Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8 Garantieoverzicht van het Rijk 2012

Toelichting

Garanties

Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Garantieregelingen worden doorgaans als verplichting opgenomen in de begroting van het betreffende vakdepartement.

Tabel 8.1 bevat de garantieregelingen van het Rijk. Alle regelingen groter dan 100 miljoen euro zijn uitgesplitst weergegeven, en alle regelingen kleiner dan 100 miljoen euro zijn samengevat in de posten «overig».

Een garantieregeling van het Rijk kent vrijwel altijd een maximum, dus een plafond. Dit plafond kan een jaarlijks plafond zijn (per jaar mag een maximaal bedrag aan risico worden verleend) of een totaalplafond zijn (er mag nooit meer risico verleend worden dan het plafond). In tabel 8.1 is onderscheid gemaakt tussen beide soorten plafonds. Het bedrag dat onder het plafond daadwerkelijk als risico is verleend, heet in de tabel geëffectueerd risico.

In tabel 8.2 komen de bijbehorende uitgaven en ontvangsten aan de orde. De in de tabel getoonde uitgaven betreffen de schade-uitkeringen op afgegeven garanties. De in de tabel getoonde ontvangsten betreffen zowel ontvangen premies of provisies en dergelijke, als op derden verhaalde (schade-)uitkeringen.

Achterborgstellingen

Naast het risico uit garantieregelingen wordt het Rijk ook indirect blootgesteld aan risico’s uit achterborgstellingen. In dit geval wordt de daadwerkelijke garantieverplichting niet afgegeven door het Rijk, maar door een daarvoor aangewezen tussenpersoon, bijvoorbeeld een stichting. Het Rijk zal pas worden aangesproken wanneer de tussenpersoon niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In de begroting van het betreffende vakdepartement worden dergelijke achterborgstellingen niet als verplichting opgenomen (zolang er geen schade ontstaat vanuit de achterborgstelling). De achterborgstellingen zijn opgenomen in tabel 8.3. Bij de kwantificering van de achterborgstellingen wordt aangesloten bij cijfers uit goedgekeurde jaarverslagen van de betreffende tussenpersoon. Derhalve zijn in tabel 8.3 voor het jaar 2011 en 2012 geen cijfers opgenomen.

Voor precieze details over garantieregelingen en achterborgstellingen wordt verwezen naar de begrotingen en jaarverslagen van de betreffende vakdepartementen (in de tabellen is aangegeven op welke begroting, en op welk begrotingsartikel de verschillende regelingen zijn opgenomen).

Tabel 8.1 Door het Rijk verstrekte garanties (in miljoenen euro)
   

Geëffectueerd risico

Reeds geraamd te verlenen

Reeds geraamd te vervallen

Geëffectueerd risico

Garantieplafond

Reeds geraamd te verlenen

Reeds geraamd te vervallen

Geëffectueerd risico

Garantieplafond

Totaal plafond

Hfdstk.

Art.

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

 

Garantie op kredieten

                   

V

24

Garanties IS-NIO

273,6

0,0

35,9

237,7

 

0,0

34,0

203,7

 

203,7

VI

23

Veiligheidsregio's en Politie

1 404,9

700,0

0,0

2 104,9

 

0,0

0,0

2 104,9

 

2 104,9

VIII

14

Achterborgovereenkomst

163,8

35,0

13,0

185,8

 

30,0

14,0

201,8

 

680,0

IXB

2

Garantie interbancaire leningen

38 998,0

0,0

5 787,9

33 210,1

 

0,0

14 110,9

19 099,1

 

38 998,0

IXB

4

DNB kredietverlening BIS

0,0

113,4

0,0

113,4

113,4

113,4

113,4

113,4

113,4

 

IXB

4

EFSF

25 872,0

30 039,0

0,0

55 911,0

 

0,0

0,0

55 911,0

 

55 911,0

IXB

4

EFSM

2 946,0

0,0

0,0

2 946,0

 

0,0

0,0

2 946,0

 

