwachting is dat de Kamer in het najaar 2023 wordt geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berg en Dijk over onderzoeken in hoeverre de opkomst van private-equitypartijen in de zorg de publieke waarden van zorg en ondersteuning bedreigt

36360XVI, nr. 17

[19-07-2023] I.v.m. de demissionaire staat van het kabinet is het nog onduidelijk of de deadline van het einde van dit jaar gehaald wordt.

Motie van de leden Van den Berg en Tielen over verder onderzoek naar het verhogen van de bagatelbepaling

29689, nr. 1207

[12-07-2023] De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de geplande brief over aanpassingen in het zorgspecifieke markttoezicht (4112)

Motie van de leden Van den Berg en Agema over komen tot eenduidigheid in de vraagstelling aan zorgaanbieders en één portaal voor aanlevering

29689, nr. 1209

 

Motie van het lid Rudmer Heerema over uitvraag doen naar de behoeften van sportverenigingen met betrekking tot de buurtsportcoach

30234, nr. 343

 

Motie van het lid Rudmer Heerema over een voorstel voor het verlichten van de regeldruk voor amateursportorganisaties

30234, nr. 345

 

Gewijzigde motie van de leden Van der Laan en Van Nispen over de aanbevelingen uit het Sportraadadvies als vertrekpunt nemen bij de uitwerking van de sportwet (t.v.v. 30234-355)

30234, nr. 361

 

Motie van de leden Van der Laan en Westerveld over ondersteuning van de bid voor de kandidatuur voor de organisatie van het WK Voetbal voor vrouwen in 2027

30234, nr. 356

 

Motie van het lid Mohandis c.s. over het Register voor Verenigingsbestuurders betrekken bij het adviseren en toeleiden van sportverenigingen naar de juiste ondersteuning

30234, nr. 349

 

Motie van de leden Leijten en Van Nispen over een plan om de verduurzaming van sportaccommodaties collectief te organiseren

30234, nr. 351

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het in kaart brengen van knelpunten rondom schoolzwemmen

30234, nr. 370

 

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s.over samen met roc's bezien hoe het aantal opleidingsplaatsen voor zwemleraren kan worden uitgebreid of beter verdeeld (t.v.v. 30234-371)

30234, nr. 375

 

Motie van de leden Mohandis en Van den Brink over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor ondersteuning via het Jeugdsportfonds tot 21

30234, nr. 372

 

Motie van de leden Van den Brink en Rudmer Heerema over pas in 2026 bezien of een sportwet noodzakelijk is

30234, nr. 373

 

Motie van de leden Leijten en Van Nispen over onderzoeken hoe een sportnorm kan worden vastgesteld

30234, nr. 352

 

Motie van de leden Leijten en Van Nispen over ervoor zorgen dat er in iedere gemeente minstens één speeltuin komt die toegankelijk is voor kinderen met een beperking

30234, nr. 353

 

Motie van het lid Westerveld c.s. over een kwaliteitsplan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe sportverenigingen tot een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat kunnen komen

30234, nr. 354

 

Motie van het lid Inge van Dijk over de inzet van vrijwillige burgermotorrijders bij wielerkoersen

30234, nr. 346

 

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een voorstel voor een landelijke sturing en coördinatie van verduurzaming van sportverenigingen en sportaccommodaties (t.v.v. 30234-348)

30234, nr. 360

 

Motie van de leden Van der Laan en Westerveld over alles in het werk stellen om een digitale meldfaciliteit te realiseren

30234, nr. 368

 

Motie van het lid Hijink over onderzoeken hoe de verslavingszorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking verbeterd kan worden

24077, nr. 520

[13-07-2023] In het najaar gaat er een brief uit.

Motie van het lid Kuzu over gemeenten actief aansporen om het landelijk basispakket verslavingspreventie op te nemen in hun preventiebeleid

24077, nr. 521

[20-07-2023] Gesprek met VNG wordt gepland, voor het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527)

24077, nr. 532

[20-07-2023] Planning is om de kamer voor het einde van het jaar te informeren

Motie van de leden Bushoff en Dijk over een kosten-batenanalyse van varianten van mondzorg in het basispakket

29689, nr. 1211

[18-07-2023] wordt stavaza gegeven in de brief met nr 11358

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over een maatschappelijke impactanalyse van fysio- en oefentherapie in het basispakket

29689, nr. 1212

 

Motie van de leden Van den Berg en Bushoff over de NZa in de monitor specifiek laten kijken naar de Gower distance

29689, nr. 1208

 

Motie van het lid Mohandis c.s. over regelen dat de zorgverzekeraar bij hoofdbehandelaar, ouders en verpleegkundige aangeeft op welke gronden de afwijzing van een zorgplan voor intensieve kindzorg plaatsheeft

34104, nr. 384

 

Motie van de leden Mohandis en Werner over onderzoeken hoe kan worden gekomen tot meerjarige indicaties van minimaal twee jaar voor medische kindzorg

34104, nr. 385

 

Motie van het lid Bushoff over het informeren van de Kamer over het al dan niet instellen van een offerteplicht

31765, nr. 764

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over digitale middelen waarmee ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen ook toegankelijk maken voor mensen met een kleine portemonnee

31765, nr. 732

 

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over vaart maken met de mogelijkheden van domeinoverstijgende bekostiging

31765, nr. 745

 

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over een onderzoek naar de huidige en gewenste cultuur op het ministerie van VWS (t.v.v. 35830-28)

35830, nr. 36

 

Motie van het lid Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden

35830, nr. 9

 

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen

35872, nr. 10

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten

35872, nr. 12

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico

35872, nr. 13

 

Motie van het lid Tielen over de effecten van de wetswijziging op het polisaanbod monitoren

35872, nr. 15

 

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot vijf jaar (t.v.v. 35882-5)

35882, nr. 11

 

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over aan de publiekscampagne over mondverzorging een onderdeel toevoegen voor ouderen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen (t.v.v. 35882-8)

35882, nr. 12

 

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over onderzoek naar mogelijkheden om mensen met schulden enige vorm van mondzorg te bieden (t.v.v. 35882-9)

35882, nr. 13

 

Motie van het lid Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde

35882, nr. 4

 

Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

35882, nr. 6

 

Motie van de leden Sahla en Werner over onderzoeken hoe het tandartsbezoek van kinderen kan toenemen, met speciale aandacht voor de schooltandarts

35882, nr. 7

 

Motie van het lid Agema over bij quarantaine geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten

35899, nr. 9

 

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Kuiken over doorbreken van het taboe op de overgang (t.v.v. 35925XVI-57)

35925XVI, nr. 102

 

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925XVI-92)

35925XVI, nr. 104

 

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

35925XVI, nr. 112

 

Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

35925XVI, nr. 113

 

Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

35925XVI, nr. 115

 

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

35925XVI, nr. 118

 

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

35925XVI, nr. 119

 

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

35925XVI, nr. 122

 

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

35925XVI, nr. 123

 

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

35925XVI, nr. 125

 

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

35925XVI, nr. 126

 

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

35925XVI, nr. 128

 

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

35925XVI, nr. 130

 

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

35925XVI, nr. 131

 

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen

35925XVI, nr. 141

 

Motie van het lid Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

35925XVI, nr. 142

 

Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties

35925XVI, nr. 144

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen

35925XVI, nr. 145

 

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen

35925XVI, nr. 146

 

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

35925XVI, nr. 147

 

Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

35925XVI, nr. 149

 

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties

35925XVI, nr. 150

 

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

35925XVI, nr. 153

 

Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen

35925XVI, nr. 154

 

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over aandacht besteden aan een aantal specifieke zaken in de nota cultuursensitieve zorg

35925XVI, nr. 176

 

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van der Laan over prioriteit geven aan de transitie naar een gezonde samenleving (t.v.v. 35925XVI-178)

35925XVI, nr. 181

 

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg

35925XVI, nr. 41

 

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg

35925XVI, nr. 49

 

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

35925XVI, nr. 50

 

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren

35925XVI, nr. 53

 

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

35925XVI, nr. 54

 

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen

35925XVI, nr. 76

 

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over cultuursensitieve zorg in het opleidingscurriculum opnemen

35925XVI, nr. 83

 

de motie-Kuzu/Den Haan over een doorlooptijd van maximaal vijf werkdagen voor een indicatiestelling bij niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen

35925XVI, nr. 84

 

Motie van de leden Rudmer Heerema en Michon-Derkzen over het opnemen van plaatselijke verboden op lachgas in APV's

35954, nr. 4

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het inkorten van de termijn waarop het lachgasverbod ingaat

35954, nr. 5

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het monitoren van de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgronden

35954, nr. 6

 

Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

35954, nr. 7

 

Motie van de leden Paternotte en Aukje de Vries over lessen uit de lockdown van 2020-2021 meenemen bij inzet van het CTB in de niet-essentiële detailhandel

35961, nr. 13

 

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

35961, nr. 16

 

Motie van het lid Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid

35983, nr. 10

 

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven (t.v.v. 35983-11)

35983, nr. 13

 

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen (t.v.v. 35983-12)

35983, nr. 14

 

Motie van het lid Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

36042, nr. 11

 

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Bikker over overleg met de IGJ over toezicht op en handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of verstrekken van abortuspillen (t.v.v. 34891-18)

34891, nr. 24

21-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de (financiële) effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren (t.v.v. 34891-19)

34891, nr. 25

21-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (t.v.v. 34971-20)

34971, nr. 26

18-07-2022 Het streven is om de Kamer eind 2023 de resultaten te sturen van deze evaluatie.

de motie-Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport

35925, nr. 35

24-01-2022 De minister van OCW (Emancipatie) kijkt met de collega van VWS wat het brede onderzoek oplevert (van de High-Level Expert Group on Gender Equality in sport) van de Europese Commissie naar verschillen in beloning in de sport (topsporters, bestuurders bij sportverenigingen en internationale sportfederaties). De strekking van de motie wordt besproken met NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportsector. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de eerstvolgende verzamelbrief sportbeleid.

Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

35300XVI, nr. 134

28-01-2020 Het Nationaal Plan Zwemveiligheid van de NRZ kent een looptijd van 2020-2024.

Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord

35300XVI, nr. 137

21-01-2022 Gesprek vindt plaats met Achterhoek in beweging. TK wordt hierover voor het commissiedebat geïnformeerd. Dit hangt samen met de invulling van middelen voor 2022.

Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen

35300XVI, nr. 74

19-07-2022 Tijdens de behandeling van de begroting van VWS voor het jaar 2020 is een motie ingediend door de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen (3184). De deadline was 15 december 2021. Een wisselend kabinet is de reden dat de deadline niet is gehaald.De plannen rond vernieuwend opleiden, waar een adequate aansluiting van het onderwijs bij een veranderende zorgvraag en de maatschappij onder valt (zoals thema's Samen beslissen, leefstijlgeneeskunde, cultuursensitieve zorg), worden gepresenteerd in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze motie af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

Motie van het lid Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid

35526, nr. 45

21-07-2022 Streven is de motie af te doen in de brief derde tranche Wpg (na de jaarwisseling)

Motie van het lid Wörsdörfer over aandacht voor de bedrijven die al een productielijn hebben of willen opzetten

35537, nr. 6

14-07-2022 Ik onderzoek de mogelijkheden van een aanbesteding voor (opschaalbare) productiecapaciteit van mondmaskers en de daarvoor benodigde grondstof meltblown in Nederland. De marktconsultatie voor de aanbesteding was van 13-30 mei. De vervolgstap is publicatie van deze aanbesteding na de zomer.

Motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma over voorstellen om de bouw van kleinschalige zorginstellingen te versnellen

35570, nr. 20

 

Motie van de leden Agema en Jansen over een kabinetsstandpunt over medisch-ethische kwesties rond technologische mogelijkheden

35570XVI, nr. 108

18-07-2022 Het nieuwe kabinet heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. De Kamer zal naar verwachting in kwartaal 2 van 2023 worden geïnformeerd.

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken

35570XVI, nr. 112

08-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken

35570XVI, nr. 126

25-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd over FAST waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen

35570XVI, nr. 138

07-07-2022 In de Hoofdlijnenbrief van 4 maart 2022 bent u geïnformeerd over de invulling van de regeerakkoordmaatregel betreffende regiobeelden. In het verlengde daarvan is destijds opgemerkt dat ook gekeken wordt naar de governance van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Samenwerking moet minder vrijblijvend worden. In Q3 2022 zult u over de vervolgstappen inzake regiobeelden (en regio-indelingen) worden geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570XVI-116)

35570XVI, nr. 168

 

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (t.v.v. 35570XVI-27)

35570XVI, nr. 60

10-05-2021 Er wordt onderzoek gedaan en de uitkomsten hiervan worden eind augustus 2022 per brief aan de Kamer bekend gemaakt.

Motie van het lid Agema verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er exitonderzoeken worden gedaan onder de honderdduizend zorgmedewerkers die jaarlijks de zorg verlaten en hieruit concrete verbetervoorstellen te halen

35570XVI, nr. 94

29-07-2021 In opdracht van RegioPlus, samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties, wordt de uitstroom uit de sector voortdurend gemonitord via het «Landelijk doorlopend uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn» (Nieuwe cijfers landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn bekend - RegioPlus).

Motie van het lid Van den Hil over de opleiding «cosmetisch arts KNMG» actief onder de aandacht brengen in het veld

35581, nr. 5

21-07-2022 Er zijn diverse acties in gang gezet, o.a. gesprekken gevoerd met de KNMG en de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De website van de KNMG wordt aangevuld met aanvullende informatie over 'cosmetisch arts KNMG'. Daarnaast wordt de campagne en het platform COSMEDICI van de NVCG, waarin het beroep «cosmetisch arts KNMG» meer bekendheid wordt gegeven, van harte toegejuicht.

