Base description which applies to whole site
+

6.1 Beleidsdoorlichtingen 2013

Het beleid gericht op de realisatie van de algemene of operationele beleidsdoelstellingen – zoals die zijn geformuleerd in de beleidsartikel van de departementale begrotingen – wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Bij de programmering van beleidsdoorlichtingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de beleidscyclus. Voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid, zijn de vakministers verantwoordelijk.

Kenmerkende eigenschappen van een beleidsdoorlichting als vorm van evaluatie zijn:

  • a) beleidsdoorlichtingen zijn evaluaties op het niveau van beleidsterreinen en niet op instrumentniveau, een beleidsdoorlichting heeft hierdoor het karakter van een synthese;

  • b) in een beleidsdoorlichting staan simpele doch fundamentele vragen centraal naar de nut en noodzaak van beleid en naar de effectiviteit van beleid;

  • c) bij de uitvoering worden onafhankelijke deskundigen betrokken.

De meerjarige programmering van beleidsdoorlichtingen is terug te vinden in de beleidsagenda van elke begroting. Daarnaast staan alle beleidsdoorlichtingen en ander evaluatieonderzoek vermeld in de internetbijlage evaluaties bij elke begroting.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de beleidsdoorlichtingen die in de ontwerpbegrotingen voor 2013 zijn aangekondigd en die naar verwachting in 2013 naar het parlement zullen worden gestuurd.

tabel 6.1 beleidsdoorlichtingen 2013

Departement

Artikel

Titel/Onderwerp

Buitenlandse Zaken

2

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (voorheen bevordering regionale stabiliteit)

Buitenlandse Zaken

2/4

Beleid Latijns Amerika

Buitenlandse Zaken

3

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie

Buitenlandse Zaken

4

Private Sector Ontwikkeling

Buitenlandse Zaken

5

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids

Veiligheid en Justitie

34.4

Slachtofferzorg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4

Beleidsdoorlichting VSV- beleid

Defensie

1

Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië

Infrastructuur en Milieu

17

Luchtvaart

Infrastructuur en Milieu

19

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

Arbeidsmarkt

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10

Tegemoetkoming ouders

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3

Interdepartementaal beleidsonderzoek naar gehandicaptenzorg

Naast de beleidsdoorlichtingen uit de tabel zijn er nog een aantal beleidsdoorlichtingen waarvan de oorspronkelijke afrondingsdatum is verschoven van 2012 naar 2013. Dit wordt in de betreffende begroting aan de Tweede Kamer gemeld. Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen zijn in te zien op www.rijksbegroting.nl.

Licence