Base description which applies to whole site

Deltafonds

J DELTAFONDS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

totaal niet-belastingontvangsten

1.086,8

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

467,3

462,4

421,9

634,7

444,8

535,1

Ontvangsten

203,6

172,4

150,7

159,4

149,8

148,7

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

26,9

27,5

33,0

3,0

3,8

3,2

Ontvangsten

1,5

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

Uitgaven

200,5

133,3

141,6

139,3

166,9

168,1

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

18,4

13,0

51,3

50,9

222,4

61,0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

332,7

341,2

348,2

351,3

377,5

455,7

Ontvangsten

0,0

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

881,3

932,2

962,7

1.132,5

1.148,3

1.129,0

7

Investeren in Waterkwaliteit

Uitgaven

71,0

127,5

118,0

112,8

82,8

54,7

Ontvangsten

0,3

0,3

0,5

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De hogere uitgaven in 2022 worden verklaard door een piek in de overige aanleg projecten waterveiligheid, met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De daling van budgetten na 2021 hangt samen met de afloop van het Deltaplan Zoetwater waarbij maatregelen worden genomen in de periode 2015–2021. De hogere budgetten in 2020 en 2021 hangen samen met het realisatieprogramma zoetwatervoorziening waar verschillende uitgaven via subsidies, waterschappen en het Provinciefonds onder vallen.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van zowel waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) als de zoetwatervoorziening tonen een hogere stand in 2019 en lagere standen in 2020, 2021 en 2022. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verloop van de uitgaven van de diverse projecten, waaronder variabele uitgaven voor onderhoudsproject Stuwen in de Lek.

Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet

Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De piek in 2023 valt samen met de verwachte afronding van dit project.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommisaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie. De hogere uitgaven in 2023 en 2024 worden veroorzaakt door een oploop in de investeringsruimte.

Artikel 6 Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De piek in 2020 wordt onder andere verklaard door het budget voor de Verruiming vaargeul Westerschelde, waarbij het zwaartepunt van uitgaven aan wrakkenberging en vaargeulwandverdediging in dat jaar zijn voorzien. Daarnaast zijn aan dit artikel in de jaren 2018 ‒ 2023 middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III voor Natuur en waterkwaliteit toegevoegd.

Licence