Base description which applies to whole site

5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven

In tabel 5.3.1 wordt de budgettaire derving weergegeven van de inkomstenbeperkende regelingen voor de eigen woning en voor de pensioenen voor de periode 2013–2019.

Tabel 5.3.1 Overzicht inkomstenbeperkende regelingen 2013–2019, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljard)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eigen woning

10,9

10,7

10,2

10,1

10,0

9,9

9,9

Pensioenen (inclusief box 3)

14,3

13,6

13,3

13,3

13,3

13,6

14,1

Totaal

25,2

24,3

23,5

23,3

23,2

23,5

24,0

Percentage bbp

3,92

3,73

3,52

3,42

3,32

3,27

3,25

De tabellen 5.3.2 en 5.3.3 bevatten de meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen voor de periode 2013–2019. Bij de ramingen is rekening gehouden met voorgenomen beleid.

Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2013–2019, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verlaging lastendruk op ondernemingen

5.274

5.248

5.283

5.260

5.344

5.436

5.531

a) algemeen

             

Zelfstandigenaftrek

1.712

1.718

1.741

1.761

1.781

1.801

1.822

Extra zelfstandigenaftrek starters

106

108

109

111

112

114

115

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

2

2

2

2

2

2

2

FOR, niet omgezet in lijfrente

53

53

54

54

54

54

55

Meewerkaftrek

7

7

7

6

6

6

6

Stakingsaftrek

17

16

16

15

15

15

14

Doorschuiving stakingswinst

220

232

245

259

273

288

304

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet

197

201

205

208

212

216

220

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

94

96

97

99

100

102

103

Landbouwvrijstelling

1.721

1.755

1.791

1.826

1.863

1.900

1.938

               

b) investeringen in het algemeen

             

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

353

371

397

409

421

433

446

Willekeurige afschrijving starters2

8

8

8

8

8

8

9

Willekeurige afschrijving zeeschepen2

0

3

3

3

3

3

3

Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)

120

120

120

120

120

120

120

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

9

8

8

8

8

8

8

Willekeurige afschrijving investeringen bedrijfsmiddelen2

57

Research & Development Aftrek (RDA)3

226

302

238

131

126

126

126

               

c) investeringen ten behoeve van het milieu

             

VAMIL2

56

30

38

38

38

38

38

Energie-investeringsaftrek (EIA)

139

111

106

101

101

101

101

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

169

101

93

93

93

93

93

Bosbouwvrijstelling

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

6

6

6

6

6

6

6

               

Verlaging lastendruk op arbeid

2.112

1.714

1.577

1.517

1.453

1.396

1.352

a) gericht op werkgevers

             

Afdrachtvermindering onderwijs

328

Afdrachtvermindering zeevaart

110

111

112

114

115

117

118

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO3

766

756

794

804

794

794

794

               

b) gericht op werknemers

             

Feestdagenregeling4

50

50

Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto's

432

518

525

480

437

393

348

Ouderschapsverlofkorting

115

116

Levensloopverlofkorting

161

13

18

12

12

12

12

Werkbonus

150

150

127

107

94

80

80

               

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

1.635

1.659

1.702

1.641

1.667

1.685

1.695

Ouderentoeslag forfaitair rendement

97

96

97

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

6

7

7

7

8

8

8

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement

5

6

6

6

6

6

6

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

54

55

56

57

58

60

61

Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement

2

1

1

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement

22

22

23

24

25

26

27

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement

898

903

926

940

945

941

927

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

420

434

451

468

486

504

524

Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

40

43

45

47

49

52

54

Aftrek kosten monumentenwoning

51

51

50

50

49

48

47

Heffingskorting groen beleggen

34

37

38

39

39

40

41

Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal

7

5

3

3

2

1

0

               

Overige regelingen

843

866

894

922

952

983

1.015

Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)

273

288

306

324

344

364

386

Giftenaftrek

375

379

385

391

397

402

409

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen

195

199

203

207

212

216

220

Totaal Generaal directe belastingen

9.864

9.487

9.456

9.339

9.416

9.500

9.594

Percentage bbp

1,53

1,46

1,42

1,37

1,34

1,32

1,30

Totaal premie-uitgaven5

732

579

701

553

377

336

336

1

<<->> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <<0>> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

2

Het betreft hier de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

3

Betreft het beschikbare budget, inclusief technische inboekingen. Voorts zal nader worden onderzocht om de RDA en WBSO per 2016 te integreren.

