Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven

In tabel 5.3.1 wordt de budgettaire derving weergegeven van de inkomstenbeperkende regelingen voor de eigen woning en voor de pensioenen voor de periode 2010–2016.

Tabel 5.3.1 Overzicht inkomstenbeperkende regelingen 2010–2016, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljard)
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eigen woning (hypotheekrenteaftrek -/- EWF)

 

9,6

9,4

10,1

10,5

10,7

11,1

11,4

Pensioenen (box 1 en box 3)

 

11,7

12,8

13,6

13,9

14,4

14,8

15,6

Totaal

 

21,3

22,2

23,6

24,4

25,1

26,0

27,0

percentage BBP

 

3,62

3,67

3,78

3,72

3,71

3,73

3,77

De tabellen 5.3.2 en 5.3.3 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen voor de periode 2010 – 2016. Bij de ramingen is rekening gehouden met voorgenomen kabinetsbeleid.

In tabel 5.3.2 is eveneens het equivalent van de belastinguitgave voor de premie-inkomsten werknemersverzekeringen opgenomen. Een nadere uitsplitsing is opgenomen in de begroting van SZW.

Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2010 – 2016, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verlaging lastendruk op ondernemingen

3 444

3 422

3 579

3 762

3 984

4 055

4 127

a) algemeen

             

Zelfstandigenaftrek

1 469

1 467

1 574

1 601

1 629

1 657

1 686

Extra zelfstandigenaftrek starters

95

99

104

108

112

116

121

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

2

2

2

2

2

2

2

FOR, niet omgezet in lijfrente

75

85

79

81

83

84

86

Meewerkaftrek

8

8

7

7

6

6

6

Stakingsaftrek

14

14

14

14

14

14

14

Doorschuiving stakingswinst

196

204

216

228

242

256

271

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet

185

189

193

196

200

204

209

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

90

92

93

95

96

98

99

Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting

352

312

305

300

297

301

304

               

b) investeringen in het algemeen

             

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

343

346

356

366

376

387

398

Willekeurige afschrijving starters1

8

8

8

8

8

8

8

Willekeurige afschrijving zeeschepen1

3

4

4

4

4

5

5

Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)

81

81

82

84

86

87

89

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

4

8

8

8

8

8

8

Willekeurige afschrijving investeringen bedrijfsmiddelen1

221

219

Research & Development aftrek (RDA)

250

375

500

500

500

               

c) investeringen ten behoeve van het milieu

             

VAMIL1

52

24

24

24

40

40

40

Energie-investeringsaftrek (EIA)

115

151

151

151

161

161

161

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

123

101

101

101

111

111

111

Bosbouwvrijstelling

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

8

8

8

8

8

8

8

               

Verlaging lastendruk op arbeid

2 336

2 473

1 929

2 327

2 126

2 135

2 155

a) gericht op werkgevers

             

Afdrachtvermindering onderwijs

377

367

372

378

384

390

396

Afdrachtvermindering zeevaart

105

101

103

104

106

107

109

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO

868

870

864

715

715

715

715

               

b) gericht op werknemers

             

Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)2

207

204

Feestdagenregeling2

64

53

30

13

Verlaging fiscale bijtelling (zeer) zuinige auto's

129

196

240

263

272

261

261

Ouderschapsverlofkorting

61

62

63

64

65

66

67

Arbeidskorting voor ouderen3

244

271

Levensloopverlofkorting

7

16

21

248

15

15

15

Doorwerkbonus3

274

332

235

Werkbonus

542

569

580

592

               

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

1 541

1 547

1 545

1 565

1 588

1 637

1 693

Kindertoeslag forfaitair rendement

24

25

Ouderentoeslag forfaitair rendement

111

110

112

115

119

122

125

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

6

6

6

6

7

7

7

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement

5

5

5

5

6

6

6

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

74

71

73

74

76

77

79

Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement

4

4

4

5

5

5

5

Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement

2

2

2

3

3

3

3

Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement

8

8

8

8

8

8

8

Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement

9

6

12

8

4

0

0

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement

19

19

19

20

21

22

23

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement

716

755

782

810

839

868

899

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

351

348

362

376

391

406

421

Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

37

37

39

41

43

45

47

Aftrek kosten monumentenwoning

69

75

66

65

66

67

68

Heffingskorting groen beleggen

88

63

43

22

0

0

0

Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen

3

2

2

1

0

0

0

Heffingskorting cultureel beleggen

2

2

1

1

0

0

0

Heffingskorting durfkapitaal

9

7

4

2

0

0

0

Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal

4

3

3

2

2

1

1

               

