Base description which applies to whole site
+

5.2 Maatregelen inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2013

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2013, zoals opgenomen in het Belastingplan 2013, de Overige Fiscale Maatregelen 2013 en het Begrotingsakkoord 2013. Voor een inhoudelijke uitleg van de maatregelen wordt verwezen naar deze wetsvoorstellen.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2013, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 

2013

2014

2015

structureel

Pensioenen in eigen beheer

36

2

2

2

Keuzeregeling art. 2.5. IB en hypotheekrente aftrek

10

10

10

10

Woningmarkt: koop

– 5

– 15

– 31

– 5 400

Fiscale gevolgen AOW-leeftijd en Witteveenkader

– 50

– 434

– 515

– 300

Totaal inkomstenbeperkende regelingen

– 9

– 437

– 534

– 5 688

Scholingsuitgaven

– 18

– 18

– 18

– 18

Afdrachtvermindering onderwijs

– 14

– 17

– 28

– 38

S&O-afdrachtvermindering

20

0

0

0

Afschaffen tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen

– 250

– 250

– 250

– 250

BTW podiumkunsten per 1 juli 2012 weer onder normaal tarief

– 90

– 90

– 90

– 90

Pakket heffingskortingen groene beleggingen

3

37

37

37

Totaal belastinguitgaven

– 349

– 338

– 349

– 359

* – = opbrengst; + = derving;

Horizonbepaling

Vorig jaar is een begin gemaakt met het opnemen van een horizonbepaling bij belastinguitgaven. De horizonbepaling dwingt om (opnieuw) de afweging te maken of aan de belastinguitgave (opnieuw) prioriteit wordt gegeven. Daarvoor is tenminste een evaluatie nodig die aantoont dat de regeling doelmatig en effectief is. Als een positieve evaluatie ontbreekt, vervalt de regeling automatisch.

Als een belastinguitgave nieuw wordt geïntroduceerd of een bestaande belastinguitgave wordt geëvalueerd is dat aanleiding om het opnemen van een horizonbepaling te overwegen.

Recent is de afdrachtvermindering onderwijs geëvalueerd. Voor de conclusies van dit onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.4. In het Belastingplan 2013 zijn maatregelen opgenomen om het onbedoelde gebruik tegen te gaan. Er is voor deze belastinguitgave een horizonbepaling opgenomen van vijf jaar om de doelmatige inzet van het fiscale instrument te borgen. Uitgangspunt van het kabinet ten aanzien van deze horizonbepaling is dat, mocht de evaluatie ten behoeve van deze horizonbepaling aanleiding geven voor beleidsbeëindiging, voor het oorspronkelijke doel (leerwerktrajecten) middelen beschikbaar blijven. Deze nieuwe horizonbepaling voor een bestaande belastinguitgave is in lijn met de motie Dijkgraaf.10

Licence