Base description which applies to whole site

7 Budgettair overzicht interventies t.b.v. de financiële sector

Tabel 1: Budgettair overzicht interventies

(bedragen in € mln.) – update MJN 2013

2008

2010

2011

2012

2013

A.

Verwerving Fortis/RFS/AA

       
 

1.

ABN AMRO Group N.V. – ASR

Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V.

(incl. Z-share en residual N-share)

27 971

27 955

27 955

27 955

 

2.

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

4 575

3 750

3 750

3 750

 

3.

Aflossingen (voormalig) Fortis

 

– 825

0

0

 

4.

Renteontvangsten

overbruggingskredieten Fortis

– 1 374

– 169

– 152

– 107

 

5.

Dividend ABN Amro Group N.V.

0

– 200

– 50

– 394

 

6.

Dividend ASR Verzekeringen N.V.

0

0

– 71

0

 

7.

Dividend RFS Holdings B.V.

– 6

0

0

0

             
 

Capital Relief Instrument ABN-AMRO

       
 

8.

Garantieverlening (geëffectueerd)

32 611

     
 

9.

Afname voorwaardelijke verplichting

– 32 611

     
 

10.

Premieontvangsten

– 193

0

0

0

             
 

Counter Indemnity ABN-AMRO

       
 

11.

Garantieverlening (geëffectueerd)

950

     
 

12.

Premieontvangsten

– 26

– 26

– 26

– 26

         
 

∆ Staatsschuld

30 844

– 1 236

– 299

– 527

         

B.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

       
 

13.

Verstrekt kapitaal ING

10 000

     
 

14.

Verstrekt kapitaal Aegon

3 000

     
 

15.

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

     
 

16.

Aflossing ING

– 5 000

– 2 000

– 750

– 750

 

17.

Aflossing Aegon

– 1 500

– 1 500

   
 

18.

Aflossing SNS Reaal

– 185

     
 

19.

Couponrente ING

– 684

     
 

20.

Couponrente Aegon

– 177

     
 

21.

Couponrente SNS Reaal

– 39

     
 

22.

Repurchase fee ING

– 347

– 1 000

– 375

– 375

 

23.

Repurchase fee Aegon

– 160

– 750

   
 

24.

Repurchase fee SNS Reaal

0

     
         
 

∆ Staatsschuld

5 659

– 5 250

– 1 125

– 1 125

         

C.

Back-up faciliteit ING EUR/USD>

1,34

1,29

1,27

1,25

 

25.

Funding fee (rente + aflossing)

8 248

3 242

2 459

1 948

 

26.

Management fee

106

39

33

31

 

27.

Portefeuilleontvangsten

(rente + aflossing)

– 7 877

– 3 012

– 2 245

– 1 749

 

28.

Garantiefee

– 232

– 85

– 73

– 67

 

29.

Additionele garantiefee

– 154

– 128

– 110

– 101

 

30.

Additionele fee

– 91

– 55

– 49

– 44

 

31.

Verhandelbaarheidsfee

– 16

– 19

 

32.

Saldo Back-up faciliteit ( 25 t/m 31)

0

0

0

0

 

33.

Meerjarenverplichting aan ING

13 084

10 264

8 203

6 679

 

34.

Alt-A portefeuille

16 376

13 934

11 719

9 651

         
 

∆ Staatsschuld = saldo Back-up faciliteit

0

0

0

0

         

D.

Garantiefaciliteit bancaire leningen

       
 

35.

Garantieverlening (geëffectueerd)

50 275

     
 

36.

Afname voorwaardelijke verplichting

– 11 277

– 5 823

– 14 925

0

 

37.

Stand openstaande garanties

(cumulatief 35–36)

38 998

33 175

18 250

18 250

 

38.

Premieontvangsten (gesaldeerd)

– 523

– 361

– 230

– 169

 

39.

Schade-uitkeringen

0

0

0

0

         
 

∆ Staatsschuld (excl. nr. 35, 36 en 37)

– 523

– 361

– 230

– 169

         

E1.

IJsland

       
 

40.

Uitkering DGS Icesave

1 428

     
 

41.

Uitvoeringskosten IJslandse DGS

door DNB

7

     
 

42.

Vordering op IJsland

1 329

919

736

 
   

tussenrekening «recovery topping up»

 

33

15

 
 

43.

Opbouw rente op vordering

51

42

31

 
   

Totale vordering (42 + reeks 43)

1 380

1 012

860

 
 

44.

Ontvangsten aflossing lening

0

– 443

– 197

 
 

45.

Renteontvangsten op lening

0

0

0

 
             

E2.

Griekenland

       
 

46.

Lening Griekenland

1 248

1 946

5

0

 

47.

Vordering op Griekenland

1 248

3 194

3 199

3 199

 

48.

Ontvangsten aflossing lening

0

0

0

 
 

49.

Premieontvangsten incl. servicefee

– 30

– 115

– 16

– 56

 

50.

DNB (niet-relevante-winst) compensatie Griekenland

   

0

0

 

51.

Rentevergoeding Griekenland

   

13

13

         
 

∆ Staatsschuld (excl. nr. 42, 43 en 47)

2 653

1 388

– 195

– 43

         

F.

Europese instrumenten

       
 

52.

Garantieverlening NL-aandeel

EU-begroting

2 946

– 120

   
 

53.

Garantieverlening NL-aandeel EFSF

(hoofdsom en rente)

25 872

71 910

   
 

54.

