Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6.800,2

6.500,5

6.159,3

6.016,2

6.052,7

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

– 2,9

– 3,2

– 3,3

– 3,3

– 3,3

 
 

– 2,9

– 3,2

– 3,3

– 3,3

– 3,3

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Bijstelling bcf

208,9

214,3

214,8

214,8

214,8

 

Douane (brexit)

19,4

69,5

77,1

77,3

78,1

 

Eindejaarsmarge

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inzet nominaal en onvoorzien

– 5,8

– 17,5

– 0,8

– 0,8

– 0,8

 

Inzet onderuitputting

– 60,0

– 15,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

 

Kasschuif beheerst vernieuwen

0,0

0,0

– 37,1

24,8

12,3

 

Kasschuiven

– 169,3

119,3

50,0

0,0

0,0

 

Diversen

17,7

23,1

20,5

19,6

20,6

 
 

43,7

393,7

314,5

325,7

315,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Beheerst vernieuwen

7,0

190,1

222,1

60,8

61,8

 

Investeringsagenda

123,5

16,0

17,0

17,4

16,8

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

72,1

68,9

68,1

64,9

65,8

 

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving regeerakkoord

15,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

Diversen

44,3

9,5

7,5

7,6

7,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Diversen

3,1

0,4

0,0

0,0

0,0

 
 

265,0

314,9

344,7

180,7

182,0

 

Extrapolatie

6.478,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

305,7

705,2

655,9

502,9

493,7

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

7.105,9

7.205,7

6.815,1

6.519,1

6.546,3

6.478,1

Totaal Internationale samenwerking

253,5

328,5

230,7

178,5

287,2

337,1

Stand Miljoenennota 2019

7.359,3

7.534,2

7.045,8

6.697,6

6.833,5

6.815,2

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

2.161,2

2.148,2

2.218,3

2.079,6

2.078,2

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

170,0

155,0

0,0

40,0

50,0

 

Winstafdracht dnb

68,0

92,0

153,0

11,0

0,0

 

Diversen

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

239,6

247,0

153,0

51,0

50,0

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Belasting- en invorderingsrente

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

1,5

5,7

5,3

4,6

5,7

 
 

16,5

5,7

5,3

4,6

5,7

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Dividend financiele deelnemingen

708,0

– 53,0

– 53,0

– 53,0

– 53,0

 

Lening griekenland

0,0

0,0

42,0

124,7

159,9

 

Winstafdracht dnb

41,0

39,0

37,0

2,0

0,0

 

Diversen

– 3,5

– 1,8

2,8

3,9

11,6

 
 

745,5

– 15,8

28,8

77,6

118,5

 

Extrapolatie

2.619,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

1.001,6

236,8

187,0

133,1

174,2

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

3.162,8

2.385,1

2.405,3

2.212,8

2.252,4

2.619,1

Totaal Internationale samenwerking

4,0

4,0

4,2

4,1

4,1

4,1

Stand Miljoenennota 2019

3.166,8

2.389,1

2.409,6

2.216,9

2.256,5

2.623,2

Bijstelling bcf

De raming van het Btw-compensatiefonds is naar boven bijgesteld omdat de realisatie in 2017 van het Btw-compensatiefonds hoger blijkt dan eerder geraamd.

Douane (brexit)

De Douane bereidt zich in het kader van de Brexit voor op een harde Brexit («cliff edge»). Hiervoor worden de kosten voor de Douane geraamd op 19,4 mln. in 2018, oplopend tot structureel 78 mln. in 2022 e.v. Dit is gebaseerd op een additioneel benodigde capaciteit van 928 fte, uitgaande van gelijkblijvende handelsvolumes en een ongewijzigde handhavingsaanpak. Wanneer blijkt dat zich een ander scenario voordoet, zal de raming worden bijgesteld.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van het in 2017 niet uitgeputte budget aan de begroting 2018.

Inzet nominaal en onvoorzien

Om de begroting te sluiten zijn middelen van nominaal en onvoorzien ingezet. Het gaat vooral om de inzet van de eindejaarsmarge 2017 voor de jaren 2018 en (via een kasschuif naar) 2019.

Inzet onderuitputting

Financiën draagt in 2018 60 mln., in 2019 15 mln. en tussen 2020 en 2023 10 mln. per jaar bij aan de problematiek onder het uitgavenplafond.

Kasschuif beheerst vernieuwen

Dit betreft een kasschuif voor de bestedingsplannen inzake «Beheerst Vernieuwen». In de begroting 2019 worden middelen voor Beheerst Vernieuwen overgemaakt van de aanvullende post naar het belastingdienstartikel. Voor een klein deel staan deze middelen nog niet in het juiste ritme. Door deze kasschuif van 37 mln. worden de middelen in het juiste ritme gezet.