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de persoonlijke netwerken van mensen met een beperking wier ouders zijn overleden of niet meer voor hen kunnen zorgen

35651, nr. 10

04-01-2022 De minister van VWS vindt het heel belangrijk om niet alleen een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande sociale netwerken van ouderen met een verstandelijke beperking, maar ook te kunnen bijdragen aan het versterken hiervan. Er wordt onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen met een verstandelijke beperking. Wat betekent dit voor hen, wanneer voelen zij zich eenzaam? Parallel hieraan wordt er geïnventariseerdwelke reeds bestaande tools voor het in kaart brengen en versterken van het sociale netwerk ook makkelijk toepasbaar zijn voor oudere mensen met een verstandelijke beperking en welke tools hiervoor aangepast kunnen worden.In het najaar van 2022 zal de minister van VWS de Kamer hierover informeren.

Motie van het lid Werner c.s. over de specialisatie AVG-arts tijdens opleidingen meer onder de aandacht brengen

35651, nr. 8

 

Motie van het lid Renkema over een wenselijke infrastructuur voor de publieke gezondheidszorg

35655, nr. 7

 

Motie van de leden Westerveld en Hijink over een bindende voordracht van werknemers voor een lid van de raad van toezicht

35660, nr. 13

 

Motie van de leden Paulusma en Van den Hil over het uitoefenen van invloed onderdeel maken van SectorplanPlus

35660, nr. 14

 

Motie van het lid Gündogan c.s. over in het Belastingplan 2022 de accijnzen op tabak verhogen met €1 per pakje sigaretten

35665, nr. 8

14-07-2022 Over deze motie is op 6 juli 2021 gestemd. De motie is toen aangehouden, zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A04639

Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

35665, nr. 9

14-07-2022 Wet- en regelgeving is nog in voorbereiding.

Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

35667, nr. 26

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

35667, nr. 27

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

35667, nr. 31

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

35667, nr. 32

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

35667, nr. 35

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van het lid Wörsdörfer over toekomstige risico's meenemen bij beoordelingen van vaccins

35676, nr. 5

21-07-2022 De Kamer wordt dit najaar geïnformeerd over de stand van zaken.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

35721, nr. 5

15-12-2021 de TK wordt periodiek via voortgangsbrieven jeugd op de hoogte gehouden van de uitvoering. De e.v. wordt in juni 2022 aan de Kamer gezonden. In 2023 zal de moties definitief worden afgedaan.

Gewijzigde motie van het lid De Neef c.s. over het toetsen van de jeugdzorg op bewezen effectiviteit (t.v.v. 35721-4)

35721, nr. 8

04-02-2022 Stand van zaken van deze motie wordt meegenomen in de voortgangsrapportge Jeugd die in november 2022 aan de kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden Westerveld en Ploumen over een uitwerking van het begrip «kwetsbaar»

35737, nr. 17

12-07-2022 De Kamer zal in september 2022 worden geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over uitgewerkt beleid om het aantal abortussen en ongewenste zwangerschappen te verminderen

35737, nr. 20

12-07-2022 We sturen een aparte brief eind juni met visie en eerste ideeën. Eind september volgt het uitgewerkte vervolgplan.

Motie van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over de vraag of aanpassingen van de richtlijnen nodig zijn

35737, nr. 26

12-07-2022 De verwachting is dat de Kamer in de eerste helft van 2023 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Peters c.s. over het stimuleren van initiatieven om meer circulair te gaan werken met medische hulpmiddelen

35738, nr. 7

18-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in kwartaal 4 van 2022 hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Den Haan over het betrekken van aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij de bredere preventieaanpak

35738, nr. 8

22-07-2022 De Kamer zal voor het eind van het jaar worden geïnformeerd.

Motie van de leden Leijten en Van der Laan over een samenhangende en domeinoverstijgende aanpak van gezondheidsachterstanden

35758, nr. 5

12-07-2022 De Kamer zal voor eind 2022 worden geïnformeerd.

Motie van het lid Maeijer over van spoedeisendehulpposten, intensive cares en persoonlijke beschermingsmiddelen een niet-economische dienst van algemeen belang maken

35766, nr. 4

22-04-2022 Met de toelichting dat Kuipers heeft afgesproken dat hij er een eigen interpretatie aan mag geven. Wordt afgedaan in brief die is gekoppeld aan toezeggingen 10336 en 10381.

Motie van het lid Maeijer over onderzoeken in hoeverre generieke medicijnproductie en grondstoffenproductie in Nederland behouden kunnen worden

35766, nr. 5

21-07-2022 In november 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal onderzoeken op het gebied van leveringszekerheid. De uitkomsten verwacht ik deze zomer, waarna de kabinetsreactie volgt. Daarin wordt ook de motie van lid Maeijer meegenomen.

Motie van het lid Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs

35771, nr. 12

 

Motie van het lid Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden

35771, nr. 13

 

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen (t.v.v. 35771-11)

35771, nr. 17

 

Motie van de leden Van der Staaij en Pieter Heerma over concrete beleidsvoorstellen om de positie van mantelzorgers, gezinnen en vrijwilligers te versterken

35788, nr. 146

21-07-2022 De TK wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de hoofdlijnenbrief tover het ondersteunen van mantelzorgers middels respijtzorg.

Motie van de leden Den Haan en Warmerdam over een integrale visie op informele zorg inclusief mantelzorg

35788, nr. 152

07-06-2022 De TK wordt over deze motie voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de Hoofdlijnenbrief over het ondersteunen van mantelzorges middels respijtzorg.

Motie van het lid Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

35816, nr. 16

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van de leden Sahla en Raemakers over cliëntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

35816, nr. 18

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van het lid Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces

35816, nr. 19

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van het lid Aukje de Vries over bij gesprekken over de meerwaarde van fysio- en oefentherapie ook aandacht besteden aan fibromyalgie

35826, nr. 3

25-07-2022 Het Zorginstituut is bezig met een beoordeling van de stand van de wetenschap en de praktijk van fysio- en oefentherapie bij de aandoening fibromyalgie. De verwachting is dat er voor eind 2022 een advies ligt. Dit is in de brief van 20 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 29689, nr. 1146) met de Kamer gedeeld.

Motie van het lid Hijink c.s. over fibromyalgie toevoegen aan de chronische lijst voor fysiotherapie

35826, nr. 5

25-07-2022 Het Zorginstituut is bezig met een beoordeling van de stand van de wetenschap en de praktijk van fysio- en oefentherapie bij de aandoening fibromyalgie. De verwachting is dat er voor eind 2022 een advies ligt. Dit is in de brief van 20 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 29689, nr. 1146) met de Kamer gedeeld.

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over een onderzoek naar de huidige en gewenste cultuur op het ministerie van VWS (t.v.v. 35830-28)

35830, nr. 36

 

Motie van het lid Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden

35830, nr. 9

 

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen

35872, nr. 10

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier voor de behandeling van de begroting van 2023 over te informeren.

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten

35872, nr. 12

18-07-2022 De verwachting is dat de TK hier eind 2024 over wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico

35872, nr. 13

18-07-2022 Het streven is om de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Motie van het lid Tielen over de effecten van de wetswijziging op het polisaanbod monitoren

35872, nr. 15

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier voor de zomer van 2023 over te informeren.

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot vijf jaar (t.v.v. 35882-5)

35882, nr. 11

14-07-2022 De Kamer wordt in januari 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over aan de publiekscampagne over mondverzorging een onderdeel toevoegen voor ouderen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen (t.v.v. 35882-8)

35882, nr. 12

14-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over onderzoek naar mogelijkheden om mensen met schulden enige vorm van mondzorg te bieden (t.v.v. 35882-9)

35882, nr. 13

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in september of uiterlijk half oktober geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde

35882, nr. 4

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in januari 2023 geïnformeerd.

Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

35882, nr. 6

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in september of uiterlijk half oktober geïnformeerd.

Motie van de leden Sahla en Werner over onderzoeken hoe het tandartsbezoek van kinderen kan toenemen, met speciale aandacht voor de schooltandarts

35882, nr. 7

14-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Agema over bij quarantaine geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten

35899, nr. 9

 

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Kuiken over doorbreken van het taboe op de overgang (t.v.v. 35925XVI-57)

35925XVI, nr. 102

12-07-2022 De Kamer wordt medio 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925XVI-92)

35925XVI, nr. 104

18-05-2022 12-05-2022: naar verwachting gaat er in september 2022 een voortgangsbrief naar de TK en EK.

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

35925XVI, nr. 112

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

35925XVI, nr. 113

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

35925XVI, nr. 115

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

35925XVI, nr. 118

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

35925XVI, nr. 119

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

35925XVI, nr. 122

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

35925XVI, nr. 123

21-12-2021 Met de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden. zal de stand van zaken mbt deze motie worden meegenomen

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

35925XVI, nr. 125

28-03-2022 november 2022 zal in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg aan de Tweede Kamer worden ingegaan op de motie rond het stimuleren van gezinshuizen/ familiehuizen.

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

35925XVI, nr. 126

16-12-2021 In de voortgangsbrief jeugd die in juni 2022 aan de Kamer zal worden gezonden., komt een update m.b.t. uitvoering motie. De motie wordt afgedaan met de voortgangsbrief Jeugd in november 2022.

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

35925XVI, nr. 128

16-12-2021 Met de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden. zal de stand van zaken mbt deze motie worden meegenomen.

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

35925XVI, nr. 130

04-02-2022 Stand van zaken van deze motie wordt meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

35925XVI, nr. 131

21-12-2021 In de voortgangsbrief Jeugd, die in november 2022 aan de Kamer zal worden aangeboden zal de stand van zaken m.b.t. deze motie worden meegenomen.

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen

35925XVI, nr. 141

 

Motie van het lid Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

35925XVI, nr. 142

 

Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties

35925XVI, nr. 144

20-01-2022 In het voorjaar wordt met de sector een startcongres gepland om inhoud te geven aan het voorgenomen hiervoor in te richten budget.

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen

35925XVI, nr. 145

21-01-2022 Zoals is toegezegd aan de Kamer zal in het najaar van 2022 een aantal oplossingsrichtingen worden verstuurd aan de Kamer.

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen

35925XVI, nr. 146

 

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

35925XVI, nr. 147

20-05-2022 De NRZ is gevraagd in kaart te brengen wat volgens hen nodig is om de kwaliteit van zwemonderwijs in Nederland te garanderen voor de toekomst. De eerste resultaten van deze brede branche-consultatie wordt medio 2022 verwacht.

Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

35925XVI, nr. 149

20-01-2022 De procesbegeleider Human Capital is gestart. Het vraagstuk over ontzorgen vrijwilligers wordt nadrukkelijk meegenomen. Afhankelijk van de voortgang wordt uiterlijk voor het WGO 2022 een concreet voorstel verwacht voor het aanpakken van het vraagstuk.

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties

35925XVI, nr. 150

20-01-2022 In het voorjaar wordt met de sector een startcongres gepland om inhoud te geven aan het integrale overzicht.

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

35925XVI, nr. 153

 

Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen

35925XVI, nr. 154

 

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over aandacht besteden aan een aantal specifieke zaken in de nota cultuursensitieve zorg

35925XVI, nr. 176

 

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van der Laan over prioriteit geven aan de transitie naar een gezonde samenleving (t.v.v. 35925XVI-178)

35925XVI, nr. 181

18-07-2022 De Tweede Kamer wordt dit najaar hierover geïnformeerd.

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg

35925XVI, nr. 41

21-07-2022 De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze motie af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg

35925XVI, nr. 49

08-07-2022 Ik ben voornemens deze motie voor het eind van het jaar 2022 af te doen.

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

35925XVI, nr. 50

13-05-2022 In VSO bekostiging geboortezorg (van 9-5-2022) toegezegd dat na de zomer de TK geïnformeerd wordt hierover.

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren

35925XVI, nr. 53

08-07-2022 Wordt afgedaan met de beleidslijn over hoe de voorwaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg optimaal kunnen bijdragen « nu en in de toekomst« aan het laten stromen van gegevens tussen zorgprofessionals.

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

35925XVI, nr. 54

08-06-2022 Het gesprek met de Eerstelijnscoalitie loopt nog. De Kamer zal zodra de gesprekken met de Eerstelijnscoalitie zijn afgerond over uitkomsten geïnformeerd worden.

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen

35925XVI, nr. 76

 

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over cultuursensitieve zorg in het opleidingscurriculum opnemen

35925XVI, nr. 83

 

de motie-Kuzu/Den Haan over een doorlooptijd van maximaal vijf werkdagen voor een indicatiestelling bij niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen

35925XVI, nr. 84

 

Motie van de leden Rudmer Heerema en Michon-Derkzen over het opnemen van plaatselijke verboden op lachgas in APV's

35954, nr. 4

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het inkorten van de termijn waarop het lachgasverbod ingaat

35954, nr. 5

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het monitoren van de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgronden

35954, nr. 6

 

Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

35954, nr. 7

15-07-2022 We onderzoeken op dit moment de wijze waarop regulering kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Paternotte en Aukje de Vries over lessen uit de lockdown van 2020-2021 meenemen bij inzet van het CTB in de niet-essentiële detailhandel

35961, nr. 13

 

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

35961, nr. 16

 

Motie van het lid Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid

35983, nr. 10

 

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven (t.v.v. 35983-11)

35983, nr. 13

 

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen (t.v.v. 35983-12)

35983, nr. 14

 

Motie van het lid Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

36042, nr. 11

 
Tabel 107 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Afgedaan met

De minister van VWS zal de Kamer informeren over de verkoopstrategie alvorens het daadwerkelijke verkooptraject van Intravacc B.V. te starten

Brief [06-07-2022] - Herstart verkoopproces Intravacc B.V. (34951-7) (27948)

Brief [30-03-2023] - Aanbieding Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V. (34951-14) (28924)

Voor het meireces stuurt MVWS zijn inhoudelijke lijn m.b.t. zorgcoördinatie

Brief [04-04-2023] - Advies over zorgcoördinatie (29247-386) (28942)

Brief [12-05-2023] - Inrichting van zorgcoördinatie (29247-389) (29107)

De Tweede Kamer ontvangt eind maart een stand van zaken van het traject versterking eerstelijnszorg

Brief [16-03-2023] - Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (31765-725) (28856)

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

De minister van VWS zegt toe voor het zomerreces de Kamer meer informatie over het proces om te komen tot een alternatief voor de 45-minutennorm toe te sturen. Dit is inclusief het tijdspad en hoe het perspectief van inwoners en gemeenten betrokken zal worden.

