Base description which applies to whole site
+

5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven

In tabel 5.3.1 wordt de budgettaire derving weergegeven van de inkomstenbeperkende regelingen voor de eigen woning en voor de pensioenen voor de periode 2011–2017.

Tabel 5.3.1 Overzicht inkomstenbeperkende regelingen 2011–2017, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljard)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eigen woning

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,5

9,5

Pensioenen (box 3)

13,0

14,0

13,8

13,8

13,9

14,3

15,0

Totaal

22,5

23,3

23,2

23,2

23,4

23,8

24,5

percentage BBP

3,74

3,84

3,72

3,60

3,53

3,47

3,43

De tabellen 5.3.2 en 5.3.3 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen voor de periode 2011–2017. Bij de ramingen is rekening gehouden met voorgenomen beleid.

In tabel 5.3.2 is eveneens het equivalent van de belastinguitgave voor de premie-inkomsten werknemersverzekeringen opgenomen. Een nadere uitsplitsing is opgenomen in de begroting van SZW.

Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2011–2017, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verlaging lastendruk op ondernemingen

3 644

3 762

4 011

4 228

4 293

4 359

4 426

a) algemeen

             

Zelfstandigenaftrek

1 666

1 763

1 859

1 887

1915

1944

1973

Extra zelfstandigenaftrek starters

101

102

107

108

110

111

112

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

1

1

1

1

1

1

2

FOR, niet omgezet in lijfrente

60

52

53

53

54

54

55

Meewerkaftrek

8

8

7

7

7

6

6

Stakingsaftrek

17

17

16

16

15

15

14

Doorschuiving stakingswinst

204

214

226

239

253

267

282

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet

189

193

197

200

204

208

211

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

92

92

94

95

96

98

99

Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting

361

327

312

309

312

315

317

               

b) investeringen in het algemeen

             

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

369

356

375

386

398

410

422

Willekeurige afschrijving starters1

8

8

8

8

8

8

8

Willekeurige afschrijving zeeschepen1

4

4

4

4

4

5

5

Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)

81

82

84

86

87

89

91

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

6

8

8

8

8

8

8

Willekeurige afschrijving investeringen bedrijfsmiddelen1

219

Research & Development Aftrek (RDA)

250

375

500

500

500

500

               

c) investeringen ten behoeve van het milieu

             

VAMIL1

36

24

24

40

40

40

40

Energie-investeringsaftrek (EIA)

144

151

151

161

161

161

161

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

71

101

101

111

111

111

111

Bosbouwvrijstelling

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

8

8

8

8

8

8

8

               

Verlaging lastendruk op arbeid

2 596

1955

1 864

1 571

1 549

1 561

1 577

a) gericht op werkgevers

             

Afdrachtvermindering onderwijs

389

395

396

409

414

423

436

Afdrachtvermindering zeevaart

102

104

106

108

110

112

114

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO

915

864

735

715

715

715

715

               

b) gericht op werknemers

             

Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)2

241

Feestdagenregeling2

56

58

50

Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto's

196

240

254

245

215

215

214

Ouderschapsverlofkorting

86

87

88

90

91

92

94

Arbeidskorting voor ouderen

271

Levensloopverlofkorting

5

8

235

5

5

5

5

Doorwerkbonus

335

200

               

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

1 568

1 611

1 659

1 720

1 775

1 828

1 872

Kindertoeslag forfaitair rendement

25

Ouderentoeslag forfaitair rendement

89

96

97

98

98

99

100

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

6

6

7

7

7

8

8

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement

5

5

5

6

6

6

6

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

71

72

74

75

77

78

80

Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement

4

5

Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement

2

3

Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement

8

7

Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement

8

14

10

7

3

3

3

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement

19

19

20

21

21

22

23

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement

803

872

919

963

1 002

1 033

1 054

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

348

360

384

399

414

430

446

Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

39

40

42

44

47

49

52

Aftrek kosten monumentenwoning

66

59

57

56

55

55

54

Heffingskorting groen beleggen

62

41

42

43

43

44

45

Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen

2

2

Heffingskorting cultureel beleggen

2

2

Heffingskorting durfkapitaal

7

4

Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal

3

3

2

2

1

1

1

               

Overige regelingen

777

823

836

859

883

907

932

Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)

219

227

263

273

284

296

307

Giftenaftrek

369

404

378

386

395

403

412

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen

189

192

196

200

204

208

213

               

Totaal generaal directe belastingen

8 585

8 151

8 371

8 379

8 500

8 656

8 809

percentage BBP

1,43

1,34

1,34

1,30

1,28

1,26

1,23

Totaal premie-uitgaven3

1 339

971

646

569

548

576

655

0: «–» = regeling is in dat jaar niet van toepassing; «0» = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

1

Het betreft hier niet de kasderving maar de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

2

Het spaarloon en de feestdagenregeling hebben ook invloed op de premies voor de werknemers/verzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn onderdeel van de regel premie-uitgaven.

