Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Specifieke uitkeringen (SPUK's)

Tabel 77 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

H1

Naam

Regeling heroïnebehandeling

14.7

15,9

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

 

Korte duiding

Behandeling van langdurig opiaatverslaafden met medische heroïne.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

       
 

Maatschappelijke effecten

In 16 gemeenten wordt deze behandeling aangeboden aan langdurig opiaatverslaafden voor wie behandeling met methadon onvoldoende resultaat biedt.

       
 

Ontvangende partijen

De 16 gemeenten die deze behandeling aanbieden.

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H3

Naam

Specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidzorg

 

37,7

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

 

Korte duiding

Aanvullende seksuele gezondheidszorg, coördinatie en soa-onderzoek in het verzorgingsgebied waar de coördinerende GGD is gevestigd.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0048331

       
 

Maatschappelijke effecten

Gratis en, indien gewenst, anonieme - aanvullende seksuele gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen.

       
 

Ontvangende partijen

8 coördinerende GGD'en

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H4

Naam

Specifieke uitkering stimulering sport

185,0

184,0

189,0

189,0

198,0

198,0

198,0

 

Korte duiding

Via de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering sport’ wordt beoogd om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten te stimuleren, daar waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041177

       
 

Maatschappelijke effecten

Instandhouden sportaccommodaties en aanschaf sportmaterialen zodat mensen kunnen blijven sporten.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H5

Naam

Specifieke uitkering PrEP

4,9

4,7

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

 

Korte duiding

Medische begeleiding bij het gebruik van PrEP en de coördinatie daarvan in het verzorgingsgebied waarin de coördinerende GGD is gevestigd.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042434

       
 

Maatschappelijke effecten

Bescherming risicogroepen tegen HIV-besmetting.

       
 

Ontvangende partijen

8 coördinerende GGD'en.

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H7

Naam

Specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

7,7

      
 

Korte duiding

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531

       
 

Maatschappelijke effecten

Structurele bijdrage aan aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

       
 

Ontvangende partijen

Centrumgemeenten.

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H8

Naam

Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022

19,0

      
 

Korte duiding

Ondergebracht in nieuwe Brede SPUK (H30)

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043381

       
 

Maatschappelijke effecten

        
 

Ontvangende partijen

        
 

Artikel

6 Sport

       
          

H9

Naam

Specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020

 

0,0

     
 

Korte duiding

Opzet en realisatie van het expertisecentrum jeugdhulp.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043782

       
 

Maatschappelijke effecten

Betere hulp aan jeugdigen met complexe, meervoudige problematiek.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H10

Naam

Specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

 

0,0

     
 

Korte duiding

Het opvangen van de financiële gevolgen van leegstand of een sluiting als gevolg van de vastgoedtransitie en het doen van investeringen ten behoeve van de huidige en vervangende accommodaties.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044113

       
 

Maatschappelijke effecten

Gesloten jeugdhulp omvormen tot meer kleinschalige woonvormen

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H12

Naam

Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

10,0

10,0

     
 

Korte duiding

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door het Rijk, de VNG en tientallen organisaties. Het betreft terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044473

       
 

Maatschappelijke effecten

De doelen die in het NPA zijn opgenomen zijn:- Een rookvrije generatie;- minder overgewicht (van 50% naar 38% van de volwassenen);- minder overmatig alcoholgebruik (van 8,9% naar 5%).

       
 

Ontvangende partijen

Alle gemeenten

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H13

Naam

Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

  
 

Korte duiding

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044618

       
 

Maatschappelijke effecten

Structurele bijdrage aan aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

       
 

Ontvangende partijen

Centrumgemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
  

3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

       

H14

Naam

Specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

25,8

      
 

Korte duiding

Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044990

       
 

Maatschappelijke effecten

Betere hulp aan jeugdigen met complexe, meervoudige problematiek.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten.

