Base description which applies to whole site

6.2 Interdepartementale Beleidsonderzoeken

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen. Afgeronde IBO’s zijn te vinden op: http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/beleidsonderzoek/overzicht-afgeronde-ibos.

In 2014–2015 worden de volgende IBO’s uitgevoerd:

  • 1. Effectiviteit Politie

  • 2. Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

  • 3. Wapensystemen

  • 4. Doelmatigheid pensioengelden collectieve sector: governance werkgeversbelang en kosten/risicoafweging bij ABP, PfZW en PfUWV

  • 5. Effectieve leerroutes funderend onderwijs

Hieronder volgen de taakopdrachten.

Licence