Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

12.047,6

11.998,8

11.872,2

11.696,6

11.308,5

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Asiel

129,7

100,3

5,0

0,0

0,0

 

Asiel: oda-toerekening

– 94,2

– 21,5

16,7

7,9

7,8

 

Besparingsverlies vitale ketens

8,0

22,5

29,5

28,5

28,5

 

Brexit

4,4

23,6

27,1

18,2

18,2

 

Capaciteitsscenario dji

0,0

– 24,1

– 28,7

– 29,8

– 28,5

 

Cybersecurity

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge

86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Herverkaveling: naar artikel 37

– 80,7

– 81,1

– 82,3

– 83,5

– 83,5

 

Herverkaveling: van artikel 34

80,7

81,1

82,3

83,5

83,5

 

Inhouden prijsbijstelling en overige dekking

0,0

– 46,1

– 46,7

– 41,7

– 42,2

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

– 27,4

– 42,5

– 44,1

– 45,0

– 45,0

 

Inzet eindejaarsmarge

– 86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif dji

90,3

89,1

– 55,3

– 19,6

– 8,5

 

Kasschuif pensioenregeling politie

0,0

0,0

0,0

0,0

132,0

 

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

– 84,3

– 113,7

– 113,7

– 113,7

– 113,7

 

Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

0,0

29,0

19,0

10,0

0,0

 

Overige problematiek

15,7

10,8

7,2

6,2

6,7

 

Pmj dji

35,8

39,1

0,0

0,0

0,0

 

Pmj rechtsbijstand

– 19,1

6,7

0,0

0,0

0,0

 

Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Vertraging rechtsbijstand

0,0

10,0

18,0

25,0

12,0

 

Diversen

15,5

50,7

28,8

33,3

34,9

 
 

104,4

173,9

– 137,2

– 120,7

2,2

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Afpakken

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

B5 politie

100,0

145,0

145,0

145,0

145,0

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

26,6

39,8

41,4

42,3

42,3

 

Loonbijstelling 2018

240,7

240,9

238,6

235,4

227,7

 

Prijsbijstelling 2018–2023

46,0

44,6

43,8

43,0

41,5

 

Diversen

83,2

61,8

101,3

109,2

106,1

 
 

526,5

532,1

570,1

574,9

562,6

 

Extrapolatie

11.954,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

630,9

706,0

433,0

454,1

564,7

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

12.678,5

12.704,8

12.305,2

12.150,7

11.873,2

11.954,3

Totaal Internationale samenwerking

46,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Stand Miljoenennota 2019

12.724,8

12.738,1

12.338,5

12.184,0

11.906,5

11.987,6

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.713,6

1.662,0

1.674,6

1.632,3

1.593,3

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

B11 afpakken crimineel vermogen (tegenvaller)

– 90,0

– 60,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
 

– 90,0

– 60,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Effect schikking ing

624,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

– 27,4

– 42,5

– 44,1

– 45,0

– 45,0

 

Inzet asielreserve

0,0

93,8

0,0

0,0

0,0

 

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Pmj griffierechten

– 26,5

– 56,5

– 61,4

– 26,3

– 27,9

 

Diversen

8,4

1,7

– 10,0

– 7,0

– 7,0

 
 

607,9

– 3,5

– 115,5

– 78,3

– 79,9

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

44,2

2,0

15,7

15,7

15,7

 
 

44,2

2,0

15,7

15,7

15,7

 

Extrapolatie

1.495,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

562,1

– 61,5

– 129,7

– 92,5

– 94,1

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

2.275,7

1.600,6

1.544,9

1.539,8

1.499,2

1.495,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

2.275,7

1.600,6

1.544,9

1.539,8

1.499,2

1.495,0

Asiel

JenV verwerkt de bijstelling van de asielprognose voor de asielketen voor 2018 en 2019 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De mutatie in de prognose voor 2018 en 2019 is ook verwerkt in de toerekening van eerstejaarsasielopvangkosten aan het budget voor Official Development Assistance (ODA), net als de bijstelling 2017, de nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan (zie ook Asiel: ODA-toerekening). De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) krijgt in 2020 extra middelen om de asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen te helpen bij hun vertrek.

Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de mutatie in de prognose voor de instroom 2018 en 2019 verwerkt, net als de bijstelling 2017, de nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Besparingsverlies vitale ketens

Dit pakket maatregelen is verwerkt in de begroting 2017 als invulling van een taakstelling op de strafrechtketen. Een groot deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet gerealiseerd worden, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen».

Brexit

Dit betreft een raming van de kosten die JenV-organisaties (o.a. IND, Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak) moeten maken bij een «no deal» scenario. De raming zal worden aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar komt over een ander scenario dan het «no deal» scenario, andere veronderstellingen over persoonsstromen en/of verschuiving van criminaliteit.

Capaciteitsscenario dji

De afgelopen jaren daalt de geregistreerde criminaliteit. Mede als gevolg hiervan daalt de instroom in de penitentiaire inrichtingen en kampt DJI met leegstand en een overcapaciteit. Vanwege de leegstand heeft het kabinet besloten vier inrichtingen te sluiten, waarbij rekening is gehouden met afspraken uit het regeerakkoord.

Cybersecurity

Het kabinet maakt in 2018 30 mln. vrij voor cybersecurity. De middelen worden toegevoegd aan de begroting van JenV als coördinerend departement.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 86,3 mln. is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van JenV.

Herverkaveling: naar artikel 37

Dit betreft een interne herverkaveling vanuit het uitgangspunt dat de artikelen 32 en 34 onder verantwoordelijkheid vallen van de Minister voor Rechtsbescherming en de overige artikelen onder verantwoordelijkheid van de Minister van JenV.

Herverkaveling: van artikel 34

Dit betreft een interne herverkaveling vanuit het uitgangspunt dat de artikelen 32 en 34 onder verantwoordelijkheid vallen van de Minister voor Rechtsbescherming en de overige artikelen onder verantwoordelijkheid van de Minister van JenV.

Inhouden prijsbijstelling en overige dekking

JenV zet de prijsbijstelling in om onder andere het besparingsverlies vitale ketens te dekken.

Intrekken eigen bijdrageregeling -beleidsmatige mutaties, technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

Het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken. De ontvangsten die hiervoor op de begroting van JenV waren geraamd komen te vervallen. Met de derving van de baten is rekening gehouden bij de begrotingsvoorbereiding 2017, door een reservering van de betreffende middelen op de Aanvullende Post. De middelen zijn aan de begroting van JenV toegevoegd, waardoor de mutatie per saldo budgetneutraal is.

Inzet eindejaarsmarge

JenV zet de eindejaarsmarge van 86,3 mln. in om problematiek in 2018 te dekken. Dit betreft onder andere kosten voor verhuizing van de Justitiële Informatiedienst van JenV (Justid), middelen voor verwerking van drugstesten bij het NFI en het besparingsverlies vitale ketens.

Kasschuif DJI

Het betreft twee kasschuiven. De eerste kasschuif is om in dekking te voorzien voor de frictiekosten die samenhangen met het capaciteitscenario Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zie verder de post capaciteitscenario DJI. De tweede kasschuif is om de bijdrage die DJI ontvangt van het moederdepartement af te stemmen op de jaarlijkse productie van DJI.

Kasschuif pensioenregeling politie

JenV dekt de uitgaven voor de vroegpensioenregeling Inkoop Max, met middelen uit het zogenaamde politie-accres. Om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven vindt een kasschuif plaats.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) wordt de begrotingsraming aangepast.

Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

Met deze extra middelen kan de politie bij de operationele onderdelen gericht inspelen op de negatieve effecten van de uitstroom van ervaren personeel, terwijl de nieuwe collega’s nog niet volledig zijn opgeleid. Voor de jaren 2019–2021 worden daarom incidenteel extra middelen vrijgemaakt waarmee de korpschef keuzes kan maken om dit negatieve effect tegen te gaan.

