Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017

4.131,4

4.188,4

4.159,1

4.179,7

4.387,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Asielinstroom 2016

170,3

0

0

0

0

 
   

Asielinstroom 2017 e.v.: kasschuif

0

151,2

146,5

53,1

39,7

 
   

Asielinstroom 2017 e.v.: oda-toerekening

0

– 151,2

– 146,5

– 53,1

– 39,7

 
   

Biv trekkingsrechten

60

0

0

0

0

 
   

Biv trekkingsrechten bhos/bz

– 60

0

0

0

0

 
   

Biv trekkingsrechten defensie

– 59,5

0

0

0

0

 
   

Compensatie nacalculatie

75

0

0

0

0

 
   

Correctie extrapolatie

0

0

0

120

283,1

 
   

Dekking nacalculatie

– 75

0

0

0

0

 
   

Financiering brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

– 20,8

0

0

0

0

 
   

Hgis eindejaarsmarge

198,6

105,8

20,8

0

0

 
   

Hgis-bijstelling

137,6

230,4

251,8

279,4

288,5

 
   

Inzet eindejaarsmarge

0

– 99,8

– 13,8

0

0

 
   

Kasschuif platslaan bni minreeks

0

48

48

48

– 59

 
   

Noodhulpfonds

63,3

0

0

0

0

 
   

Noodhulpfonds extra inzet

39,7

0

0

0

0

 
   

Noodhulpfonds inzet eindejaarsmarge

– 46,3

0

0

0

0

 
   

Oda-toerekening asielinstroom 2017 en nacalculatie 2016

21,3

0

0

0

0

 
   

Oda-toerekening asielinstroom 2017 en nacalculatie 2016 overheveling

– 21,3

0

0

0

0

 
   

Opvang in de regio

82,2

0

0

0

0

 
   

Opvang in de regio inzet eindejaarsmarge

– 82,2

0

0

0

0

 
   

Terugbrengen taakstellende minreeks

0

135,8

60,8

2,9

0

 
   

Terugbrengen taakstellende minreeks: dekking

0

– 36

– 47

– 2,9

0

 
   

Terugbrengen taakstellende minreeks: kasschuif

0

36

47

2,9

– 85,9

 
   

Veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking, opvang in de regio

50

0

0

0

0

 
   

Diversen

32,9

– 5,1

4

3,8

5,3

 
     

565,8

415,1

371,6

454,1

432

 

Technische mutaties

           
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Deelname aiib

38,5

38,5

38

0

0

 
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

– 27

20,1

0,1

0,1

0,1

 
     

11,5

58,6

38,1

0,1

0,1

 
                 

Extrapolatie

4.570,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

577,5

473,7

409,7

454,2

432

 

Stand Miljoenennota 2018

4.708,8

4.662,1

4.568,7

4.633,9

4.819,7

4.570,1

                 
HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017

183,3

134,7

134,6

134,5

134,4

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

3,9

0

0

0

0

 
     

3,9

0

0

0

0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

– 27

20,1

0,1

0,1

0,1

 
     

– 27

20,1

0,1

0,1

0,1

 
                 

Extrapolatie

127,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 23,1

20,1

0,1

0,1

0,1

 

Stand Miljoenennota 2018

160,2

154,8

134,7

134,6

134,5

127,8

Asielinstroom 2016

Bij de Najaarsnota 2016 is de raming voor de asielinstroom in 2016 verlaagd van 58.000 naar 33.000. De verlaging van de instroom in 2016 werkt ook door in 2017, omdat asielzoekers die later in 2016 instromen ook in 2017 opgevangen worden. Het bedrag dat gemoeid is met de verlaging is overgeboekt van de begroting van Veiligheid en Justitie naar het verdeelartikel op de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en is ingezet ter dekking van een eerdere negatieve BNI-bijstelling.

Asielinstroom 2017 e.v. (kasschuif en oda-toerekening)

De herziene Meerjarige Productie Prognose (MPP) voor de instroom van asielzoekers leidt tot een bijstelling van de ODA toerekening van eerstejaarsopvangkosten voor de instroom 2017 en 2018. Daarnaast wordt de toerekening van de bestaande raming voor 2019 en verder gefinancierd. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers zijn conform de OESO-DAC-systematiek toegerekend aan ODA en overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie. De dekking wordt geleverd door een kasschuif waarbij BNI-ruimte in het jaar 2022 wordt ingezet.

Biv trekkingsrechten

Het betreft de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar de begrotingen van Defensie, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het financieren van uitgaven van deze departementen gerelateerd aan internationale veiligheid.

Compensatie en dekking nacalculatie

Het kabinet heeft 75 mln. vrijgemaakt om de kosten voor leegstand in de eerstejaarsasielopvang in 2016 te dekken. Dit loopt mee in de reguliere nacalculatie over 2016 en wordt via de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van Veiligheid en Justitie overgeboekt.

Correctie extrapolatie

Op het ODA-budget zijn middelen uit latere jaren naar voren gehaald door middel van kasschuiven, waardoor het niveau van uitgaven in het laatste jaar incidenteel is verlaagd. Deze incidentele verlagingen zijn, per abuis in afwijking van de gebruikelijke systematiek, structureel doorgetrokken in de extrapolatie. Hierdoor is het ODA-budget momenteel structureel 390 mln. lager dan politiek afgesproken. Het ODA-budget wordt hiervoor technisch gecorrigeerd.

