Base description which applies to whole site

2. Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze bijlage biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de uitgaven en de niet-belastingontvangsten van de overheid worden weergegeven. De overheidsuitgaven kunnen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. In het eerste geval worden transacties geboekt in de periode waarin betaling plaatsvindt, in het tweede geval de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Op de departementale begrotingen worden de uitgaven op kasbasis geregistreerd: welke bedragen worden van de bankrekeningen van het Rijk afgeschreven. Bij het saldo van de overheid (EMU-saldo) wordt niet uitgegaan van de uitgaven op kasbasis, maar op transactiebasis: de uitgaven worden geboekt in de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Bij de tabellen hieronder worden de gebruikte begrippen verder toegelicht.

Tabel 2.1 Netto-uitgaven naar type en plafond

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

bron

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

               

Plafond Rijksbegroting

106.690

124.807

140.317

143.802

146.176

150.141

153.250

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

20.835

22.078

23.118

24.174

25.067

25.712

26.386

Tabel 2.6

Plafond Zorg

7.277

7.593

2.331

2.286

2.279

2.221

2.217

Tabel 2.7

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

14.294

9.403

15.079

18.880

23.193

25.563

29.353

Tabel 2.8

Totaal begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

149.096

163.882

180.845

189.142

196.714

203.637

211.205

Tabel 2.4

Premiegefinancierde netto-uitgaven

               

Plafond Sociale Zekerheid

56.307

56.537

58.114

60.691

62.432

64.539

67.566

Tabel 2.6

Plafond Zorg

60.710

64.138

69.107

73.343

77.487

81.696

86.736

Tabel 2.7

Totaal premiegefinancierde netto-uitgaven

117.017

120.675

127.220

134.034

139.919

146.234

154.302

 

Totaal netto-uitgaven

266.113

284.557

308.065

323.176

336.633

349.871

365.507

 
                 

Plafond Rijksbegroting

106.690

124.807

140.317

143.802

146.176

150.141

153.250

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

77.142

78.616

81.232

84.865

87.498

90.251

93.952

Tabel 2.6

Plafond Zorg

67.986

71.731

71.438

75.629

79.766

83.917

88.953

Tabel 2.7

Totaal netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

251.819

275.154

292.986

304.296

313.440

324.309

336.154

 

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

14.294

9.403

15.079

18.880

23.193

25.563

29.353

Tabel 2.8

Totaal netto-uitgaven

266.113

284.557

308.065

323.176

336.633

349.871

365.507

 

Tabel 2.1. bevat alle netto-uitgaven van de rijksoverheid: de optelsom van de uitgaven minus de niet-belastingontvangsten. Om de uitgaven te beheersen is er een uitgavenplafond. De uitgaven mogen het uitgavenplafond niet overschrijden. Het uitgavenplafond is op zijn beurt gesplitst in drie verschillende deelplafonds: het plafond Rijksbegroting, het plafond Sociale Zekerheid en het plafond Zorg. De meeste netto-uitgaven vallen onder een van de drie plafonds. Er zijn echter ook uitgaven en ontvangsten die niet onder een plafond vallen, deze worden de niet-plafondrelevante uitgaven genoemd.

In het bovenste deel van de tabel zijn de uitgaven uitgesplitst in de begrotingsgefinancierde en de premiegefinancierde uitgaven. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden betaald uit belastingen en zijn de optelling van alle uitgaven en niet-belastingontvangsten op de departementale begrotingen. Dit zijn de uitgaven waarvoor het parlement autorisatie verleent door de begrotingen aan te nemen. Naast de begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De uitgaven aan zorg en sociale zekerheid worden voor een groot deel gefinancierd uit sociale premies. In het onderste deel van de tabel zijn de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven per plafond opgeteld.

