Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIËN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

8.517,3

7.830,1

7.495,6

7.476,2

7.366,9

7.315,5

totaal niet-belastingontvangsten

3.384,7

3.097,8

3.099,9

3.274,2

3.215,2

3.176,5

1

Belastingen

Uitgaven

2.985,2

2.943,2

2.710,7

2.670,1

2.614,2

2.607,3

Ontvangsten

1.059,6

934,1

930,5

928,5

925,9

925,7

2

Financiele Markten

Uitgaven

27,8

26,6

24,3

24,2

22,9

22,9

Ontvangsten

9,8

9,2

10,3

10,0

7,7

7,7

3

Financ. act. Publiek-Private sector

Uitgaven

1.189,3

442,2

440,5

440,5

439,0

406,0

Ontvangsten

2.035,6

1.816,7

1.875,5

2.015,5

1.953,5

1.918,5

4

Internationale Fin. Betrekkingen

Uitgaven

33,0

33,3

27,9

Ontvangsten

7,4

49,5

139,3

182,7

190,5

188,7

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

Uitgaven

205,2

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

Ontvangsten

218,3

236,0

91,9

85,1

85,2

83,4

6

BTW-Compensatiefonds

Uitgaven

3.427,8

3.426,7

3.426,2

3.426,0

3.426,0

3.426,0

9

Douane

Uitgaven

413,7

440,9

442,2

440,9

437,1

437,3

Ontvangsten

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

10

Nog onverdeeld

Uitgaven

1,5

175,4

77,0

107,4

89,3

75,8

21

Centraal Apparaat

Uitgaven

266,6

264,9

264,2

261,9

261,1

263,0

Ontvangsten

53,5

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

Artikel 1 Belastingen

Vanuit de Aanvullende Post zijn incidentele middelen vrijgegeven voor de vertrekregeling en beheerst vernieuwen. Een deel van deze middelen voor 2019 en verder staat nog op de aanvullende post en artikel 10. De hogere ontvangsten in 2019 komen onder andere door de terugontvangen middelen voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en hogere ontvangsten bij de belasting- en invorderingsrente.

Artikel 2 Financiële Markten

De hogere uitgaven in 2019 en 2020 ten opzichte van latere jaren wordt onder meer veroorzaakt doordat de kosten voor rechtszaken met betrekking tot SNS Reaal Holding in 2019 en 2020 worden gemaakt (1,8 mln. respectievelijk 1,5 mln.). De lagere ontvangsten in 2023 en 2024 worden verklaard door onder andere lagere ontvangsten bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Artikel 3 Financ. act. Publiek-Private sector

In 2019 zijn er hogere uitgaven door de aankoop van aandelen Air France-KLM (holding) en een kapitaalinjectie aan TenneT om de wettelijk verplichte investeringen in het Nederlandse net te realiseren (zie ook Kamerstuk 2015-2016, 28165, nr. 252). In 2019 zijn er hogere ontvangsten ten opzichte van de jaren daarna, vanwege hogere dividenden bij met name de financiële staatsdeelnemingen.

Artikel 4 Internationale Fin. Betrekkingen

De uitgavenreeks betreft het binnen de EU afgesproken, nieuwe ritme van de teruggave van gelden SMP/ANFA aan Griekenland. De ontvangstenraming kent vanaf 2019 een oploop vanwege verwachte hogere renteopbrengsten op de leningen aan Griekenland, en de terugbetaling door Griekenland van de bilaterale lening.

Artikel 5 Exportkrediet- en investeringsverzekering

De hogere uitgaven in 2019 ten opzichte van latere jaren wordt veroorzaakt door schade-uitkeringen op boten in Mexico. De hogere ontvangsten met betrekking tot de exportkredietverzekering (EKV) in de jaren 2019 en 2020 worden voornamelijk bepaald door de terugbetaling van Argentinië, naar aanleiding van het schuldenakkoord met de Club van Parijs (zie ook Kamerbrief 2013–2014, 33 750 IX, nr. 29). In 2020 wordt de laatste terugbetaling verwacht.

Artikel 6 BTW-Compensatiefonds

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) wordt uit het gemeentefonds en het provinciefonds gefinancierd. De meerjarige raming is gebaseerd op realisatiecijfers over 2018. De uitgaven aan het BCF zijn stabiel begroot de komende jaren, aangezien het gemeentefonds en het provinciefonds fungeren als ventiel bij een onder- of overschrijding. Een onder- of overschrijding bij het BCF komt namelijk ten laste of ten gunste van het gemeente- en provinciefonds.

Artikel 9 Douane

De hogere uitgaven vanaf 2020 worden onder meer veroorzaakt door de oploop in middelen ter voorbereiding op een Brexit.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Op artikel 10 zijn er onder andere middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen en onvoorziene tegenvallers. De geraamde uitgaven voor 2020 zijn hoger omdat er geld gereserveerd staat voor de invoering van het Individueel Keuzebudget.

Artikel 21 Centraal Apparaat

De hogere uitgaven in 2019 tot en met 2021 worden onder andere veroorzaakt door investeringen in kwaliteit, onderzoek en versterking bij het kerndepartement van Financiën.

Licence