Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

9 Onderbouwing accressen Gemeente- en Provinciefonds

Tabel 9.1 Ontwikkeling van netto gecorrigeerde rijksuitgaven: van begroting naar accrespercentage
 

2011

2012

2013

2014

2015

1 De Koning

39

40

40

39

39

2A Staten-Generaal

141

139

131

129

128

2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

117

106

102

101

99

3 Algemene Zaken

63

54

54

53

54

4 Koninkrijksrelaties

187

146

89

85

84

5 Buitenlandse Zaken

10 107

10 983

11 169

11 777

12 177

6 Veiligheid en Justitie

9 949

10 057

9 662

9 440

9 332

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 528

4 043

3 813

3 748

3 682

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

31 510

31 072

31 458

31 425

31 106

9A Nationale Schuld (Transactiebasis)

9 847

10 444

11 870

12 856

13 545

9B Financiën

1 431

1 913

1 670

1 982

2 077

10 Defensie

7 782

7 417

7 301

7 339

7 306

12 Infrastructuur & Milieu

11 208

10 792

10 471

10 547

9 400

13 Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

5 581

4 965

4 699

4 414

4 264

15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

20 130

19 476

19 168

18 762

18 726

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6 054

5 684

5 462

5 372

5 215

50 Gemeentefonds

18 573

18 334

18 298

18 193

17 800

51 Provinciefonds

1 218

1 117

1 131

1 117

958

Aanvullende posten

– 540

2 235

4 990

8 251

10 927

(A) Totaal netto uitgaven

137 926

139 015

141 578

145 629

146 920

           

(B) Totaal correcties

– 45 961

– 47 525

– 49 298

– 51 121

– 51 901

           

(C)Totaal NGRU (=A+B)

91 965

91 490

92 280

94 509

95 019

           

Accres (%) = (Ct – Ct-1)/(Ct-1)

 

– 0,52%

0,86%

2,42%

0,54%

Tabel 9.2 Totaal correcties
 

2011

2012

2013

2014

2015

Studieleningen en radiofrequenties

1 408

1 423

1 316

1 171

1 047

Rente 9A

– 9 847

– 10 444

– 11 870

– 12 856

– 13 545

EU-afdrachten

– 5 870

– 6 720

– 6 875

– 7 263

– 7 466

HGIS

– 5 338

– 5 039

– 4 855

– 5 234

– 5 516

WWB

– 4 312

– 4 631

– 4 512

– 4 576

– 4 715

GF/PF (excl. WMO)

– 18 335

– 18 010

– 18 143

– 18 463

– 18 010

WMO en opleidingsfonds

– 3 243

– 3 270

– 3 209

– 3 290

– 3 411

           

Overig (o.a. landbouwheffingen)

– 1 355

– 1 348

– 1 164

– 902

– 582

Overboekingen RBG-eng – GF/PF

201

515

464

434

436

Overige financieringsverschuivingen

731

0

– 147

– 142

– 138

Totaal correcties

– 45 961

– 47 525

– 49 298

– 51 121

– 51 901

  • Tabel 9.1 geeft de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) weer, opgebouwd vanuit de departementale begrotingen die relevant zijn voor de accresberekening.

  • Optelling van de relevante departementale begrotingen resulteert in een totaal weergegeven onder (A) «Totaal netto uitgaven» (tabel 9.1). Op (A) Totaal netto uitgaven worden (B) correcties doorgevoerd voor de posten die niet relevant zijn voor het uitgavenkader van het Rijk maar wel voor de NGRU (studieleningen, radiofrequenties en landbouwheffingen) en voor uitgaven die niet relevant zijn voor het Gemeente- en Provinciefonds. Hieronder vallen o.a. de rente-uitgaven, EU-afdrachten, HGIS, WWB en de WMO. Deze correcties zijn gespecificeerd in tabel 9.2.

  • Met ingang van 2012 zijn de rente-uitgaven niet langer relevant voor de NGRU. Deze staan nu vermeld onder «Rente 9A» in tabel 9.2.

Tabel 9.3 Berekening accres (in miljoenen euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

1. Accres % (nominaal)

0,00%

– 0,52%

0,86%

2,42%

0,54%

2. Grondslag normeringssystematiek

18 242

18 335

18 010

18 143

18 463

3. Accres (= 1 * 2)

0

– 95

155

438

100

           

4. Accres (cumulatief) stand MN 2012

0

– 95

61

499

599

wv. Gemeentefonds

0

– 88

56

461

553

wv. Provinciefonds

0

– 7

5

37

46

  • Regel 1 in tabel 9.3 geeft weer wat de geraamde accrespercentages zijn voor de jaren 2011–2015. Door deze percentages te vermenigvuldigen met de grondslag normeringssystematiek (regel 2) volgen de accresstanden GF/PF zoals vermeld onder regel 3.

  • Regel 4 geeft weer wat het cumulatieve accres is bij Miljoenennota 2012 onderverdeeld naar het Gemeente- en Provinciefonds.

Licence