Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.852,1

8.802,9

8.765,7

8.630,0

8.541,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Biv trekkingsrechten defensie

59,5

58,9

58,9

58,9

58,9

 
   

Doorwerking eindejaarsmarge 2017

306,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Eindejaarsmarge

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 
   

Herschikking pensioenen

93,0

90,4

90,3

90,9

– 8,9

 
   

Kasschuif exploitatie 2019

– 55,0

55,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif incidentele uitkering

30,0

– 30,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif investeringen

0,0

0,0

– 250,0

– 25,0

275,0

 
   

Kasschuif loonbijstelling

0,0

22,6

6,1

– 8,8

– 23,0

 
   

Kasschuif nationaal fonds ereschuld

– 15,0

5,0

5,0

5,0

0,0

 
   

Kasschuif onderuitputting

– 1.200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif pensioenen

0,0

4,4

– 29,1

– 7,7

24,7

 
   

Kasschuif schadeclaims libanonveteranen

– 20,0

3,0

5,5

11,5

0,0

 
   

Uitdelen budget convenant brigade spec. beveiligingsopdrachten (bsb)

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 5,2

– 0,1

7,9

4,9

5,0

 
     

– 790,6

209,2

494,6

729,7

331,7

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

C18 ondersteuning krijgsmacht

300,0

300,0

350,0

400,0

400,0

 
   

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

475,0

725,0

775,0

825,0

825,0

 
   

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

125,0

65,0

165,0

165,0

165,0

 
   

Doorwerking ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Doorwerking verkoop opbrengsten

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling kustwacht carib

47,7

36,5

35,8

35,7

35,7

 
   

Loonbijstelling

111,4

111,2

111,6

110,5

109,1

 
   

Prijsbijstelling

62,7

63,0

62,4

60,5

60,1

 
   

Prijsbijstelling over restant regeerakkoord

19,2

23,5

27,9

30,1

30,1

 
   

Diversen

43,0

24,7

29,2

20,8

16,0

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Herschikking pensioenen

– 93,0

– 90,4

– 90,3

– 90,9

8,9

 
     

1.176,4

1.258,5

1.466,6

1.556,7

1.649,9

 

Extrapolatie

10.295,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

385,8

1.467,7

1.961,2

2.286,4

1.981,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

9.237,9

10.270,6

10.726,9

10.916,4

10.523,2

10.295,9

Totaal Internationale samenwerking

287,2

206,4

206,4

206,4

206,4

206,4

Stand Miljoenennota 2019

9.525,2

10.477,1

10.933,2

11.122,7

10.729,6

10.502,2

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

393,6

303,9

261,0

266,5

268,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

 
     

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Doorwerking verkoop opbrengsten

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Raming ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

16,0

1,1

12,9

5,9

4,5

 
     

101,4

1,1

12,9

5,9

4,5

 

Extrapolatie

331,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

106,7

6,4

18,3

11,3

9,8

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

500,3

310,3

279,3

277,8

278,5

331,6

Totaal Internationale samenwerking

21,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2019

521,7

311,7

280,7

279,2

279,9

333,0

BIV trekkingsrechten defensie

Dit is de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar de betreffende artikelonderdelen binnen de Defensiebegroting. Defensie bekostigt met de trekkingsrechten activiteiten die samenhangen met de missies. Het totale trekkingsrecht van Defensie bedraagt 59,5 mln. (zie ook de Verticale Toelichting van Homogene Groep Internationale Samenwerking). De 59,5 mln. wordt ingezet binnen diverse onderdelen van de Defensiebegroting, ook voor bijvoorbeeld de nazorg van uitgezonden militairen.

Doorwerking eindejaarsmarge 2017

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Defensie in 2018.

Eindejaarsmarge

Defensie verwacht over 2018 onderuitputting op de investeringsmiddelen (zie ook Kasschuif onderuitputting). De onderuitputting wordt samen met de bijbehorende eindejaarsmarge nu reeds verwerkt. Tegenover de eindejaarsmarge staat een in=uittaakstelling van gelijke omvang.

Herschikking pensioenen

Dit betreft een technische herschikking bij de startnota van het budget voor pensioenen van de niet-plafondrelevante uitgaven naar plafondrelevante uitgaven.

Kasschuif exploitatie 2019

Defensie verwacht de RA-middelen voor exploitatie in een ander ritme uit te geven dan aanvankelijk begroot. Met deze kasschuif wordt ervoor gezorgd dat de exploitatiemiddelen weer in het juiste ritme komen.

Kasschuif incidentele uitkering

Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat wordt budget t.b.v. de incidentele uitkering van 2019 naar 2018 verschoven.

Kasschuif investeringen

Ten behoeve van het rijksbrede budgettaire beeld schuift investeringsbudget van 2020 (250 mln.) en 2021 (25 mln.) naar 2022 (275 mln.).

Kasschuif loonbijstelling

De kasschuif loonbijstelling (artikel 12 Nominaal & Onvoorzien) zorgt ervoor dat de beschikbare middelen op de Defensiebegroting evenredig gespreid worden over de jaren 2019–2023.

