Base description which applies to whole site

6.1 Beleidsdoorlichtingen 2015

Al het beleid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. De beleidsdoorlichting oordeelt over het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het beleidsartikel van de departementale begrotingen. De vakministers zijn verantwoordelijk voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid.

Drie kenmerkende eigenschappen van een beleidsdoorlichting zijn:

  • a) beleidsdoorlichtingen zijn evaluaties op het niveau van beleidsterreinen. Een beleidsdoorlichting heeft hierdoor het karakter van een synthese onderzoek;

  • b) in een beleidsdoorlichting staan fundamentele vragen centraal die gericht zijn op nut, noodzaak en effectiviteit van beleid;

  • c) bij de uitvoering worden onafhankelijke experts betrokken. De onafhankelijke expert geeft een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek, en licht daarbij zijn of haar betrokkenheid bij de totstandkoming van de beleidsdoorlichting toe. Dit oordeel wordt samen met de beleidsdoorlichting aan de Tweede Kamer aangeboden.

De meerjarige programmering van beleidsdoorlichtingen is terug te vinden in de beleidsagenda van elke departementale begroting.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de beleidsdoorlichtingen die volgens de ontwerpbegrotingen 2015 in 2015 aan het parlement zullen worden aangeboden.

Tabel 6.1 Overzicht beleidsdoorlichtingen

Departement

Onderwerp

Artikel

I De Koning

IIA Staten Generaal

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

III Algemene zaken

IV Koninkrijksrelaties

V Buitenlandse Zaken

 

Bevordering Internationale Rechtsorde

1, 2

 

Nabuurschap (met effectonderzoek naar Oostelijke Partnerschap-landen incl. MATRA

3

 

Publieksdiplomatie

4

 

Nederland Gastland

4

 

NL cultuur in het buitenland

4

VI Veiligheid en Justitie

 

Nationale Politie1

31

 

Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.2

 

Slagvaardige & kwalitatief goede rechtspleging

32.3

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Regeldruk

6.1

 

Informatiebeleid

6.2

 

E-overheid

6.3

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

 

Doelmatigheid en focus op het onderwijs

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

 

Goed opgeleide, professionele leraren, docenten en schoolleiders

9

 

Een sterke cultuursector die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed

14

IX Financiën en Nationale Schuld

 

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid

1

 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling

4

 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting

11

X Defensie

 

Wijziging samenstelling Koninklijke Marine (2005)

2

 

Defensie Materieel Proces

6

XII Infrastructuur en Milieu

 

Waterkwaliteit

12

 

Geluid

20

XIII Economische Zaken

 

Goed functionerende economie en markten

11

 

Een sterk innovatievermogen

12

 

Een excellent ondernemingsklimaat2

13

 

Natuur en regio

18

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Kinderopvang

7

 

Uitvoeringskosten

11

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Ziektepreventie

1

 

Bevordering van de werking van het stelsel

2

 

Zorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland

4

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

Rechtsstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding

4

 

Humanitaire hulp

4

XVIII Wonen en Rijksdienst

 

Woningmarkt

1

A Infrastructuurfonds

B Gemeentefonds

C Provinciefonds

F Diergezondheidsfonds

H BES-fonds

J Deltafonds

1

Deze beleidsdoorlichting wordt meegenomen in het IBO Politie.

2

Gecombineerd met art. 12, beiden stonden voor afronding 2014 maar door combineren doorgeschoven naar 2015.

Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen zijn in te zien op http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/archief.

Licence