Base description which applies to whole site

Lijst van gebruikte afkortingen en hun betekenis

ABK

Aanvullend beleidsakkoord

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AO

Arbeidsongeschikten

AOF

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Algemene Zaken

BBP

Bruto Binnenlands Product

BCF

BTW-compensatiefonds

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIS

Bank for International Settlements

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BNP

Bruto Nationaal Product

BOP

Balance of Payment

BPM

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen

BSA

Balance Sheet Assessment

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BuZa

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CKB

Centraal Kasbeheer

CPB

Centraal Planbureau

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

DAC

Development Co-operation Directorate

DNB

De Nederlandsche Bank

ECB

Europese Centrale Bank

EC

Europese Commissie

EFSF

Europese Financiële stabiliteitsfaciliteit

EFSM

Europees Financieel stabiliteitsmechanisme

EIA

Energy Investement Allowance

EKV

Exportkredietverzekering

EL&I

Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

EIA

Energie-investeringsaftrek

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESM

European Stability Mechanism

EU

Europese Unie

FES

Fonds voor Economische structuurversterking

FTT

Financiële Transactiebelasting

GCI

Global Competitiveness index

GF

Gemeentefonds

GGZ

Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg

GO

Garantiefaciliteit Ondernemingsfinanciering

HLZ

Hervormingsagenda Langdurige Zorg

HOF

Houdbare Overheidsfinanciën

I&M

Infrastructuur en Milieu

IMF

Internationaal Monetair Fonds

ISV

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

LTRO

Longer-term Refinancing Operations

MCN

Mandatory Convertible Note

MEV

Macro Economische Verkenning

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MKOB

Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming ouderen

MLT

Middellange Termijn verkenning

MN

Miljoenennota

MR

Ministerraad

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MRO

Main Refinancing Operations

MTO

Medium Term Objective

NBO

Niet-belastingontvangsten

NHG

Nationale Hypotheekgarantie

NHI

Nationale Hypotheekinstelling

NII

Nederlandse Investeringsinstelling

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OMO

Open Market Operations

OMT

Outright Monetary Transactions

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OV

Openbaar Vervoer

OVB

Overdrachtsbelasting

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

pNB

prijscomponent van de Nationale Bestedingen

PF

Provinciefonds

RFE

Revolverend Fonds Energiebesparing

RGB-eng

Rijksbegroting in enge zin

ROM

Regionale Ontwikkelmaatschappij

RRD

Recovery and Resolution Directive

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

S&O

Speur- en Ontwikkelingswerk

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Stabiliteits- en groeipact

SMP

Securities Market Programme

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen

V&J

Veiligheid & Justitie

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VS

Verenigde Staten

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten

WAKO

Waarborginstelling Kernongevallen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WfZ

Waarborgfonds Zorg

WSW

Waarborgfonds Sociale Werkvoorziening

WTCG

Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten

WTO

World Trade Organisation

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

Licence