Brief [13-04-2023] - antwoorden op de vragen van het lid Bushoff (PvdA) over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg (28987)

Brief [16-06-2023] - Verzoek over de voornemens inzake de 45-minutennorm in de acute zorg (29247-395) (29259)

De minister zal aan Zorgverzekeraars Nederland het verzoek doorgeleiden om voor de zomer van 2023 met een follow-up te komen van het onderzoek naar de zorgplicht van zorgverzekeraars bij uitgestelde zorg zoals dat door de NZa wordt gedaan. Zodra hierover meer bekend is, krijgt de Kamer daar informatie over.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (5431)

Brief [29-03-2023] - Beantwoording Schriftelijk Overleg inzake reactiebrief zorggrens bereikt en zorgpremie (31765-763) (28920)

De minister stuurt voor het zomerreces een brief over de uitvoering van de motie-Diertens c.s. (Kamerstuk 25424-562) over steungroepen.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie (5511)

Brief [30-06-2023] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomerreces 2023 (29359)

De minister komt voor de zomer schriftelijk terug op de mogelijkheden voor het behoud van dezelfde persoon als casemanager dementie bij een overstap van de cliënt naar zorg vanuit een andere zorgwet.

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

Brief [09-06-2023] - Voortgangsbrief 2023 Nationale Dementiestrategie (25424-665) (29208)

Voor de zomer ontvangt de Kamer een voortgangsbrief over de inhaalzorg en de inzet van zelfstandige klinieken ten behoeve daarvan

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [23-06-2023] - Toegankelijkheid zorg (31765-791) (29307)

Ik zal uw Kamer op korte termijn informeren over het proces mbt het ontwikkelen van een alternatief voor de 45 minutennorm.

Brief [30-05-2023] - antwoorden op de vragen van het lid Bushoff (PvdA) over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg (2023Z07412) (29170)

Brief [16-06-2023] - Verzoek over de voornemens inzake de 45-minutennorm in de acute zorg (29247-395) (29259)

Voor de zomer ontvangt de Kamer een terugkoppeling over de gesprekken tussen het ministerie, de veiligheidsregio, het ROAZ, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW over de bereikbaarheid van de acute zorg in Zeeland bij wegwerkzaamheden.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

Brief [01-06-2023] - Bereikbaarheid acute zorg bij werkzaamheden Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel (29247-390) (29179)

De minister zegt toe genderspecifieke zorg en vrouwspecifieke aanpak te borgen bij ZonMw.

Parlementaire agenda [16-02-2023] - Commissiedebat Medische preventie (5432)

Brief [30-06-2023] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomerreces 2023 (29359)

Na de zomer informeert de minister van VWS de Kamer over de doorverkoop van diensten aan zzp'ers.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

Brief [11-07-2023] - Verkenning NZa regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsenzorg (29406)

De Tweede Kamer ontvangt in april een nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel

Brief [16-03-2023] - Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (31765-725) (28856)

Brief [17-04-2023] - Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel (Eerste Kamer) (29025)

De minister zegt toe de Kamer deze maand een brief te sturen waarin de stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen over EHDS wordt toegelicht.

Brief [11-05-2023] - Verslag Schriftelijk Overleg inzake de informele EU Gezondheidsraad op 4 en 5 mei 2023 (21501-31-704) (29099)

Brief [23-05-2023] - Stand van zaken European Health Data Space (Eerste Kamer) (29146)

In de eerste helft van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het groeipad van de API-strategie voor de komende jaren.

Brief [15-12-2022] - Voortgang op elektronische gegevensuitwisseling (27529-288) (28518)

Brief [30-06-2023] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomerreces 2023 (29359)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Voort (D66, mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA), informeren over de ontwikkelingen omtrent het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS) en de relatie met de Wegiz.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 35824 (5530)

Brief [23-05-2023] - Stand van zaken European Health Data Space (Eerste Kamer) (29146)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van der Voort (D66, mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA), Verkerk (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) over de opt-outregeling, op korte termijn een brief sturen over de heroriëntatie op de grondslagen van gegevensuitwisseling.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 35824 (5530)

Brief [13-04-2023] - Heroriëntatie grondslagen (Eerste Kamer) (28999)

Ik onderzoek met betrokken partijen hoe de communicatie tussen partijen is verlopen

Brief [09-05-2023] - Stoppen Corona Opt-in (27529-296) (29090)

Brief [09-05-2023] - Stoppen Corona Opt-in (27529-296) (29090)

Ik ga met VZVZ in overleg hoe de cijfers omtrent de noodvoorziening inzichtelijker gemaakt kunnen worden.

Brief [09-05-2023] - Stoppen Corona Opt-in (27529-296) (29090)

Brief [09-05-2023] - Stoppen Corona Opt-in (27529-296) (29090)

Toezegging Ratificatie derde optioneel protocol kinderrechtenverdrag en facultatief protocol Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (35.925 VI)

 

Brief [26-05-2023] - Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR (24170-284) (29163)

De minister informeert de Kamer over wanneer het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen als een succes kan worden beschouwen, hoe dat getoetst gaat worden, hoe daarnaar gekeken gaat worden en hoe dat concreet vorm krijgt.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (5519)

Brief [03-07-2023] - Voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (29363)

De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van dit jaar de beleidsreactie op het advies van de commissie Bussemaker over de versterking van de kennis en de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië binnen het onderwijs en de erfgoedsector.

Parlementaire agenda [12-04-2023] - Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (5302)

Brief [04-07-2023] - Beleidsreactie op het rapport «Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië» van de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië (29376)

T.a.v. van het ondersteuningsprogramma sociale basis en uitvoeringsagenda mantelzorg zegt de staatssecretaris toe de Kamer in Q2 van 2023 nader te informeren

Brief [08-05-2023] - Voortgangsbrief Wmo 2015 (29538-350) (29060)

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

De minister stuurt samen met de staatssecretaris van VWS voor de zomer een brief aan de Kamer over de aanpak met betrekking tot sociale basiszorg en mantelzorg.

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

De staatssecretaris van VWS zal de Kamer informeren over de uitvoeringsagenda mantelzorg en de ambities op het terrein van vrijwilligerswerk.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (5519)

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

De staatsecretaris van VWS zegt toe dat in de uitvoeringsagenda mantelzorg een actielijn wordt opgenomen voor het bundelen en publiceren van goede voorbeelden rondom mantelzorgwoningen.

Brief [16-03-2023] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Mohandis (PvdA) over mantelzorgwoningen (2023Z02663), (28857)

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

Minister LZS streeft ernaar om de TK voor de zomer 2023 te informeren over de meerjarige nationale strategie van het VN-Verdrag handicap

Brief [26-05-2023] - Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR (24170-284) (29163)

Brief [05-07-2023] - Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap (29384)

Na de voorjaarsbesluitvorming zal de minister de Kamer informeren over een besluit omtrent de modernisering van het GVS, het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

Brief [17-05-2023] - Afstel GVS-modernisering (29477-832) (29119)

Er komt een brief over de zelfvoorzienendheid op het gebied van geneesmiddelen en hulpmiddelen (Toezegging aan het lid Hijink (SP) en Van den Berg (CDA). Hiervoor wordt door de minister ook contact met - en medewerking van EZK gezocht

Parlementaire agenda [15-12-2022] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (5431)

Brief [30-03-2023] - Motie Tielen c.s. inzake strategische onafhankelijkheid en de ontwikkeling van een Europees vaccin-ecosysteem (28165-389) (28925)

In juni 2023 ontvangt de Kamer een stand-van-zakenbrief over de gevoerde gesprekken met de verschillende betrokken partijen over het preferentiebeleid.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

Brief [07-07-2023] - afschrift brief «voortgang beschikbaarheid medische producten» (29400)

Voor de zomer van 2023 ontvangt de Kamer een brief over de voortgang van moleculaire diagnostiek.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

Brief [26-05-2023] - Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek (31765-785) (29160)

De minister stuurt de Kamer zo snel daar meer informatie over is het tijdpad van de Verordening lichaamsmateriaal

Parlementaire agenda [31-05-2023] - CD EU-Gezondheidsraad (5463)

Brief [07-07-2023] - Verslag formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023 (29404)

De minister van VWS zegt toe de Kamer op korte termijn te informeren over het kabinetsstandpunt omtrent het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling (2023/296) over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheids-certificering door de WHO.

 

Brief [26-06-2023] - Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling (2023/296) over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering door de WHO (Eerste Kamer) (29318)

De staatssecretaris stuurt de Kamer in het najaar de stand van zaken over het onlinehulpplatform voor jongeren.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5489)

Brief [20-06-2023] - Voortgangsbrief Jeugd (2023Z11289) (29300)

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakus (PvdA, mede namens de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, CDA, OSF, VVD, SGP, D66 en ChristenUnie), toe de Kamer uiterlijk 1 maart 2023 te informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen over de Hervormingsagenda Jeugd en de bijbehorende implicaties voor de financiering, kwaliteit en uitvoering van de jeugdzorg, conform de schriftelijke toezegging van 19 januari 2023 (36200 XVI, J).

Parlementaire agenda [24-01-2023] - Debat EK over de begrotingsstaten VWS, onderdeel Jeugd (5491)

Brief [20-02-2023] - Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (Eerste Kamer) (28750)

De staatssecretaris komt in de volgende voortgangsrapportage aan de Kamer terug op de indexering van pleegzorg.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5489)

Brief [20-06-2023] - Voortgangsbrief Jeugd (2023Z11289) (29300)

Er komt een Kamerbrief voor de zomer van de staatssecretaris van VWS over een aantal zaken (planning, wetstraject).

Parlementaire agenda [31-05-2023] - CD Zorg en onderwijs (5528)

Brief [20-06-2023] - Voortgangsbrief Jeugd (2023Z11289) (29300)

De staatssecretaris stuurt de Kamer het rapport van AEF over verlengde jeugdzorg zodra dit gereed is, voor de zomer.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5489)

Brief [20-06-2023] - Voortgangsbrief Jeugd (2023Z11289) (29300)

De staatssecretaris gaat in overleg met V&VN over subsidie voor jeugdverpleegkundigen en komt hierop terug in de volgende voortgangsrapportage aan de Kamer.

Parlementaire agenda [20-04-2023] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5489)

Brief [20-06-2023] - Voortgangsbrief Jeugd (2023Z11289) (29300)

De minister LZS zegt toe naar verwachting de kamer in mei verder te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van mensen met een VG7 zorgprofiel. Daarbij zal de minister LZS dan een uitgebreide reactie geven op de inhoud van het rapport en ook aangeven hoe verder wordt gegaan met dit dossier.

Brief [11-04-2023] - Reactie op artikel over het bericht dat afbouw van complexe zorg voor gehandicapten dreigt vanwege onrendabele tarieven (24170-282) (28971)

Brief [30-05-2023] - Onderzoek VG7 en voortgang Toekomstagenda (24170-285) (29167)

In april van dit jaar stuurt de minister een reactie op het advies van het Capaciteitsorgaan.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

Brief [13-06-2023] - Capaciteitsplan 2024-2027 (29282-521) (29223)

Tijdens de Voorjaarsnota ontvangt de Kamer informatie over de uitkomst van het gesprek met de minister van Financiën over de mogelijkheden van aanspraak op het Klimaatfonds.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

Brief «Voorjaarsbesluitvorming klimaat» van EZK met kenmerk DGKE / 27070798. 22-23 32 813 nr. 1230 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/26/voorjaarsbesluitvorming-klimaat

De Kamer wordt in de voorgangsbrief TAZ, die in juni wordt gestuurd, geïnformeerd hoe de meerurenbonus in de VVT kan worden geïmplementeerd

Parlementaire agenda [06-04-2023] - Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (5535)

Brief [06-07-2023] - voortgangsrapportage programma TAZ (29387)

De Kamer ontvangt in juni een voortgangsbrief TAZ, waarin de Kamer wordt geïnformeerd over wanneer in het najaar de uitkomst van het onderzoek komt.

Parlementaire agenda [06-04-2023] - Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (5535)

Brief [06-07-2023] - voortgangsrapportage programma TAZ (29387)

In de voortgangsrapportage Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn wordt de voortgang van de motie over de aanpak van agressie tegen hulpverleners gemeld. Dat zal in juni van dit jaar zijn.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

Overgenomen door JenV

De minister voor Langdurige Zorg en Sport zal in de beantwoording van het schriftelijk overleg over de regeling voor zorgmedewerkers met langdurige postcovidklachten terugkomen op de onderwerpen indexatie en specifieke afbakening van de doelgroep.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [14-06-2023] - VSO Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (25295-2081) (29226)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over het onderzoek over de salarissen en de waardering in de zorg in de vorm van de salarissen.