4

De feestdagenregeling heeft ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van de uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn onderdeel van de regel premie-uitgaven.

5

Een premie-uitgave is een overheidsuitgave in de vorm van een derving of uitstel van premieontvangsten die voortvloeit uit een voorziening in de wet voor zover die voorziening niet in overeenstemming is met de primaire heffingsstructuur van de wet. Een nadere uitsplitsing van de premie-uitgaven is opgenomen in de begroting van SZW.

Tabel 5.3.3 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2013–2019, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Energiebelasting

109

121

132

137

145

153

162

Verlaagd tarief glastuinbouw

68

70

74

72

73

73

74

Teruggaaf kerkgebouwen

7

8

8

8

9

9

9

Teruggaaf non-profit

27

34

35

36

38

39

41

Teruggaaf grootverbruik

7

7

7

7

7

7

7

Lokaal opgewekte duurzame energie

3

8

14

20

25

31

               

Omzetbelasting verlaagd tarief

4.498

4.639

4.611

4.579

4.675

4.774

4.876

Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen

527

527

527

527

527

527

527

Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.

127

129

130

132

134

135

137

Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie

143

150

156

163

171

178

186

Circussen, bioscopen, theaters en concerten

183

188

192

197

202

207

212

Sierteelt

228

228

229

229

229

230

230

Arbeidsintensieve diensten

667

734

627

515

528

541

555

Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

980

1.022

1.065

1.110

1.158

1.207

1.258

Logiesverstrekking (incl. kamperen)

272

276

280

284

288

293

297

Voedingsmiddelen horeca

1.370

1.386

1.404

1.421

1.438

1.456

1.474

               

Omzetbelasting – vrijstellingen

561

568

576

585

595

605

616

Sportclubs

81

83

85

86

88

90

91

Post

178

172

167

161

156

151

147

Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken

134

139

145

151

157

163

170

Fondswerving

168

174

180

187

194

201

208

               

Omzetbelasting – speciale regelingen

148

154

161

168

175

184

192

Kleine ondernemersregeling

129

135

143

150

159

167

176

Landbouwregeling

19

19

18

17

17

16

16

               

Accijnzen

2.951

3.178

3.208

3.250

3.312

3.384

3.452

Verlaagd tarief kleine brouwerijen

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling communautaire wateren

1.081

1.154

1.165

1.181

1.203

1.229

1.254

Vrijstelling accijns luchtvaartuigen

1.869

2.023

2.042

2.068

2.108

2.154

2.197

               

Belastingen op personenauto's en motorrijwielen

48

47

48

50

52

54

56

Teruggaaf ambulance

1

2

2

2

2

2

2

Teruggaaf taxi's

43

45

46

48

50

52

54

Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's

4

               

Motorrijtuigbelasting

542

163

168

132

132

132

132

Nihiltarief OV-bussen op LPG

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling motorrijtuigen van 40 jaar of ouder

207

77

74

71

69

68

66

Vrijstelling taxi's

51

50

51

52

54

55

57

Vrijstelling reinigingsdiensten

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling wegenbouw

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling ambulances

2

3

3

3

3

3

3

Nihiltarief MRB zeer zuinige auto's

277

28

36

Overige vrijstellingen

3

3

3

4

4

5

5

               

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

0

0

0

0

0

0

0

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

0

0

0

0

0

0

0

               

Overdrachtsbelasting

129

137

140

143

147

150

153

Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer

13

16

16

16

17

17

17

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

0

2

2

2

2

2

2

Vrijstelling landinrichting

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

3

11

11

12

12

13

14

Vrijstelling cultuurgrond

110

104

106

108

110

113

115

Vrijstelling natuurgrond

2

3

3

4

4

4

4

Totaal generaal indirecte belastingen

8.986

9.007

9.044

9.044

9.232

9.435

9.639

Percentage bbp

1,40

1,38

1,36

1,33

1,32

1,31

1,31

1

<<->> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <<0>> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

Licence