Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

5.839,1

6.015,3

5.713,3

5.727,5

5.855,9

5.996,5

totaal niet-belastingontvangsten

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

1

Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven

60,9

59,4

56,2

52,8

52,8

52,8

Ontvangsten

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

2

Nationale veiligheid

Uitgaven

293,2

297,6

307,8

309,4

309,2

309,1

Ontvangsten

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

3

Woningmarkt

Uitgaven

4.146,1

4.297,4

4.439,8

4.575,9

4.712,0

4.857,9

Ontvangsten

522,0

472,0

465,6

463,8

457,0

435,3

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Uitgaven

347,5

480,9

110,4

57,8

48,0

44,1

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Uitgaven

120,7

124,8

86,5

81,7

75,5

74,3

Ontvangsten

16,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Uitgaven

178,9

170,0

165,4

109,7

109,9

106,4

Ontvangsten

1,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Uitgaven

42,9

34,3

28,3

27,3

27,3

27,3

Ontvangsten

1,3

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven

121,7

128,2

123,4

125,9

135,0

139,2

Ontvangsten

99,8

121,7

121,6

120,3

120,3

103,0

11

Centraal apparaat

Uitgaven

463,3

401,6

382,8

375,7

375,3

374,4

Ontvangsten

62,2

19,3

19,3

19,1

19,1

19,1

12

Algemeen

Uitgaven

64,0

21,2

12,6

11,2

11,0

10,9

Ontvangsten

13,1

13

Nog onverdeeld

Uitgaven

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Tot en met 2021 zijn er middelen beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking en voor de gezamenlijke opzet en inrichting van het interbestuurlijk programma.

Artikel 2 Nationale veiligheid

De capaciteitsuitbreiding van de AIVD voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing leidt tot een oplopend budget naar 2024.

Artikel 3 Woningmarkt

Dit artikel bestaat grotendeels uit het budget voor de huurtoeslag. Dit budget neemt toe doordat de huurtoeslag in nominale prijzen wordt gepresenteerd. De ontvangsten betreffen voornamelijk de ontvangsten van de huurtoeslag. Daarnaast is in 2019 de jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) via dit artikel in de risicovoorziening gestort.

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

De afloop in het budget komt doordat een deel van de klimaatmiddelen alleen voor 2019 en 2020 aan de begroting van BZK is toegevoegd. De rest staat op de aanvullende post in afwachting van verdere uitwerking van bestedingsplannen. Daarnaast zijn de middelen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) tot 2022 beschikbaar, de middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) tot 2023.

Artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Het budget voor Ruimte neemt in 2020 toe door de beschikbare middelen voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Voor de omgevingswet zijn, naast de eerdere toevoeging van middelen voor de invoering van de eerste fase van de omgevingswet in de periode 2018–2021, aanvullende middelen toegevoegd voor de jaren 2019 en 2020. In 2019 zijn er incidentele meerontvangsten door de verkoop van de bufferzonegronden en vaststellingen van bijdragen over 2018.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

De middelen voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) die gereserveerd stonden op de aanvullende post zijn voor de periode tot en met 2021 toegevoegd aan de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. De resterende middelen op de aanvullende past vanaf 2022 worden overgeboekt bij goedkeuring van een bestedingsplan.

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Het budget neemt af doordat het beroep op de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen in de komende jaren afneemt. Verder wordt er na 2019 geen bijdrage meer verstrekt aan het A&O-fonds.

Artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

De uitgaven nemen toe door de bijdrage aan het RVB voor de huisvesting van de hoge colleges van staat. De ontvangsten bestaan uit verpachting, verhuur en vervreemding van onroerende zaken van de Staat, de verkoop van bodemmaterialen en de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. Het ritme is aangepast naar de laatste inzichten.

Artikel 11 Centraal apparaat

In 2019 zijn de uitgaven en ontvangsten hoger vanwege de jaarlijkse desalderingen voor de dienstverleningsafspraken tussen Shared Service organisaties (SSO’s) onderling en de inkomsten van overige departementen en derden voor het gebruik van diensten van DocDirect. Verder zijn er voor de invoering van de omgevingswet extra middelen beschikbaar tot 2020.

Artikel 12 Algemeen

De uitgaven op dit artikel zijn voornamelijk de uitgaven voor vennootschapsbelasting (VPB). Over een deel van de generale en specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. De ramingen voor de VPB-uitgaven over de generale ontvangsten zijn geactualiseerd. In 2019 worden nabetalingen over de periode tot en met 2018 verwacht en in 2020 worden nabetalingen over 2019 verwacht. Dit verklaart grotendeels de aflopende reeks.

Licence