Base description which applies to whole site

15. Verticale toelichting

De verticale toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2018. Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen.

Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke memories van toelichting van de ontwerpbegrotingen.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1. mee- en tegenvallers;

  • 2. beleidsmatige mutaties;

  • 3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

Samenvattend overzicht mutaties per MJN 2019 t.o.v. MJN 2018
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties

uitgaven 2019

Mutaties ontvangsten 2019

Departementale begrotingen

I

De Koning

1,0

0,0

IIA

Staten Generaal

3,2

0,0

IIB

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

9,6

0,2

III

Algemene Zaken

4,1

0,1

IV

Koninkrijksrelaties

– 29,9

– 0,4

V

Buitenlandse Zaken

– 514,1

– 316,7

VI

Justitie en Veiligheid

706,0

– 61,5

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.747,5

613,6

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.250,7

– 85,5

IXA

Nationale Schuld

– 80,4

1.448,6

IXB

Financiën

705,2

236,8

X

Defensie

1.467,7

6,4

XII

Infrastructuur en Waterstaat

812,0

– 223,3

XIII

Economische Zaken en Klimaat

– 1.242,7

96,4

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

852,2

88,6

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.558,6

– 47,7

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.018,1

– 6,4

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

Overig

 

Sociale Zekerheid

538,2

– 125,2

 

Zorg

– 5.896,2

– 447,2

 

Gemeentefonds

1.983,4

0,0

 

Provinciefonds

240,7

0,0

 

Infrastructuurfonds

958,2

958,2

 

Diergezondheidsfonds

0,1

0,1

 

Accres Gemeentefonds

– 492,9

0,0

 

Accres Provinciefonds

– 65,3

0,0

 

BES-fonds

5,2

0,0

 

Deltafonds

– 121,2

– 121,2

 

Prijsbijstelling

– 570,6

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

– 707,2

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

– 164,1

– 26,8

 

Aanvullende Post Algemeen

2.175,9

0,0

 

Consolidatie

– 837,3

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

739,6

12,8

Licence