Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

5.878,3

6.240,4

6.262,8

6.356,6

6.234

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Ontvangstenschuiven

– 11,1

23,1

– 7,6

– 13,4

54,4

 
   

Saldo 2016

579,1

0

0

0

0

 
   

Diversen

0,1

0

0

0

0

 
     

568,1

23,1

– 7,6

– 13,4

54,4

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afrekening prorail vierde kwartaal 2016

51,9

0

0

0

0

 
   

Afroming eigen vermogen rijkswaterstaat

32,5

0

0

0

0

 
                 
   

Beter benutten

– 63,4

– 12

– 8,6

– 4,6

0

 
   

Dbfm projecten

– 270,7

– 73,8

– 62,1

60,9

34,6

 
   

Eenvoudig beter

– 46,3

– 33,4

– 12,9

– 4,6

0

 
   

Kasschuif infrastructuurfonds

– 250

60

190

0

0

 
   

Loon- en prijsbijstelling 2017

66,7

74,4

74,8

76,1

74,2

 
   

Regiospecifiek pakket zuiderzeelijn

– 146,9

0

0

0

0

 
   

Diversen

– 41,1

– 35,6

– 26,6

– 18,8

24,5

 
     

– 667,3

– 20,4

154,6

109

133,3

 
                 
 

Stand miljoenennota

           
     

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

6.500,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 99,1

2,8

147,1

95,6

187,7

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

5.779,2

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

5.779,2

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

                 
A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

5.878,3

6.240,4

6.262,8

6.356,6

6.234

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Ontvangstenschuiven

– 11,1

23,1

– 7,6

– 13,4

54,4

 
   

Saldo 2016

28,3

0

0

0

0

 
   

Diversen

0,1

0

0

0

0

 
     

17,3

23,1

– 7,6

– 13,4

54,4

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afrekening prorail vierde kwartaal 2016

51,9

0

0

0

0

 
   

Afroming eigen vermogen rijkswaterstaat

32,5

0

0

0

0

 
   

Beter benutten

– 63,4

– 12

– 8,6

– 4,6

0

 
   

Dbfm projecten

– 270,7

– 73,8

– 62,1

60,9

34,6

 
   

Eenvoudig beter

– 46,3

– 33,4

– 12,9

– 4,6

0

 
   

Kasschuif infrastructuurfonds

– 250

60

190

0

0

 
   

Loon- en prijsbijstelling 2017

66,7

74,4

74,8

76,1

74,2

 
   

Regiospecifiek pakket zuiderzeelijn

– 146,9

0

0

0

0

 
   

Diversen

– 41,1

– 35,6

– 26,6

– 18,8

24,5

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Saldo 2016

550,8

0

0

0

0

 
     

– 116,5

– 20,4

154,6

109

133,3

 
                 
 

Stand miljoenennota

           
     

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

6.500,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 99,1

2,8

147,1

95,6

187,7

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

5.779,2

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

5.779,2

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

Ontvangstenschuiven

Diverse bijdragen van derden aan projecten zijn in de tijd verschoven, waardoor de ontvangstenramingen worden bijgesteld. De uitgavenramingen worden aangepast aan de nieuwe ontvangstenramingen, om zo binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen. Het gaat hierbij onder andere om de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, Zeetoegang IJmond, Keersluis Limmel, Nieuwe Sluis Terneuzen, HSL-Zuid en ERTMS.

Saldo 2016

Het voordelig saldo over 2016 is in 2017 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds. Het saldo 2016 bedraagt – 579,1 mln. op de uitgaven en – 28,3 mln. op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op – 550,8 mln.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

Dit betreft de afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail. ProRail ontvangt voor in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het surplus aan eigen vermogen bij Rijkswaterstaat wordt conform de Regeling agentschappen afgeroomd. De middelen worden toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds in 2017.

Beter Benutten

Diverse gemeenten en provincies ontvangen een bijdrage van IenM voor projecten binnen het programma Beter Benutten, waaronder decentrale spoorprojecten. De middelen zijn afkomstig van het Infrastructuurfonds en worden via de begroting van IenM overgeboekt naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW compensatiefonds (– 47,4 mln.). Daarnaast worden voor het innovatiepartnership Talking Traffic meerjarig middelen overgeheveld naar de begroting van IenM, zoals gemeld in de Kamerbrief van 21 november 2017 (TK 34 550 A, nr. 19). Tot slot wordt in totaal 6 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM voor de ombouw van de huidige programmadirectie Beter Benutten.

DBFM

Kenmerk van DBFM-contract is een langjarig en vlak betalingsritme. Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is het exacte betalingsritme bekend. Het kasritme op het Infrastructuurfonds wordt in die gevallen aangepast aan het betaalritme van het DBFM-contract. Met deze mutaties worden de projectbudgetten voor de DBFM-projecten A1/A27 Utrecht Noord-Eemnes-Bunschoten, N18 Varsseveld-Enschede en de A6 Schiphol-Amsterdam-Almere en de capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Eenvoudig Beter

In de begroting van het Infrastructuurfonds 2017 is een reservering gemaakt voor de stelselherziening van de Omgevingswet, het programma Eenvoudig Beter. De gereserveerde middelen worden ingezet ten behoeve van de investering in het Digitaal Stelsel Omgevingswet en worden hiertoe overgeheveld naar de begroting van IenM waar de uitgaven voor de stelselherziening Omgevingswet worden verantwoord. Een deel van de middelen uit 2017 wordt op het Infrastructuurfonds doorgeschoven naar 2018 en 2019. De middelen zijn later nodig vanwege vertraging van het wetgevingstraject.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Er vindt een kasschuif op het Infrastructuurfonds plaats van 2017 naar de jaren 2018 en 2019. De kasschuif wordt verwerkt op het artikel Spoorwegen omdat met name op de modaliteit Spoor diverse autonome vertragingen van de programmering optreden.

Loon- en prijsbijstelling 2017

De loon- en prijsbijstelling tranche 2017 wordt vanuit de begroting van IenM toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Daarnaast worden enkele bijdragen van derden geïndexeerd naar het prijspeil van 2017.

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). De bijdrage is bestemd voor bereikbaarheidsprojecten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland en de gemeente Assen.

Diversen – technische mutaties

Deze post bestaat uit diverse desalderingen waaronder een meerjarige overboeking voor een investering in een Maritiem Operatiecentrum voor de Kustwacht waarbij middelen op het Infrastructuurfonds via de begroting van IenM worden overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie. Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van IenM voor onder andere de renovatie van de haveninfrastructuur op Bonaire, de Basisregistratie Ondergrond en voor de Brede Doeluitkering, waarvan een deel voor projecten binnen het programma Beter Benutten. Tot slot wordt er een meerjarige EU-subsidie ontvangen voor het programma ERTMS

Licence