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H15

Naam

Specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit

 

0,0

     
 

Korte duiding

Vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz capaciteit.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045315

       
 

Maatschappelijke effecten

Grotere beschikbaarheid acute jeugd-ggz capaciteit.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten.

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H16

Naam

Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (Ronde 1 en 2)

80,0

      
 

Korte duiding

Compensatie (via gemeenten) van het exploitatietekort Q1 en Q2 2021 waarmee een zwembad of een ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.. Vervalt per 2023, word H25 (in 2023 laatste verantwoording).

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044960

       
 

Maatschappelijke effecten

Met deze regeling worden zwembaden en ijsbanen via gemeenten financieel ondersteund om te voorkomen dat zij als gevolg van de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten die een directe, duurzame financiële relatie hebben met een zwembad en/of ijsbaan.

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H17

Naam

Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken

 

10,6

27,0

 

Korte duiding

        
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045527

       
 

Maatschappelijke effecten

Vermindering van zorgkosten per client met gemiddeld € 38.400. DOS zorgt ervoor dat clienten langer thuis kunnen blijven wonen en draagt bij aan de kwaliteit van leven van clienten en naasten, o.a. omdat ze 1 aanspreekpunt hebben. DOS heeft een positief effect op tevredenheid van medewerkers.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
          

H20

Naam

Specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021

 

0,0

     
 

Korte duiding

Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045673

       
 

Maatschappelijke effecten

Realisatie kleinschalige, gezinsgerichte woonvormen binnen de residentiele jeugdhulp.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H21

Naam

Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning

 

0,6

16,3

24,2

26,0

9,5

5,0

 

Korte duiding

Versterking cliëntondersteuning

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045758

       
 

Maatschappelijke effecten

Kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning bij gemeenten te versterken.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
  

3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

       

H22

Naam

Specifieke uitkering regionale projectleiders GHNT 2022

2,6

      
 

Korte duiding

Bekostiging regionale projectleiders tbv aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

       
 

Juridische grondslag

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-18613.html

       
 

Maatschappelijke effecten

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

       
 

Ontvangende partijen

Centrumgemeenten

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H23

Naam

Specifieke uitkering Thialf

1

      
 

Korte duiding

Rijksbijdrage aan noodzakelijke vervangingsinvesteringen Thialf

       
 

Juridische grondslag

Regeerakkoord, Beschikking aan de provincie

       
 

Maatschappelijke effecten

Instandhouding van Thialf als belangrijke schakel in de Nederlandse en internationale topsportinfrastructuur.

       
 

Ontvangende partijen

Provincie Friesland

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H24

Naam

Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

  
 

Korte duiding

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531

       
 

Maatschappelijke effecten

Structurele bijdrage aan aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

       
 

Ontvangende partijen

Centrumgemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
  

3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

       

H25

Naam

Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (Ronde 3)

46

      
 

Korte duiding

Compensatie (via gemeenten) van het exploitatietekort tussen 1 november 2021 en 31 januari 2022 waarmee een zwembad of een ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044960

       
 

Maatschappelijke effecten

Met deze regeling worden zwembaden en ijsbanen via gemeenten financieel ondersteund om te voorkomen dat zij als gevolg van de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten die een directe, duurzame financiële relatie hebben met een zwembad en/of ijsbaan.

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H26

Naam

Specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp

 

30,4

30,4

30,4

30,4

 

Korte duiding

Inkoop en organisatie randvoorwaardelijke functies jeugdhulp.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047609

       
 

Maatschappelijke effecten

Betere organisatie randvoorwaardelijke functies jeugdhulp.

