Base description which applies to whole site
+

2.3 De belasting- en premieontvangsten in 2013

In tabel 2.3.1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de geraamde belasting- en premieopbrengsten in 2013. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het effect van beleidsmaatregelen op de ontvangsten en het effect van de economische groei.

Tabel 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2012 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2012

Maatregelen

Endogeen

Endogeen in %

2013

Indirecte belastingen (kasbasis)

69 286

3 767

885

1,3%

73 938

Omzetbelasting1

42 432

3 076

675

1,6%

46 182

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1 831

– 2

– 19

– 1,0%

1 810

Accijnzen

11 279

646

54

0,5%

11 979

Belastingen van rechtsverkeer

2 413

– 58

– 6

– 0,3%

2 349

Motorrijtuigenbelasting

3 586

– 29

67

1,9%

3 624

Belastingen op een milieugrondslag

4 267

432

25

0,6%

4 724

Verpakkingenbelasting

293

– 302

10

3,3%

0

Bankbelasting

600

0

0

0,0%

600

Verhuurderheffing

0

5

0

0,0%

5

Overig

2 585

0

80

3,1%

2 665

           

Directe belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis)

101 394

4 363

1 344

1,3%

107 101

Loonheffing

90 968

2 962

602

0,7%

94 531

Inkomensheffing

– 7 026

– 94

226

– 3,2%

– 6 894

Dividendbelasting

2 562

0

64

2,5%

2 626

Vennootschapsbelasting

12 944

1 501

413

3,2%

14 858

Overig (inclusief niet nader toe te rekenen belastingontvangsten)

1 946

– 5

39

2,0%

1 980

           

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis)

170 679

8 130

2 229

1,3%

181 039

           

Aansluiting op EMU-basis

280

 

271

 

550

           

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (EMU-basis)

170 959

8 130

2 500

1,5%

181 589

           

Premies werknemersverzekeringen

52 095

1 501

241

0,5%

53 837

wv zorgpremies

35 822

2 091

– 89

– 0,2%

37 824

           

Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis)

223 054

9 632

2 741

1,2%

235 427

1

De omzetbelasting wordt in tabel 2.3.1 op EMU-basis gepresenteerd om een goed beeld van de ontwikkeling van 2012 op 2013 te geven. Eén van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord is de verhoging van het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012. Omdat de btw-ontvangsten grotendeels aan het eind van het kwartaal worden ontvangen geeft een ontwikkeling op kasbasis voor 2012 een vertekend beeld, aangezien het effect van de btw-verhoging per 1 oktober zich met name voordoet in de kasontvangsten van januari 2013. Deze ontvangsten zijn nog relevant voor het EMU-saldo van 2012.

In 2013 bedragen de totale ontvangsten op EMU-basis naar verwachting 235,4 miljard. Ten opzichte van de vermoedelijke uitkomsten 2012 is dit een toename met 12,4 miljard euro. Deze ontwikkeling is voor 9,6 miljard het gevolg van beleidsmaatregelen. Dit betreft zowel beleid van dit kabinet als het beleid van vorige kabinetten. De verwachte endogene groei van de belasting- en premieontvangsten in 2013 bedraagt 2,7 miljard (1,2 procent). In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. In de internetbijlage van deze Miljoenennota staat een uitgebreidere toelichting voor de grootste belastingsoorten (www.rijksbegroting.nl).

Licence