Tabel 2.2 Uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

De Koning

42

43

43

43

43

45

45

2A

Staten-Generaal

151

149

146

146

150

147

147

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

113

128

121

122

122

123

122

3

Algemene Zaken

62

68

67

67

69

71

71

4

Koninkrijksrelaties

359

489

109

105

103

90

90

5

Buitenlandse Zaken

8.364

9.328

9.977

11.036

10.780

11.019

11.339

6

Justitie en Veiligheid

13.053

12.725

12.738

12.339

12.184

11.906

11.988

7

Binnenlandse Zaken

875

5.703

5.482

5.586

5.550

5.629

5.777

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

38.053

42.561

41.984

41.595

41.582

41.788

42.115

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

8.542

8.048

7.370

7.276

7.349

7.625

6.977

9B

Financiën

6.724

7.359

7.534

7.046

6.698

6.834

6.815

10

Defensie

8.539

9.525

10.477

10.933

11.123

10.730

10.502

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.245

8.305

9.553

9.295

9.331

9.169

9.380

13

Economische Zaken en Klimaat

5.067

5.115

4.486

5.103

4.996

5.078

5.161

14

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

0

0

882

856

843

828

835

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.817

34.599

36.136

36.342

36.592

36.824

37.645

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.993

14.798

16.414

18.978

21.425

22.764

24.185

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.822

3.060

3.096

3.241

3.342

3.416

3.571

18

Wonen en Rijksdienst

4.272

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

27.906

29.169

30.148

30.042

29.875

29.700

29.523

51

Provinciefonds

2.570

2.314

2.408

2.372

2.271

2.251

2.241

55

Infrastructuurfonds

5.636

6.201

7.368

7.178

7.156

6.688

6.806

58

Diergezondheidsfonds

39

54

35

35

35

35

35

64

BES-fonds

41

42

38

33

33

33

33

65

Deltafonds

950

1.103

1.043

1.118

1.105

1.264

1.272

AP

Aanvullende posten

0

620

5.917

9.527

13.387

18.310

22.331

90

Consolidatie1

– 5.260

– 6.388

– 7.796

– 7.565

– 7.582

– 7.417

– 7.622

HGIS

Internationale Samenwerking2

(4.620)

(5.338)

(5.308)

(5.354)

(5.436)

(5.594)

(5.835)

 

Totaal

182.974

195.118

205.776

212.848

218.561

224.949

231.383

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto» boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt.

2

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.2 geeft alle uitgaven zoals die vermeld zijn in de individuele begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. In die hoofdstukken zelf zijn de uitgaven verdeeld over verschillende beleids- en niet-beleidsartikelen, maar in de tabel wordt alleen het totaal per hoofdstuk weergegeven. Deze tabel bevat dus alle geraamde uitgaven waarvoor het parlement goedkeuring geeft door het betreffende begrotingswetvoorstel aan te nemen. Deze uitgaven worden daarom ook wel de begrotingsgefinancierde uitgaven genoemd. Voor vrijwel alle begrotingshoofdstukken geldt dat de genoemde bedragen ook de raming is van wat de rijksoverheid op kasbasis denkt te gaan uitgeven. Alleen voor het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld geldt dat die begroting deels op transactiebasis wordt opgesteld (dit wordt verderop nog verder toegelicht). Omdat inzicht wordt gegeven in de uitgaven en verderop in bijlage 7 het saldo van de overheid, zijn de uitgaven aan het aflossen van de staatsschuld niet in deze tabel opgenomen.

Tabel 2.3 Niet-belastingontvangsten begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