Parlementaire agenda [06-04-2023] - Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (5535)

Brief [06-07-2023] - voortgangsrapportage programma TAZ (29387)

Ik zeg uw Kamer van harte toe om voor de zomer een schriftelijke respons te geven met een overzicht van waar we staan met de verschillende stappen.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - Plenair debat OVV Rapport, deel 1 (5477)

Brief [17-05-2023] - Stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport (25295-2057) (29127)

Mevrouw Van der Plas (BBB): Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. We hebben hier natuurlijk gewisseld in het debat dat ik heb gezien dat dat eigenlijk niet voldoende is gebeurd. Er is een heel grote verwijdering ontstaan, al is dat niet alleen maar door het beleid van het kabinet. Het heeft met heel veel dingen te maken, maar onder andere communicatie is daar wel een heel groot onderdeel van. Ik wil de motie op zich wel intrekken als toezegging, maar dan zou ik aan de minister willen vragen of hij mij schriftelijk in een brief kan laten weten hoe dat dan is gebeurd en hoe dat dan in de toekomst verder gaat gebeuren. Dan heb ik daar meer aan. Zeggen «dat doen we al» en "dat hebben we al gedaan", is voor mij niet voldoende. Minister Kuipers: Ja, dat wil ik.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - Plenair debat OVV Rapport, deel 1 (5477)

Brief [25-04-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2046) (29051)

Kan de minister dus toezeggen de resultaten van de dialoog met ons te delen? Minister Kuipers: Ja. Dat had ik zojuist ook al genoemd, maar dat is in de beantwoording even niet over het voetlicht gekomen, denk ik. Maar dat doe ik graag.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - Plenair debat OVV Rapport, deel 1 (5477)

Brief [25-04-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2046) (29051)

De minister zal de Kamer in januari informeren over het gebruik van luchtreinigers.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (5431)

Brief [30-06-2023] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomerreces 2023 (29359)

In mei zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer informeren over de update van de Wereldgezondheidsorganisatie over de A-status van COVID.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Tweeminutendebat ontwikkelingen rondom het coronavirus (5517)

Brief [16-06-2023] - Afschalen A-status COVID-19 (Eerste Kamer) (29252)

De minister stuurt de Kamer voor de zomer het advies van het RIVM over het proces van het afschalen van de A-status van COVID-19 en een aantal andere zaken die daaraan verbonden zijn.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [12-06-2023] - Aanbiedingsbrief RIVM-advies afschalen A-status COVID-19 (25295-2064) (29220)

Na het kerstreces wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de vaccinatiebereidheid.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (5431)

Brief [25-04-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2046) (29051)

De Minister van VWS zegt toe de Kamer binnenkort nader te informeren over de adviesvraag aan het RIVM in het kader van pandemische paraatheid over landelijke en regionale aanpak van infectieziektebestrijding, waarin lessen van COVID-19 worden meegenomen.

Brief [20-06-2023] - antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de beperkte invloed van het bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder-app op de bestrijding van de pandemie (2023Z07946) (29279)

Brief [06-11-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie LAN m.b.t. uitvoering motie Van Gerven c.s. over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma (29689-1040), (29689-1087) (25295)

Op korte termijn ontvangt de Kamer een brief over het besluit van de minister over de regeling van het beschikbaar stellen van zelftesten en mondkapjes voor bepaalde doelgroepen.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

Spoedig na het kerstreces, begin 2023, komt er een reactie op het schriftelijk overleg over het beleidsprogramma Pandemische paraatheid

Parlementaire agenda [15-12-2022] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (5431)

Brief [30-06-2023] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomerreces 2023 (29359)

In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de Kamer nadere informatie over het verdere proces van de volgende tranches van de wijziging van de Wpg.

Parlementaire agenda [12-12-2022] - WGO Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 (5475)

Brief [30-03-2023] - Planningsbrief wijziging Wet publieke gezondheid (36194-41) (28927)

Voor de zomer van 2023 ontvangt de Kamer van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de plannen omtrent de structurele investering in GGD'en

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [29-06-2023] - Structurele versterkingen van de pandemische paraatheid van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding (25295-2106) (29351)

Voor de zomer 2023 ontvangt de Kamer een tussenstand van de onderzoeken naar het draagvlak voor gedragsmaatregelen.

Parlementaire agenda [12-12-2022] - WGO Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 (5475)

Brief [29-06-2023] - Structurele versterkingen van de pandemische paraatheid van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding (25295-2106) (29351)

De minister van VWS zal de directeur van het RIVM vragen om binnen twee maanden informatie te verstrekken over de vraag of de wijzigingen in het conceptadvies van het OMT-advies gedragen worden door het conceptverslag en het verslag van de vergadering van 14 april 2020, zo mogelijk na raadpleging van de personen die deelgenomen hebben aan de vergadering van 14 april.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Tweeminutendebat Niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (25 295, nr. 1998) (5525)

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

De minister zal de Kamer ruim voor de zomer informeren over de noodzakelijkheid van geldende speciale regels omtrent COVID-afval.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Tweeminutendebat Verduurzaming van de zorg (CD 9/3) (5526)

Brief [10-03-2023] - Afschrift Kamerbrief over besluiten resterende adviezen COVID-19 (Eerste Kamer) (28812)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Voort (D66), toe het onderwerp nazorg voor buitenlandse vrouwen te bespreken met de veldpartijen. Mochten deze gesprekken hiertoe aanleiding geven, dan zal de Kamer hierover met de eerstvolgende brief over de voortgang van de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap, die naar verwachting in april 2023 verschijnt, geïnformeerd worden.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

Brief [11-04-2023] - Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap (32279-239) (28967)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP) over de registratie van het aantal abortussen door huisartsen, met de kabinetsreactie op de Tweede evaluatie van Wet afbreking zwangerschappen (Wafz) informeren over de voorgenomen rapportage van abortussen.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

Brief [14-06-2023] - Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (TK) (30371-52) (29228)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Bruijn-Wezeman (VVD), toe dat hij in de kabinetsreactie op de tweede wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap zal terugkomen op de vraag of er voldoende juridische duidelijkheid is over het wel of niet mogen uitvoeren van overtijdbehandelingen door huisartsen.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

Brief [14-06-2023] - Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (TK) (30371-52) (29228)

Voor de zomer informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer over de uitkomsten van het advies van het RIVM over de inrichting van de microbiologische diagnostiek ten behoeve van de publieke gezondheid in Nederland.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Tweeminutendebat ontwikkelingen rondom het coronavirus (5517)

Brief [29-06-2023] - Structurele versterkingen van de pandemische paraatheid van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding (25295-2106) (29351)

De minister zal de staatssecretaris van VWS verzoeken schriftelijk terug te komen op de protocollen en de definitie van desinformatie.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [26-06-2023] - antwoorden op de vragen van de leden Pouw-Verwenij (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) over de bestrijding van desinformatie door de denktank Desinformatie (29316)

Voor de zomer ontvangt de Kamer het advies ten aanzien van het stilstaan in het najaar van 2023 bij de pandemie.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

Brief [27-06-2023] - Advies Comité Stilstaan bij Corona (25295-2103) (29327)

De minister komt schriftelijk terug op de vraag of het memo uit voetnoot 53 van het eerste OVV-rapport aan de Kamer beschikbaar kan worden gesteld.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Tweeminutendebat Niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (25 295, nr. 1998) (5525)

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

De minister stuurt de Kamer een brief over eventuele betrokkenheid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de uitvoering van deze wet.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Vervolg: Plenair overleg Wetsvoorstel: Bevorderen van samenwerking en rechtmatige zorg (35.515) (5522)

Brief [30-03-2023] - Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (28923)

De minister van LZS stuurt de Kamer een planningsbrief, met onder andere de stand van zaken van de uitvoering van de aangenomen moties op sportgebied.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

Brief [25-04-2023] - Planning communicatie sportbeleid (30234-357) (29052)

De minister van LZS stuurt de Kamer voor het zomerreces een brief over de stand van zaken van het verduurzamen van sportverenigingen en hoe dit versneld kan worden. De minister gaat in deze brief o.a. in op de gesprekken die zij gaat voeren met de VSG en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

Brief [15-06-2023] - Monitoringsbrief energie en sport juni 2023 en verkenning versnelling verduurzamingsopgave sport (30234-363) (29241)

De minister van LZS stuurt de Kamer voor de zomer een brief waarin de hoofdlijnen worden geschetst van wetgeving op het gebied van sport.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

Brief [15-06-2023] - Hoofdlijnen van wetgeving in de sport (30234-365) (29237)

De minister van LZS stuurt de Kamer een reactie op het Actieplan Sportverenigingen van het lid Mohandis

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

Brief [15-06-2023] - Hoofdlijnen van wetgeving in de sport (30234-365) (29237)

De minister stuurt de Kamer in mei een brief over lijst 0 in het kader van de Opiumwet

Parlementaire agenda [29-03-2023] - Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (5451)

Brief [09-05-2023] - Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst (TK) (36355-1) (29078)

Binnenkort stuurt de minister het signalement over de inzet van psychedelica aan de Kamer.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

Brief [26-06-2023] - Therapeutische toepassing van psychedelica (29477-840) (29322)

De staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer samen met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de motie-Bisschop c.s. met betrekking tot de internationale campagne rondom drugs en buitenlandse toeristen.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (5451)

Brief verzonden door JenV, kenmerk 4692616, 5 juli 2023.

Uw kamer zal met een aparte brief worden geinformeerd over de uitvoering van deze motie mbt proeverijen kweekvlees

Brief [05-07-2023] - Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid (29380)

Brief verzonden door LNV, kenmerk DGA-SKI / 27929801, 5 juli 2023

De minister van VWS zegt toe, samen met IenW en LNV, de Kamer in de zomer van 2024 een update te geven over het RIVM-onderzoeksprogramma naar PFAS.

Brief [04-07-2023] - PFAS-onderzoeksprogramma (29377)

Brief [05-07-2023] - Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid (29380)

De Tweede Kamer informeren over het advies over zorgcoördinatie acute zorg.

Brief [16-03-2023] - Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (31765-725) (28856)

Brief [04-04-2023] - Advies over zorgcoördinatie (29247-386) (28942)

De Tweede Kamer ontvangt een stand van zaken over het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket.

Brief [16-03-2023] - Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (31765-725) (28856)

Brief [16-06-2023] - Voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket voorjaar 2023. (29689- 1200) (29257)

De minister VWS zegt toe de Kamer de uitkomst van de gesprekken met Zorginstituut Nederland, de NZa en zorgverzekeraars over de vergoeding van spraakcomputers voor de zomer terug te koppelen aan de Kamer.

Brief [17-03-2023] - Verzoek ISAAC NF tot aanbieding petitie Vergoed alle spraakcomputers iedereen een stem (29689-1181) (28865)

Brief [27-06-2023] - Toezeggingen m.b.t. vergoeding spraakcomputers en maximering eigen bijdrage extramurale geneesmiddelen en overheveling 20-wekenecho (29689-1205) (29330)

Voor de zomer ontvangt de Kamer informatie over de uitvoering van het meenemen van duurzaamheid als een van de criteria bij de toets op het basispakket en de aanschaf van dure apparaten.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

Brief [16-06-2023] - Voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket voorjaar 2023. (29689- 1200) (29257)

De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de onderzoeken naar onder- en overcompensatie in de risicoverevening. Het streven is dat de onderzoeken in de zomer zijn afgerond en dat de Kamer daarover vervolgens wordt geïnformeerd.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Tweeminutendebat NZa-publicatie «stand van de zorg 2022» (29 689, nr. 1180) (5524)

Brief [26-06-2023] - ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024 (29689-1204) (29321)

Tabel 108 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De minister van VWS zal de Kamer informeren over wie de kopende partij is als er een overeenkomst is gesloten.

Brief [30-03-2023] - Aanbieding Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V. (34951-14) (28924)

 

De minister van VWS zal de privatisering na een periode van vier jaar evalueren en de Kamer informeren over de uitkomsten van de evaluatie.

Brief [30-03-2023] - Aanbieding Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V. (34951-14) (28924)

 

De Minister voor LZS streeft ernaar om medio 2024 een wetsvoorstel voor aanpassing Wvggz en Wzd in te dienen.

Brief [26-06-2023] - Schriftelijk overleg inzake beleidsreactie evaluatierapport Wvggz en Wzd (Kamerstuk 25 424 nr. 648) (25424-669) (29315)

 

De minister voor LZS zal de Kamer in de volgende voortgangsrapportage over het programma WOZO informeren over de niet-vrijblijvende afspraken met veldpartijen over de 24/7-beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg. Deze brief wordt na de zomer aan de Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 De Kamer wordt na de zomer 2023 geïnformeerd

De minister van VWS informeert de Kamer na de zomer over de uitkomsten van de gesprekken over de mogelijkheden van versnelling van de inzet van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 De Kamer wordt na de zomer 2023 geïnformeerd

De Kamer ontvangt voor de komende zomer de nadere analyse van AZN en Zorgverzekeraars Nederland over het gebruik van AI-systemen in de ambulancezorg.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

22-05-2023 De onafhankelijke analyse zal direct na het reces aan de Kamer worden toegestuurd.

De minister van VWS zal met (zorg)partijen en ZonMw het gesprek aangaan om te bepalen of dit voor (zorg) partijen voldoende ruimte biedt om invulling te geven aan de kennishiaten die op het terrein spelen. Hij zal de Kamer rond de zomer over de uitkomst informeren.

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer na het zomerreces 2023 geïnformeerd

De minister verzamelt de signalen en rapporteert de Kamer hierover voor de begroting.

Parlementaire agenda [13-06-2023] - Commissiedebat Intensieve Kindzorg (5552)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar 2023 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de rapportage die het Zorginstituut in Q3 2023 gaat opleveren over tijdkritische aandoeningen aan de Kamer te zenden en te bepalen wat nodig is om tot normen voor tijdkritische aandoeningen te komen.

Brief [14-06-2023] - Beantwoording inbreng schriftelijk overleg acute zorg (29247-393) (29229)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2023 geïnformeerd

Over het vervolgproces m.b.t. zorgcoördinatie informeert MVWS de TK in het najaar in het kader van de uitvoering van de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Brief [04-04-2023] - Advies over zorgcoördinatie (29247-386) (28942)

17-07-2023 De Kamer wordt in het najaar van 2023 geïnformeerd

De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van het NZa-onderzoek naar het bijstellen van de tarieven van het zorgprestatiemodel en of het is gelukt op 1 juli live te gaan.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie (5511)

17-07-2023 De Kamer wordt in Q3 van 2023 geïnformeerd

De minister voor LZS zal de Kamer schriftelijk informeren over de ontwikkelingen rondom nurse-led zorg in het visietraject eerste lijn.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 De Kamer wordt voor het Kerstreces 2023 geïnformeerd

Uiterlijk voor het einde van dit jaar, wanneer ook de IGJ en de NZa het aangekondigde onderzoek naar innovatieve ketens hebben afgerond, zal de minister van VWS de Tweede Kamer nader informeren over de uitkomsten van deze verkenning met partijen.

