Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Maatregelen inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2012

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2012, zoals opgenomen in het Belastingplan 2012, de Overige Fiscale Maatregelen 2012, het wetsvoorstel Geefwet en het wetsvoorstel uitwerking Autobrief. Voor een inhoudelijke uitleg van de maatregelen wordt verwezen naar deze wetsvoorstellen.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2012, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*

 

         

2012

Inkomstenbeperkende regelingen per 2012

     

Verruiming vrijwillige voortzetting pensioen ZZP-ers

         

15

             

Totaal inkomstenbeperkende regelingen

         

15

             

Belastinguitgaven per 2012

         

Verlaging dotatieplafond FOR

         

– 8

Invoering research & development aftrek (RDA)

         

250

Inperking aftrek monumenten

         

– 10

Incidentele verhoging WBSO

         

149

Afschaffen kindertoeslag box 3

         

– 25

Afschaffen spaarloonregeling

         

– 218

Afschaffing arbeidskorting voor ouderen

         

– 290

Doorwerkbonus 1 jaar opschuiven

         

– 130

Omzetting zelfstandigenaftrek en niet-indexeren

         

60

Giftenaftrek: fiscale inzet cultureel ondernemerschap

         

12

ANBI-status en commerciële activiteiten

         

15

Introductie negatieve giftenaftrek

         

– 5

Verruiming giftenaftrek en introductie plafond

         

5

Tijdelijke uitbreiding nihiltarief bijtelling auto’s

         

2

Totaal belastinguitgaven

         

– 193

– = opbrengst; + = derving;

Horizonbepaling

In de Fiscale Agenda heeft het kabinet onderschreven dat aan het toetsingskader voor nieuwe belastinguitgaven een nieuwe bepaling wordt toegevoegd, de zogenaamde horizonbepaling. Hierin wordt expliciet aangegeven voor welke duur de belastinguitgave geldt. Alleen indien er vóór het verstrijken van die termijn een positieve evaluatie beschikbaar is, kan besloten worden om de belastinguitgave te continueren voor een nieuwe periode. Als er geen positieve evaluatie is, vervalt de belastinguitgave automatisch. Als er wel een positieve evaluatie beschikbaar is, dwingt de horizonbepaling om opnieuw de afweging te maken of aan de belastinguitgave opnieuw prioriteit wordt gegeven. Voor een drietal nieuwe regelingen in het pakket Belastingplan 2012 c.a. is een zogenoemde horizonbepaling van toepassing. In de eerste plaats is een horizonbepaling van toepassing op de werkbonus. Het jaar van inwerkingtreding van deze belastinguitgave is 2013. In de tweede plaats betreft het de regeling voor stimulering van cultureel ondernemerschap. Deze maatregel is opgenomen in het wetsvoorstel Geefwet met 2012 als jaar van inwerkingtreding. In de derde plaats is een horizonbepaling van toepassing op de nieuwe regeling die in de Autobrief wordt voorgesteld, namelijk een nihiltarief bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km (jaar van inwerkingtreding is 2012). Ook zal er een horizonbepaling gaan gelden voor de nieuwe research & development aftrek (RDA). De overige maatregelen betreffen aanpassingen van bestaande regelingen.

Licence