Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

10.513,1

10.825,1

11.243,3

11.579,0

11.385,0

11.431,6

totaal niet-belastingontvangsten

339,0

263,2

252,9

246,1

283,8

284,1

1

Inzet

Uitgaven

11,0

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Ontvangsten

5,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Koninklijke Marine

Uitgaven

919,4

925,9

928,7

921,8

924,3

924,1

Ontvangsten

39,4

20,4

20,4

20,4

20,4

20,5

3

Koninklijke Landmacht

Uitgaven

1.453,2

1.520,8

1.543,3

1.573,9

1.569,5

1.576,8

Ontvangsten

6,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,5

4

Koninklijke Luchtmacht

Uitgaven

844,0

847,3

860,2

845,7

846,3

845,0

Ontvangsten

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,1

5

Koninklijke Marechaussee

Uitgaven

456,9

436,7

433,5

433,3

434,5

435,2

Ontvangsten

4,6

4,6

4,4

4,4

4,4

4,4

6

Investeringen

Uitgaven

2.624,1

2.864,7

3.158,9

3.487,5

3.321,4

3.386,5

Ontvangsten

124,6

75,2

65,1

58,3

96,0

96,0

7

Defensie Materieel Organisatie

Uitgaven

985,4

1.020,6

1.039,1

1.053,9

1.057,5

1.056,1

Ontvangsten

58,0

50,1

50,1

50,1

50,1

50,1

8

Defensie Ondersteuningscommando

Uitgaven

1.354,5

1.313,4

1.283,6

1.271,0

1.273,0

1.272,2

Ontvangsten

81,0

81,4

81,4

81,4

81,4

81,4

9

Algemeen

Uitgaven

107,9

159,4

150,3

148,5

148,7

149,0

10

Apparaat kerndepartement

Uitgaven

1.670,2

1.635,4

1.675,4

1.662,7

1.633,1

1.608,7

Ontvangsten

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

11

Geheim

Uitgaven

8,7

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

12

Nog onverdeeld

Uitgaven

77,8

83,6

153,1

163,3

159,5

160,8

Artikel 1 Inzet

Door de toevoeging van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) is het bedrag in 2019 hoger dan in de jaren daarna. Defensie zet deze middelen in voor crisisbeheersingsoperaties, contributies aan gemeenschappelijk gefinancierde NAVO- en EU-operaties, inzet voor nationale en koninkrijkstaken en overige inzet. Daarnaast bevat artikel 1 ook een overzicht voor de structurele inzet die in andere beleidsartikelen is begroot, bijvoorbeeld door de Koninklijke Marechaussee en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Artikel 2 Koninklijke Marine

Het beschikbare uitgavenbudget per jaar op dit artikel is te verklaren door een spreiding van de uitgaven aan materiele instandhouding en een geleidelijke stijging aan personele uitgaven ten behoeve van het verbeteren van de basisgereedheid.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Het kabinet voegt stapsgewijs extra middelen toe ter verhoging van de basisgereedheid. Dit verklaart de geleidelijk oplopende uitgaven op dit artikel.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Op dit artikel is het uitgavenpatroon enerzijds te verklaren door het stapsgewijs toevoegen van middelen door het kabinet ten behoeve van de basisgereedheid, waardoor het budget over de jaren toeneemt. Tegelijkertijd is er een sterkere daling door het overboeken van budget naar andere artikelen voor het uitvoeren van door de luchtmacht opgedragen taken.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Het uitgavenbudget voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) daalt licht vanaf 2020. Dit heeft te maken met een eerdere incidentele ophoging van het budget ter voorbereiding op de aanstaande Brexit in 2019. Vanaf 2020 is de reeks weer stabiel.

Artikel 6 Investeringen

De toevoeging van extra middelen aan de defensiebegroting door het kabinet resulteert in een oplopend budget. De hogere uitgaven in 2022 zijn het gevolg van het verschuiven van budget van de afgelopen jaren naar dat jaar, als gevolg van herijkingen van de investeringsplannen.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Het verloop van dit artikel is enerzijds te verklaren door de extra middelen die zijn toegevoegd aan de Defensiebegroting ten behoeve van de verbetering van de basisgereedheid. Anderzijds zijn de oplopende uitgaven grotendeels te verklaren door de toegenomen personele uitgaven als gevolg van het samengaan van Joint Informatie Voorziening Commando met het agentschap Operations. Deze onderdelen vormen samen de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Op dit artikel stijgt het uitgavenbudget in 2019 en 2020 t.o.v. de basisstand bij het Regeerakkoord. De stijging is het resultaat van een verhoogd budget voor het project ‘Behoud & Werving’ met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het internationale functiebestand. Na 2020 daalt de reeks weer richting de basisstand.

Artikel 9 Algemeen

De uitgaven op dit artikel betreffen het exploitatiedeel van de bijdragen aan de NAVO, verschillende subsidies en opdrachten en bekostiging. De stijging vanaf 2020 is te verklaren door de bijdrage van andere artikelen voor kennisopbouw.

Artikel 10 Apparaat kerndepartement

Dit artikel toont de apparaatskosten van de bestuursstaf, de MIVD en de defensiebrede pensioenen, uitkeringen en wachtgelden. De meerjarige daling van de uitgaven weerspiegelt met name de daling van de overtolligheidsuitgaven als gevolg van eerdere reorganisaties. Door de pensionering van voormalige werknemers met een wachtgeldregeling uit deze reorganisaties dalen deze uitgaven. Daarnaast dalen de pensioenuitgaven licht door de effecten van het ophogen van de pensioenleeftijd en Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)-leeftijd.

Artikel 11 Geheim

Het kabinet voegt vanaf 2020 structureel extra middelen toe aan artikel 11 vanaf 2020. Dit verklaart de lichte stijging t.o.v. 2019.

Artikel 12 Nog onverdeeld

Op artikel 12 staat het restsaldo van o.a. de nog niet uitgedeelde meerjarige loonbijstelling. Dit is o.a. gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. De oplopende reeks is te verklaren door de toegevoegde middelen voor het nationaal plan voor de NAVO. Deze middelen moeten nog worden door verdeelt naar de juiste artikelen.

Licence