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer voor het einde van 2023 geïnformeerd.

Over de toekomst van het huisartsenvak is de minister van VWS doorlopend in gesprek met de LHV, de huisartsen in opleiding (LOVAH) en de huisartsenopleiders. Hij informeert u dit najaar over de voortgang van deze gesprekken.

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

17-07-2023 De Kamer wordt in het najaar van 2023 geïnformeerd

De minister stuurt de Kamer een tussentijdse evaluatie van de eerste ervaringen met het experiment rondom ggz-patiënten die van hun arts met verlof mogen. Zij stuurt dit voor het eerstvolgende commissiedebat.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie (5511)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2023 geïnformeerd

De minister van VWS zegt toe de Kamer te informeren over hoe de aanbevelingen uit het ZIN-advies worden opgepakt en hoe de normen voor multitraumazorg zo snel mogelijk alsnog kunnen worden gehaald.

Brief [05-04-2023] - Advies bevordering implementatie multitraumanorm (29247-387) (28945)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2023 geïnformeerd

De minister ontvangt in het najaar het referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg en zal deze met de Kamer delen.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2023 geïnformeerd.

De minister informeert de Kamer in de tweede helft van 2023 over de publicatie van het Sectorkompas Ambulancezorg.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

17-07-2023 De Kamer wordt in de tweede helft van 2023 geïnformeerd.

Hierboven heb ik u een toelichting gegeven op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de veranderopgave die het Trimbos-instituut signaleert. Voor de uitvoering hiervan, waaronder de gewenste beweging "naar de voorkant", zijn financiële middelen aan zorgpartijen en gemeenten beschikbaar gesteld vanuit het IZA en het GALA. Ik houd uw Kamer in de voortgangsbrieven over het IZA en het GALA op de hoogte over de vorderingen van deze afspraken.

Brief [13-04-2023] - Aanpak toegankelijkheid ggz (25424-649) (28994)

23-05-2023 De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Voor het einde van het jaar informeer ik uw Kamer over de voortgang [van de gesprekken met veldpartijen over de nieuwe ANW-organisatie in de huisartsenzorg en de eventuele noodzaak om tot regulering van de doorverkoop van ANW-diensten over te gaan]

Brief [11-07-2023] - Verkenning NZa regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsenzorg (29406)

19-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer voor het einde van 2023 geïnformeerd

De Minister voor LZS zegt toe bij het uiteindelijk wetsvoorstel voor aanpassing Wvggz en Wzd een bijlage met overzicht toe te voegen hoe met de aanbevelingen uit de wetsevaluaties Wvggz/Wzd wordt omgegaan.

Brief [26-06-2023] - Schriftelijk overleg inzake beleidsreactie evaluatierapport Wvggz en Wzd (Kamerstuk 25 424 nr. 648) (25424-669) (29315)

24-07-2023 De Kamer wordt naar verwachting eind 2023 geïnformeerd

In het laatste kwartaal van 2023 ontvangt de Kamer van de minister van VWS de handreiking huisvestingsproblematiek huisartsenzorg.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 De Kamer wordt in Q4 geïnformeerd

De komende tijd gaan wij met vertrouwen samen met partijen verder op de ingeslagen weg. Over de voortgang blijven wij u informeren.

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

17-07-2023 De Kamer wordt naar verwachting voor het einde van 2023 geïnformeerd over de visie en het plan van aanpak.

De minister van VWS zegt toe op een later moment uw Kamer te informeren over de wijze waarop het advies een plek heeft gekregen in de visie en het plan van aanpak en daarmee ook een beleidsreactie op het advies geven. Binnenkort informeren de minister voor LZS en VWS u ook over de voortgang van het visietraject.

Brief [04-04-2023] - RVS-advies over de toekomst van de eerstelijnszorg (33578-94) (28937)

17-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer eind 2023 geïnformeerd.

Zodra er duidelijkheid is over welke wetstrajecten nodig zijn om het gezondheidsinformatiestel te realiseren informeer ik uw Kamer hierover.

Brief [21-06-2023] - Beantwoording van feitelijke vragen over ICT & Zorg (27529-300) (29294)

19-07-2023 Wordt conform planning afgedaan

De minister van VWS zegt toe dat de Kamer na de zomer (2023) een brief met daarin de geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz ontvangt.

Brief [14-06-2023] - Beantwoording inbreng schriftelijk overleg acute zorg (29247-393) (29229)

11-07-2023 Deze toezegging wordt conform planning afgedaan

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP, mede namens de PvdD), toe de vraag of digitale inlogmiddelen waarvoor andere landen binnen de Europese Unie toestemming geven, tot gevolg kan hebben dat bijvoorbeeld Facebook of Google toegang krijgen tot medische gegevens, mee te nemen in het overleg met de minister van BZK.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 35824 (5530)

11-07-2023 Deze toezegging wordt conform planning afgedaan

In deze brief geeft de minister van VWS aan dat hij eind 2023 de Tweede Kamer informeert over de uitwerking van de richting en de contouren van het transitieplan.

Brief [13-04-2023] - Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren (27529-293) (28985)

19-07-2023 Wordt conform planning afgedaan

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Voort (D66, mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA), toe met het veld in overleg te treden over de mogelijkheid om medische brieven op te nemen in de Meerjarenagenda Wegiz en dit in de loop van dit jaar terug te koppelen.

Parlementaire agenda [11-04-2023] - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 35824 (5530)

28-06-2023 De kamer wordt na de zomer van 2023 over deze motie geinformeerd.

De Kamer wordt bij de voorjaarsnota van 2024 geïnformeerd over de in het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg.

Brief [23-06-2023] - Middelen coalitieakkoord ten behoeve van Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg (27529-302) (29305)

19-07-2023 Wordt conform planning afgedaan

De minister van VWS zegt toe de Kamer bij de volgende PGO voortgangsrapportage nader te informeren over de noodzaak van aanvullende wetgeving voor de PGO's

Brief [11-05-2023] - Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen (27529-297) (29102)

19-07-2023 Wordt conform planning afgedaan

De minister van VWS zegt toe dat hij zich ervoor inzet om het wetsvoorstel voor de verbetering van de directe beschikbaarheid van relevante patiëntgegevens in geval van spoedeisende zorg in de eerste helft van 2024 naar de Kamer te sturen. Eerder zou dit in 2023 plaatsvinden.

Brief [14-06-2023] - Beantwoording inbreng schriftelijk overleg acute zorg (29247-393) (29229)

28-06-2023 Dit wetsvoorstel gaat deze zomer in internetconsultatie en wordt in de loop van 2024 naar de Kamer verstuurd.

De minister van VWS zal, naar aanleiding van vragen van de leden Van der Voort (D66), Verkerk (ChristenUnie), Prins (CDA), Baay-Timmerman (50PLUS) en De Bruijn-Wezeman (VVD), onderzoeken of de opt-outregeling ook voor andere knelpunten dan de acute zorg, een oplossing kan bieden en breder kan worden ingezet.

Parlementaire agenda [07-06-2022] - Mondeling overleg Gegevensuitwisseling (5376)

11-07-2023 De Eerste Kamer heeft zelf de deadline 1-1-25 gesteld.

T.a.v. het vervolg van resultaatgericht beschikken zegt de staatssecretaris toe de Kamer voor het zomerreces nader te informeren

Brief [08-05-2023] - Voortgangsbrief Wmo 2015 (29538-350) (29060)

20-07-2023 De TK wordt in september 2023 geïnformeerd over vervolg van resultaat beschikken.

De staatssecretaris gaat in gesprek met een bewindspersoon van het ministerie van VWS over de «speciale fietsen» (zoals driewielers voor minder valide personen) en informeert de Kamer daar uiterlijk in het najaar over.

Commissiedebat Actieve Mobiliteit, I&W, 9 maart 2023.

13-07-2023 De TK wordt voor het kerstreces 2023 geïnformeerd met de Stvz-brief moties en toezeggingen over deze toezegging.

De staatssecretaris stuurt de Kamer voor het zomerreces de planning van het actieonderzoek dat hij samen met de minister van JenV laat uitvoeren naar bemoeizorg.

Parlementaire agenda [19-04-2023] - Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie (5511)

10-07-2023 De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2023 geïnformeerd met de Brede brief ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en verbinding met de curatieve- en langdurige zorg.

De staatssecretaris van VWS geeft aan het einde van dit jaar inzicht in de voortgang van de mogelijkheden om de positie van weduwen een plaats te geven in de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland.

Parlementaire agenda [12-04-2023] - Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (5302)

13-07-2023 De TK wordt eind december 2023 geïnformeerd met de Voortgangsrappotage Oorlogsgetroffenen over deze toezegging.

De staatssecretaris informeert de Kamer na de zomer over de voortgang van het overleg dat hij en andere bewindspersonen met de Molukse gemeenschap voeren, onder andere over de Molukse kindgraven.

Parlementaire agenda [12-04-2023] - Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (5302)

13-07-2023 De Tweede Kamer wordt eind december 2023 geïnformeerd over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen over deze toezegging.

De staatssecretaris van VWS gaat met de sector en andere relevante betrokkenen in gesprek nav het door Sira consulting uitgevoerde regeldrukonderzoek. De Kamer wordt voor het einde van 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken en de acties die het kabinet aanvullend neemt om regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellen te verminderen.

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

10-07-2023 De TK wordt eind december 2023 geïnformeerd met brief Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen over deze toezegging.

De staatssecretaris van VWS zal, middels de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen, de TK infomeren over de voortgang van de implementatie van de adviezen zoals opgenomen in de beleidsreactie.

Brief [04-07-2023] - Beleidsreactie op het rapport «Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië» van de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië (29376)

10-07-2023 Tweede Kamer wordt eind december 2023 geïnformeerd over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen.

De staatssecretaris van VWS zal, middels de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen, de TK infomeren over de inzet van de financiële middelen bij de implementatie van de adviezen zoals opgenomen in de beleidsreactie.

Brief [04-07-2023] - Beleidsreactie op het rapport «Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië» van de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië (29376)

10-07-2023 Tweede Kamer wordt eind december 2023 geïnformeerd over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen.

De SVWS zegt toe de aanbevelingen op organisatieniveau te bespreken met de verschillende relevante organisaties van de onderzochte sectoren, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, om te bezien of zij de bevindingen/signalen herkennen en om te bespreken of en op welke wijze zij kunnen bijdragen aan verbetering van het bespreekbaar maken van seksualiteit door zorgprofessionals.

Brief [24-04-2023] - onderzoeksrapport Bespreekbaar maken seksualiteit in de zorg (2023Z07509) (29041)

26-04-2023 De TK wordt in het 1e kwartaal 2024 geïnformeerd met de Voortgangsbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld over deze toezegging.

Over voortgang van de Mantelzorgagenda en de aanpak informele zorg, ondersteuning en (jeugd)hulp wordt de kamer via de reguliere voortgangsrapportages geïnformeerd (GALA, WOZO, Hoofdlijnenbrief Wmo en Hervormingsagenda Jeugd)

Brief [06-07-2023] - Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026 (29394)

13-07-2023 De TK wordt voor het zomerreces 2024 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Wmo Breed over deze toezegging.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Otten (Fractie-Otten), toe om de voortgangsrapportage financieel beheer van het ministerie van VWS (voorjaar 2023) ook aan de Eerste Kamer aan te bieden en merkt op dat het volgende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer in mei 2023 verschijnt.

Parlementaire agenda [24-01-2023] - Debat EK over de begrotingsstaten VWS, onderdeel Jeugd (5491)

 

De minister zegt de Kamer toe om net als vorig jaar ruim voor het volgende begrotingsdebat een nieuwe voortgangsbrief over het financieel beheer te sturen en begin april een tweede rapportage, inclusief een overzicht van de voortgang op basis van een beknopt mijlpalenoverzicht. In deze voortgangsbrieven zal hij in ieder geval het volgende opnemen: de wegwijzer prestatieverklaring (1), een stand van zaken van het inkoopbeheer om een onnodig beroep op dwingende spoed te voorkomen (2), informatie over stappen die worden en zijn gezet over de herinrichting van de financiële functie, inclusief concrete mijlpalen en een tijdspad (3), een toelichting met betrekking tot de hulp vanuit het ministerie van Financiën (4). De minister zal tevens voor het volgende wetgevingsoverleg een kwalitatieve update aan de Kamer sturen over de voortgang met betrekking tot het financiële beheer.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - WGO Jaarverslag 2022 (5540)

 

De minister zegt toe in het volgende jaarverslag het overzicht van amendementen, aangevuld met die van dit jaar, met zo actueel mogelijke informatie op te stellen, waar mogelijk met de concrete uitvoering en effecten.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - WGO Jaarverslag 2022 (5540)

 

De minister zegt toe dat in de toekomst in het jaarverslag ook wordt stilgestaan bij de tastbare resultaten van evaluaties. Hij zal daarnaast ook het leereffect meenemen bij het uitwerken van de Strategische Evaluatie Agenda in de begroting voor 2024, en in deze begroting tevens nader ingaan op de stappen die nog gezet kunnen worden om het zicht op de doeltreffendheid en doelmatigheid te versterken.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - WGO Jaarverslag 2022 (5540)

 

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over de verdere doorontwikkeling van de sluisprocedure.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

25-07-2023 Is afgedaan met kamerbrief; naar een toekomstigbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket. Delphi: 3913, zaaknummer 1049053.

De minister informeert de Kamer schriftelijk over het gesprek met Sanquin over de kwaliteit en veiligheid van bloedproducten.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

 

De minister stuurt de Kamer dit najaar, voor de begrotingsbehandeling 2024, een brief over de quickscan farmacogenetica.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

25-07-2023 De resultaten van de quickscan farmacogenetica worden meegenomen in de brief over de DNA visie die gepland staat om voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer verstuurd te zijn.

In oktober ontvangt de Kamer informatie over de update van de lijst van kritische middelen.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

26-07-2023 In oktober ontvangt de Kamer informatie over de update van de lijst van kritische middelen.