Financiering brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB)

Defensie voert in opdracht van Buitenlandse Zaken de beveiliging uit van diplomaten en ambassades in gebieden waar dit noodzakelijk is.

HGIS-bijstelling

De non-ODA uitgaven zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van het prijs BBP. De ontwikkeling van de ODA gerelateerde uitgaven is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI. Naar aanleiding van de laatste macro-economische cijfers van het CPB is het budget van de HGIS opwaarts bijgesteld.

HGIS eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2016 is aan de HGIS toegevoegd en is doorverdeeld naar de betreffende HGIS departementen. De HGIS eindejaarsmarge kan over maximaal drie jaar aangewend worden.

Inzet eindejaarsmarge

Het deel van de ODA eindejaarsmarge dat ontstaan is als gevolg van het verlagen van de asielraming bij Najaarsnota 2016 wordt in 2018 en 2019 ingezet als dekking voor het terugbrengen van de taakstellende minreeks op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Kasschuif platslaan bni minreeks

BNI-ruimte in de jaren 2021 en 2022 wordt met een kasschuif naar de jaren 2018–2020 gehaald om de taakstellende minreeks op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gelijkmatiger over de jaren te verdelen.

Noodhulpfonds

Bij Najaarsnota 2016 is gemeld dat er 48 mln. extra beschikbaar komt voor het Noodhulpfonds vanuit de correctie van de toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel. Van dit bedrag wordt 31 mln. via de eindejaarsmarge uit 2016 meegenomen naar 2017; de resterende 17 mln. komt beschikbaar vanuit de asieltoerekening in 2017. Daarnaast wordt 15,3 mln. aan onderuitputting op het Noodhulpfonds in 2016 via de eindejaarmarge naar 2017 meegenomen.

Noodhulpfonds extra inzet

Aanvullend wordt 39,7 mln. toegevoegd aan het Noodhulpfonds vanuit de lagere ODA-toerekening voor eerstejaarsopvangkosten van de asielinstoom in 2017. Per saldo is er daarmee voor 2017 103 mln. extra budget vrijgemaakt ten behoeve van het Noodhulpfonds.

Noodhulpfonds inzet eindejaarsmarge

Zoals hierboven aangegeven wordt vanuit de eindejaarsmarge 2016 46,3 mln. ingezet voor het Noodhulpfonds in 2017.

ODA-toerekening asielinstroom 2017 en nacalculatie 2016 en overheveling

De raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 is verlaagd van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van o.a. verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asielinstroom 2017. Daarnaast vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van 21,3 mln.

Deze kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden conform de OESO-DAC- systematiek toegerekend aan ODA en overgeheveld naar de VenJ-begroting.

Opvang in de regio

Het kabinet heeft bij Voorjaarsnota 2016 260 mln. extra meerjarige middelen beschikbaar gesteld voor opvang in de regio. De middelen die niet in 2016 tot besteding zijn gekomen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar en ingezet in 2017.

Terugbrengen taakstellende minreeks, kasschuif en dekking

De taakstellende minreeks op de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die is ontstaan door bijstellingen als gevolg van de ontwikkeling van het BNI en de verhoogde toerekening van de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers wordt teruggebracht in de jaren 2018–2020. Dit wordt gedaan door een kasschuif waarbij BNI-ruimte in 2021 wordt ingezet in de jaren 2018–2020 en door de inzet van de eindejaarsmarge 2016.

Veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking, opvang in de regio

Het kabinet maakt 50 mln. extra vrij in 2017 voor veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking en opvang in de regio in Afrika. Hiermee wordt ingezet op het beperken van irreguliere migratie en mensensmokkel, en op opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst. 30 mln. wordt ingezet ten behoeve van opvang in regio in de Hoorn van Afrika, 10 mln. voor veiligheid en stabiliteit en 10 mln. voor migratiesamenwerking.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Deze mutatie betreft onder andere de overheveling van de aanvullende post naar de BHOS-begroting van de structurele reeks van 10 mln. die het kabinet bij Miljoenennota 2017 heeft vrijgemaakt voor de versterking van de concurrentiepositie van Nederland. Tevens betreft deze mutatie een kasschuif van cumulatief 14 mln. vanuit de meerjaren periode naar 2017 om de kosten die verband houden met de extra uitgave die vorig jaar is gedaan als gevolg van een gemaakte afspraak behorende bij de financiering van de nieuwbouw van het International Criminal Court, in het juiste kasritme te dekken.

Deelname AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)

Als gevolg van een besluit van de OESO-DAC is het mogelijk om 83% van de kapitaalinleg te rapporteren als ODA. Mede gelet hierop en gezien het internationale karakter van de kapitaalstorting aan de AIIB worden de middelen per 2017 toegevoegd aan de HGIS.

Diversen (technische mutaties uitgaven en niet-belastingsontvangsten)

Per saldo dalen de ontvangsten binnen de HGIS. Dit wordt veroorzaakt door mutaties op de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vanwege lagere raming voor ontvangsten van bedrijfsleveninstrumenten en mutaties op de begroting van Defensie door lagere ontvangsten in 2017 van de VN voor de missie in Mali; deze zijn reeds in 2016 ontvangen.

Diversen (beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten)

De resterende vrijvallende middelen van het Clean Development Mechanism (CDM) worden terugontvangen van de Wereldbank. Deze middelen zijn ingezet voor de Carbon Pricing Leadership Coalition en voor Partnership for Market Readines.

Licence