Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Meerjarige juridische verplichtingen

Tabel 33 Uitwerking meerjarige juridische verplichtingen (bedragen x € miljoen)
 

2024 BUDGET

2025 BUDGET

2026 BUDGET

2027 BUDGET

2028 BUDGET

Totaal budget artikel 1

590

574

645

702

702

Totaal vrije ruimte artikel 1

35

12

3

4

3

1.1 Duurzame handelsystemen (IMH)

35

32

33

34

34

wv. Juridisch verplicht

26

17

17

17

17

wv. Bestuurlijk verplicht

2

15

16

16

16

wv. Beleidsmatig gereserveerd

6

   

1

Totaal vrije ruimte

1

0

0

1

0

1.2 Nederlandse handel (DIO)

98

101

93

92

92

wv. Juridisch verplicht

29

22

22

22

13

wv. Bestuurlijk verplicht

61

68

68

68

68

wv. Beleidsmatig gereserveerd

    

9

Totaal vrije ruimte

8

11

3

2

2

1.3 PSD (DDE)

457

440

519

575

575

wv. Juridisch verplicht

283

224

219

219

219

wv. Bestuurlijk verplicht

148

216

247

252

255

wv. Beleidsmatig gereserveerd

  

53

104

101

Totaal vrije ruimte

26

12

3

4

3

      
      
      
      
 

2024 BUDGET

2025 BUDGET

2026 BUDGET

2027 BUDGET

2028 BUDGET

Totaal budget artikel 2

906

998

1.078

1.144

1.144

Totaal vrije ruimte artikel 2

214

296

490

660

590

2.1 Voedselzekerheid

392

393

413

439

439

wv. Juridisch verplicht

370

278

202

87

73

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

 

115

155

161

165

Totaal vrije ruimte

22

0

56

191

201

2.2 Water

194

189

211

234

234

wv. Juridisch verplicht

182

102

86

59

54

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

 

87

89

103

103

Totaal vrije ruimte

12

0

36

72

77

2.3 Klimaat

319

415

454

471

471

wv. Juridisch verplicht

122

102

36

21

21

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

18

18

20

53

138

Totaal vrije ruimte

179

295

398

397

312

      
      
      
 

2024 BUDGET

2025 BUDGET

2026 BUDGET

2027 BUDGET

2028 BUDGET

Totaal budget artikel 3

803

754

809

898

898

Totaal vrije ruimte artikel 3

116

3

39

46

46

3.1 Mondiale gezondheid en SRGR

509

489

509

557

557

wv. Juridisch verplicht

372

336

73

42

85

wv. Bestuurlijk verplicht

20

10

77

77

77

wv. Beleidsmatig gereserveerd

     

Totaal vrije ruimte

117

143

358

438

395

3.2 Vrouwenrechten en gender

48

43

46

52

52

wv. Juridisch verplicht

46

24

1

0

0

wv. Bestuurlijk verplicht

2

2

6

6

6

wv. Beleidsmatig gereserveerd

     

Totaal vrije ruimte

0

17

39

46

46

3.3 Maatschappelijk middenveld

183

164

193

219

219

wv. Juridisch verplicht

178

156

34

0

0

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

5

8

7

 

219

Totaal vrije ruimte

0

0

152

219

0

3.4 Onderwijs

64

57

61

70

70

wv. Juridisch verplicht

16

9

2

1

0

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

48

48

59

69

70

Totaal vrije ruimte

0

0

0

0

0

      
      
 

2024 BUDGET

2025 BUDGET

2026 BUDGET

2027 BUDGET

2028 BUDGET

Totaal budget artikel 4

1012

979

1021

1112

1112

Totaal vrije ruimte artikel

79

0

0

150

365

4.1 Humanitaire Hulp

520

455

476

520

520

wv. Juridisch verplicht

402

397

106

8

5

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

64

58

370

400

400

Totaal vrije ruimte

54

0

0

112

115

4.2 Opvang in de regio

292

326

338

357

357

wv. Juridisch verplicht

269

252

250

247

50

wv. Bestuurlijk verplicht

7

7

7

7

7

wv. Beleidsmatig gereserveerd

5

67

81

100

100

Totaal vrije ruimte

11

0

0

3

200

4.3 Veiligheid en rechtsorde

200

198

207

235

235

wv. Juridisch verplicht

186

146

90

52

35

wv. Bestuurlijk verplicht

 

50

50

50

50

wv. Beleidsmatig gereserveerd

 

2

67

98

100

Totaal vrije ruimte

14

0

0

35

50

      
      
 

2024 BUDGET

2025 BUDGET

2026 BUDGET

2027 BUDGET

2028 BUDGET

Totaal budget artikel 5

301

285

297

349

349

Totaal vrije ruimte artikel 5

5

0

21

34

29

5.1 Multilaterale samenw

209

201

214

236

236

wv. Juridisch verplicht

190

185

91

85

59

wv. Bestuurlijk verplicht

5

5

17

23

55

wv. Beleidsmatig gereserveerd

14

11

85

104

104

Totaal vrije ruimte artikel 5.1

0

0

21

24

18

5.2 Overig armoedebeleid

92

84

83

113

113

wv. Juridisch verplicht

77

75

74

89

89

wv. Bestuurlijk verplicht

     

wv. Beleidsmatig gereserveerd

10

9

9

24

24

Totaal vrije ruimte

5

0

0

0

0

Conform de toezegging aan kamerlid Van der Graaf tijdens het WGO d.d. 15 juni 2023 over de Jaarverantwoording 202215 bevat dit onderdeel een meerjarige uitwerking van de juridisch verplichte budgetten inclusief een toelichting. Deze tabel is exclusief overprogrammering.