De Minister van VWS zegt toe in het najaar van 2023 de Tweede Kamer een brief te sturen over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Brief [04-07-2023] - Voortgang beschikbaarheid medische producten (29368)

25-07-2023 Naar verwachting ontvangt de Kamer ontvangt in het najaar 2023 een stand van zaken over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

In de herfst van dit jaar komt er een brief over het plan met betrekking tot de antibioticaresistentie.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

25-07-2023 De Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd.

Voor het eind van het jaar ontvangt de Kamer een schriftelijke terugkoppeling over de met verschillende partijen gevoerde gesprekken over generieke middelen in brede zin, inclusief de beschikbaarheid ervan.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

25-07-2023 De Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd.

De minister van VWS stuurt de Kamer na de zomer een update over mogelijke verbeteringen in de extramurale farmaceutische zorg.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

25-07-2023 Traject heeft wat vertraging opgelopen, waardoor nog geen concrete (harde) afspraken te vermelden zijn.

De minister van VWS deelt in december de resultaten van het onderzoek naar geneesmiddelengebruik van ouderen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

25-07-2023 2023 De Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd.

De minister stuurt de Kamer ergens in de komende maanden een brief over de inzet van onderzoek rondom de inzet van medicinale cannabis.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (5451)

25-07-2023 De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de vorderingen omtrent de implementatie van nieuw beleid.

De minister van VWS zegt dat hij op korte termijn ook de publicatie verwacht van het leidraad over Mesh nazorg. Hij zegt toe de Kamer te informeren zodra het leidraad gepubliceerd is.

Brief [15-05-2023] - Rapport labonderzoeksrapport RIVM naar Mesh-implantaten (32805-166) (29114)

25-07-2023 Naar verwachting wordt de Kamer hierover geïnformeerd in de stand van zakenbrief medische technologie eind dit jaar.

De minister zegt toe in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om blokkerende software bij medische hulpmiddelen tegen te gaan, om zo onnodige zorgkosten te voorkomen.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - WGO Jaarverslag 2022 (5540)

25-07-2023 De Kamer wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe ernaar te streven de Tweede Kamer ieder halfjaar een voortgangsbrief over het onderwerp beschikbaarheid van medische producten te sturen.

Brief [04-07-2023] - Voortgang beschikbaarheid medische producten (29368)

25-07-2023 De Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd

De minister van VWS zegt toe begin 2024 een nieuwe voortgangsbrief over de beschikbaarheid van medische producten te sturen aan de Tweede Kamer.

Brief [04-07-2023] - Voortgang beschikbaarheid medische producten (29368)

25-07-2023 De Kamer wordt begin 2024 geïnformeerd

Ik informeer u in het eerste kwartaal van 2024 over de nadere uitwerking van plan, wat er nodig is om het realiseren en op welke termijn inwerkingtreding kan plaatsvinden

Brief [16-06-2023] - Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket, (29477-838) (29258)

25-07-2023 De Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2024 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer begin 2024 te informeren over hoe hij het vervolg van het GVS voor zich ziet, inclusief een concreet tijdpad voor de implementatie daarvan.

Brief [17-05-2023] - Afstel GVS-modernisering (29477-832) (29119)

25-07-2023 De Kamer wordt begin 2024 over de stand van zaken geïnformeerd.

De minister komt schriftelijk terug op het patientaccessprogramma. Daarin wordt meenemen op welke wijze de vindbaarheid, de beschikbaarheid van die programma's kan worden vergroot.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

14-07-2023 We zijn aan het verkennen of en op welke wijze patient access programma"s voor geneesmiddelen die nog niet tot het verzekerde pakket behoren centraal kunnen worden geïdentificeerd. De Kamer wordt hierover begin volgend jaar geïnformeerd

De minister van VWS en de minister van EZK informeren de TK over een jaar over de vorderingen die door FAST zijn geboekt.

Brief [07-03-2023] - Voortgang expertisecentrum FAST en afronding LSH actieprogramma (28797)

25-07-2023 De Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2024 hierover geïnformeerd.

De minister informeert de Kamer zodra het beleidsadvies van ACM, NZa en het Zorginstituut over maatschappelijk aanvaardbare prijzen van geneesmiddelen gereed is. Dat is naar verwachting over ongeveer een jaar.

Parlementaire agenda [22-03-2023] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5430)

25-07-2023 De Kamer wordt eerste kwartaal 2024 over de stand van zaken geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe begin 2024 de Kamer te informeren over de financiële arrangementen aan de hand van een nieuwe voortgangsbrief.

Brief [28-03-2023] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2022 (29477-810) (28903)

25-07-2023 De Kamer wordt begin 2024 over de stand van zaken geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe het overzicht, dat de Europese Commissie in kaart wil brengen met de belangrijkste maatregelen en financieringsinspanningen van de EU en haar lidstaten m.b.t. de EU mondiale gezondheidsstrategie, wanneer dit openbaar wordt gemaakt naar de Kamer te sturen.

Brief [11-05-2023] - Verslag Schriftelijk Overleg inzake de informele EU Gezondheidsraad op 4 en 5 mei 2023 (21501-31-704) (29099)

17-07-2023 De Europese Commissie heeft dit nog niet in kaart gebracht.

De stas van VWS zegt toe samen met de NJR te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nationale jeugdstrategie en in het najaar 2023 met een stand van zaken te komen.

Brief [13-04-2023] - Maatregelen ter bevordering positie van jongeren (2023Z06691) (28991)

04-05-2023 eind 2023 voor het WGO-Jeugd zal de Kamer een stand van zakenbrief ontvangen: Hervormingen Jeugzorg, waarin de stand van zake m.b.t. deze toezegging zal worden meegenomen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakus (PvdA), schriftelijk informeren over de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd en de mate waarin die afdwingbaar zijn.

Parlementaire agenda [04-04-2023] - Mondeling Overleg Hervormingsagenda Jeugd (5514)

15-05-2023 Voor het WGO, november 2023, zal de TK een brief ontvangen waarin de stand van zaken m.b.t deze toezegging wordt meegenomen.

Na de zomer komt er een Kamerbrief over Applied Behavior Analysis (ABA) (verkenning en wetenschappelijke inzichten).

Parlementaire agenda [31-05-2023] - CD Zorg en onderwijs (5528)

14-06-2023 eind 2023 voor het WGO-Jeugd zal de Kamer een stand van zakenbrief ontvangen: Hervormingen Jeugzorg, waarin de stand van zake m.b.t. deze toezegging zal worden meegenomen

De staatssecretaris van VWS zegt toe de bevindingen uit het rapport te zullen betrekken bij de invulling van de opgaven voor de jeugdzorg om te komen tot een inhoudelijk beter en financieel houdbaar stelsel.

Brief [13-03-2023] - Aanbieding rapport Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg (31839-927) (28836)

29-03-2023 De stand van zaken m.b.t. deze toezegging zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief hervormingen Jeugdzorg die in november 2023 aan de TK zal worden aangeboden

Zodra de Hervormingsagenda Jeugd definitief wordt, zal ik uw Kamer (EK en TK) hierover informeren.

Brief [17-05-2023] - Achterbanconsultatie Hervormingsagenda Jeugd van start (TK) (31839-945) (29118)

22-05-2023 Voor het eind van 2023 hoopt de staatssecretaris de EK en TK u te informeren dat de Hervormingsagenda definitief is

De minister informeert de Kamer in de volgende voortgangsbrief over het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) over de WOZO-monitor.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (5519)

 

De minister zal de Kamer voor de zomer laten weten hoeveel extra verpleeghuisplekken er gerealiseerd kunnen worden.

Parlementaire agenda [23-03-2023] - Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (5519)

 

Minister LZS stuurt de Tweede Kamer in de eerste helft van 2023 een globaal beeld over mgz in de diverse regio's.

Brief [16-03-2023] - Beantwoording Feitelijke vragen Voortgang behandeling Wlz-cliënten (34104-371) (28844)

 

De minister voor LZS en de staatssecretaris van VWS zeggen toe de Kamer later in het voorjaar van 2023 te informeren over de bestuurlijke afspraken met de VNG, ZN, de Nederlandse ggz, Valente en MIND over de ggz in de Wlz en de Wmo.

Brief [14-04-2023] - Ontwikkelingen ggz in de Wet langdurige zorg (25424-651) (29014)

 

De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de vraag of er structureel of tijdelijk extra verpleeghuisplaatsen worden toegevoegd.

Parlementaire agenda [06-04-2023] - Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (5535)

 

De minister komt, als de mogelijkheden voor de alternatieve bekostigingssystemen voor palliatieve zorg zijn verkend, schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Bikker over het wegwerken van drempels in de financiering van palliatieve wijkverpleging.

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

31-07-2023 Er loopt een inventarisatie ter voorbereiding op experimenten alternatieve bekostiging om zo te komen tot bekostiging die zorgverleners en patiënten helpt in het bereiken van de doelen van palliatieve zorg: proactieve zorgplanning, het voorkomen van vermijdbare zorg, het kunnen uitvoeren van transmurale zorg en goede nazorg rond het stervensproces. In de stand van zakenbrief palliatieve zorg die uiterlijk december 2023 naar de Kamer zal worden gezonden, zal een stand van zaken hierover worden opgenomen (geplande brief 3873, Voortgangsbrief Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging Thuis (NPPZ II en Coalitieakkoord Middelen)).

De minister voor LZS deelt de opvatting van de NZa dat de aanspraak op paramedische zorg voor Wlz-cliënten complex is. Daarom streeft zij naar een vereenvoudiging. Dit zal zij doen in het bredere kader van het positioneren van de behandelzorg aan Wlz-cliënten, omdat de paramedische zorg onderdeel van dat traject is. Over de voortgang van laatstgenoemd traject informeert zij de Kamer voor het zomerreces.

Brief [17-05-2023] - Versterking van de eerste lijn (33578-95) (29129)

 

Minister LZS zegt toe de Tweede Kamer in de WOZO-voortgangsrapportage die is voorzien voor de zomer van 2023, te informeren over de voortgang bij het in kaart brengen van cliëntgroepen die vanwege hun zorgbehoefte zijn aangewezen op gespecialiseerde zorg waarbij zorg en verblijf met elkaar zijn verbonden

Brief [16-03-2023] - Beantwoording Feitelijke vragen Voortgang behandeling Wlz-cliënten (34104-371) (28844)

 

Na beoordeling van de aanbevelingen zal ik de Kamer informeren over vervolgstappen nav rapport over lijkschouw in de langdurige zorg

Brief [21-04-2023] - Lijkschouw in de langdurige zorg (34104-377) (29040)

 

Minister LZS stuurt de Kamers uiterlijk eind 2023 de voorgenomen aanwijzing op grond van de Wmg indien deze eerder dan begin 2024 gereed is.

Brief [16-03-2023] - Beantwoording Feitelijke vragen Voortgang behandeling Wlz-cliënten (34104-371) (28844)

 

Als het nieuwe Kwaliteitskompas bij het Zorginstituut is geregisterd zal ik het aan de Kamer toesturen.

Brief [12-05-2023] - antwoorden op de vragen van het lid Agema (PVV) over het bericht «Vrijblijvend kwaliteitskompas is feestje voor zorgaanbieder» (2023Z06136), (29106)

 

De minister voor LZS zegt toe de Kamer in het voorjaar van 2024 opnieuw te informeren over de voortgang t.a.v. het overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis en de vervolgaanpak.

Brief [23-06-2023] - Vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis (25424-668) (29308)

 

Dat heb ik ook in de brief aangegeven: we gaan het doen; we gaan dit uitwerken. Ik heb u ook in het debat gezegd dat ik de voorbereidingen daarvoor al getroffen heb, dus daar zit geen vertraging in. Maar ik moet wel die regeling uitwerken. Ik verwacht dat we die in april afgerond hebben.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - Plenair debat OVV Rapport, deel 1 (5477)

 

De Kamer wordt in de voortgangsbrief TAZ, die in juni naar de Kamer komt, geïnformeerd over informatie inzake de relatie van ziekteverzuim van zorgmedewerkers vanwege post-COVID.

Parlementaire agenda [06-04-2023] - Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (5535)

 

De minister stuurt voor het zomerreces een voortgangsbrief over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ). Zij zal in deze voortgangsbrief, of via een brief van de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), ook een update geven over het thema «statushouders in de zorg» en haar plan van aanpak hieromtrent.

Parlementaire agenda [20-06-2023] - WGO Jaarverslag 2022 (5540)

 

De minister van VWS stuurt de Kamer na het zomerreces een reactie op het vergelijkingsonderzoek van de SBOH naar salarissen en andere arbeidsvoorwaarden.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 Na het zomerreces zal ik de Kamer hier nader over informeren.

In het derde kwartaal van 2023 informeert de minister voor Langdurige Zorg en Sport de Kamer schriftelijk over de voortgang en vormgeving van de nationale zorgreserve.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

 

Dit najaar wordt de Kamer geïnformeerd over het voorstel om te komen tot een effectrapportage zicht op verduurzaming in de zorg. De Kamer zal daarnaast vervolgens op jaarlijkse basis worden geïnformeerd over de staat van verduurzaming in de zorg. Mogelijk wordt dit opgenomen in de algemene staat van de zorg.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

 

De minister van VWS informeert de Kamer dit najaar over het integraal programma verduurzamen van zorg en welzijn. Hierin wordt onder andere opgenomen het gesprek met de beroepsgroep over narcosegas.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

 

Dit najaar ontvangt de Kamer informatie over de brede verkenning die momenteel wordt uitgevoerd om te onderzoeken welke wet- en regelgeving mogelijk geschikt is om de zorgsector te verduurzamen.

Parlementaire agenda [09-03-2023] - CD Verduurzaming van de zorg (5490)

 

De minister voor LZS zegt toe de Kamer dit najaar te informeren over de mogelijkheden rondom onafhankelijke zorgdiscriminatiemeldpunten en de rol van antidiscriminatievoorzieningen hierin.