2 946,0

IXB

4

Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lidstaten

2 457,5

0,0

0,0

2 457,5

 

0,0

0,0

2 457,5

 

2 457,5

XIII

13

BBMKB

2 230,7

1 000,0

400,0

2 830,7

1 000,0

705,0

400,0

3 135,7

705,0

 

XIII

13

GO

858,9

824,0

250,0

1 432,9

 

0,0

250,0

1 182,9

 

1 432,9

XIII

13

Groeifinancieringsfaciliteit

63,7

170,0

0,0

233,7

170,0

170,0

0,0

403,7

170,0

 

XIII

13

Scheepsnieuwbouw garantieregeling

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

2 000,0

1 000,0

 

XIII

14

COVA

1 325,0

0,0

0,0

1 325,0

 

0,0

0,0

1 325,0

 

1 325,0

XIII

16

Garantie voor investeringen&werkkapitaal landbouwondernemingen

477,9

70,0

65,0

482,9

209,0

80,0

65,0

497,9

130,0

 

XIII

18

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

479,9

0,0

14,4

465,5

34,5

0,0

12,9

452,6

34,4

 

XVI

42

Inrichtingen voor de gezondheidszorg

689,6

0,0

57,4

632,2

 

0,0

55,7

576,6

 

576,6

XVI

42

Voorzieningen voor gehandicapten

204,1

0,0

17,7

186,4

 

0,0

12,8

173,6

 

173,6

A

13

Prorail

380,4

0,0

35,0

345,4

 

0,0

31,8

313,6

 

313,6

   

Overig

1 564,5

184,6

143,9

1 605,2

70,3

8,0

8,5

1 604,7

73,3

2 265,0

                         
   

Totaal garanties op kredieten

80 390,4

34 136,0

6 820,1

107 706,3

2 597,2

2 106,4

15 109,0

94 703,7

2 226,1

109 387,7

(vervolg van tabel op volgende pagina)

Vervolg Tabel 8.1 Door het Rijk verstrekte garanties (in miljoenen euro)
   

Geëffectueerd risico

Reeds geraamd te verlenen

Reeds geraamd te vervallen

Geëffectueerd risico

Garantieplafond

Reeds geraamd te verlenen

Reeds geraamd te vervallen

Geëffectueerd risico

Garantieplafond

Totaal plafond

Hfdstk.

Art.

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

 

Garantie op deelnemingen

                   

V

24

Garanties IS-Raad van Europa

119,3

0,0

0,0

119,3

 

0,0

0,0

119,3

 

119,3

V

24

Garanties Regionale Ontwikkelingsbanken

1 949,6

0,0

0,0

1 949,6

 

0,0

0,0

1 949,6

 

1 949,6

IXB

3

Garantie en vrijwaring inzake verkoop van deelnemingen (uitv kn staatsdeeln)

1 029,4

0,0

0,0

1 029,4

 

0,0

0,0

1 029,4

 

1 029,4

IXB

4

DNB – deelneming in kapitaal IMF

28 792,8

4 142,0

0,0

32 934,8

 

0,0

0,0

32 934,8

 

32 934,8

IXB

4

EBRD

365,8

223,3

0,0

589,1

 

0,0

0,0

589,1

 

589,1

IXB

4

EIB

9 895,5

0,0

0,0

9 895,5

 

0,0

0,0

9 895,5

 

9 895,5

IXB

4

Wereldbank

3 025,7

0,0

0,0

3 025,7

 

174,7

0,0

3 200,4

 

3 200,4

   

Overig

26,4

0,0

0,0

26,4

 

0,0

0,0

26,4

 

26,4

                         
   

Totaal garanties op deelnemingen

45 204,6

4 365,3

0,0

49 569,9

0,0

174,7

0,0

49 744,6

0,0

49 744,6

Garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico's

                 

VIII

14

Indemniteitsregeling

287,0

613,0

600,0

300,0

 

600,0

600,0

300,0

 

300,0

IXB

2

WAKO (kernongevallen)

14 023,0

0,0

0,0

14 023,0

 

0,0

0,0

14 023,0

 

