Base description which applies to whole site

2.3 De belasting- en premieontvangsten in 2017

In figuur 2.3.1 zijn de voor 2016 en 2017 geraamde belasting- en premieontvangsten opgenomen. De ontvangsten uit de meeste belastingsoorten nemen toe in 2017 ten opzichte van 2016.

Figuur 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2016 en 2017 op EMU-basis

Figuur 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2016 en 2017 op EMU-basis

Tabel 2.3.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de geraamde belasting- en premieontvangsten in 2017. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het directe effect van fiscale beleidsmaatregelen op de ontwikkeling van de ontvangsten tussen 2016 en 2017 en de endogene ontwikkeling, dat is de ontwikkeling van de ontvangsten die samenhangt met economische groei.

Tabel 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2017 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
   

Vermoedelijke uitkomsten 2016

Maatregelen

Endogeen

Endogeen in %

2017

Indirecte belastingen

78.294

156

2.254

2,9%

80.705

Invoerrechten

2.994

0

183

6,1%

3.177

Omzetbelasting

46.269

– 9

1.570

3,4%

47.831

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.561

6

0

0,0%

1.567

Accijnzen

11.500

41

48

0,4%

11.589

Overdrachtsbelasting

2.312

33

313

13,5%

2.658

Assurantiebelasting

2.398

0

26

1,1%

2.424

Motorrijtuigenbelasting

3.984

– 37

61

1,5%

4.008

Belastingen op een milieugrondslag

4.901

– 57

27

0,5%

4.871

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

249

0

11

4,5%

260

Belasting op zware motorrijtuigen

152

0

4

2,3%

156

Verhuurderheffing

1.496

180

11

0,7%

1.686

Bankbelasting

478

0

0

0,0%

478

             

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

115.703

2.249

3.003

2,6%

120.955

Loon- en inkomensheffing

91.987

2.196

2.828

3,1%

97.012

Dividendbelasting

3.043

5

176

5,8%

3.224

Kansspelbelasting

476

0

15

3,1%

491

Vennootschapsbelasting

18.514

53

– 92

– 0,5%

18.475

Schenk- en erfbelasting

1.682

– 5

75

4,5%

1.752

             

Overige belastingontvangsten

200

0

9

4,6%

209

             

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

194.197

2.405

5.266

2,7%

201.868

             

Premies werknemersverzekeringen

57.096

1.008

565

1,0%

58.669

 

waarvan zorgpremies

36.335

211

645

1,8%

37.191

Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis)

251.293

3.413

5.831

2,3%

260.537

In 2017 bedragen de totale belasting- en premieontvangsten op EMU-basis naar verwachting 260,5 miljard euro. Ten opzichte van de meest actuele raming van de ontvangsten voor 2016 stijgen de ontvangsten in 2017 daarmee met 9,2 miljard euro. Beleidsmaatregelen zorgen voor 3,4 miljard euro hogere ontvangsten in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit betreft het saldo van zowel maatregelen waartoe dit kabinet en vorige kabinetten eerder hebben besloten als maatregelen die het kabinet met deze Miljoenennota voorstelt. De verwachte endogene groei van de belasting- en premieontvangsten in 2017 bedraagt 5,8 miljard euro (2,3 procent). In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. In de internetbijlage van deze Miljoenennota staat een uitgebreidere toelichting voor de grootste belastingsoorten (www.rijksbegroting.nl).

Licence