Brief [27-03-2023] - Verzoek om schriftelijke reactie op het onderzoeksrapport "Discriminatie in de zorg' (31765-760) (28898)

 

In de tweede helft van dit jaar ontvangt de Kamer het rapport met hierin de resultaten van diverse pilots vanuit het Actieplan ambulancezorg over de inzet van physician assistants en de rapid responders.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

 

De minister zegt toe het GR advies eind 2024 te verwachten en de Kamer op de hoogte te brengen van het advies.

Brief [26-06-2023] - Verzamelbrief Wet BIG (29282-522) (29313)

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe het pleidooi van de heer Verkerk voor een open wetenschappelijk debat in het kader van pandemische paraatheid en vertrouwen mee te nemen in gesprekken met wetenschappers over het gezondheidszorgdomein en dit ook mee te geven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor diens gesprekken met het onderwijs- en wetenschapsveld.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

25-07-2023 De verwachting is dat de Kamer hier uiterlijk medio 2024 over wordt geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Bruijn-Wezeman (VVD), toe dat de resultaten van de verkenning naar eventuele aanvullende bevoegdheidsgrondslagen voor collectieve maatregelen in de Wet publieke gezondheid in het voorjaar van 2024 met de Kamer zullen worden gedeeld.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

25-07-2023 De Kamer wordt in het voorjaar van 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Recourt (PvdA) en Janssen (SP), toe dat er ten minste eens in de vijf jaar een rapportage gemaakt wordt betreffende de effectiviteit van maatregelen en bevoegdheidsgrondslagen voor een toekomstige epidemie. Een keer per jaar wordt gekeken via het RIVM of er relevante nieuwe inzichten zijn en of er relevante nieuwe literatuur is. Als het antwoord daarop nee is, dan wordt dat het een jaar later weer gedaan en komt er geen rapportage naar de Tweede en Eerste Kamer, tenzij de termijn van vijf jaar verlopen is. Maar als het antwoord bij de tussentijdse analyse is dat er wel degelijk nieuwe inzichten zijn, dan komt het kabinet eerder terug bij het parlement.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

26-07-2023 De Kamer wordt hierover geïnformeerd in de volgende COVID-19 stand-van-zakenbrief.

De minister informeert de Kamer vertrouwelijk over de contracten met de vaccinfabrikanten.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

25-07-2023 De verwachting is dat de Kamer in het najaar van 2023 wordt geïnformeerd.

Als we deze gesprekken hebben gehad, zal ik uw Kamer uiteraard over de uitkomsten van dit proces informeren.

Parlementaire agenda [01-02-2023] - Plenair debat OVV Rapport, deel 1 (5477)

25-07-2023 In Kamerbrief van 23 juni jl. (TK 31765, nr. 791) is aangegeven dat de Kamer na de zomer van 2023 geïnformeerd wordt over hoe het kabinet opvolging zal geven aan de oproep van het (CEG) om met partijen in het zorgveld en in de samenleving in gesprek te gaan over hoe zorgverleners, bestuurders en beleidsmakers handvatten te geven om te komen tot rechtvaardige keuzes in geval van langdurige schaarste.

Voor de zomer worden in het kader van transparantie een aantal gegevens van aanvragers Cozo gepubliceerd (naam zorgaanbieder, vestigingsplaats, aantal gesubsidieerde coronabanen en vastgesteld subsidiebedrag)

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

25-07-2023 De gegevens zijn gepubliceerd op de website van de uitvoerder DUS-I. Hiermee is aan deze toezegging voldaan.

Na de zomer (medio september) wordt aan de Kamer een analyse over de verstrekte subsidies Cozo 2022 verstrekt

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

25-07-2023 De verwachting is dat de Kamer hier medio september 2023 over wordt geïnformeerd.

Na de zomer (medio september) wordt de Kamer geïnformeerd over de afhandeling van de bestuursrechtelijke aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik bij de Subsidieregeling Coronabanen in de zorg (Cozo 2021)

Brief [27-06-2023] - Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (TK) (25295-2104) (29335)

25-07-2023 De verwachting is dat de Kamer hier medio september 2023 over wordt geïnformeerd.

In de tweede helft van dit jaar verschijnt de kennisagenda ten aanzien van postcovid van ZonMw.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

25-07-2023 De Kamer wordt bij het verschijnen van de Kennisagenda geïnformeerd.

Na de zomer van 2023 ontvangt de Kamer het wetsvoorstel Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

 

De minister van VWS stuurt de Kamer na de zomer van 2023 een wetsvoorstel betreffende de tweede tranche van de wijziging van de Wpg.

Parlementaire agenda [12-12-2022] - WGO Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 (5475)

15-05-2023 In de planningsbrief is aangegeven dat WPG 2e tranche voor de zomer van 2023 naar RvS gestuurd zal worden.

In een volgende voortgangsbrief over pandemische paraatheid wordt uitgebreid ingegaan op burgerbetrokkenheid. Deze brief ontvangt de Kamer dit najaar.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer uiterlijk voor het eind van dit jaar informeren over de innovatieagenda behorende bij de pandemische paraatheid.

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Tweeminutendebat ontwikkelingen rondom het coronavirus (5517)

 

De minister van VWS zegt toe dat op signalementen van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) die relevant zijn voor het werkterrein van het ministerie van VWS, standaard een (beleids)reactie zal worden gegeven

Brief [10-02-2023] - Aanbieding en beleidsreactie evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2012-2021 (36200-XVI-201) (28708)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting na de zomer 2023 worden geïnformeerd.

De minister van VWS informeert de Kamer over een eventuele opvolging van het GR-advies.

Brief [06-03-2023] - GR-advies vergunningaanvraag NIPT (29323-174) (28789)

04-07-2023 De minister moet nog een besluit nemen. Naar verwachting zal dit na de zomer zijn.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Prins (CDA) en Krijnen (GroenLinks), toe met de huisartsen te bespreken hoe zij richting burgers kunnen communiceren of het verstrekken van de abortuspil wel of geen deel uitmaakt van het zorgaanbod van een huisartsenpraktijk.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

19-07-2023 Aan de kamer is toegezegd om voor het einde van 2023 te informeren. Dit zal na het zomerreces zijn.

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over het advies van het RIVM over de toekomst van microbiologische laboratoria.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

 

De Kamer ontvangt na de zomer de beleidsreactie op het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg. Hierin zal de minister van VWS specifiek ingaan op de aanbeveling over een gezondheidscommissaris.

Parlementaire agenda [10-05-2023] - Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische paraatheid (5494)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting oktober 2023 worden geïnformeerd.

De stas van VWS zegt toe dat het niet mogelijk is binnen de gebruikelijke termijn van drie maanden de beleidsreactie te sturen, maar zal de Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

Brief [20-06-2023] - Toezending adviezen Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie (32793-695) (29280)

19-07-2023 De Kamer zal voor eind 2023 worden geïnformeerd.

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor het einde van 2023 te informeren over de uitwerking van de wetswijziging die verstrekking van de abortuspil door de huisarts mogelijk maakt.

Brief [14-06-2023] - Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (TK) (30371-52) (29228)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe voor het einde van het jaar opnieuw de Kamer te informeren over het screeningsinterval

Brief [20-06-2023] - Stand van zaken ontwikkelingen bevolkingsonderzoek borstkanker (32793-696) (29276)

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Krijnen (GroenLinks), toe dat de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving «Op onze gezondheid: de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg» van 18 april 2023 ook met de Eerste Kamer gedeeld zal worden.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting eind 2023 worden geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe te onderzoeken wat de beste vorm van financiering van de abortuspil bij de huisarts is. Voorts zal de minister naar aanleiding van vragen van diverse leden en aansluitend bij de in de Tweede Kamer aangenomen moties, de financiële effecten op de abortusklinieken monitoren en zo nodig nieuw kostenonderzoek laten uitvoeren, zodat een goed landelijk dekkend netwerk voor abortuszorg gegarandeerd is.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 te informeren over de stand van zaken van de moties die zijn aangenomen naar aanleiding van het plenaire debat in de Tweede Kamer op 12 april 2023 over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wdkb.

Brief [01-02-2023] - Onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (30486-29) (28679)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vos (PvdA), toe dat de beoordeling hoeveel tijd een huisarts uiteindelijk gemiddeld bezig is met de begeleiding van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking, onderdeel wordt van de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap in 2027.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

19-07-2023 De Kamer wordt voor eind 2025 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Voort (D66), toe om bij de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) in 2027 te bezien hoe de wijzigingen van de wet in de praktijk en voor de financiering uitpakken en welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

Parlementaire agenda [29-11-2022] - Plenair debat Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts NB: de exacte tijdstippen zullen in de week voorafgaand aan 29 november 2022 worden doorgegeven (5461)

19-07-2023 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2025 worden geïnformeerd.

De minister voor LZS zal in de brief over de invoeringstoets voor de Wet toetreding zorgaanbieders specifiek ingaan op de grens voor een interne toezichthouder. Deze brief wordt na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [05-07-2023] - Commissiedebat Eerstelijnszorg (5449)

25-07-2023 Wordt opgenomen in de brief over de invoeringstoets van de WTZA die na de zomer aan de Kamer wordt verstuurd.

Ik zal uw Kamer rond de zomer informeren over de uitkomst van de verkenning en de eventuele aanscherping van de Wkkgz op het punt van samenwerking.

Brief [13-04-2023] - Aanpak toegankelijkheid ggz (25424-649) (28994)

18-07-2023 Gezien de val van het Kabinet en de huidige demissionaire status van het kabinet kan ik op dit moment niet zeggen hoe en wanneer deze toezegging zal worden afgedaan. Zodra hier meer zicht op is zal dit weer worden opgepakt.

De minister stuurt de Kamer een brief over de aanpak van fraude in de wijkverpleging en zal hierin ingaan op de vragen die door de commissie tijdens het debat zijn gesteld.

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

18-07-2023 Deze toezegging wordt beantwoord in de brief over de invoeringstoets Wtza die in het 3e Q aan de TK zal worden toegezonden.

De minister voor LZS zegt toe om voor het einde van 2023 de Kamer te informeren over een intensivering van het programma [Ont]Regel de Zorg.

Brief [06-07-2023] - Voortgang [Ont]Regel de Zorg (29388)

13-07-2023 Het is onduidelijk of we de toezegging dat de Kamer voor het eind van het jaar wordt geïnformeerd over een intensivering van ORDZ kunnen nakomen omdat we niet weten of demissionair minister Helder een intensivering aan haar opvolger wil laten.

De minister van VWS informeert de Kamer voor het einde van 2023 over de termijn en wijze waarop de beoogde aanpassingen van de Zft en het AMM-instrumentarium gerealiseerd worden.

Brief [20-06-2023] - Samenwerking en mededinging in de zorg (31765-790) (29284)

18-07-2023 Het streven is om de Kamer voor het einde van 2023 te informeren over de termijn en de wijze waarop de beoogde aanpassingen van het Zft en het AMM-instrumentarium gerealiseerd worden. In de brief wordt eveneens meegenomen of de NZa de bevoegdheid kan krijgen om overnames door specifieke zorgaanbieders te verbieden zolang er onderzoek loopt naar deze aanbieder op basis van concrete signalen. Daarnaast worden in de brief de uitkomsten van het onderzoek naar het verhogen van de bagatelbepaling meegenomen ter beantwoording van de motie van de leden Van den Berg en Tielen (4773). Of het voor het einde van het jaar gaat lukken is nog onzeker in verband met demissionaire status van het kabinet en mogelijke controversieelverklaring mededingingsaspecten.

De minister van VWS zal in het najaar van 2023 (voor de begrotingsbehandeling) de Tweede Kamer een beleidsreactie op het RVS-advies «Met de stroom mee» toesturen.

Brief [27-06-2023] - RVS-advies "Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning (31765-793) (29338)

12-07-2023 I.v.m. de demissionaire status van het kabinet zal de beleidsreactie op dit RVS-advies aan een volgend kabinet worden gelaten. Afhankelijk van de duur van de formatie wordt vooralsnog aangenomen dat verzending in de eerste helft van 2024 kan plaatsvinden.

De minister van VWS zegt toe dat de Kamer voor eind 2024 geïnformeerd zal worden over de voortgang van het vervolg (fase II) van het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Brief [20-06-2023] - Voortgangsrapportage IV Uitkomstgerichte Zorg (31476-39) (29283)

12-07-2023 Voor het einde van 2024 informeert de minister de TK over de voortgang van het vervolg (fase II) van het programma Uitkomstgerichte Zorg

De minister van LZS stuurt de Kamer voor de zomer een brief over de voorgang van de uitvoering van de motie-Maeijer c.s. over een plan van aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten voor zwemles.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

26-07-2023 Aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod, Verzonden d.d. 15 juni 2023

Minister LZS informeert de TK in juni over de uitkomsten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector.

 

26-07-2023 Beleidsreactie is 15 juni naar de TK gestuurd.

De staatssecretaris van VWS stuurt de Kamer in het tweede kwartaal van dit jaar een brief over de uitkomsten van het Sira-onderzoek naar regeldruk bij vrijwilligersorganisaties.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

26-07-2023 Verstuurd.

De minister van LZS stuurt de Kamer uiterlijk voor het einde van het jaar een brief over de voortgang van de uitvoering van de motie-Van Nispen c.s. over de financiering van het ene loket waar mensen met een aanvraag voor een sporthulpmiddel terechtkunnen.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

26-07-2023 Is afgedaan in de Kamerbrief Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II (S-10482635 A) op 15 juni 023.

De minister stuurt de Kamer dit najaar de versnellingsaanpak rondom verduurzaming in de sport en zal daarin ook ingaan op de mogelijkheden voor een revolverend fonds.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 De versnellingsaanpak wordt in de zomer uitgewerkt in samenwerking met koepelorganisaties. De uitwerking wordt in oktober aan de Kamer gestuurd.

