Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

889

758,4

733,8

716,5

716

712,8

totaal niet-belastingontvangsten

154,9

51

65,8

65,7

65,3

65,3

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Uitgaven

35,8

28,9

25

25,1

25,1

25,1

 

Ontvangsten

26

22

22

22

22

22

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

           
 

Uitgaven

228,5

249,2

251,1

252,1

254,3

252

 

Ontvangsten

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

           
 

Uitgaven

195,4

122,2

104,8

103,3

99,2

99,2

 

Ontvangsten

25,7

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

7

Arbeidszaken overheid

           
 

Uitgaven

30,1

27,1

24,9

24,2

24,3

23,2

 

Ontvangsten

0,6

0,6

0,5

0,4

0,1

0,1

11

Centraal Apparaat

           
 

Uitgaven

387,4

314,6

314,6

304,3

305,5

305,6

 

Ontvangsten

88,3

15,3

15,2

15,2

15,2

15,2

12

Algemeen

           
 

Uitgaven

10,9

10,3

7,8

7,6

7,7

7,7

 

Ontvangsten

1,5

 

15

15

15

15

13

Nominaal en onvoorzien

           
 

Uitgaven

1

6,1

5,5

     

Algemeen

De begroting van Binnenlandse Zaken is vanaf 2016 geherstructureerd, waardoor de artikelen 61, 62, 66, 67, 71, 72 en 73 zijn komen te vervallen en vervangen door gelijknamige artikelen met een ander artikelnummer.

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

De hogere uitgaven in 2017 hebben voornamelijk betrekking op het programma ten behoeve van gezondheidsbevordering statushouders, de voor de monitor Sociaal Domein en de activiteiten met betrekking tot de interbestuurlijke relaties. De ontvangsten betreffen de bijdragen van de waterschappen ten behoeve van de WOZ.

Artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De operationele capaciteit van de AIVD wordt uitgebreid met een bijdrage aan de wervingscapaciteit in 2018 en 2019 om tegemoet te kunnen komen aan een effectieve inzet in 2020. Tevens wordt met ingang van 2018 structureel middelen toegevoegd met als doel cyberspionage- en sabotage tegen te gaan.

Daarnaast worden de middelen voor de uitvoering van de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) gefaseerd toegevoegd. Dit resulteert in een geleidelijke oploop van het budget tot 2021.

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Een deel van de gereserveerde middelen voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is tot en met 2018 uitgekeerd aan BZK als opdrachtgever van een groot deel van de GDI-voorzieningen, waaronder, DigiD en MijnOverheid. De uitgaven in 2018 dalen omdat vanaf dit jaar een deel van de GDI-voorzieningen middels doorbelasting aan gebruikers wordt bekostigd. Vanaf 2019 staat een deel van de middelen nog op de Aanvullende Post. Daarnaast staan de opdrachtgevende budgetten voor Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Uitvoeringsbedrijf Rijk op dit artikel en de middelen voor beleid basisregistratiepersoonsgegevens.

De ontvangsten in 2017 zijn doorbelasting aan gebruikers voor de berichtenvoorziening en het resultaat reisdocumenten over 2016.

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Het budget neemt af doordat het beroep op de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen in de komende jaren afneemt.

Artikel 11 Centraal Apparaat

Vanwege de taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord Rutte-Verhagen en Rutte-Asscher nemen de uitgaven aan het Centraal Apparaat de komende jaren af. In 2017 zijn de uitgaven en ontvangsten hoger vanwege de jaarlijkse desalderingen voor de Dienstverleningsafspraken tussen de SSO’s onderling en de inkomsten van overige departementen en derden voor het gebruik van diensten van DocDirect.

Artikel 12 Algemeen

De vanaf 2019 te realiseren ontvangsten voor de GDI worden voorlopig geboekt op de begroting van BZK.

Licence