Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal uitgaven

47.385,7

37.187,0

37.628,0

23.891,7

38.336,1

36.896,0

totaal niet-belastingontvangsten

43.399,2

33.672,0

36.131,4

22.420,6

36.546,9

34.267,5

1

Financiering staatsschuld

           
 

Uitgaven

45.603,5

35.655,3

36.017,3

22.160,3

36.481,3

35.008,3

 

Ontvangsten

32.435,0

24.178,0

28.576,0

16.436,0

30.442,0

29.273,0

2

Kasbeheer

           
 

Uitgaven

1.782,2

1.531,7

1.610,7

1.731,4

1.854,8

1.887,7

 

Ontvangsten

10.964,2

9.494,0

7.555,4

5.984,6

6.104,9

4.994,5

Financiering staatsschuld

Dit artikel heeft betrekking op de extern gefinancierde staatsschuld. De uitgaven bestaan uit de rentelasten en aflossingen van vaste en vlottende schuld. De ontvangsten bestaan uit rentebaten en uitgifte van schuld. De hoogte van de aflossingen van de bestaande schuld ligt vast als gevolg van eerder gemaakte keuzes ten aanzien van de schuldfinanciering. De verwachte schulduitgifte neemt in de loop der jaren af doordat de financieringsbehoefte van het Rijk verder afneemt.

Kasbeheer

Op dit artikel staan de geldstromen die betrekking hebben op het schatkistbankieren van aan de schatkist gelieerde instellingen. De uitgaven bestaan enerzijds uit de rentevergoeding over de saldi die in de schatkist worden aangehouden door baten-lastendiensten, RWT’s (Rechtspersoon met een Wettelijke Taak) en sociale fondsen. Anderzijds bestaan de uitgaven uit verstrekte leningen aan baten-lastendiensten en RWT’s en, in sommige jaren, uit een afname van het rekening-couranttegoed van deze instellingen of van de sociale fondsen. De ontvangsten bestaan uit rentebaten, aflossingen op leningen door deelnemers aan het schatkistbankieren en, in sommige jaren, uit een toename van het rekening-couranttegoed van baten-lastendiensten, RWT’s of sociale fondsen. De schommelingen van de ontvangsten op dit artikel worden met name veroorzaakt door mutaties in de rekening-courant van de sociale fondsen.

Licence