Base description which applies to whole site

Veiligheid en Justitie

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

13.119,2

12.047,6

11.998,8

11.872,2

11.696,6

11.308,5

totaal niet-belastingontvangsten

1.896,1

1.713,6

1.662

1.674,6

1.632,3

1.593,3

31

Nationale Politie

           
 

Uitgaven

6.023,7

5.589,6

5.700,5

5.637,1

5.528

5.439,6

 

Ontvangsten

16,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

           
 

Uitgaven

1.475,3

1.459,8

1.428,7

1.417,5

1.414,1

1.410,6

 

Ontvangsten

231,4

229,5

277,4

289,2

290,1

290,1

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

           
 

Uitgaven

737,2

713,7

688,9

682,8

677,1

677,4

 

Ontvangsten

1.091,5

1.213

1.265,4

1.267

1.224,5

1.185,5

34

Straffen en Beschermen

           
 

Uitgaven

2.646,1

2.475,6

2.597,9

2.611,2

2.572,4

2.552,5

 

Ontvangsten

218,6

87,5

101,2

101,5

101,5

101,5

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

           
 

Uitgaven

256,7

278,7

282,7

288

288

288

37

Vreemdelingen

           
 

Uitgaven

1.548,2

1.101,1

884,3

816,1

805,4

792,1

 

Ontvangsten

309,9

156,6

       

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

           
 

Uitgaven

414,2

405,9

392,2

395,9

388,8

390,2

 

Ontvangsten

28,2

26,6

17,4

16,4

15,7

15,7

92

Nominaal en onvoorzien

           
 

Uitgaven

14,8

20,1

20,5

20,5

19,7

– 245

93

Geheim

           
 

Uitgaven

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

De totale uitgaven van Veiligheid en Justitie (VenJ) tonen een dalende reeks, grotendeels door lagere uitgaven voor vreemdelingen en (efficiency)taakstellingen. Bij begrotingsbrief van november 2015 en de nota van wijziging bij de ontwerpbegroting 2017 zijn tot en met 2018 wel structureel middelen toegekend aan de begroting voor hogere uitgaven aan o.a. politie, OM en rechtspraak. Ook bij de ontvangsten is er een daling te zien. Dit wordt onder meer verklaard door een ramingsbijstelling op de ontvangsten uit boeten en transacties.

Artikel 31 Nationale Politie

De Nationale Politie ontwikkelt zich in enkele jaren naar het met de vorming van de Nationale Politie beoogde pad. De afwijking bij de ontvangsten in 2017 t.o.v. latere jaren wordt verklaard door een eenmalige bijdrage vanuit de asielreserve.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

De uitgaven op dit artikel dalen naar aanleiding van maatregelen bij de rechtsbijstand en een daling van de bijdrage aan de rechtspraak in verband met de efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord Rutte II. De stijging aan de ontvangstenkant is te verklaren door stijgende inkomsten uit griffierechten.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

De daling in de uitgaven ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door de efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord Rutte II. De ontvangsten op artikel 33 vallen naar verwachting op de langere termijn lager uit. Om die reden is een ramingsbijstelling doorgevoerd op de ontvangsten uit boeten en transacties.

Artikel 34 Straffen en beschermen

De uitgaven op dit artikel tonen op termijn een licht dalende reeks vanwege de doorverdeling van de taakstellingen op personeel en materieel uit o.a. het regeerakkoord Rutte II en de maatregelen uit het Masterplan DJI. In 2017 zijn er extra ontvangsten door het beperken eigen vermogen van agentschappen, o.a. DJI en CJIB. In 2017 en 2018 is de raming voor de te ontvangen administratiekostenvergoeding voor het CJIB verlaagd.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

De uitgaven aan contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid stijgen licht. Dit komt door extra uitgaven aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de versterking van de veiligheidsketen vanaf 2018.

Artikel 37 Vreemdelingen

De uitgaven voor vreemdelingen dalen, vanwege de onderliggende aanname over de instroom van asielzoekers. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden conform OESO DAC-systematiek toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA). Hierdoor ontvangt VenJ middelen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelsingssamenwerking (BHOS). De ontvangsten tot en met 2018 betreffen vooral de inzet van middelen uit de asielreserve.

Artikel 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De apparaatsuitgaven dalen vanwege de efficiencytaakstelling die bij het regeerakkoord Rutte II is opgenomenDe daling in ontvangsten vanaf 2019 is te verklaren door dalende ontvangsten eigen personeel.

Artikel 92 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 92 is een verdeelartikel. Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, het tijdelijk parkeren van andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen. In verband met een kasschuif samenhangend met een ander kasritme van de pensioenkosten bij de Nationale Politie is in 2022 een negatief bedrag opgenomen. Dit wordt in de jaren na 2022 gecompenseerd.

Artikel 93 Geheim

De uitgaven op artikel 93 blijven stabiel.

Licence