Garantieverlening NL-aandeel ESM

   

35 445

 
 

55.

Garantieverlening aan DNB i.v.m.

ophoging middelen IMF

 

13 610

   
 

56.

Deelneming EFSF

1

1

   
 

57.

Deelneming ESM

   

1 829

1 829

         
 

∆ Staatsschuld (56 en 57)

1

1

1 829

1 829

         

G.

Overige gevolgen

       
 

58.

Uitvoeringskosten en inhuur externen

62

3

6

2

 

59.

Terug te vorderen kosten

0

0

0

 0

 

60.

Ontvangen teruggevorderde kosten

– 19

– 5

– 1

 0

         
 

∆ Staatsschuld (excl. rente)

38 634

– 5 458

– 20

– 35

 

Staatsschuld cumulatief (excl. rente)

38 634

33 176

33 156

33 121

           
 

+ schuldeffect garantiebenutting EFSF

 

993

14 667

16 565

 

+ meerjarenverplichting aan ING (op transactiebasis)

 

10 055

8 203

6 679

           
 

= aandeel interventies in EMU schuld

 

44 224

56 026

56 365

 

toerekenbare rentelasten

3 979

1 280

1 161

1 173

Tabel 2: Balans met interventies – prognose ultimo 2012

(bedragen in € mln.)

2012

 

2012

Activa

 

Passiva

 
           

A.

Verwerving Fortis/RFS/AA

     
 

1.

ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS

Holdings B.V.

(incl. Z- en residual N-share)

27 955

I: Financiering staatsschuld (excl. rentelasten)

II: Financiering uit resultaat

33 156

686

 

2.

Overbruggingskrediet Fortis

3 750

III: Financiering uitgavenkader

46

           

B.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

 

toerekenbare rentelasten

6 420

 

13.

Verstrekt kapitaal ING (+16.)

2 250

   
 

15.

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

565

   
           

C.

Back-up faciliteit ING

 

C. Back-up faciliteit ING

 
 

34.

Alt-A portefeuille

11 719

33. Meerjarenverplichting aan ING

8 203

       

Voorziening & incl. onverdeeld resultaat

3 516

E1.

IJsland

     
   

Vordering op IJsland (totaal)

860

   
           

E2.

Griekenland en Europa

     
 

56/57

Deelneming ESM/EFSF

1 831

Technische correctie

103

 

47.

Vordering Griekenland

3 199

   
           
   

Totale activa:

52 130

Totale passiva:

52 130

Tabel 3: Resultaat op interventies – prognose 2012

 (bedragen in € mln.)

2012

 

2012

Toerekenbare kosten:

 

Toerekenbare opbrengsten:

 
       

Toerekenbare rentelasten

1 161

   
   

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

 
   

4. Rente overbruggingskrediet Fortis

152

E1. IJsland

 

5. Dividend ABN Amro Group  N.V

50

Kosten i.v.m. topping up (netto)

– 15

6. Dividend ASR Verzekeringen N.V.

71

   

12. Premieontvangsten counter indemnity

26

E2. Griekenland

13

   

51. Rentevergoeding Griekenland

 

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

 
   

22. Repurchase fee ING

375

G. Overige gevolgen

     

58. Uitvoeringskosten en inhuur externen

6

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen

 

60. Ontvangen teruggevorderde kosten

– 1

38. Premieontvangsten (gesaldeerd)

230

       
   

E1. IJsland

 
   

43. Opbouw rente op vordering

31

       
   

E2. Griekenland

 
   

49. Premieontvangsten incl. servicefee

16

       

Totale kosten:

1 164

Totale opbrengsten:

951

Resultaat: – 213 mln.

     
Tabel 4: Garanties

(bedragen in € mln.) – update MJN 2013

2008

2010

2011

2012

2013

A.

Verwerving Fortis/RFS/AA

       
 

Counter indemnity

950

950

950

950

           

D.

Garantiefaciliteit bancaire leningen

       
 

Stand openstaande garanties

38 998

33 175

18 250

18 250

           

F.

Europese instrumenten

       
 

Stand openstaande garanties EU begroting

2 946

2 826

2 826

2 826

 

Stand openstaande garanties EFSF1 2

25 872

97 782

97 782

97 782

   

waarvan benut en verwerkt in EMU-schuld:

       
   

– Ierland

 

498

807

1 070

   

– Portugal

 

495

1 150

1 432

   

– Griekenland

   

6 893

7 940

   

– Spanje

   

5 816

6 122

     

Totaal benut en in EMU-schuld

 

993

14 667

16 565

             
   

Stand openstaande garanties ESM

   

35 445

35 445

             
   

Garantie DNB i.v.m. IMF

 

13 610

13 610

13 610

             
   

Saldo openstaande garanties

68 766

148 343

168 863

168 863

1

Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Spanje zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit houdt in dat er in de ramingen van uit wordt gegaan dat het programma voor de herkapitalisatie van de Spaanse banken volledig uit het EFSF gefinancierd wordt. Dit omdat het ESM op moment van schrijven nog niet in werking is getreden. Ook wordt in de raming verondersteld dat zodra de tranche beschikbaar komt, hier door Spanje geheel op getrokken wordt.

2

Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Griekenland zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit wil zeggen dat in de raming ervan uit gegaan wordt dat Griekenland zich houdt aan de afspraken en de tranches worden uitgekeerd conform de Memorandum of Understanding van maart 2012.

Licence