Base description which applies to whole site

6.1 Beleidsdoorlichtingen 2016

Al het beleid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. De beleidsdoorlichting oordeelt over het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het beleidsartikel van de departementale begrotingen. De vakministers zijn verantwoordelijk voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid.

Drie kenmerkende eigenschappen van een beleidsdoorlichting zijn:

  • a) beleidsdoorlichtingen zijn evaluaties op het niveau van beleidsterreinen en niet op instrumentniveau. Een beleidsdoorlichting heeft hierdoor het karakter van een synthese;

  • b) in een beleidsdoorlichting staan fundamentele vragen centraal die gericht zijn nut, noodzaak en effectiviteit van beleid;

  • c) bij de uitvoering worden onafhankelijken betrokken. De onafhankelijke expert geeft een oordeel over de kwaliteit van het onderzoek, en licht daarbij zijn of haar betrokkenheid bij de totstandkoming van de beleidsdoorlichting toe. Dit oordeel wordt samen met de beleidsdoorlichting aan de Tweede Kamer aangeboden.

De meerjarige programmering van beleidsdoorlichtingen is terug te vinden in de beleidsagenda van elke begroting. De verantwoordelijke vakminister stuurt per beleidsdoorlichting de opzet en vraagstelling uiterlijk op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer conform de in de motie Harbers afgesproken werkwijze13.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de beleidsdoorlichtingen die volgens de ontwerpbegrotingen 2016 in 2016 aan het parlement zullen worden aangeboden.

Departement

Onderwerp

Artikel

I De Koning

 

IIA Staten Generaal

 

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

 

III Algemene zaken

 

IV Koninkrijksrelaties

 
 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

4.1

 

Caribisch Nederland

4.2

 

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

5

V Buitenlandse Zaken

 
 

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

2.3

 

Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio’s, inclusief ontwikkelingslanden

3.2

 

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

4.5

VI Veiligheid en Justitie

 
 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

34.3

 

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

36.2

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

IX Financiën en Nationale Schuld

 
 

Belastingen – toeslagen

1

 

Financieringsactiviteiten publieke-private sector: publiek private investeringen

3

 

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

5

 

Btw-compensatiefonds

6

 

Begrotingsbeleid

Overig

X Defensie

 
 

Inzet: Budget Internationale Veiligheid

1

 

Ondersteuning krijgsmacht door DMO: Basisimplementatie ERP (SPEER)

7

 

Ondersteuning krijgsmacht door CDC: Veteranenzorg

8

XII Infrastructuur en Milieu

 
 

Scheepvaart en havens

18

XIII Economische Zaken

 

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
 

Werkloosheid

5

 

Integratie en maatschappelijke samenhang

13

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 
 

Volksgezondheid: gezondheidsbevordering1

1

 

Curatieve zorg: kwaliteit en veiligheid

2

 

Zorgbreed beleid: Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

4

 

Zorgbreed beleid: Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

4

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 
 

Toename van voedselzekerheid

2.1

 

Versterkt maatschappelijk middenveld

3.3

 

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

4.3

 

Versterkte multilaterale betrokkenheid

5.1

XVIII Wonen en Rijksdienst

 
 

Woningbouwproductie

2.2

A Infrastructuurfonds

B Gemeentefonds

C Provinciefonds

F Diergezondheidsfonds

H BES-fonds

J Deltafonds

1

Deze beleidsdoorlichting wordt meegenomen in het IBO Gezonde leefstijl.

Licence