Base description which applies to whole site

Lijst van gebruikte afkortingen en hun betekenis

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AOW

Algemene Ouderdomswet

AP

Aanvullende posten

AZ

Algemene Zaken

bbp

bruto binnenlands product

BCF

btw-compensatiefonds

BDU

Brede Doeluitkering Vervoer

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIS

Bank for International Settlements

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BMKB

Borgstelling mkb-kredieten

bni

bruto nationaal inkomen

bnp

bruto nationaal product

BOD-en

Bijzondere Opsporingsdiensten

bpm

belasting van personenauto’s en motorrijwielen

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

btw

belasting toegevoegde waarde

BuZa

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economische Plan

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CPB

Centraal Planbureau

CRR

Commissie Risicoregelingen

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

DAC

Development Assistance Committee

DEF

Defensie

DNB

De Nederlandsche Bank

DRIVE

Development Related Infrastructure Investment Vehicle

DVI

Dutch Venture Initiative

EBA

European Banking Authority

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EFSF

Europese financiële stabiliteitsfaciliteit

EFSM

Europees financieel stabilisatiemechanisme

EIA

Energie-investeringsaftrek

EKV

Exportkredietverzekering

EMU

Economische en Monetaire Unie

EIB

European Investment Bank

ESA

European System of Accounts

ESM

Europees stabiliteitsmechanisme

ETS

Emissions Trading System

EU

Europese Unie

EWF

Eigenwoningforfait

EZ

Economische Zaken

Fed

Federal Reserve

FIN

Financiën

FOR

fiscale oudedagsreserve

FTK

Financieel Toetsingskader

GF

Gemeentefonds

GGZ

Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg

GO

Garantiefaciliteit Ondernemingsfinanciering

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HICP

Harmonised Index of Consumer Prices

HLZ

Hervorming Langdurige Zorg

Hof

Houdbare overheidsfinanciën

IABF

Illiquid Assets Back-up Facility

IACK

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

IB

inkomstenbelasting

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IenM

Infrastructuur & Milieu

IGA

Intergovernmental Agreement

IMF

Internationaal Monetair Fonds

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KMar

Koninklijke Marechaussee

ktv

kas-transverschil

LCC

Life cycle costs

LIV

Lage Inkomens Voordeel

LTV

loan-to-value

LMO

Landelijke Meldkamerorganisatie

LTRO

Long Term Refinancing Operations

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MEV

Macro Economische Verkenning

MEOP

Macro-economische onevenwichtigheidsprocedure

MIA

Milieu-investeringsaftrek

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

mkb

midden- en kleinbedrijf

MKOB

Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming ouderen

MLSA

Minimal Linear Structural Adjustment

MLT

Middellangetermijnverkenning

MN

Miljoenennota

MR

Ministerraad

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTO

Medium Term Objective

NB

Nationale Bestedingen

NCSS

Nationale Cyber Security Strategie

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

ngru

netto gecorrigeerde rijksuitgaven

NHG

Nationale Hypotheekgarantie

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NHI

Nationale Hypotheekinstelling

NII

Nederlandse Investeringsinstelling

NOA

Nationaal Onderwijsakkoord

NRF

Nationaal Restauratiefonds

OBt

Onafhankelijke Begrotingstoezicht

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OMT

Outright Monetary Transactions

OPL

lasten voor lokale overheden

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OV

Openbaar Vervoer

OVA

overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

OZB

Onroerendezaakbelasting

pBBP

prijs bruto binnenlands product

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PBO’s

publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

PISA

Programme for International Student Assessment

po

primair onderwijs

pNB

prijscomponent van de Nationale Bestedingen

PF

Provinciefonds

QE

Quantitative Easing

RBG-eng

Rijksbegroting in enge zin

R&D

Research & development

RDA

Research & Development Aftrek

ROM

Regionale Ontwikkelmaatschappij

ROP

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

S&O

Speur- en Ontwikkelingswerk

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SER

Sociaal-Economische Raad

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SMP

Securities Market Programme

SRM

Single Resolution Mechanism

SSM

Single Supervisory Mechanism

SVEN

Supranationaal Voortgangstraject Europees Normenkader

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TTF-gas

Title Transfer Facility

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen

VAMIL

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen

VenJ

Veiligheid & Justitie

VK

Verenigd Koninkrijk

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

vo

voortgezet onderwijs

vpb

vennootschapsbelasting

VS

Verenigde Staten

VSO

Verbond Sectorwerkgevers overheid

VtsPN

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

VUT

Vervroegde uittreding

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten

WAKO

Waarborginstelling Kernongevallen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WenR

Wonen en Rijksdienst

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

Wfz

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WGA

Werkhervatting Gedeelte Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering onroerende zaken

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSF

Wet Studiefinanciering

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WTCG

Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten

WVA

Wet vermindering afdracht

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet Werk en Zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

zzp

zelfstandige zonder personeel

Licence