14 023,0

IXB

3

Deelneming ABN AMRO

950,0

0,0

0,0

950,0

 

0,0

0,0

950,0

 

950,0

IXB

5

EKV

13 438,4

11 332,3

11 332,3

13 438,4

11 332,3

10 000,0

10 000,0

13 438,4

10 000,0

 

IXB

5

Regeling Investeringsgaranties

213,8

453,8

453,8

213,8

453,8

453,8

453,8

213,8

453,8

 
   

Overig

134,7

48,9

20,7

162,9

150,0

5,5

2,7

165,8

150,0

183,8

                         
   

Totaal garanties op moeilijk/niet te verzekeren risico's

29 046,9

12 447,9

12 406,7

29 088,1

11 786,1

11 059,3

11 056,4

29 091,0

10 453,8

15 456,8

Overige garanties (o.a. liquiditeits- of exploitatiegarantie)

               

VIII

7

Bouwleningen academische ziekenhuizen

295,7

0,0

14,4

281,3

 

0,0

19,0

262,4

 

295,7

IXB

7

Vorderingenplafond RVOB

155,5

0,0

0,0

155,5

 

0,0

0,0

155,5

 

207,0

   

Overig

112,0

0,3

44,7

67,6

 

0,3

2,6

65,2

 

67,2

                         
   

Totaal overige garanties

563,2

0,3

59,1

504,4

0,0

0,3

21,5

483,1

0,0

569,9

   

TOTAAL Garanties van het Rijk

155 205,1

50 949,5

19 285,9

186 868,7

14 383,3

13 340,7

26 187,0

174 022,4

12 679,9

175 159,0

   

Bbp (in miljarden euro)

588,4

   

604,9

     

623,0

   
   

TOTAAL als percentage bbp

26,4%

   

30,9%

     

27,9%

   
Tabel 8.2 Uitgaven en ontvangsten op de door het Rijk verstrekte garanties (in duizenden euro)
   

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Hfdstk.

Departement

2011

2011

2011

2012

2012

2012

IV

Koninkrijksrelaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken

6 000,0

0,0

– 6 000,0

6 000,0

0,0

– 6 000,0

VI

Veiligheid en Justitie

560,0

0,0

– 560,0

692,0

0,0

– 692,0

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IXB

Financien

147 545,0

494 646,0

347 101,0

126 445,0

392 639,0

266 194,0

XII

Infrastructuur en Milieu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

142 377,0

103 230,0

– 39 147,0

114 459,0

102 230,0

– 12 229,0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

500,0

25,0

– 475,0

500,0

0,0

– 500,0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

A

Infrastructuurfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               
 

Totaal

296 982,0

597 901,0

300 919,0

248 096,0

494 869,0

246 773,0

Tabel 8.3 Achterborgstellingen van het Rijk (in miljoenen euro)

Hfdstk.

Art.

Omschrijving

Geborgd risico 2009

Geborgd risico 2010

Buffer-vermogen 2010

XVI

42

Achterborgstelling Stichting Waarborgfonds Zorg

8 071,2

8 441,3

463,9

VII

3

Achterborgstelling WEW (NHG)

108 879,0

126 422,0

643,0

VII

3

Achterborgstelling WSW

75 800,0

85 300,0

472,0

           
 

 

Totaal Achterborgstellingen

192 750,2

220 163,3

1 578,9

Tot slot wordt gemeld dat het risico uit de achterborgstellingen (uit tabel 8.3) niet één op één te vergelijken is met het risico uit de garantieregelingen (uit tabel 8.1). Bij achterborgstellingen wordt de achterborg soms gedeeld met gemeenten (bij WEW (tot en met eind 2010) en WSW), of bezit de betreffende tussenpersoon (stichting) een omvangrijk bufferkapitaal waarmee een groot deel van de schades gedekt kan worden alvorens het Rijk wordt aangesproken (zie kolom buffervermogen). Bij WSW is een extra verschil dat het Rijk (pas) aangesproken wordt ná de woningcorporaties.

Licence