Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

758,4

733,8

716,5

716,0

712,8

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Aanvullen eigen vermogen ssc-ict

37,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Binnenstedelijke transformatie

28,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Huisvesting statushouders

– 14,4

– 29,9

– 19,0

0,0

0,0

 
   

Huurtoeslag

– 67,8

– 137,8

– 138,0

– 111,1

– 98,9

 
   

Kasschuif step

– 74,2

– 69,8

144,0

0,0

0,0

 
   

Nationaal energiebespaarfonds (nef)

5,0

25,0

10,0

0,0

0,0

 
   

Omgevingswet

1,9

43,5

37,7

6,4

0,0

 
   

Diversen

45,7

55,6

12,3

15,3

14,4

 
     

– 38,1

– 103,4

47,0

– 89,4

– 84,5

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2017 nhg

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Bestedingsplan gdi

1,8

55,7

55,8

55,8

0,0

 
   

E23 envelop klimaat

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling

4.535,7

4.615,7

4.600,4

4.708,0

4.850,4

 
   

Herverkaveling ienw

133,9

87,7

82,4

74,2

69,2

 
   

Diversen

185,4

91,8

84,1

85,1

81,4

 
     

4.982,4

4.850,9

4.822,7

4.923,1

5.001,0

 

Extrapolatie

5.777,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

4.944,3

4.747,5

4.869,7

4.833,6

4.916,4

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

5.702,7

5.481,3

5.586,2

5.549,6

5.629,2

5.777,2

Totaal Internationale samenwerking

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stand Miljoenennota 2019

5.703,1

5.481,5

5.586,4

5.549,8

5.629,4

5.777,4

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

51,0

65,8

65,7

65,3

65,3

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afromen surplus eigen vermogen rvb

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Incidentele verkoopopbrengst rvb

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 4,7

– 27,9

0,4

13,3

9,0

 
     

93,8

– 27,9

0,4

13,3

9,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2017 nhg

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling

609,0

646,9

637,4

586,4

573,4

 
   

Diversen

56,3

– 5,4

– 7,2

– 7,2

– 7,2

 
     

695,9

641,5

630,2

579,2

566,2

 

Extrapolatie

634,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

789,7

613,6

630,5

592,4

575,1

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

840,8

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

840,8

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

Aanvullen eigen vermogen SSC-ICT

SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat, waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Zoals afgesproken in de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen bij Voorjaarsnota aangevuld door de eigenaar vanuit de begroting BZK.

Binnenstedelijke transformatie

De ontwikkeling van binnenstedelijke woonlocaties komt vaak niet tijdig tot stand omdat de kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties hoog kunnen zijn. De markt blijkt afwachtend met financiering van deze locaties. BZK zet samen met geïnteresseerde partijen het saneringsfonds binnenstedelijk bouwen op. BZK heeft hiervoor in 2018 en 2019 28 mln. en 10 mln. beschikbaar.

Huisvesting Statushouders

De raming van de uitgaven voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) is meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat de instroom van statushouders lager is dan eerder werd verwacht.

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller.

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

In het Regeerakkoord is een CO2-reductiedoelstelling van 2 megaton opgenomen voor de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te behalen wordt in het regeerakkoord ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Leningen aan Verenigingen van Eigenaren zijn daar een vorm van. BZK voegt in 2018, 2019 en 2020 voor dergelijke leningen in totaal 40 mln. toe aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

Omgevingswet

Er worden middelen aan de BZK-begroting toegevoegd voor kosten van de invoering van de Omgevingswet en voor de vertraging van de wet.

Kasschuif STEP

Eerder is de aanvraagperiode voor de subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) verlengd tot en met 2018. Een vastgestelde subsidie wordt pas uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk binnen twee jaar geschieden. Het kasritme is aangepast naar de verwachte uitbetalingen in de periode 2018–2020.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