Overige regelingen

752

771

820

922

947

973

999

Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)

221

229

239

288

300

312

324

Giftenaftrek

346

353

376

449

459

469

480

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen

185

189

193

197

201

205

209

               

Totaal generaal directe belastingen

8 073

8 213

7 872

8 575

8 644

8 799

8 973

percentage BBP

1,37

1,36

1,26

1,31

1,28

1,26

1,25

Totaal premie-uitgaven3

1 369

1 348

1 202

1 543

1 525

1 498

1 539

* «–» = regeling is in dat jaar niet van toepassing; «0» = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

1

Het betreft hier niet de kasderving maar de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

2

Het spaarloon en de feestdagenregeling hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn onderdeel van de regel premie-uitgaven.

3

Een premie-uitgave is een overheidsuitgave in de vorm van een derving of uitstel van premieontvangsten die voortvloeit uit een voorziening in de wet voor zover die voorziening niet in overeenstemming is met de primaire heffingsstructuur van de wet.

Tabel 5.3.3 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2010 – 2016, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energiebelasting

117

127

129

131

133

135

137

Verlaagd tarief glastuinbouw

83

91

91

92

93

93

94

Teruggaaf kerkgebouwen

7

7

8

8

9

9

10

Teruggaaf non-profit

19

21

22

22

23

24

25

Vrijstellingen grootverbruik in de energiebelasting

8

8

8

8

8

8

8

               

Afvalstoffenbelasting

20

20

20

20

20

20

20

Fiscale stimulering sanering oude stortplaatsen

20

20

20

20

20

20

20

               

Omzetbelasting verlaagd tarief

3 582

3 806

3 786

3 908

4 035

4 167

4 303

Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen

477

484

491

497

504

510

517

Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.

115

109

114

119

125

131

137

Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie

131

135

139

143

148

152

157

Circussen, bioscopen, theaters en concerten

147

76

71

75

79

84

89

Sierteelt

206

207

209

211

213

215

218

Arbeidsintensieve diensten

468

576

472

497

523

551

580

Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

681

712

745

780

816

853

893

Logiesverstrekking (incl. kamperen)

223

230

239

247

256

265

275

Voedingsmiddelen horeca

1 134

1 275

1 306

1 339

1 372

1 405

1 440

               

Omzetbelasting – vrijstellingen

492

493

497

501

505

510

514

Sportclubs

66

70

71

73

74

75

77

Post

207

194

191

187

184

180

177

Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken

98

104

107

111

114

118

121

Fondswerving

121

125

128

130

133

136

139

               

Omzetbelasting – speciale regelingen

133

129

133

137

142

147

152

Kleine ondernemersregeling

100

101

105

109

113

117

121

Landbouwregeling

33

27

28

29

29

30

31

               

Accijnzen

2018

2 055

2 067

2 082

2 105

2 125

2 147

Verlaagd tarief kleine brouwerijen

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling communautaire wateren

878

861

843

827

813

798

783

Vrijstelling luchtvaartuigen

917

964

984

1 004

1 029

1 051

1 075

Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen

222

228

239

250

263

275

288

               

Belastingen op personenauto's en motorrijwielen

79

73

78

78

71

74

77

Teruggaaf ambulance

2

4

4

4

4

4

4

Teruggaaf taxi's

65

60

62

65

67

70

73

Uitbreiding bonus zuinige auto's

12

Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's

9

12

9

               

Motorrijtuigbelasting

264

321

382

436

221

225

212

Nihiltarief OV-bussen op LPG

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar

153

158

157

153

150

147

144

Vrijstelling taxi's

52

53

54

56

58

59

61

Vrijstelling reinigingsdiensten

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling wegenbouw

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling ambulances

2

3

3

3

3

3

3

Nihiltarief zeer zuinige auto's

53

105

164

220

6

11

0

Overige vrijstellingen

2

2

3

3

3

3

4

               

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

0

0

0

0

0

0

0

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

0

0

0

0

0

0

0

               

Overdrachtsbelasting

129

137

140

142

144

147

149

Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer

16

19

19

19

20

20

21

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

3

11

11

11

11

11

11

Vrijstelling landinrichting

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

15

11

11

11

11

11

11

Vrijstelling cultuurgrond

91

91

93

95

97

99

101

Vrijstelling natuurgrond

3

4

4

5

5

5

5

               

Totaal generaal indirecte belastingen

6 834

7 162

7 232

7 434

7 376

7 549

7 711

percentage BBP

1,16

1,18

1,16

1,13

1,09

1,08

1,08

* «–» = regeling is in dat jaar niet van toepassing; «0» = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

Licence