Toelichtingen

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringenDe programmering van artikel 1 bestaat uit meerjarige juridische overeenkomsten waaruit een verdeling van de uitgaven over de jaren plaatsvindt waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Voor sub-beleidsartikel 1.1 duurzame handelsystemen, zijn er diverse programma's ter bestrijding van kinderarbeid en ter bevordering van IMVO. Voor sub-beleidsartikel 1.2 versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie, gaat het om programma's met uitvoeringspartners RVO (o.a. Starters International Business, handelsmissies) en Invest International (o.a. Dutch Trade and Investment Fund). Ook zijn verplichtingen aangegaan voor de Wereldtentoonstelling in Osaka. De programma's met RVO zijn in het lopende jaar juridisch verplicht en in de jaren erna bestuurlijk verplicht. Voor sub-beleidsartikel 1.3 private sectorontwikkeling, zijn er meerjarige verplichtingen aangegaan op het gebied van infrastructuur (o.a. DRIVE, D2B, ORIO) die in latere jaren tot uitbetaling komen, maar ook op het gebied van jeugdwerkgelenegheid (Challenge Fund). Deze programma's zijn juridisch verplicht. Ruimte voor beleidsmatige verplichtingen (realiseren van intensiveringen op het gebied van vergroening handelsinstrumentarium, combinatieaanpak) ontstaat vanaf 2026.

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaatDe programmering onder artikel 2 bestaat uit meerjarige juridische overeenkomsten waaruit een verdeling van de uitgaven over de jaren plaatsvindt waarvoor de overeenkomst is aangegaan. In 2023 zijn bijvoorbeeld meerjarige verplichtingen aangegaan om uitvoering te gegeven aan de Water Action Agenda in navolging van de VN-waterconferentie. Voor de sub-beleidsartikelen 2.1 voedselzekerheid en 2.2 water wordt een groot deel van de budgetten gealloceerd op basis van meerjarige landenstrategieën van posten, voor zover deze kaders nog niet juridisch zijn verplicht, valt het overige deel van dit financiële meerjarige kader onder beleidsmatige verplichtingen omdat Nederland daarover bilaterale afspraken maakt als een betrouwbare en voorspelbare partner in ontwikkelingssamenwerking. Het sub-beleidsartikel 2.3 bevat beleidsmatige verplichtingen voor multilaterale klimaatfinanciering en klimaatafspraken zoals bijdragen aan de Global Environment Facility, UNEP en verdragscontributies in het kader van het Kyoto en Montreal protocol.

Artikel 3: Sociale VooruitgangDe programmering onder artikel 3 bestaat uit meerjarige juridische overeenkomsten waaruit een verdeling van de uitgaven over de jaren plaatsvindt waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Voor artikel 3.1 zijn middelen bestuurlijk gereserveerd voor vaste bijdrages aan o.a. UNAIDS, UNFPA en de WHO. De beleidsmatig gereserveerde middelen hebben voornamelijk betrekking op de intensiveringsmiddel uit het regeerakkoord. Voor artikel 3.2. zijn middelen meerjarig vastgelegd voor de partnerschappen voor Power of Women, WPS en LFS. Bestuurlijk zijn middelen gereserveerd voor de vaste bijdrage aan UNWOMEN. Voor artikel 3.3 liggen de middelen meerjarig vast voor de partnerschappen voor VMM. De beleidsmatig gereserveerde middelen betreffen het Civic Space Fund. Voor artikel 3.4 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor de lopende onderwijsprogramma's. Vanaf 2024 zijn middelen beleidsmatig gereserveerd voor het nieuwe Beroeps- en Hogeronderwijs programma.

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkelingDe programmering onder artikel 4 bestaat uit meerjarige juridische overeenkomsten waaruit een verdeling van de uitgaven over de jaren plaatsvindt waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Voor artikel 4.1 humanitaire hulp is het grootste deel van het budget t/m 2025 meerjarig juridisch verplicht. Dit betreft onder andere de VN-organisaties (WFP, UNHCR, UNRWA), CERF en de Dutch Relief Alliance en het Rode Kruis. Voor artikel 4.2 opvang en bescherming in de regio liggen de middelen ook meerjarig juridisch vast. Het betreft hier met name het PROSPECTS programma (2024-2027) en COMPASS. Aan diverse NGO’s is een meerjarige toekenning afgegeven in 2023. Met betrekking tot 4.3 veiligheid en rechtstaatontwikkeling is een deel van het programma via gedelegeerde landenprogramma’s vastgelegd. De bijdrage aan het Peace Building Fund is verplicht t/m 2026.

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzetBinnen art 5.1 zijn de nieuw aan te gane verplichtingen voor de middelen- en kapitaalaanvullingen ten behoeve van de regionale ontwikkelingsbanken vanaf 2024 als bestuurlijk verplicht aangegeven. De Algemene Vrijwillige Bijdragen aan UNDP en UNICEF voor 2024 en verdere jaren zijn opgenomen als beleidsmatig gereserveerd. Ook de financiering van het Assistent Deskundigenprogramma en Technische Assistentie programma’s is voor de komende jaren als beleidsmatig gereserveerd weergegeven waarbij de voorgenomen reservering naar beneden is bijgesteld om binnen het beschikbare budget te blijven. Binnen artikel 5.2 zijn de bijdragen aan UNESCO verplichte bijdragen die vanaf 2023 als juridisch verplicht zijn aangemerkt evenals de toekomstige uitgaven voor schuldverlichting. De overige programma’s zijn als beleidsmatig gereserveerd opgenomen.

Licence