       
 

Ontvangende partijen

Coördinerende gemeenten

       
 

Artikel

5 Jeugd

       
          

H27

Naam

Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2023, met centraal persoon

       
 

Korte duiding

was H17

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045527

       
 

Maatschappelijke effecten

Vermindering van zorgkosten per client met gemiddeld € 38.400. DOS zorgt ervoor dat clienten langer thuis kunnen blijven wonen en draagt bij aan de kwaliteit van leven van clienten en naasten, o.a. omdat ze 1 aanspreekpunt hebben. DOS heeft een positief effect op tevredenheid van medewerkers.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
          

H28

Naam

Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2023, zonder centraal persoon

       
 

Korte duiding

was H17

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045527

       
 

Maatschappelijke effecten

Vermindering van zorgkosten per client met gemiddeld € 38.400. DOS zorgt ervoor dat clienten langer thuis kunnen blijven wonen en draagt bij aan de kwaliteit van leven van clienten en naasten, o.a. omdat ze 1 aanspreekpunt hebben. DOS heeft een positief effect op tevredenheid van medewerkers.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       
          

H29

Naam

Specifieke uitkering versterking GGD'en

0,0

37,6

38

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Aanpakken van kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding op regionaal niveau bij de GGD’en. Deze zijn verdeeld over 5 pijlers waarvoor de GGD'en een specifieke uitkering kunnen aanvragen

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047876

       
 

Maatschappelijke effecten

Kwetsbaarheden wegnemen bij GGD'en om klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises.

       
 

Ontvangende partijen

25 GGD'en

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H30

Naam

Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026

 

299,0

295,9

295,9

234,6

 

Korte duiding

Gemeenten en GGD-en, Zorgverzekeraars en VWS zetten gezamenlijk in op een gzond en actief leven met een stevige sociale basis

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047862

       
 

Maatschappelijke effecten

Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis.

       
 

Ontvangende partijen

Alle gemeenten

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H31

Naam

Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

 

6,0

     
 

Korte duiding

Noodfonds voor amateursportverenigingen in continuïteitsproblemen als gevolg van de stijgingen van energieprijzen.

       
 

Juridische grondslag

https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-noodfonds-energie-amateursportverenigingen

       
 

Maatschappelijke effecten

Met deze noodvoorziening worden gemeenten in staat gesteld financiële ondersteuning te bieden aan amateursportverenigingen in acute continuïteitsproblematiek als gevolg van de stijgende energieprijzen.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H32

Naam

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

 

205,5

     
 

Korte duiding

Compensatie voor gemeenten die energiesteun verlenen aan openbare zwembaden als gevolg van meerkosten door stijgende energieprijzen.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0048157

       
 

Maatschappelijke effecten

Met deze regeling wordt getracht te voorkomen dat openbare zwembaden hun deuren moeten sluiten om zo o.a. de zwemveiligheid te kunnen blijven waarborgen.

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

       
 

Artikel

6 Sport

       
          

H33

Naam

Specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie

 

191,2

120,3

 

Korte duiding

Het instandhouden van een basisinfrastructuur voor het vaccineren voor COVID19 en daarnaast in 2023 het uitvoeren van een vaccinatiecampagne COVID19.

       
 

Juridische grondslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0048308

       
 

Maatschappelijke effecten

Bestrijding COVID19

       
 

Ontvangende partijen

25 GGD'en

       
 

Artikel

1 Volksgezondheid

       
          

H34

Naam

Specifieke uitkering IZA

 

150,0

150,0

150,0

150,0

  
 

Korte duiding

Middelen bedoeld voor gemeenten om doelen IZA te behalen, volgend uit de Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord

       
 

Juridische grondslag

artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies

       
 

Maatschappelijke effecten

Maatschappelijke effecten worden verwacht op het gebied van regionale samenwerking (zowel op organisatorisch vlak als op het gebied van acute en cruciale zorg). Daarnaast wordt er intensievere samenwerking verwacht tussen GGZ, huisartsen en het sociaal domein. Er wordt ook ingezet op effecten op het gebied van kennis en monitoring (door GGD’s) en effecten op de arbeidsmarkt.

       
 

Ontvangende partijen

Mandaatgemeenten van een samenwerkingsregio

       
 

Artikel

3 Langdurige zorg

       

Totaal

  

397,4

1.198,6

943,1

765,7

715,2

268,3

263,8

Licence