3

Een premie-uitgave is een overheidsuitgave in de vorm van een derving of uitstel van premieontvangsten die voortvloeit uit een voorziening in de wet voor zover die voorziening niet in overeenstemming is met de primaire heffingsstructuur van de wet.

Tabel 5.3.3 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2011–2017, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Energiebelasting

171

153

176

179

181

183

186

Verlaagd tarief glastuinbouw

134

114

134

135

136

137

138

Teruggaaf kerkgebouwen

7

7

8

8

8

9

9

Teruggaaf non-profit

22

23

26

28

29

30

31

Vrijstellingen grootverbruik in de energiebelasting

8

8

8

8

8

8

8

               

Afvalstoffenbelasting

20

Fiscale stimulering sanering oude stortplaatsen

20

               

Omzetbelasting verlaagd tarief

3 756

3 882

4 441

4 543

4 648

4 755

4 866

Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen

476

499

561

568

575

583

590

Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.

105

110

124

126

127

129

130

Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie

112

116

131

132

134

135

137

Circussen, bioscopen, theaters en concerten

74

120

175

180

184

189

193

Sierteelt

205

208

233

235

237

240

242

Arbeidsintensieve diensten

580

470

534

548

561

575

590

Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

769

831

958

998

1 039

1 082

1 127

Logiesverstrekking (incl. kamperen)

230

243

276

282

289

295

302

Voedingsmiddelen horeca

1 205

1 283

1 448

1 474

1 501

1 528

1 555

               

Omzetbelasting – vrijstellingen

512

532

579

587

596

604

613

Sportclubs

67

71

78

79

81

83

84

Post

202

203

215

213

210

207

204

Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken

108

114

127

131

136

141

146

Fondswerving

136

144

159

164

169

174

179

               

Omzetbelasting – speciale regelingen

150

154

162

169

177

186

195

Kleine ondernemersregeling

110

113

118

124

130

136

142

Landbouwregeling

40

41

43

46

48

50

52

               

Accijnzen

2 087

2 072

1 864

1903

1939

1976

2014

Verlaagd tarief kleine brouwerijen

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling communautaire wateren

918

853

851

869

885

902

919

Vrijstelling accijns luchtvaartuigen

958

990

1 012

1 033

1 053

1 073

1 093

Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen

210

228

               

Belastingen op personenauto's en motorrijwielen

73

74

85

80

83

86

89

Teruggaaf ambulance

2

2

2

2

2

2

2

Teruggaaf taxi's

70

71

74

77

81

84

87

Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's

1

1

9

               

Motorrijtuigbelasting

321

446

532

309

316

307

310

Nihiltarief OV-bussen op LPG

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling MRB motorrijtuigen ouder dan 25/30 jaar

158

198

222

241

241

242

243

Vrijstelling taxi's

50

52

53

55

57

58

60

Vrijstelling reinigingsdiensten

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling wegenbouw

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling ambulances

2

2

3

3

3

3

3

Nihiltarief MRB zeer zuinige auto's

108

190

250

6

11

0

0

Overige vrijstellingen

2

3

3

3

3

3

4

               

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

0

0

0

0

0

0

0

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

0

0

0

0

0

0

0

               

Overdrachtsbelasting

129

130

132

135

137

139

141

Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer

16

15

16

16

16

17

17

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

4

3

3

3

3

3

3

Vrijstelling landinrichting

1

2

2

2

2

2

2

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

7

11

11

10

10

10

10

Vrijstelling cultuurgrond

97

94

96

98

100

102

104

Vrijstelling natuurgrond

4

5

5

5

5

5

5

               

Totaal generaal indirecte belastingen

7 220

7 444

7 972

7 904

8 077

8 237

8 413

percentage BBP

1,20

1,23

1,28

1,23

1,22

1,20

1,18

0: «–» = regeling is in dat jaar niet van toepassing; «0» = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

Licence