De minister zal de Kamer voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen dit najaar inf0rmeren over de eerste resultaten van de pilots om de wachtlijsten voor zwemles terug te dringen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 In samenwerking met de VSG worden enkele gemeenten gevolgd die met de pilots meedoen. De eerste bevindingen van hun deelname zullen we in het najaar van 2023 op kunnen tekenen.

De minister stuurt de Kamer in het najaar een brief over de gesprekken die met o.a. zorgverzekeraars lopen over de inzet van sporthulpmiddelen.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 De Kamer wordt voor het WGO op 20 november 2023 geïnformeerd.

De minister zal de knelpunten rondom de wachtlijsten voor het schoolzwemmen inventariseren en de Kamer eveneens informeren over de wachtlijsten die er zijn rondom het schoolzwemmen voor asielzoekers.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 Medio 2023 wordt in overleg met OCW (schoolzwemmen) en JenV/COA (asielzoekers) invulling gegeven aan deze toezegging. TK wordt hier voorafgaand aan het WGO 2023 over geïnformeerd.

De minister zal in kaart brengen hoe het ervoor staat met het zwemaanbod voor ouderen en zal de Kamer hierover informeren.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 Dit najaar wordt dit aanbod in beeld gebracht. De resultaten zullen een plek krijgen in de kamerbief voorafgaand aan het WGO 2023.

De minister van LZS informeert de Kamer op korte termijn over de voortgang van de gesprekken die zij heeft over een structurele oplossing voor eventuele toekomstige verminderde politie-inzet bij wielerwedstrijden. Als wielerwedstrijden vanwege gebrek aan politie-inzet niet kunnen doorgaan, informeert zij de Kamer.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

26-07-2023 TK wordt geïnformeerd met de WGO-brief.

MLZS informeert de TK na de zomer 2023 over het vervolg van OVIVI

Brief [28-03-2023] - Stand van zaken beweeg- en sportbeleid (30234-340) (28914)

26-07-2023 De Kamer wordt voor het WGO Sport van 2023 geïnformeerd.

Minister LZS informeert de TK in het najaar over de voortgang van de zes in het AEF-rapport genoemde punten m.b.t. de evaluatie van de Wuab

Brief [28-03-2023] - Beleidsreactie op evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en bredere antidopingbeleid (34543-20) (28910)

 

De minister van LZS stuurt in de loop van dit jaar een brief met de uitkomsten van de evaluatie van de BOSA-regeling en de toepassing van de regeling in 2024.

Parlementaire agenda [05-04-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5487)

26-07-2023 Een ontwerp-regeling wordt momenteel in samenwerking met koepelorganisaties uitgewerkt zodat na internetconsultatie het voorstel voor de nieuwe regeling nog dit jaar naar de TK kan worden gestuurd.

MLZS informeert de TK in het najaar over de voortgang m.b.t. veilige en integere sport in Nederland.

Brief [28-03-2023] - Beleidsreactie op evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en bredere antidopingbeleid (34543-20) (28910)

 

De minister van VWS en stas VWS zeggen toe eind 2023 de Kamer over de voortgang van het plan te informeren.

Brief [15-06-2023] - Aanbiedingsbrief Actieplan «Nederland Beweegt» (32793-694) (29240)

26-07-2023 Er wordt gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van het Actieplan «Nederland Beweegt» dat in juni aan de TK is gestuurd. De voortgang hiervan melden we in de brief die eind 2023 aan de TK is toegezegd.

Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang om tot een landelijk dekkend aanbod van zwemles te komen voor kinderen met een beperking.

Brief [15-06-2023] - Aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod (30234-366) (29239)

26-07-2023 Bevindingen zijn gedeeld in de kamerbrief wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod (15 juni).

MLZS informeert de TK in 2024 over wat de GR in kaart heeft gebracht over de relatie tussen ernstig hersenletsel en sport alsook wat zij samen met de NLsportraad aan handelingsperspectieven adviseert voor sporters, begeleiders en bestuurders.

Brief [28-03-2023] - Stand van zaken beweeg- en sportbeleid (30234-340) (28914)

26-07-2023 De adviesvraag wordt deze zomer formeel gesteld, GR neemt de vraag op in het werkprogramma van 2024.

MLZS informeert de TK in 2024 over het nieuwe voorzieningenmodel voor topsporters

Brief [28-03-2023] - Stand van zaken beweeg- en sportbeleid (30234-340) (28914)

26-07-2023 Op dit moment loopt er een verkenning bij NOC*NSF met betrekking tot het nieuwe voorzieningenmodel voor topsporters. De verwachting is dat de Kamer in het najaar van 2024 wordt geïnformeerd.

De minister zal de positie van provincies meenemen in de uitwerking van de Sportwet.

Parlementaire agenda [21-06-2023] - Commissiedebat Sportbeleid (5541)

26-07-2023 Opnieuw bezien, 17/8 met de minister bespreken, voorstel om TK voorafgaand aan het WGO stavaza brief te sturen.

MLZS stuurt de evaluatie van de Wet uitvoering antidopingbeleid samen met de evaluatie van het actieplan Doping voor het einde van 2027

Brief [28-03-2023] - Beleidsreactie op evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en bredere antidopingbeleid (34543-20) (28910)

 

De minister van VWS zegt toe de Kamer te informeren zodra er meer concrete voorstellen liggen en er concrete stappen genomen worden met betrekking tot het verduidelijken van het onderscheid tussen sport en spel in het kader van de herziening van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).

Brief [28-06-2023] - beantwoording vragen schriftelijk overleg inzake ontwerp AMvB attractie- en speeltoestellen (36200-XVI-234) (29340)

 

De staatssecretaris van VWS zegt toe de Kamer voor het zomerreces 2023 te informeren over zijn reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar het gemeentelijke preventie- en handhavingsbeleid t.a.v. alcohol.

Brief [05-04-2023] - Aanbieding onderzoek gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid t.a.v. alcohol. (27565-185) (28953)

25-05-2023 De beleidsbrief over alcohol wordt naar verwachting pas na het zomerreces verstuurd.

De staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer over de aanbevelingen rondom het online verkopen van drugs op het VWS-gedeelte. In dezelfde brief gaat de staatssecretaris ook in op het aspect van preventie en criminaliteit.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (5451)

11-07-2023 Zijn in afwachting van voorstel Trimbos. In stavaza brief zal de kamer worden geïnformeerd na het zomerreces.

Nieuw onderzoek naar in kaart brengen van cumulatieve effect gewasbeschermingsmiddelen

Brief [05-07-2023] - Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid (29380)

14-07-2023 Inmiddels heeft het RIVM dit onderzoek met meer actuele gegevens opnieuw uitgevoerd. Ik zal de resultaten tzt aan uw Kamer toesturen.

Ik verwacht in 2023 het wetsvoorstel notificatieplicht private labs in procedure worden gebracht.

Brief [05-07-2023] - Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid (29380)

14-07-2023 Voortgang is gemeld in de brief over voedselveiligheid. Nog steeds is de verwachting om dit jaar het voorstel in procedure te brengen.

De minister stuurt voor de zomer een update over de invoering van het DIMS.

Parlementaire agenda [29-03-2023] - Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (5451)

11-07-2023 Is meegegaan met stand van zakenbrief zomer 23, hierin wordt gemeld DIMS is gevraagd om inzichtelijk te maken wat ervoor nodig is om deze effecten inzichtelijk te kunnen maken. Uw Kamer zal hierover eind 2023 geïnformeerd worden

De minister van VWS zegt toe de Kamer voor 31 januari 2024 het advies van de Staatscommissie MDMA toe te sturen.

Brief [17-03-2023] - instelling Staatscommissie MDMA (24077-512) (28864)

14-07-2023 Brief volgt voor 31 januari 2024.

Binnenkort PFAS brief over onderzoeksprogramma

Brief [05-07-2023] - Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid (29380)

14-07-2023 Samen met het ministerie van IenW en LNV zal eens per jaar een update worden gegeven over het onderzoeksprogramma. Dat betekent dat de volgende update rond de zomer van 2024 naar uw Kamer toe zal komen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prast (PvdD), toe dat de resultaten van de onderzoeken naar de JOGG-aanpak (Jongeren op gezond gewicht) en de Gezonde School-aanpak over de periode 2019-2023 worden gedeeld met de Kamer.

Parlementaire agenda [24-01-2023] - Debat EK over de begrotingsstaten VWS, onderdeel Jeugd (5491)

23-05-2023 Het gaat hier om het delen van resultaten van 2019 tot en met 2023. De juiste deadline moet dan zijn juni 2024

Naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), bevestigt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat bestrijding van een A1-infectieziekte en een pandemie via de Wet publieke gezondheid gebeurt en er geen gebruik wordt gemaakt van de Wet veiligheidsregio's, tenzij het maatregelen betreft die getroffen worden voor een ander doel dan de bestrijding van de infectieziekte.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe dat de inzet is dat degenen die modellen van het RIVM hebben opgevraagd middels een Wob-/Woo-procedure, deze voor de zomer 2023 ontvangen.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

 

Een brief direct na de zomer van 2023 met een nadere en specifieke reactie op de voorlichting van de Raad van State over ratificatie van de facultatieve protocollen

Brief [26-05-2023] - Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR (24170-284) (29163)

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe dat de modernisering van het staatsnood- en crisisrecht leidend zal zijn en dat er op initiatief van de regering gekeken zal worden wat er uit de Wet publieke gezondheid kan, op het moment dat het in het staatsnoodrecht geregeld is.

Parlementaire agenda [16-05-2023] - Wetsbehandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (5557)

 

De minister informeert de Kamer voorafgaand aan het commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel op 21 juni aanstaande schriftelijk over het onderzoek van de NZa naar de mogelijkheid van een verplichte schriftelijke offerte voorafgaand aan een aanvraag van ongecontracteerde zorg

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

 

Ruim voor het zomerreces ontvangt de Kamer een update over de uitvoering van de amendementen ten aanzien van het burgerberaad over de organisatie van (acute) zorg

Parlementaire agenda [16-03-2023] - Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (5515)

 

De drie bewindspersonen informeren de Kamer voor de zomer over de uitkomsten van de verkenning met zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders naar de mogelijkheden van het gebruik van data ten aanzien van wachtlijstbemiddeling, naar aanleiding van de motie-Van den Hil/Bikker (36200-XVI-77).

Parlementaire agenda [19-04-2023] - Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie (5511)

13-06-2023 toezegging wordt afgedaan via de brief signalering toegang IGJ/NZa die voor de zomer naar de TK gaat (lead: PZo).

De minister probeert inzichtelijk te maken wat de reden is waarom in wijken met een lagere sociaaleconomische status meer wordt gekozen voor ongecontracteerde zorg.

Parlementaire agenda [11-05-2023] - Commissiedebat Wijkverpleging (5527)

 

De minister van VWS zegt toe voor de zomer van 2023 de Kamer in de Pakketbrief te infomeren inzake de verlenging van de regeling paramedische herstelzorg voor post-COVID patiënten

Brief [01-06-2023] - Programma onderzoek en kennisdeling post-COVID (25295-2060) (29189)

 

na publicatie door het CBS van de monitor stapeling eigen bijdragen, naar verwachting in de zomer 2023, wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd

Brief [14-06-2023] - Kamerbrief over Verschillende toezeggingen en moties rondom zorgverzekeringen - zorgverzekeraars (29689-1199) (29225)

 

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal van 2023 opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het IZA.

Brief [16-03-2023] - Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (31765-725) (28856)

 

De minister zegt toe in september 2023 de Kamer een brief te sturen waar de volgende zaken aan bod komen: de uitkomsten van het onderzoek Overall Toets, de definitieve vormgeving van het risicovereveningsmodel 2024 en het onderzoeksprogramma risicoverevening 2023-2024.

Brief [26-06-2023] - ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024 (29689-1204) (29321)

 

De minister van VWS zegt de Tweede Kamer toe om eind dit jaar (2023) over de verdere vorderingen van het project «vermindering mijding mondzorg om financiële redenen» te rapporteren.

Brief [29-06-2023] - Stand van zaken project «Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen» (32620-287) (29349)

 

De minister van VWS informeert de Kamer eind 2023 over de uitkomsten van de verkenning naar systeemfuncties vanuit het integraal zorgakkoord.

Brief [20-06-2023] - Samenwerking en mededinging in de zorg (31765-790) (29284)

 

Als vanzelfsprekend zullen wij de uitvoering van de IZA-afspraken nadrukkelijk monitoren, hierover zal uw Kamer middels de IZA-brieven geïnformeerd worden.

Brief [13-04-2023] - Aanpak toegankelijkheid ggz (25424-649) (28994)

23-05-2023 Q4 (eerstvolgende iza brief geeft weer een stand van zaken van de uitvoering vd iza afspraken voor de ggz)

Uiterlijk in Q1 2024 de Tweede Kamer te informeren over wat er inhoudelijk uit de monitor kan worden afgeleid; + in Q1 2024 eveneens de Tweede Kamer te infomeren over de uitkomst van het in de brief van 23 december toegezegde onderzoek naar jonge gezinnen en eigen bijdragen.

Brief [14-06-2023] - Kamerbrief over Verschillende toezeggingen en moties rondom zorgverzekeringen - zorgverzekeraars (29689-1199) (29225)

 

De minister VWS & LZS verwachten de Kamer volgend voorjaar (2024) weer een voortgangsbrief te sturen over VVTB.

Brief [16-06-2023] - Voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket voorjaar 2023. (29689- 1200) (29257)

 

De minister van VWS zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over het vervolg van het traject «Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie» nadat het Zorginstituut Nederland zijn eindadviesrapport aan hem heeft aangeboden.

Brief [01-06-2023] - Beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg (29689-1197) (29183)

 

De staatssecretaris van VWS zegt toe om de Kamer in het najaar te informeren over het vervolg van het aanpassingen in bestaande wetgeving ten behoeve van het ratificeren van het VN verdrag Handicap. Hierbij zal ingegaan worden op een meer specifieke tijdsplanning.

Brief [03-07-2023] - Ontwikkelingen Caribisch Nederland (29360)

 
Licence