Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 76 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder ministerie Volksgezondheid , Welzijn en Sport)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

CBG

ZBO

Agentschappen

Wordt bekostigd uit het budget van het agentschap aCBG

Doorlichtingsrapport College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

2023 (agentschapsdoorlichting aCBG)

CAK

ZBO en RWT

4

115,0

De basis op orde brengen

2024

CCMO

ZBO

10

4,8

Zelfevaluatie CCMO

In de WMO en Kzbo staat dat de CCMO drie evaluaties moet uitvoeren: Zelfevaluatie (art. 27 WMO), WMO evaluatie (art. 39 WMO), en een Kaderwetevaluatie (art. 39 Kzbo). Deze evaluaties moeten volgordelijk plaatsvinden en als één pakket worden opgeleverd om zo op efficiënte wijze vijfjaarlijks één algehele evaluatie te laten plaatsvinden. De volgende evaluatie van de Wmo vindt plaats in 2023. De kaderwetevaluatie en de zelfevaluatie van de CCMO zullen gelijktijdig plaatsvinden met de volgende Wmo evaluatie.

CIZ

ZBO en RWT

3

111,8

Het CIZ leert door Kaderwetevaluatie van het centrum indicatiestelling zorg

2026

CSZ

ZBO en RWT

4

1,6

 

Evaluatieplicht niet van toepassing. Evaluatie wordt niet uitgevoerd; CSZ zal op termijn worden opgeheven en medewerkers zijn al in dienst van de Nza.

Dopingautoriteit

ZBO en RWT

6

3,0

evaluatie-wet-uitvoering-antidopingbeleid-en-het-bredere-antidopingbeleid

2027

NZa

ZBO en RWT

4

70,2

Evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit

2023

PUR

ZBO en RWT

7

0,9

Beleidsreactie evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

2025

ZiNL

ZBO en RWT

4

68,9

Evaluatie Zorginstituut Nederland

2025

ZonMw

ZBO en RWT

1

321,7

Evaluatie ZonMW

2027

FMMU advies bv

ZBO

3

 

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

NTS

ZBO en RWT

2

14,5

Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting

2026

Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

ZBO

  

Tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 30486, nr. 23) - Parlementaire monitor

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster registratiecommissies: FGzPt, KNMG, KNMP, VenVN en KNMT

ZBO

  

Toetsen op kwaliteit. Evaluatie van de registratiecommissies voor specialismen in de gezondheidszorg

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Medisch-ethische toetsingscommissies

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Uitvoerders Wlz

ZBO en RWT

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Zorgkantoren Wlz

ZBO en RWT

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties Attractie-/ speeltoestellen

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties speelgoed

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties gastoestellen

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties Elektrotechnische producten

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties beschermingsmiddelen uitsluitend voor consumentengebruik

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Cluster Examenorganisaties drogisterijbranche

ZBO

  

evaluatieplicht niet van toepassing

evaluatieplicht niet van toepassing

Licence