De Koning

0

0

0

0

0

0

0

2A

Staten-Generaal

4

4

4

4

4

4

4

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

6

6

6

6

6

6

6

3

Algemene Zaken

6

7

7

7

7

7

7

4

Koninkrijksrelaties

59

48

38

32

30

30

30

5

Buitenlandse Zaken

3.866

1.187

460

748

761

773

789

6

Justitie en Veiligheid

1.954

2.276

1.601

1.545

1.540

1.499

1.495

7

Binnenlandse Zaken

150

841

679

696

658

640

634

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.339

1.317

1.329

1.390

1.437

1.516

1.555

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

9.057

14.837

11.097

9.013

7.414

7.138

5.650

9B

Financiën

8.720

3.167

2.389

2.410

2.217

2.256

2.623

10

Defensie

378

522

312

281

279

280

333

12

Infrastructuur en Waterstaat

243

31

19

16

16

14

14

13

Economische Zaken en Klimaat

3.682

4.062

4.180

4.560

4.430

4.169

4.121

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

89

76

73

67

62

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.856

1.879

1.871

1.926

1.997

2.043

2.057

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

867

126

88

83

83

83

83

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

107

82

80

79

76

76

75

18

Wonen en Rijksdienst

783

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

51

Provinciefonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

5.164

6.122

7.368

7.178

7.156

6.688

6.806

58

Diergezondheidsfonds

46

35

35

35

35

35

35

64

BES-fonds

0

0

0

0

0

0

0

65

Deltafonds

851

1.075

1.043

1.118

1.105

1.264

1.272

AP

Aanvullende posten

0

0

34

68

105

142

148

90

Consolidatie1

– 5.260

– 6.388

– 7.796

– 7.565

– 7.582

– 7.417

– 7.622

HGIS

Internationale Samenwerking2

(213)

(196)

(148)

(148)

(148)

(148)

(148)

 

Totaal

33.878

31.236

24.931

23.706

21.846

21.313

20.178

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto» boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt.

2

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.3 bevat alle niet-belastingontvangsten op de verschillende begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. Dit betreft alle ontvangsten die geen belasting- of premie-ontvangst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dividend dat uitgekeerd wordt door staatsdeelnemingen, het terugbetalen van studieschulden of de opbrengst van boetes en schikkingen. Ook hier geldt dat alle bedragen op kasbasis zijn, behalve de begroting van Nationale Schuld, die deels op transactiebasis is opgesteld. Omdat inzicht wordt gegeven in de niet-belastingontvangsten en verderop in bijlage 7 het saldo van de overheid, worden de ontvangsten vanuit het uitgeven van nieuwe staatschuld niet meegeteld.

Tabel 2.4 Netto-uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

De Koning

42

43

43

43

43

45

45

2A

Staten-Generaal

147

144

141

141

146

143

143

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

107

122

115

116

116

117

117

3

Algemene Zaken

55

61

60

60

62

64

64

4

Koninkrijksrelaties

300

441

70

73

73

60

60

5

Buitenlandse Zaken

4.498

8.141

9.517

10.288

10.019

10.246

10.550

6

Justitie en Veiligheid

11.100

10.449

11.137

10.794

10.644

10.407

10.493

7

Binnenlandse Zaken

725

4.862

4.802

4.890

4.892

4.989

5.143

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36.714

41.244

40.655

40.204

40.146

40.272

40.560

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

– 515

– 6.790

– 3.727

– 1.737

– 65

487

1.327

9B

Financiën

– 1.995

4.192

5.145

4.636

4.481

4.577

4.192

10

Defensie

8.161

9.003

10.165

10.653

10.844

10.450

10.169

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.002

8.274

9.533

9.280

9.314

9.154

9.365

13

Economische Zaken en Klimaat

1.385

1.054

307

543

566

909

1.040

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

794

781

770

761

772

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29.961

32.720

34.265

34.416

34.594

34.782

35.588

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.125

14.672

16.326

18.895

21.342

22.681

24.102

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.715

2.978

3.016

3.161

3.266

3.341

3.496

18

Wonen en Rijksdienst

3.489

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

27.906

29.169

30.148

30.042

29.875

29.700

29.523

51

Provinciefonds

2.570

2.314

2.408

2.372

2.271

2.251

2.241

55

Infrastructuurfonds

472

79

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

– 7

19

0

0

0

0

0

64

BES-fonds

41

42

38

33

33

33

33

65

Deltafonds

99

28

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

620

5.884

9.458

13.282

18.168

22.182

HGIS

Internationale Samenwerking1

(4.407)

(5.142)

(5.161)

(5.206)

(5.288)

(5.446)

(5.687)

 

Totaal

149.096

163.882

180.845

189.142

196.714

203.637

211.205

1

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.4 geeft per begrotingshoofdstuk de netto-uitgaven weer, oftewel de uitgaven (tabel 2.2) minus de niet-belastingontvangsten (tabel 2.3).

