Base description which applies to whole site

Sociale Verzekeringen

SOCIALE VERZEKERINGEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal uitgaven

56.860,4

58.424,0

61.012,8

62.764,2

64.881,1

67.918,8

totaal niet-belastingontvangsten

323,0

310,3

321,4

332,3

342,5

353,0

3

Arbeidsongeschiktheid

           
 

Uitgaven

9.778,2

10.237,3

10.737,8

11.214,6

11.721,6

12.150,7

5

Werkloosheid

           
 

Uitgaven

4.290,2

3.739,6

3.598,3

3.730,9

3.997,0

4.280,7

 

Ontvangsten

323,0

310,3

321,4

332,3

342,5

353,0

6

Ziekte en zwangerschap

           
 

Uitgaven

2.779,4

2.899,3

3.811,4

3.662,9

3.559,8

3.709,2

8

Oudedagsvoorziening

           
 

Uitgaven

38.172,6

39.603,8

40.836,8

42.080,4

43.445,6

45.577,7

9

Nabestaanden

           
 

Uitgaven

376,6

365,1

361,6

359,2

355,7

344,0

11

Uitvoeringskosten

           
 

Uitgaven

1.463,3

1.578,9

1.666,9

1.716,3

1.801,4

1.856,4

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

De totale uitgaven aan arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/WAZ) laten in de periode 2018–2023 een stijging zien. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd waardoor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen langer doorlopen. Daarnaast zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Artikel 5 Werkloosheid

Het CPB verwacht dat de werkloosheid de komende jaren zal dalen, maar vanaf 2020 weer geleidelijk stijgt. Als gevolg van deze werkloosheidsontwikkeling vertoont het WW-volume de eerste jaren een dalend verloop en neemt het volume in latere jaren toe. De WW-uitkeringslasten ontwikkelen zich in lijn met deze volumeontwikkeling. Daarnaast zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

In het regeerakkoord is opgenomen dat het geboorteverlof en adoptieverlof vanaf 2019 worden verlengd. Daarnaast wordt vanaf 2020 het aanvullend geboorteverlof ingevoerd. Hierdoor stijgen de uitgaven. De stijging van 2019 naar 2020 is grotendeels het gevolg van het feit dat werkgevers vanaf 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Daarnaast zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

De uitgaven aan de oudedagsvoorziening (de AOW en inkomensondersteuning AOW (IOAOW)) stijgen de komende jaren voornamelijk door een toename van het volume. Als gevolg van de vergrijzing neemt het AOW-volume de komende jaren toe, ondanks de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. In 2023 stijgen de AOW-uitgaven harder omdat in dat jaar de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd. Daarnaast zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Artikel 9 Nabestaanden

De uitkeringslasten dalen voornamelijk omdat de groep nabestaanden die bij inwerkingtreding van de huidige Anw al recht hadden op diens voorganger, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de komende jaren voor een groot deel uitstroomt vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd. Tegelijkertijd zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Artikel 11 Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten van het UWV en de SVB wijzigen de komende jaren als gevolg van beleidswijzigingen en als gevolg van volumeontwikkelingen in de onderscheiden wetten. Daarnaast zorgt de nominale ontwikkeling voor een stijging in de uitgaven.

Licence