Overige problematiek

Deze post bestaat uit meerdere tegenvallers, waaronder de huisvesting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook de deelname van Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan ZSM-tafels heeft geleid tot hogere uitgaven.

Pmj dji

JenV verwerkt voor 2018 en 2019 een tegenvaller bij DJI volgend uit het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ), o.a. doordat de behoefte aan tbs-plaatsen langzamer afneemt dan verwacht en de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen iets stijgt t.o.v. eerdere PMJ-ramingen.

Pmj rechtsbijstand

JenV verwerkt voor 2018 een meevaller en voor 2019 een tegenvaller in de raming van rechtsbijstand volgend uit het PMJ.

Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

De Rechtspraak kampt met tekorten door vertraging van het digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» (KEI). Daarnaast maakt de Rechtspraak kosten om af te schalen door een autonome terugloop van het aantal zaken. Het verwachte negatief eigen vermogen van 40 mln. eind 2018 wordt in 2019 aangezuiverd door het moederdepartement.

Vertraging rechtsbijstand

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven tot een herziening van het stelsel van rechtsbijstand te komen. Om het eindresultaat te behalen is tijd nodig, waardoor de eerdere verwachte financiële effecten van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand met drie jaar dienen te worden opgeschort.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

De post diversen bestaat uit enkele kleinere mutaties, zoals een tegenvaller op de leges bij de IND (7,5 mln. structureel) en een tegenvaller als gevolg van de voorbereidingen op de Brexit (4,4 mln. in 2018).

Afpakken

Bij Miljoenennota 2018 is er eenmalig 30 mln. toegekend voor de aanpak van het afpakken crimineel vermogen, waarbij ook aandacht is voor de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst. Deze middelen worden overgeheveld van de Aanvullende Post.

B5 Politie

Maatregel B5 uit het Regeerakkoord leidt tot extra uitgaven voor politie. De middelen zijn toegevoegd aan de begroting van JenV en worden ingezet voor de uitbreiding van de politiecapaciteit.

Loonbijstelling 2018–2023

De loonbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Prijsbijstelling 2018–2023

De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Onder deze post diversen vallen vooral overboekingen met andere departementen, zoals een overheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor P-Direkt (6,2 mln.) en de lokale aanpak van jihadisme (5,3 mln.). Ook is er een overheveling oplopend tot 38 mln. structureel vanaf de Aanvullende Post en vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Defensie voor het Uitwerkingskader meldkamer.

B11 afpakken crimineel vermogen (tegenvaller)

Maatregel B11 uit het Regeerakkoord leidt tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte ontvangsten uit het afpakken van crimineel vermogen.

Effect schikking ING

In 2018 heeft het Openbaar Ministerie een schikking met ING (775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is afrekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Daarom is het effect een meevaller van 624 mln.

Intrekken eigen bijdrageregeling

Het besparingsverlies van het intrekken van het wetsvoorstel eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg leidt tot een verlaging van de ontvangsten (zie ook Uitgaven – Beleidsmatige mutaties en Technische mutaties).

Inzet asielreserve

JenV zet de beschikbare middelen in de asielreserve in als dekking van de kosten voor asiel (zie ook Uitgaven – Asiel). Omdat de asielreserve een begrotingsreserve is die wordt aangehouden bij het Ministerie van Financiën, komt een onttrekking als ontvangst binnen op de JenV-begroting.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Om invulling te geven aan het inpassen van aangepaste begrotingsraming voor 2018 (zie Uitgaven – Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot) wordt het eigen vermogen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), IND en DJI verlaagd.

Pmj griffierechten

JenV verwerkt de tegenvaller bij de griffieontvangsten volgend uit het PMJ. De prognose is dat er in de aankomende jaren een lagere instroom van zaken is waar griffierechten over geheven worden.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De post diversen bevat o.a. het ontvangstendeel van het besparingsverlies vitale ketens en een meevaller bij het CJIB.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit betreft o.a. het wetsvoorstel «doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen» dat eind 2016 in werking is getreden. De kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders worden doorbelast aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Licence