Kasschuif nationaal fonds ereschuld

Bij Regeerakkoord is 20 mln. in 2018 vrijgemaakt voor het Nationaal Fonds Ereschuld. Met deze kasschuif wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

Kasschuif onderuitputting

Defensie verwacht over 2018 onderuitputting op de investeringsmiddelen. De onderuitputting wordt samen met de bijbehorende eindejaarsmarge nu reeds verwerkt (zie ook Eindejaarsmarge). Tegenover de eindejaarsmarge staat een in=uittaakstelling van gelijke omvang, conform de reguliere systematiek. Deze mutatie hoort bij de hierboven beschreven mutatie eindejaarsmarge.

Kasschuif pensioenen

De kasschuif pensioenen (op artikel 10 Apparaat kerndepartement) leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen.

Kasschuif schadeclaims Libanonveteranen

Met de kasschuif schadeclaims Libanonveteranen wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitbetaling van de schadeclaims.

Uitdelen budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ 15,3 mln. over naar Defensie.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder de tweede batch lucht- en maritieme grensbewaking, onderuitputting en het intern herschikken van budget tussen verschillende Defensieonderdelen.

C18 ondersteuning krijgsmacht

In het regeerakkoord is er structureel 1,51 mld. aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. Met een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2018 is een groot deel van de middelen voor de reeks ten behoeve van ondersteuning krijgsmacht al aan de Defensiebegroting toegevoegd. Naar aanleiding van de Defensienota zijn de resterende middelen uit deze reeks (C18) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

De structureel vrijgemaakte 1,51 mld. in het regeerakkoord wordt ook ingezet om de krijgsmacht te moderniseren. Naar aanleiding van de Defensienota zijn alle middelen uit de reeks investeringen modernisering krijgsmacht (C19) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

Reeks C20 Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap wordt nu gedeeltelijk en later volledig aan de Defensiebegroting toegevoegd. Bij de nota van wijziging is 20 mln. toegevoegd aan de Defensiebegroting en daar kwam bij voorjaarsnota 85 mln. extra bij. Als onderdeel van de reeks C20 komt er structureel 20 mln. beschikbaar voor Defensie voor de uitvoering van de maatregelen aangekondigd in de Nederlandse Cyber Security Agenda. Bij ontwerpbegroting 2019 is er 20 mln. in 2018 en structureel 10 mln. aan de Defensiebegroting toegevoegd t.b.v. afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Doorwerking ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

Uit de nacalculatie van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het te veel betaalde bedrag wordt door de Belastingdienst terugbetaald aan het Ministerie van Defensie (eenmalig 45,4 mln.). Deze ontvangst werkt door aan de uitgavenkant.

Doorwerking verkoop opbrengsten – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel zoals gemeld in de 2e suppletoire begroting 2017. Deze opbrengsten waren oorspronkelijk voorzien voor 2017 maar zullen in 2018 worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de uitgavenruimte op de Defensiebegroting opgehoogd.

Herverkaveling kustwacht CARIB

Naar aanleiding van het Regeerakkoord zijn de budgetten van de kustwacht CARIB overgeheveld van de begroting van BZK naar de begroting van Defensie.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen

Prijsbijstelling over restant regeerakkoord

De prijsbijstelling tranche 2018 is met de 1e suppletoire begroting 2018 uitgedeeld op basis van de stand ontwerpbegroting 2018 en sindsdien gepubliceerde nota’s van wijziging. Met deze mutatie wordt prijsbijstelling uitgekeerd over de resterende maatregelen uit het regeerakkoord, die daarna zijn overgeheveld naar de Defensiebegroting.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten na de verwoestingen achtergelaten door orkaan Irma en uitgaven aan het versterken van het grenstoezicht op Sint Maarten.

Herschikking pensioenen – niet tot een ijklijn behorend uitgaven

Dit betreft een technische herschikking bij de startnota van het budget voor pensioenen van de niet-plafondrelevante uitgaven naar plafondrelevante uitgaven.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit betreft het intern verplaatsen van budget voor Vessel Protection Detachments (VPD’s) naar het budget voor overige inzet (geen missies). Deze verplaatsing wordt doorgevoerd omdat het hier een taak van Defensie betreft die geen onderdeel is van een missie. Het gaat bij VPD’s om de bescherming van koopvaardijschepen, een taak die Defensie moet uitvoeren zonder dat dit gelieerd is aan een specifieke missie.

Doorwerking verkoop opbrengsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel. Deze opbrengsten waren oorspronkelijk voorzien voor 2017 maar zullen in 2018 worden gerealiseerd.

Raming ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het te veel betaalde bedrag wordt door de belastingdienst terugbetaald aan het Ministerie van Defensie (eenmalig 45,4 mln.).

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit is het saldo van diverse mutaties waaronder een afdracht van het agentschap Operations aan het moederdepartement, een desaldering voor lagere ontvangsten bij DMO en een bijdrage van de provincie Noord-Brabant ten behoeve van motorenonderhoud bij de F35.

Licence