Kasschuiven

Financiën past enkele kasschuiven toe binnen haar begroting. Dit omvat onder meer de kasschuiven van 21,5 mln. van GDI-middelen van 2018 naar 2019 en 2020. Ook het resterende budget van 8 mln. voor het opstarten van Invest-NL in 2018 is deels nodig in 2019. Een andere kasschuif betreft 57 mln. van 2018 naar 2019 voor de Belastingdienst. Ook wordt 24,5 mln. geschoven van 2018 naar 2019 en 2020 op het artikel nominaal en onvoorzien. Daarnaast wordt 27 mln. geschoven van 2018 naar 2020 om te voorzien in dekking voor de vertraging van de Herijking Investeringsagenda (HIA).

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit betreft een som van mutaties voor onder andere materieel facilitaire zaken voor de Belastingdienst, materieel ICT voor het kerndepartement, extra capaciteit voor o.a. de FIOD in het kader van de «Panama Papers», de opstartkosten van Invest-NL, een kostenvergoeding voor Atradius, een afbouw in het aandeelhouderschap van NL Financial Investments (NLFI) en een verwachte meevaller op de schade-uitkeringen EKV.

Beheerst vernieuwen

Voor de vernieuwing bij de Belastingdienst zijn er middelen overgeheveld vanuit de Aanvullende post. Het gaat om middelen voor nieuwe en lopende vernieuwingsprojecten, het bouwen van de generieke voorzieningen, investeringen in personeel, modernisering van het IV-Landschap en verbetering van de bedrijfsvoering.

Investeringsagenda

Vanuit de Aanvullende post zijn middelen vrijgegeven voor verschillende ICT-projecten en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon-en prijsbijstellingstranche 2018 is overgeboekt naar de begroting van Financiën.

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving regeerakkoord

Bij Voorjaarsnota is cumulatief 135 mln. (voor de jaren 2018–2023) van de Aanvullende post overgeboekt naar de Financiënbegroting ten behoeve van de uitvoering van fiscale maatregelen waartoe gedurende de kabinetsperiode wordt besloten.

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

De nieuwste winstramingen van de staatsdeelnemingen leiden tot aanpassingen in de dividendraming.

Winstafdracht dnb – niet-belastingontvangsten, mee- en tegenvallers

Op basis van de meest recente prognose van DNB van mei 2018 wordt de raming van de winstafdracht aangepast. De fluctuatie in de winstraming is met name gevolg van nieuwe marktverwachtingen m.b.t. het rentebeleid van de ECB.

Diversen – rijksbegroting in enge zin en niet tot een ijklijn behorend, niet-belastingontvangsten

Dit betreft een som van posten van onder andere de kosten van facilitaire diensten die de Belastingdienst levert, van de renteontvangsten van de lening aan Griekenland en van een bijstelling van de ontvangsten van het Muntwezen.

Belasting- en invorderingsrente

De raming van de ontvangsten uit de Boete- en Invorderingsrente wordt elk regulier begrotingsmoment getoetst op de dan beschikbare informatie. De raming voor de ontvangsten aan Belasting- en Invorderingsrente laat dit jaar per saldo een meevaller zien van 15 mln. De tegenvaller in de aanslagoplegging als gevolg van de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen schenk- en erfbelasting wordt meer dan gecompenseerd door de doorwerking van geactualiseerde grondslagen (d.w.z. relevante belasting- en premieontvangsten) en verdeelsleutels die gelden voor de ontvangsten gedurende 2018. Beide vallen gunstiger uit voor de Belastingdienst dan verwacht ten tijde van de ontwerpbegroting 2018.

Dividenden staatsdeelnemingen

De raming voor dividendontvangsten wordt naar aanleiding van de meest recente prognose aangepast.

Dividend financiele deelnemingen

Vanwege de verkoop van aandelen ABN Amro en a.s.r. in september 2017 moet de meerjarige dividendraming financiële instellingen naar beneden worden bijgesteld. In 2018 wordt wel meer dividend verwacht vanwege de positieve resultaten uit 2017 en 2018.

Lening griekenland

Vanaf 2020 zal Griekenland beginnen met het terugbetalen van openstaande leningen aan Nederland. Dit betreft leningen die in het kader van het Europese hulpprogramma aan Griekenland zijn verschaft. De laatste terugbetalingen vinden plaats in 2041.

Winstafdracht dnb – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Zie toelichting Winstafdracht DNB hierboven.

Licence