BZK maakt binnen de eigen begroting 20 mln. vrij in de periode 2018–2021 voor verschillende maatregelen om de decentrale democratie te versterken (o.a. ondersteuning en opleidingsvergoeding voor gemeenteraadsleden). Ook wordt 30 mln. ingezet in de periode 2018–2022 voor het vanuit Europa verplichte energielabel voor woningen (en andere gebouwen). Verder is een bijdrage voor een reorganisatievoorziening opgenomen voor de huurcommissie vanwege transitiekosten bij de vernieuwing van de dienstverlening en wordt het negatieve eigen vermogen van UBR als gevolg van een negatief resultaat over 2017 conform de regeling agentschappen door de eigenaar aangevuld. Als laatste zijn middelen toegevoegd voor de voorbereidingskosten bij het Rijksvastgoedbedrijf voorafgaand aan de renovatie van het Binnenhof. Als laatste zijn middelen voor de Omgevingswet, Basisregistratie ondergrond, projecten BIRK en Nota Ruimte en Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de verwachte ontvangsten van de veiling van een locatie van een benzinestation vanuit 2018 voor de komende jaren in het verwachte kasritme geplaatst. De bijdrage aan het NEF voor 2020 wordt een jaar eerder beschikbaar gesteld. Tot slot zijn de eindejaarsmarges 2017 van de begroting van BZK en de voormalige begroting van Wonen en Rijksdienst toegevoegd.

Afdracht 2017 NHG – technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt achteraf gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt 30,6 mln.

Bestedingsplan GDI

De middelen van de Aanvullende Post voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) zijn overgeboekt voor de periode 2018–2021 naar hoofdstuk 7. Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. De middelen zijn toegevoegd op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018.

E23 Envelop klimaat

In het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. Deze middelen stonden op de Aanvullende Post van Financiën. Voor 2018 zijn middelen overgeheveld naar de BZK-begroting voor de start van een programma voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en een project om scholen te verduurzamen.

Herverkaveling – technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

Met ingang van 1 januari 2018 is de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII) komen te vervallen. De beleidsartikelen zijn na verwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord toegevoegd aan de begroting van BZK (VII).

Herverkaveling IenW

Bij de start van het kabinet heeft een departementale herindeling plaatsgevonden. Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster zijn overgeheveld van de begroting van IenW naar de begroting van BZK.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Na de departementale herverdeling op het terrein van Digitale overheid voor bedrijven zijn budgetten inclusief loon en prijsbijstelling overgeheveld van de EZK-begroting naar de BZK-begroting. Daarnaast is de onderuitputting 2017 in het Deltafonds voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet door IenW overgeboekt naar de begroting van BZK inclusief de loon en prijsbijstelling over de herverkavelde IenW-budgetten. Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord wordt er in 2018 voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie 2,25 miljoen aan de begroting toegevoegd voor de Rijksinkoop. Ook is een deel van de middelen die op de Aanvullende Post van Financiën stonden voor cybersecurity overgeheveld naar de BZK-begroting voor de uitvoering van maatregelen die aangekondigd zijn in de Nederlandse Cyber Security Agenda. Er zijn verder budgetten overgeheveld naar BZK als centraal opdrachtgever van P-Direkt ter compensatie van een structureel hoger aantal Individuele arbeidsrelaties en middelen voor het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice. Tot slot is de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 overgeheveld naar de departementale begroting.

Afromen surplus eigen vermogen RVB

Het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf is afgeroomd, conform de regeling Agentschappen.

Incidentele verkoopopbrengst RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De raming van de ontvangsten huurtoeslag laat een over de ramingsperiode geringe meevaller zien. Verder wordt een eerste stap gezet met het aanpassen van de raming van de verkoopopbrengsten van vastgoed om deze meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Met de herverkaveling met IenW zijn ook de ontvangsten voor Ruimte toegevoegd aan de begroting van BZK. Verder verloopt de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen van BZK onderling via het kerndepartement. Dit leidt jaarlijks tot ontvangsten en uitgaven voor het kerndepartement. Daarnaast ontvangt Doc-Direkt gedurende het jaar 2018 middelen van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van personele en materiële uitgaven. Tenslotte worden er enkele technische mutaties voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) uitgevoerd. Beheer- en exploitatiekosten van de GDI worden doorberekend aan de afnemers. In het verleden zijn er ontvangsten vanuit de afnemers ingeboekt en daar tegenoverstaande uitgaven voor de kosten. Deze werden via de begroting van BZK op de aanvullende post bij Financiën gestald. Inmiddels is doorbelasting op een andere manier gerealiseerd dan eerder was voorzien. Door het Agentschap Logius worden nu rechtstreeks facturen gestuurd aan alle GDI-afnemers. Daarom vinden de ontvangsten niet meer plaats op de BZK-begroting en hoeven er geen middelen meer via de aanvullende post te lopen, maar worden ze zichtbaar op de begroting van Logius.

Licence