De volgende tabellen (2.5 tot en met 2.7) geven per deelplafond aan welke uitgaven er onder vallen, op welk begrotingshoofdstuk deze staan, en of de uitgaven begrotings- of premiegefinancierd zijn.

Tabel 2.5 Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

De Koning

42

43

43

43

43

45

45

2A

Staten-Generaal

147

144

141

141

146

143

143

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

107

122

115

116

116

117

117

3

Algemene Zaken

55

61

60

60

62

64

64

4

Koninkrijksrelaties

98

282

50

52

51

38

37

5

Buitenlandse Zaken

4.498

8.141

9.517

10.288

10.019

10.246

10.550

6

Justitie en Veiligheid

11.100

10.449

11.137

10.794

10.644

10.407

10.493

7

Binnenlandse Zaken

725

4.862

4.802

4.890

4.892

4.989

5.143

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

34.872

39.139

38.538

37.924

37.677

37.634

37.905

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

13

5.969

5.548

5.627

5.642

5.835

5.140

9B

Financiën

4.506

4.836

5.172

5.038

4.955

5.094

4.712

10

Defensie

8.058

8.997

10.168

10.665

10.867

10.484

10.218

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.193

8.274

9.533

9.280

9.314

9.154

9.365

13

Economische Zaken en Klimaat

4.476

4.541

4.075

4.787

4.749

4.845

4.934

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

794

781

770

761

772

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

492

554

609

532

482

487

484

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2.411

2.803

3.253

3.092

2.955

2.810

2.747

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.733

2.993

3.030

3.174

3.276

3.350

3.505

18

Wonen en Rijksdienst

3.489

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

18.494

19.543

26.501

26.482

26.359

26.227

26.090

51

Provinciefonds

2.570

2.314

2.408

2.372

2.271

2.251

2.241

55

Infrastructuurfonds

472

79

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

60

Accres Gemeentefonds

0

0

303

1.435

2.373

3.496

4.721

61

Accres Provinciefonds

0

0

42

153

245

351

466

64

BES-fonds

41

42

38

33

33

33

33

65

Deltafonds

99

28

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

546

1.049

1.516

1.998

2.481

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

1.907

3.722

5.398

7.086

8.769

86

Algemeen

0

590

1.985

1.271

1.321

2.194

2.073

HGIS

Internationale Samenwerking1

(4.372)

(5.109)

(5.127)

(5.206)

(5.288)

(5.446)

(5.687)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

106.690

124.807

140.317

143.802

146.176

150.141

153.250

                 
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting

106.690

124.807

140.317

143.802

146.176

150.141

153.250

1

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.6 Netto-uitgaven onder plafond Sociale Zekerheid
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18.199

19.535

20.644

21.138

21.538

21.679

21.830

50

Gemeentefonds

2.636

2.543

1.933

1.846

1.802

1.760

1.719

AP

Aanvullende posten

0

0

542

1.189

1.727

2.274

2.837

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

20.835

22.078

23.118

24.174

25.067

25.712

26.386

40

Sociale verzekeringen

56.307

56.537

58.114

60.691

62.432

64.539

67.566

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

56.307

56.537

58.114

60.691

62.432

64.539

67.566

                 
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid

77.142

78.616

81.232

84.865

87.498

90.251

93.952

Tabel 2.7 Netto-uitgaven onder plafond Zorg
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

500

511

597

539

517

444

427

50

Gemeentefonds

6.777

7.082

1.714

1.714

1.714

1.714

1.714

AP

Aanvullende posten

0

0

20

33

48

64

77

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

7.277

7.593

2.331

2.286

2.279

2.221

2.217

41

Zorg

60.710

64.138

69.107

73.343

77.487

81.696

86.736

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

60.710

64.138

69.107

73.343

77.487

81.696

86.736

                 
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg

67.986

71.731

71.438

75.629

79.766

83.917

88.953

Tabel 2.8 geeft per begrotingshoofdstuk de uitgaven weer die buiten het uitgavenplafond vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitgaven die niet meetellen in het begrotingstekort (EMU-saldo), zoals het verstrekken van leningen, de bijdrage van het Rijk aan de sociale fondsen of de opbrengst van het verkopen van staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn er uitgaven die wel EMU-saldorelevant zijn, maar buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst, zoals de rente op de staatsschuld of de uitgaven aan de zorgtoeslag.

Tabel 2.8 Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

Koninkrijksrelaties

202

159

20

21

21

22

23

7

Binnenlandse Zaken

0

0

0

0

0

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.842

2.104

2.117

2.281

2.469

2.637

2.655

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

– 528

– 12.758

– 9.275

– 7.365

– 5.707

– 5.348

– 3.814

9B

Financiën

– 6.501

– 644

– 26

– 402

– 474

– 517

– 520

10

Defensie

103

6

– 3

– 13

– 23

– 35

– 49

12

Infrastructuur en Waterstaat

– 191

0

0

0

0

0

0

13

Economische Zaken en Klimaat

– 3.091

– 3.488

– 3.768

– 4.245

– 4.183

– 3.936

– 3.895

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11.269

12.631

13.012

12.746

12.574

12.615

13.274

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11.215

11.358

12.477

15.264

17.870

19.428

20.929

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

– 18

– 16

– 13

– 13

– 10

– 10

– 9

58

Diergezondheidsfonds

– 7

19

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

30

538

606

655

705

758

HGIS

Internationale Samenwerking1

(35)

(34)

(34)

       
 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven buiten het plafond

14.294

9.403

15.079

18.880

23.193

25.563

29.353

                 
 

Totaal netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

14.294

9.403

15.079

18.880

23.193

25.563

29.353

1

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.9 Overzicht HGIS uitgaven per begrotingshoofdstuk
 

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

Buitenlandse Zaken

1.373

1.521

1.479

1.490

1.530

1.511

1.548

6

Justitie en Veiligheid

31

46

33

33

33

33

33

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2

0

0

0

0

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

58

60

60

60

60

60

60

9B

Financiën

7

220

376

130

199

287

337

10

Defensie

215

287

206

206

206

206

206

12

Infrastructuur en Waterstaat

19

29

26

26

26

20

18

13

Economische Zaken en Klimaat

51

57

26

26

24

24

24

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

30

30

30

30

30

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0

0

0

0

0

0

0

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8

23

21

11

5

5

5

17

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

2.822

3.062

3.004

3.145

3.243

3.314

3.466

                 
 

Totaal plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

4.586

5.306

5.262

5.157

5.357

5.492

5.730

                 

9B

Financiën

35

34

34

0

0

0

0

                 
 

Totaal niet-plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

35

34

34

0

0

0

0

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aardgasbaten. Onderstaande tabel 2.10 laat zien dat de aardgasbaten niet alleen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. Dit wordt gedaan omdat het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis, terwijl de rijksbegroting op kasbasis wordt opgesteld.

Tabel 2.10 Aardgasbaten

(in miljoenen euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Niet-belastingontvangsten

1.927

2.374

1.900

1.650

1.450

1.150

850

Vennootschapsbelasting

200

200

700

750

550

350

250

Totaal kasbasis

2.127

2.574

2.600

2.400

2.000

1.500

1.100

               

Niet-belastingontvangsten

– 273

– 204

400

– 100

150

100

150

Vennootschapsbelasting

50

– 50

50

50

50

0

0

Totaal kastransverschil (ktv)

– 223

– 254

450

– 50

200

100

150

               

Niet-belastingontvangsten

2.200

2.578

1.500

1.750

1.300

1.050

700

Vennootschapsbelasting

150

250

650

700

500

350

250

Totaal transactiebasis

2.350

2.828

2.150

2.450

1.800

1.400

950

Licence